Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-09-2021 - Update Aangifte Erfbelasting
08-09-2021 - Update toepassing Boedelverdeler

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:2

LinkedIn
17-03-2019 | Categorie: Jurisprudentie

Schenking omdat tussentijdse verrekening niet volgt uit huwelijkse voorwaarden

Belanghebbende en haar echtgenoot zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden met een wettelijk deelgenootschap waardoor de vermogensvermeerdering pas wordt verrekend bij het einde van het deelgenootschap. Belanghebbende en haar echtgenoot hebben echter tijdens het deelgenootschap een overeenkomst opgesteld waarin wordt verklaard dat de echtgenoot een bedrag van € 10 mln aan belanghebbende is verschuldigd in verband met een te verrekenen bedrag aan overgespaarde inkomsten. Naar aanleiding hiervan is aan belanghebbende een aanslag schenkbelasting opgelegd. Belanghebbende betwist dat er sprake is van een schenking, omdat een tussentijdse afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden heeft plaatsgevonden.
Thans heeft het hof de uitspraak van de rechtbank bevestigd. Volgens art. 1:134 (oud) BW eindigt het wettelijk deelgenootschap door het eindigen van het huwelijk, door scheiding van tafel en bed, door een vonnis dat het deelgenootschap opheft of door een opheffing bij latere huwelijkse voorwaarden. Het is gesteld noch gebleken dat partijen van dit artikel zijn afgeweken en dat één van de daarin vermelde situaties zich heeft voorgedaan. Voor zover belanghebbende bedoeld heeft te stellen dat de huwelijkse voorwaarden zijn gewijzigd, is dit niet aannemelijk geworden. Immers, niet is gebleken dat de huwelijkse voorwaarden bij notariële akte zijn gewijzigd (art. 1:115 BW) en/of dat destijds de voor de overeenkomst vereiste rechterlijke goedkeuring is verkregen (art. 1:119 lid 1 (oud) BW). Het hof verwijst in dit kader ook naar de uitspraak van de Hoge Raad van 22 december 2017 (ECLI:NL:HR:2017:3256).
Het hof is met de rechtbank van oordeel dat met de overeenkomst een vordering van belanghebbende op de echtgenoot is ontstaan die niet op de huwelijkse voorwaarden is gebaseerd. Door de onderhavige overeenkomst heeft er een vermogensverschuiving van de echtgenoot naar belanghebbende plaatsgevonden waardoor de echtgenoot is verarmd en belanghebbende is verrijkt. Nu er naar het oordeel van het hof ook sprake is van de vereiste vrijgevigheid, is er sprake van een schenking.
Verder heeft belanghebbende gesteld dat de schenking heeft gestrekt tot voldoening aan een natuurlijke verbintenis, zodat deze volgens art. 33 sub 12° SW is vrijgesteld van schenkbelasting. Belanghebbende heeft in dit kader onder meer aangevoerd dat zij een belangrijke rol heeft gespeeld in het netwerk van haar echtgenoot, waardoor zijn vastgoedonderneming enorm is gegroeid. Het hof is echter van oordeel dat belanghebbende er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat er sprake was van een natuurlijke verbintenis. Ingevolge art. 1:81 BW zijn echtgenoten elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd en zijn zij verplicht elkander het nodige te verschaffen. Door belanghebbende is onvoldoende onderbouwd in hoeverre haar werkzaamheden zijn uitgestegen boven die genoemd in art. 1:81 BW. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat in een andere gerechtelijke procedure als feiten zijn komen vast te staan dat de echtgenoot de persoon was die binnen de onderneming aan de touwtjes trok en in alle opzichten degene is geweest die het voor het zeggen had. Bovendien werd tussen belanghebbende en haar echtgenoot al geruime tijd gesproken over een vergoeding voor de werkzaamheden van belanghebbende waar partijen er jaren niet uit zijn gekomen. Evenmin is aannemelijk geworden dat die werkzaamheden € 10 mln zouden rechtvaardigen.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Voor de eerste editie van deze leergang hanteren we een extra aantrekkelijke prijs!

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin