Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2 augustus 2022, nr. 2022-0654

LinkedIn
24-08-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Tweetrapsmaking werkte ook door naar uitkering van overlijdensrisicoverzekering

Het testament van de erflater bevat een tweetrapsmaking met zijn echtgenote als bezwaarde en zijn twee kinderen als verwachters. Naar aanleiding hiervan is een geschil ontstaan tussen de echtgenote en een verzekeringsmaatschappij waarbij de erflater een levensverzekering had gesloten. In de polis zijn “de erfgenamen van verzekeringnemer” als begunstigden aangewezen. De echtgenote heeft de verzekeringsmaatschappij verzocht om de verzekeringsuitkering aan haar over te maken. Op verzoek van de verzekeringsmaatschappij heeft zij tevens een verklaring van erfrecht overgelegd. De verzekeringsmaatschappij heeft het verzoek echter afgewezen omdat zij meent dat de echtgenote slechts voor 1/3e deel begunstigde is.
De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid heeft de echtgenote in het gelijk gesteld. Blijkens de begunstigingsclausule op het polisblad zijn de erfgenamen van de verzekeringnemer de begunstigden van de uitkering uit de levensverzekering. Op grond van art. 7:967 lid 4 BW worden hieronder de erfgenamen verstaan die tot de nalatenschap zijn geroepen, ongeacht of zij haar hebben aanvaard. Zij zijn tot de uitkering gerechtigd “in dezelfde verhouding als waarin zij tot de nalatenschap zijn geroepen.” Hoewel de commissie de verzekeraar volgt in de stelling dat op de levensverzekering de leer van het zelfstandig recht van toepassing is en de uitkering uit de levensverzekering dan ook niet tot de nalatenschap behoort, dient de verzekeraar op grond van art. 7:967 lid 4 BW bij de uitkering aan de erfgenamen wel uit te gaan van de in het testament opgenomen verdeling. Art. 4:138 lid 1 BW bepaalt in dit kader dat wanneer een erfstelling onder een voorwaarde is gemaakt degene aan wie het vermaakte tot vervulling der voorwaarde toekomt als uitsluitend rechthebbende wordt aangemerkt, voor zover het door en tegen derden uit te oefenen rechten en rechtsvorderingen betreft. De verzekeraar is daarom gehouden het gehele verzekerde kapitaal aan de echtgenote uit te keren omdat niet gebleken is dat één van de in het testament genoemde situaties voor het intreden van de ontbindende voorwaarde zich heeft voorgedaan.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin