Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
16-01-2018 - Nogmaals: van jubelen tot jammeren (FBN 2017/50)
12-01-2018 - De fiscale facetten van de invoering van de wet tot beperking van de gemeenschap van goederen (FBN 2017/38)

Besluiten

Brief van 21 april 2017, nr. 2017-0000081030

28-04-2017 - Beantwoording Kamervragen over aangifte schenkbelasting

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de beantwoording van Kamervragen van het lid Aukje de Vries (VVD) die op 31 maart 2017 gesteld zijn over de aangifte erf- en ...

Lees verder

Ministerie van FinanciŽn 7 februari 2017, nr. 2017-0000017436

09-02-2017 - Reactie Staatssecretaris met betrekking tot het overgangsrecht bij de vanaf 1 januari 2017 geldende vrijstelling schenkbelasting voor een eigen woning tot Ä 100.000

Op 21 september jl. heeft de griffier van de vaste commissie voor Financiën de brief doorgestuurd van P.R.H.H. d.d. 5 juli 2016 inzake Verzoek om aandacht voor oneerlijke verandering in artikel 8...

Lees verder

Ministerie van FinanciŽn 9 december 2016

27-01-2017 - Besluit op Wob-verzoek met betrekking tot praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten

De Belastingdienst heeft de praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten openbaar gemaakt. Deze praktijkhandreiking bevat een inventarisatie van de problematiek inzake de bedrijfsopvolgi...

Lees verder

Ministerie van FinanciŽn 29 december 2016, nr. 2016-0000223377

30-12-2016 - Regeling van de staatssecretaris van FinanciŽn tot wijziging van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Als gevolg van de in het Belastingplan 2016 opgenomen wijzigingen van de Successiewet geldt met ingang van 1 januari 2017 voor iedereen tussen 18 en 40 jaar per schenker een verhoogde vrijstelling van...

Lees verder

Besluit van 18 oktober 2016, nr. BLKB2016/130M

02-11-2016 - Schenk- en erfbelasting. Toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956

Dit besluit vervangt het besluit van 4 april 2012, nr. BLKB2012/103M en bevat het beleid over de toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956. Een aantal onderdelen van het besluit...

Lees verder

Ministerie van FinanciŽn 30 juni 2016, nr. 2016-0000090489

14-07-2016 - Reactie Staatssecretaris met betrekking tot verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning van Ä 100.000 per 1 januari 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn reactie op een brief van ouders die in 2013 en in 2015 schenkingen aan hun dochter hebben gedaan om haar in een...

Lees verder

Besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/1346M

02-12-2015 - Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling

Dit besluit actualiseert de onderdelen 7.2 tot en met 7.5 van het besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M. De onderdelen 7.3 tot en met 7.5 zijn samengevoegd in onderdeel 7.3. De goedkeuring u...

Lees verder

Brief van 17 september 2015, nr. DB/2015/312 U

21-09-2015 - Beantwoording Kamervragen over de vrijstelling in de erfbelasting en het mantelzorgcompliment

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de beantwoording van Kamervragen die gesteld zijn ove...

Lees verder

Besluit van 8 mei 2015, nr. BLKB2015/409M

01-06-2015 - Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3); Wijziging van het besluit van 3 september 2013, nr. BLKB2013/662M

Dit besluit wijzigt het besluit over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) van 3 september 2013, nr. BLKB 2013/662M, Staatscourant 2013, 25274. De wijziging betreft een goedkeuring voor de defisc...

Lees verder

Besluit van 20 april 2015, nr. BLKB 2015/488M

30-04-2015 - Schenk- en erfbelasting. Waardering

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/778M. In onderdeel 2 is de verwijzing naar de sterftetabellen van het Actuarieel Genootschap aangepast. Daarnaast zijn er...

Lees verder

Besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M

30-12-2014 - Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen

In dit besluit staat het beleid over de giftenregeling en het aanmerken als algemeen nut beogende instelling. Dit besluit vervangt het besluit van 6 april 2010, nr. DGB2010/1594M en bevat een aantal n...

Lees verder

Besluit van 18 november 2014, nr. BLKB2014/1901M

05-12-2014 - Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang; Toepassing verlaagd ab-tarief voorlopige aanslag 2014

Dit besluit bevat een goedkeuring voor een juiste vaststelling van de belasting over het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) bij toepassing van het verlaagde aanmerkelijkbelangtarief. D...

Lees verder

Besluit van 5 november 2014, nr. BLKB2014/1865M

14-11-2014 - Schenkbelasting. Toepassing van de tijdelijk verruimde vrijstelling voor de schenking voor de woning in aanbouw

In dit besluit keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat de tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting voor de schenking voor de eigen woning onder voorwaarden ook kan worden toegepa...

Lees verder

Besluit van 15 oktober 2014, nr. BLKB2013M/1870M

31-10-2014 - Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten

Dit besluit bevat de aanpassing van het besluit van 25 mei 2010, nr. DGB2010/878M. De onderdelen 2 en 9 zijn aangevuld in verband met aanpassing van het BVDB. Onderdeel 6 is vervangen. Ik ben bereid o...

Lees verder

Besluit van 17 september 2014, nr. BLKB2014/1321M

29-09-2014 - Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Wijziging van het besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, Staatscourant 2012, nr. 18480

Dit besluit wijzigt het besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, Staatscourant 2012, nr. 18480. De wijziging betreft een aanvulling van het besluit in verband met een versoepeling van een faci...

Lees verder

Brief van 8 september 2014, nr. AFP/2014/785 U

08-09-2014 - Beantwoording Kamervragen over schenkingsregeling bij een koophuis

Antwoorden van de staatssecretaris van Financiën, mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst, op vragen van het Kamerlid Bashir (SP) over de schenkingsregeling bij een koophuis. Me...

Lees verder

Nieuwsbericht KNB 28 mei 2014

04-06-2014 - Belastingdienst Groningen herroept standpunt over repeterende schenking in ťťn akte

In de praktijk speelt regelmatig de vraag of het mogelijk is in één notariële akte meerdere papieren schenkingen (schuldigerkenningen) aan dezelfde begiftigde op te nemen, die voor ...

Lees verder

Besluit van 21 februari 2014, nr. BLKB2014/342M

12-03-2014 - Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente; Vruchtgebruiker en eigenwoningrente

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor een vruchtgebruiker krachtens erfrecht de rente die hij betaalt op een schuld die de erflater is aangegaan voor de eigen woning, kan aftrekken als eigenwonin...

Lees verder

Ministerie van FinanciŽn 4 december 2013, Stcrt. 2013, 34331

04-12-2013 - Collectieve uitspraak op bezwaar aanslagen erf- en schenkbelasting

De collectieve uitspraak op bezwaar tegen een aantal aanslagen erf- en schenkbelasting is gepubliceerd. Daarbij was de inzet of de vrijstelling van erf- en schenkbelasting voor ondernemingsvermogen oo...

Lees verder

Besluit van 16 september 2013, nr. BLKB2013/1699M

01-10-2013 - Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

In dit besluit keurt de staatssecretaris van Financiën vooruitlopend op wetgeving het volgende goed. De vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning kan vanaf 29 oktober 2012 ook worden...

Lees verder

Besluit van 3 september 2013, nr. BLKB2013/662M

17-09-2013 - Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

In dit besluit staat het beleid over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Dit besluit is een actualisering van het besluit van 16 februari 2012, nr. BLKB 2012/137M en bevat een nieuw beleids...

Lees verder

Besluit van 2 juli 2013, nr. BLKB2013/791M

18-07-2013 - Erfbelasting. Waardering van serviceflats bij overlijdens in 2012 en 2013

Dit besluit bevat een goedkeuring dat serviceflats bij overlijdens in 2012 en 2013 voor de erfbelasting mogen worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer op de datum van overlijden. ...

Lees verder

Besluit van 28 mei 2013, nr. BLKB2013/909M

04-06-2013 - Erfbelasting. Partnerregeling voor mantelzorgers

Dit besluit bevat een goedkeuring voor de toepassing van de partnerregeling voor mantelzorgers voor de erfbelasting voor de jaren 2010 en 2011. In plaats van de eis dat de verzorger een mantelzorgc...

Lees verder

Besluit van 25 maart 2013, nr. BLKB2013/88M

03-04-2013 - Schenk- en erfbelasting. Overdrachtsbelasting. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil

Dit besluit vervangt het besluit van 31 augustus 2010, nr. DGB2010/876M. Onderdeel 7 is aangevuld met een nieuwe goedkeuring voor de overdrachtsbelasting bij de uitvoering van een informele wil. In...

Lees verder

Besluit van 7 maart 2013, nr. BLKB2013/233M

28-03-2013 - Inkomstenbelasting. Huwelijksvermogensrecht; vergoedingsvorderingen echtgenoten art. 1:87 BW

Sinds 2012 geldt nieuw huwelijkvermogensrecht. De bepalingen rondom vergoedingsvorderingen tussen echtgenoten zijn daarbij gewijzigd (artikel 1:87 BW). De mogelijke gevolgen van deze bepalingen op ...

Lees verder

Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M

01-02-2013 - Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het besluit bevat het beleid over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting zoals die met ingang van 201...

Lees verder

Besluit van 20 december 2012, nr. BLKB2012/417M

22-01-2013 - Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing

Dit besluit actualiseert het besluit van 15 september 2010, nr. DGB2010/602M. Onderdeel 8 is aangepast aan de gewijzigde wetgeving. Verder is onderdeel 8.1 aangevuld met nieuwe goedkeuringen. De on...

Lees verder

Besluit van 23 oktober 2012, nr. BLKB2012/1665M

26-10-2012 - Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting als massaal bezwaar

In dit besluit wijst de staatssecretaris van Financiën aan als massaal bezwaar als bedoeld in artikel 25a van de AWR, de bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting waarbij voor n...

Lees verder

Besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M

13-09-2012 - Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 23 november 2006, nr. CPP2006/2674M. Hierin zijn beleidsstandpunten verwerkt die zijn ontwikkeld naar aanleiding van de toepassing van de wijzig...

Lees verder

Besluit van 13 juni 2012, nr. BLKB2012/283M

26-06-2012 - Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

Dit besluit vervangt het besluit van 10 mei 2010, nr. DGB2010/3119M, Staatscourant 2010, 7589 en is geactualiseerd en aangevuld met beleidsstandpunten over de lijfrentespaarrekening en het lijfrent...

Lees verder

Brief van 6 februari 2012, nr. DB/2012/34

11-02-2012 - Reactie op toezeggingen tijdens algemeen overleg huwelijksvermogensrecht van 29 september 2011

Tijdens het algemeen overleg huwelijksvermogensrecht van 29 september 2011 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie toegezegd een drietal verzoeken die de fiscaliteit raken door te geleide...

Lees verder

Besluit van 14 december 2011, nr. BLKB/2011/1803M

16-12-2011 - Overdrachtbelasting belastbaar feit

Dit besluit bevat het beleid over het belastbaar feit in de overdrachtsbelasting. Dit besluit vervangt het besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB2011/137M. In onderdeel 5.3 is een voorwaarde gewijzigd ...

Lees verder

Besluit van 25 november 2011, nr. BLKB2011/1541M

28-11-2011 - Erfbelasting. Waardering van serviceflats

In dit besluit staat de goedkeuring dat serviceflats voor 2010 en 2011 voor de erfbelasting mogen worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer op de datum van overlijden. Meer informati...

Lees verder

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/873M

31-12-2010 - Erfbelasting. Fictieve verkrijging. Levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing

In dit besluit is het besluit van 18 juli 2008, nr. CPP2008/1425M geactualiseerd naar aanleiding van de herziening van Successiewet 1956 per 1 januari 2010. De wijzigingen (in de terminologie) per 1 j...

Lees verder

Besluit van 31 augustus 2010, nr. DGB2010/876M

09-09-2010 - Schenk- en erfbelasting. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil

Het besluit van 19 februari 2007, nr. CPP2006/1969M, is redactioneel aangepast. De wijzigingen (in de terminologie) per 1 januari 2010 van de Successiewet zijn verwerkt. Deze redactionele aanpassingen...

Lees verder

Besluit van 26 augustus 2010, nr. DGB2010/3057M

07-09-2010 - Inkomstenbelasting. Eigenwoningregeling; bijleenregeling

Dit besluit bevat het beleid over de toepassing van artikel 3.119a en 3.119b, van de Wet IB 2001 (de bijleenregeling). Het besluit van 20 februari 2007, nr. CPP2006/1942M is geactualiseerd en aangevul...

Lees verder

Besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M

14-07-2010 - Schenk- en erfbelasting. Verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner. Wijziging huwelijkse voorwaarden. Pleegkind

In dit besluit zijn de besluiten van 8 maart 2004, nr. CPP2003/2026M, 21 juni 2007, nr. CPP2007/1223M en 14 oktober 2008, nr. CPP2008/1426M samengevoegd en geactualiseerd. In dit besluit is het beleid...

Lees verder

Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/877M

11-06-2010 - Erfbelasting. Aftrekposten nalatenschap

Dit besluit vervangt het besluit van 16 februari 2006, nr. CPP2005/2787M voor de toepassing van de gewijzigde Successiewet per 2010. De tekst is redactioneel aangepast aan de wijzigingen (in de termin...

Lees verder

Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/921

11-06-2010 - Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente

Dit besluit bevat het beleid over de eigenwoningrente. Het vervangt het besluit van 29 oktober 2009, CPP2009/2148M en is aangevuld met de onderdelen over de eigenwoningrente uit het besluit van 1 okto...

Lees verder

Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/875M

11-06-2010 - Schenkbelasting. Kwijtschelding

In dit besluit is het besluit van 21 december 2007, nr. CPP2007/2996M redactioneel aangepast aan de wijzigingen (in de terminologie) per 1 januari 2010 van de Successiewet. Deze redactionele aanpassin...

Lees verder

Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/676M

11-06-2010 - Loonheffing. Inkomstenbelasting. Erfbelasting. Salaire differť. Executeurbeloning

Dit besluit betreft de fiscale behandeling van het zogenoemde salaire differé en de executeurbeloning. Het besluit vervangt het besluit van 3 augustus 2004, nr. CPP2004/1121M. De aanpassingen z...

Lees verder

Besluit van 20 april 2010, nr. DGB2010/1572M

27-04-2010 - Schenkbelasting. Erfbelasting. Inkomstenbelasting. Intrekking beleidsbesluiten

In dit besluit worden enkele beleidsbesluiten ingetrokken die betrekking hebben op de Successiewet 1956 en de Wet IB 2001. De besluiten hebben hun belang verloren door wetswijziging of tijdsverloop. ...

Lees verder

Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Nieuwe opzet opleiding Leergang Scheiden
Alle vermogensrechtelijke en fiscale aspecten van de echtscheiding komen aan bod

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans al voor u beschikbaar

Twitter Linkedin