Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Hof Amsterdam 4 januari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:96

LinkedIn
28-01-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Wijziging van breukdelen in huwelijksgemeenschap vlak voor overlijden was fraus legis

Man en vrouw waren gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Zij hadden 1,5 maand vóór het overlijden van de man in huwelijkse voorwaarden vastgelegd dat de man voor 10% en de vrouw voor 90% gerechtigd is tot zowel de goederen als de schulden van de huwelijksgemeenschap. Anders dan de inspecteur had de rechtbank geoordeeld dat het aangaan van de huwelijkse voorwaarden niet heeft geleid tot een belaste schenking. Verder zijn de ficties van art. 11 lid 2 en lid 4 SW niet van toepassing. Ook is geen sprake van fraus legis. Het hof volgt de rechtbank in diens oordeel omtrent de eerste twee punten. Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat het beroep van de inspecteur op het leerstuk van fraus legis slaagt. Volgens het hof zouden doel en strekking van art. 1 lid 1 en lid 7 SW en art. 12 SW worden miskend als het aangaan van de huwelijkse voorwaarden in het onderhavige geval niet op één lijn zou worden gesteld met een schenking. Tevens acht het hof het aangaan van de huwelijkse voorwaarden in overwegende mate - doorslaggevend - ingegeven door belastingverijdelende motieven. Het hof stelt vast dat de door partijen gevolgde weg kunstmatig en van elk reëel belang ontbloot is, afgezien van het antifiscale belang. Anders dan het (geheel) ontgaan van erfbelasting is niet aannemelijk geworden dat er een andere reden was om de huwelijkse voorwaarden aan te gaan; vast staat immers dat de vrouw daaraan voorafgaand al gerechtigd was tot dezelfde gemeenschap en bij ontbinding van het huwelijk door overlijden daartoe gerechtigd zou zijn als enig erfgenaam. Verder was de man op het moment van het aangaan van de huwelijkse voorwaarden al ernstig ziek zodat geen sprake was van enigszins gelijke sterftekansen. De huwelijkse voorwaarden zijn dan ook aangegaan in het zicht van overlijden. Hierdoor is er sprake van een schenking binnen 180 dagen vóór het overlijden zodat art. 12 SW geldt.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin