Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-09-2021 - Update Aangifte Erfbelasting
08-09-2021 - Update toepassing Boedelverdeler

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 november 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8994

LinkedIn
14-11-2020 | Categorie: Jurisprudentie

Hof volgt deskundige die contante waarde van IB-latentie stelt op nominale waarde

Tot een nalatenschap behoren aanmerkelijkbelangaandelen. Deze aandelen zijn op grond van het testament met een quasi-wettelijke verdeling toegedeeld aan de langstlevende echtgenote van de erflater. Omdat echter onenigheid is ontstaan over de hoogte van de latente inkomstenbelasting hebben de (klein)kinderen de kantonrechter verzocht om de IB-latentie vast te stellen. De kantonrechter heeft bepaald dat bij het vaststellen van de onderbedelingsvorderingen de hoogte van de IB-latentie moet worden gesteld op 25%. De (klein)kinderen hebben hoger beroep ingesteld en stellen dat de latentie 6,25% bedraagt.
In een tussenarrest overweegt het hof onder meer, dat art. 4:15 BW ten aanzien van de quasi-wettelijke verdeling niet (rechtstreeks) van toepassing. Aan het hof ligt vervolgens de vraag voor of bij de waardering van de aandelen rekening moet worden gehouden met latente inkomstenbelasting uit aanmerkelijk belang en, zo ja, of deze belasting tegen de zogeheten nominale waarde van 25% in aanmerking moet worden genomen of tegen een (lagere) zogeheten contante waarde. Vaststaat dat noch door het overlijden van erflater noch door de verdeling van de nalatenschap bij notariële akte inkomstenbelasting verschuldigd is geworden. Op de peildatum konden partijen echter verwachten dat op enig moment ter zake van de aandelen inkomstenbelasting verschuldigd zou zijn. Dit is feitelijk ook gebeurd, nu de BV van erflater op een later tijdstip is ontbonden en geliquideerd, ter gelegenheid waarvan 25% inkomstenbelasting aanmerkelijk belang is geheven. Het hof is dan ook van oordeel dat bij de waardering van de aandelen rekening moet worden gehouden met de – ten opzichte van de peildatum, zijnde de overlijdensdatum van erflater – toekomstig verschuldigde inkomstenbelasting. Deze bedraagt niet zonder meer het nominale tarief van 25%, maar moet naar de contante waarde op de peildatum in aanmerking worden genomen. Het hof baseert dit oordeel mede op fiscale uitspraken van de Hoge Raad, te weten HR 8 maart 1978, BNB 1978/86 en HR 12 juli 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7272. Het hof heeft vervolgens een deskundige benoemd voor het bepalen van de hoogte van de IB-latentie.
Uit het deskundigenrapport blijkt dat deze deskundige van mening is dat in het onderhavige geval de contante waarde van de latente belastingvordering gelijk is aan het nominale belastingtarief van 25%. Hierbij gaat de deskundige ervan uit dat het feitelijke rendement in de BV gelijk is aan de rentevoet waarmee de ab-heffing contant wordt gemaakt. Hij heeft geen aanwijzingen ontdekt dat het feitelijke rendement afwijkt van het risicoprofiel in de BV. Het is hem niet gebleken dat het hier gaat om een structurele situatie van onderrendement. Het hof neemt de bevindingen en conclusies van de deskundige over. Het Hof overweegt onder meer dat de benadering van de deskundige strookt met de stroming in de literatuur waarbij wordt verdedigd dat de contante waarde van een toekomstige ab-claim gelijk is aan de huidige waarde mits de juiste rekenrente wordt gehanteerd. Het hof realiseert zich dat het daardoor afwijkt van de benadering van de (fiscale) wetgever in art. 20 lid 5 en 6 SW waarbij wordt gedaan alsof sprake is van een belastingschuld die renteloos wordt schuldig gebleven. Volgens het hof wordt hierbij er geen rekening mee gehouden dat het bedrag aan belasting dat in de toekomst moet worden betaald hoger is. Verder is het hof van oordeel dat voldoende duidelijk is dat geen sprake is van onderrendement.

Meer informatie:
Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Voor de eerste editie van deze leergang hanteren we een extra aantrekkelijke prijs!

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin