Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
05-07-2024 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden
02-07-2024 - Bijeenkomst EPX-Circle: maandag 30 september 2024 vanaf 1430u

Literatuur

Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)

18-06-2024 - Mr. C.J.L. Boissevain

Recent bevestigde de Hoge Raad dat erfstellingen zo kunnen worden uitgelegd dat deze erfstellingen niet meer ‘gelden’ op grond van gewijzigde omstandigheden. Het gevolg van het niet meer &...

Lees verder

Hypotheek, kruislings gesloten levensverzekeringen en regres (JBN 2024/34)

13-06-2024 - Prof. dr. W.M.A. Kalkman

Een uitkering uit levensverzekering werd door de verzekeraar aan de hypotheekhouder betaald zonder dat het recht op de uitkering aan laatstgenoemde verpand was. De verzekeringnemer tevens begunstigde ...

Lees verder

Standpunt Kennisgroep Successiewet betreffende vorm schenking ter zake des doods (WPNR 2024/7462)

13-06-2024 - Prof. mr. F.W.J.M. Schols

Onlangs verschenen op de website van de belastingdienst twee standpunten van de Kennisgroep Successiewet betreffende onderhandse schenkingen. Het betreft standpunt ‘Schuldigerkenning bij onderha...

Lees verder

Erfrecht en EVRM: un tour d’horizon (WPNR 2024/7463)

13-06-2024 - Mr. drs. R. Dijken

Hoewel de bepalingen uit het EVRM geen rechtstreekse werking hebben tussen particulieren en niet zijn geformuleerd met het oog op betrekkingen tussen burgers onderling, hebben zij daarop wel belangrij...

Lees verder

Aandachtspunten bij de afwikkeling van een nalatenschap in geval van meerderjarigenbewind (FTV 2024/15)

13-06-2024 - Mr. H.J. de Jonge

Bij de afwikkeling van een nalatenschap kan een meerderjarigenbewind als bedoeld in titel 1.19 BW bij een erfgenaam tot complicaties leiden. In deze bijdrage worden enkele aandachtspunten voor de nota...

Lees verder

De bestuurder krachtens levenstestament: toegestaan of niet? (JBN 2024/28)

27-05-2024 - Mr. P.M.J.H. ten Broecke

Recent heeft de Ondernemingskamer geoordeeld dat een statutaire beletregeling niet kan worden omzeild met een levenstestament. Deze uitspraak roept de vraag op of het levenstestament wel geschikt is o...

Lees verder

Hoofdelijke veroordeling van executeur en erfgenaam tot voldoening legitieme portie? (JBN 2024/26)

27-05-2024 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

De in dit artikel besproken uitspraak lijkt op het eerste gezicht niet zo bijzonder: een executeur is aansprakelijk omdat hij bij de vereffening van de nalatenschap (betaling van de schulden van de na...

Lees verder

Verjaring van vergoedingsrechten tussen ongehuwde samenwoners (WPNR 2024/7460)

27-05-2024 - Mr. dr. A.G.F.M. Flos en prof. mr. J.L. Smeehuijzen

Voor ongehuwde samenwoners bestaat geen wettelijke regeling van de vermogensrechtelijke aspecten van hun samenlevingsrelatie. Dat leidt tot de nodige rechtsonzekerheid, bijvoorbeeld over de vraag of e...

Lees verder

De laatste gewone verblijfplaats in de EU Erfrechtverordening en de notaris (JBN 2024/25)

27-05-2024 - Mr. E.M. Tuinte en mr. K.B. van den Berg

De gewone verblijfplaats is in de Europese erfrechtverordening (ErfVo) het uitgangspunt voor het toepasselijke recht op een nalatenschap en voor het bepalen van de bevoegdheid van de notaris om een Eu...

Lees verder

De Nederlandse erfbelasting blijft Europeesrechtelijk overeind (FBN 2024/19)

16-05-2024 - Mr. M. Monteiro

Door een recente uitspraak van de Hoge Raad is nader gespecificeerd dat de Nederlandse erfbelastingwetgeving in overeenstemming is met het Europees recht. Uit de in het artikel behandelde jurisprudent...

Lees verder

Samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelasting bij aandelenverkrijgingen (FBN 2024/20)

16-05-2024 - Dr. A. Rozendal

De Successiewet bepaalt dat de overdrachtsbelasting betaald over het bedrag waarover schenkbelasting is verschuldigd, mag worden verrekend met de schenkbelasting. Deze bepaling ziet niet alleen op een...

Lees verder

Verboden toegang voor (on)bevoegden (WPNR 2024/7457)

03-05-2024 - Mr. P. Coppens

Het levenstestament wordt in toenemende mate deel van de alledaagse notariële praktijk. In de familierechtelijke praktijk betreft het zelfs de op een na meest gepasseerde akte. De KNB houdt sinds...

Lees verder

Levensverzekering, gemengde polis en samengesteld gezin: de Hoge Raad snapt het. De estateplanner ook?! (FTV 2024/12)

30-04-2024 - Mr. drs. J.M.H.L. Cantineau

Bij door echtgenoten gesloten levensverzekeringen spelen voor de estateplanner van oudsher drie dimensies: een niet-kruislings of kruislings gesloten polis, wel of geen verpanding dan wel partnerverkl...

Lees verder

Grensoverschrijdende effecten Wet excessief lenen in het familierecht (FTV 2024/13)

30-04-2024 - Drs. S.C.M. Schilder

De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap kent inmiddels zijn eerste ‘slachtoffers’, namelijk de aanmerkelijkbelanghouders die op 31 december 2023 te veel rood stonden (meer dan €...

Lees verder

Conserverende aanslag als alternatief voor de voorwaardelijke vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling (FTV 2024/11)

30-04-2024 - Mr. T.C. Hoogwout

De sinds 2002 in de Successiewet opgenomen bedrijfsopvolgingsregeling is in 2010 grond herzien. Naast een aanpassing in 2017 voor een indirect belang van minder dan 5% is de regeling als gevolg van de...

Lees verder

Een concepttestament met rechtsgevolgen, of: hoe een echtgenoot ‘onterfd’ kan worden bij een niet gepasseerd testament (FTV 2024/7)

29-04-2024 - Mr. dr. T.F.H. Reijnen

In dit artikel wordt het vonnis van Rechtbank Den Haag 30 augustus 2023 besproken en gaat de auteur tevens in op de rol van de redelijkheid en billijkheid in het erfrecht. Ook besteedt hij aandacht aa...

Lees verder

De verhouding tussen de erfrechtelijke onwaardigheid van rechtswege in de zin van artikel 4:3 BW en de ‘algemene’ redelijkheid en billijkheid (WPNR 2024/7454)

29-04-2024 - Mr. dr. E.M.J.M.C. van Wijk-Verhagen

In art. 4:3 lid 1 BW worden vijf gevallen genoemd waarin een persoon onwaardig is om uit een nalatenschap voordeel te trekken. Het betreft een limitatieve opsomming. Al deze gevallen hebben een strafr...

Lees verder

Partners en de aflossingseis (WPNR 2024/7453)

29-04-2024 - Drs. M.J.J.R. van Mourik

Met ingang van 1 januari 2022 zijn in de eigenwoningregeling diverse wetswijzigingen in werking getreden die zien op de gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners....

Lees verder

Over nalatenschapsschulden die (ook) verhaalbaar zijn op het eigen vermogen van de erfgenaam, of: helpt beneficiaire aanvaarding altijd? (FTV 2024/10)

29-04-2024 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel wordt onderzocht wat het lot is van nalatenschapsschulden waarvoor (wellicht) verhaal op het eigen vermogen van de erfgenaam mogelijk is ondanks een beneficiaire aanvaarding. De kernvra...

Lees verder

Een verrassend eenvoudige oplossing na decennialange discussies (FTV 2024/9)

29-04-2024 - G.H.P. de Jonge

In dit artikel combineert de auteur recente inzichten van diverse auteurs. Met die benaderingen kan worden bewezen dat de latente AB-claim op de contante waarde moet worden gewaardeerd in het kader va...

Lees verder

Over het fideï-commis en de schenking ter zake des doods (WPNR 2024/7456)

29-04-2024 - Mr. D.C. van Beelen

In de praktijk komt het voor dat een schenking in de vorm van een schuldigerkenning wordt gedaan onder een fideï-commissaire voorwaarde. Met een dergelijke voorwaarde kan bijvoorbeeld worden bepa...

Lees verder

Praktische uitdagingen door wijzigingen in de BOR en DSR (FTV 2024/6)

29-04-2024 - R.O.F. Bakker

In dit artikel gaat de auteur in op een aantal praktische uitdagingen die ontstaan door wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet en de doorschuifregelingen (DSR) in de ink...

Lees verder

Een civielrechtelijke kanttekening bij het HR-arrest over de breukdelengemeenschap: de legitimaris heeft het nakijken! (JBN 2024/21)

29-04-2024 - Mr. P. Blokland

Op 16 februari 2024 oordeelde de Hoge Raad in een fiscaal arrest dat het aangaan van een huwelijksgoederengemeenschap waartoe de echtgenoten anders dan voor gelijke delen gerechtigd zijn, niet als sch...

Lees verder

Hof van Justitie EU 12 oktober 2023, OP/Notariusz Justyna Gawlica (JBN 2024/22)

29-04-2024 - Mr. S.H. Heijning

Dit artikel houdt een bespreking in van een recent arrest van het Europese Hof van Justitie over de EU Erfrechtverordening in de zaak OP tegen notaris Justyna Gawlica van 12 oktober 2023, zaak C-21/22...

Lees verder

Doorwerking van onwaardigheid in de zin van artikel 4:3 BW (of juist het ontbreken daarvan) in het huwelijksvermogensrecht (WPNR 2024/7455)

29-04-2024 - Mr. dr. E.M.J.M.C. van Wijk-Verhagen

Er is in de parlementaire geschiedenis van (de invoering van) art. 4:3 BW geen sluitend bewijs gevonden voor het statement dat dit een wettelijke precisering is van de algemene redelijkheids- en billi...

Lees verder

Gehuwd in gemeenschap van goederen (WPNR 2024/7455)

19-04-2024 - Mr. C.J.L. Campagne en mr. J.A.M. Nijman

Het afgelopen jaar heeft de belastingdienst diverse kennisgroepstandpunten gepubliceerd op het gebied van de schenk- en erfbelasting. In dit artikel wordt het kennisgroepstandpunt behandeld over de vr...

Lees verder

Wet excessief lenen in de estateplanningspraktijk (KWEP 2024/2)

18-04-2024 - Mr. T.C. Hoogwout

Op 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap in werking getreden en als gevolg hiervan is de aanmerkelijkbelangregeling uitgebreid met het fictief reguliere voordeel. Dit betr...

Lees verder

Verhoging wettelijke rente per 1 januari 2024 naar 7% (Vp-Bulletin 2024/9)

18-04-2024 - Mr. drs. ing. J. van het Hof

Na een lange periode van dalende rentes, is sinds 2023 het tijdperk aangebroken van stijging. In drie stappen is het rentepercentage van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties gestegen van 2...

Lees verder

Legaat van het Franse vakantiehuis tegen inbreng: doen? (FBN 2024/15)

18-04-2024 - Mr. A.J. Janssen

Een legaat tegen inbreng is een gebruikelijke figuur. Indien het gelegateerde goed een situsgoed is dat in een buitenlandse successiebelasting wordt betrokken, kunnen zich echter fiscale strubbelingen...

Lees verder

Trilogie fiscaal huwelijksvermogensrecht; rood, wit, blauw (FTV 2024/5)

18-04-2024 - Mr. T.C. Hoogwout

Met het op 16 februari 2024 gepubliceerde arrest van de Hoge Raad over de breukdelengemeenschap is de trilogie van het fiscaal huwelijksvermogensrecht gevormd, met als eerdere delen het opheffen van d...

Lees verder

De waarschuwingsplicht van de notaris bij huwelijkse voorwaarden en de doorwerking daarvan in de relatie tussen echtgenoten (FTV 2024/8)

18-04-2024 - Mr. dr. P.J. van der Korst

De Hoge Raad heeft in zijn beschikking van 2 februari 20241 noten gekraakt over de waarschuwingsplicht van de notaris bij het aangaan en wijzigen van huwelijkse voorwaarden. In deze uitspraak valt dir...

Lees verder

Nog zeker niet dood (FBN 2024/7)

18-04-2024 - Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

Voor de notariële praktijk werd op 16 februari 2024 ongetwijfeld een van de meest spectaculaire notariële arresten van de eeuw gewezen en wel over de zogeheten ‘breukdelengemeenschap&r...

Lees verder

Schenkbelasting en ontbinding van een schenking met wederzijds goedvinden (FBN 2024/4)

18-04-2024 - Mr. R.D. de Jong

In 2023 heeft rechtbank Zeeland-West-Brabant in twee zaken uitspraak gedaan waarin partijen met wederzijds goedvinden een schenkingsovereenkomst hebben ontbonden. In de ene zaak gaat het over de vraag...

Lees verder

Wanneer is sprake van een bevoordeling uit vrijgevigheid? (JBN 2024/17)

18-04-2024 - Mr. J.C. van Straaten

Als het rechtsgevolg van een rechtshandeling is dat een vermogensverschuiving optreedt tussen de betrokken partijen, is lang niet altijd sprake van een gift. Partijen moeten zich van die verschuiving ...

Lees verder

Vermogen structureren voor de vermogende particulier anno 2024 (FBN 2024/5)

18-04-2024 - Mr. A.C.M. de Vries

Het hebben van vermogen brengt een verantwoordelijkheid mee. Die strekt zich uiteraard uit tot de wijze waarop het vermogen wordt belegd, maar ook de fiscale aspecten van het vermogen en de zeggenscha...

Lees verder

De omgekeerde wereld: (geen) inschrijving van huwelijkse voorwaarden bij een uitgebreidere huwelijksgemeenschap? (JBN 2024/12)

18-04-2024 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Met het nieuwe huwelijksvermogensrecht is de uitgebreide (ook wel algehele) gemeenschap van goederen afgeschaft en een beperkte gemeenschap van goederen ingevoerd. Waar huwelijkse voorwaarden voor 201...

Lees verder

De kunst van het verzamelen: wat is de fiscale kracht van een collectie? (Vp-Bulletin 2024/3)

18-04-2024 - Mr. drs. C.J.M. van de Luijtgaarden-Braat

Hoe gaat de fiscaliteit met collecties om? Nemen verzamelingen een bijzondere plaats in, en zo ja, wat zijn de voorwaarden waaraan moet worden voldaan? Allereerst behandelt de auteur de financiël...

Lees verder

Huwelijksvermogensrechtelijke vorderingen en de werking van artikel 15 Successiewet (KWEP 2024/3)

18-04-2024 - Mr. C.E. Stoltenborgh

De wetgever stond stil bij de vraag of ook huwelijksvermogensrechtelijke vorderingen kunnen leiden tot de toepassing van de fictiebepaling van art. 15 SW. Dit vraagstuk is in de literatuur aan de orde...

Lees verder

Wat wordt bedoeld met: ‘de wettelijke gemeenschap van goederen’ in huwelijkse voorwaarden van na 31 december 2017? (JBN 2024/10)

18-04-2024 - Prof. mr. W.G. Huijgen

In een akte van huwelijkse voorwaarden van 12 mei 2020 is in art. 1 het volgende bepaald: ‘Tussen de partners bestaat de wettelijke gemeenschap van goederen.’ Anders dan men op het eerste ...

Lees verder

BOR bij verdeling huwelijksgoederengemeenschap bij echtscheiding, waarbij sprake is van een gift (WPNR 2024/7447)

01-04-2024 - Mr. H.F. van der Weerd-van Joolingen

Dit jaar heeft de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet de fiscale gemoederen weer flink beziggehouden. Zo verscheen in april het langverwachte arrest m.b.t. de ‘horen-zien’ casus ...

Lees verder

De wijzigingen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten gewikt en gewogen (WPNR 2024/7448)

01-04-2024 - L.I. Ehrencron en prof. mr. I.F.J.A. Vijfeijken

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd per 1 januari 2010 liggen onder vuur. Het gaat om de vrijstellingen in de Successiewet (BOR) en de doorschuiffaciliteit in de aa...

Lees verder

De onbeperkte navorderingstermijn voor de erfbelasting gewikt en gewogen? (WPNR 2024/7452)

01-04-2024 - Prof. dr. F. Sonneveldt

Op 9 december 2022 wees de Hoge Raad arrest ten aanzien van een herzieningsverzoek waarbij een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) werd ingeroepen. In het geding was de onbep...

Lees verder

Tweetrapsmaking en de BOR (WPNR 2024/7451)

01-04-2024 - Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik en mr. J.J.J.M. Sturme

De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregelingen in de Successiewet en Wet inkomstenbelasting 2001 houdt al enige tijd menig adviseur van het familiebedrijf in de greep. Een van de aanbevelingen die ui...

Lees verder

De buitensporige last in de erfbelasting (WPNR 2024/7450)

01-04-2024 - Prof. mr. dr. A.E. de Leeuw

Belastingheffing kan gezien worden als een vorm van regulering van eigendom: door middel van belastingheffing ontneemt de Staat een stukje eigendom aan gerechtigden en wendt dit vervolgens aan in het ...

Lees verder

De Successiewet en tijdstipbelasting (WPNR 2023/7440)

08-02-2024 - Mr. dr. N.C.G. Gubbels

Estate planning heeft met de invoering van het nieuwe erfrecht op 1 januari 2003 een nieuwe impuls gekregen. De testamentaire praktijk werd verrijkt met onder andere het afvul- en opvullegaat, de hand...

Lees verder

De afwikkeling van een nalatenschap of ontbonden huwelijksgemeenschap door middel van een vaststellingsovereenkomst (WPNR 2023/7438)

08-02-2024 - Mr. dr. T.F.H. Reijnen

Regelmatig wordt gestreden over de vraag wie erfgenaam is of over de vraag of een bepaald goed tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap behoort. De auteur gaat het om de vraag wat de implicaties ...

Lees verder

Het oude testament en de nieuwe echtgenote (WPNR 2024/7442)

08-02-2024 - Mr. P. Blokland

De gemiddelde testateur beschikt niet over een groot erfrechtelijk abstractievermogen. Bij het opstellen van zijn testament denkt hij vanuit het hier en nu. Uiteraard is het dan aan de notaris om corr...

Lees verder

De berekening van het fictieve vruchtgebruik bij een variabele rente over een niet-opeisbare vordering in de Successiewet: hoe moeilijk kun je het maken? (FTV 2024/3)

08-02-2024 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel behandelt de auteur de vraag hoe het fictieve vruchtgebruik berekend moet worden als een vordering die krachtens erfrecht is ontstaan een variabele rente draagt gedurende de niet-opeisb...

Lees verder

Gewijzigde omstandigheden, het vergeten testament en uitleg van uiterste wilsbeschikkingen in beweging (FTV 2024/1)

08-02-2024 - Prof. mr. J.W.A. Biemans

Voor de uitleg van notariële akten is niet één criterium gegeven. Voor registergoederenakten, huwelijkse voorwaarden, schenkingsakten, statuten van rechtspersonen en uiterste wilsbe...

Lees verder

Telt het door erflater in een stichting ingebrachte vermogen mee bij de berekening van de legitieme portie? (JBN 2024/6)

08-02-2024 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Bij een beroep op de legitieme portie is veelal het grootste discussiepunt de vraag wat er meetelt voor de berekening van de legitimaire massa. Zijn er schenkingen gedaan of juist leningen verstrekt? ...

Lees verder

Filantropie: van een ontmoedigend naar een aanmoedigend fiscaal beleid? (Vp-Bulletin 2023/56)

08-02-2024 - Mr. T. de Cooker en mr. I.H. van Doormalen

In Nederland zijn er circa 45.000 algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s), die als zodanig zijn aangemerkt door de Belastingdienst. Om de vrijgevigheid van natuurlijke personen en rechtspers...

Lees verder

Wetswijzigingen fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (FBN 2024/2)

08-02-2024 - Mr. V.A.C. van den Broek en mr. drs. J.J.J. Sanders

Het kabinet heeft diverse maatregelen aangekondigd om de doelmatigheid en de uitvoerbaarheid van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet en de doorschuifregeling voor aanmerkelijkbelangaandel...

Lees verder

Fiscale wijzigingen 2024 (FBN 2024/1)

08-02-2024 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

Ten behoeve van de notariële praktijk wordt een overzicht gegeven van de relevante fiscale cijfers en wetswijzigingen die onlangs in werking zijn getreden: De zogenoemde tabelcorrectiefacto...

Lees verder

Het fideicommis in fiscalibus (WPNR 2024/7443)

08-02-2024 - Mr. dr. R.E. Brinkman

De tweetrapsmaking of -gift, ook wel fideicommis of making/gift over de hand, die sinds 2003 populair is geworden bij het opstellen van testamenten en doen van giften, komt thans steeds vaker ‘t...

Lees verder

Een woning in België en verrekening van erfbelasting (Vp-Bulletin 2023/57)

08-02-2024 - Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

Dubbele heffing van schenk- en erfbelasting in situaties waarin sprake is van ‘internationaal’ samengestelde vermogens kan meerdere oorzaken hebben. Zo kan ieder van de betrokken staten op...

Lees verder

Ge(s)laagde erfrechtelijke vertegenwoordiging (WPNR 2024/7444)

08-02-2024 - Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

De vraag of de aan de vooravond van de invoering van ons gemoderniseerde erfrecht gedane voorspelling ‘Gouden tijden voor de executeur-testamentair’ waarheid werd is volgens de auteur than...

Lees verder

Familiebegrippen in de Successiewet: het gemis van eenduidige definities (Vp-Bulletin 2023/51)

23-01-2024 - Mr. D. van Geldorp en mr. E.S. van Pernis

In de Successiewet worden in diverse artikelen de begrippen “kind(eren)”, “kleinkinderen”, “ouders” en “afstammelingen” gehanteerd. Zo geldt (i) een ver...

Lees verder

De bedrijfsopvolgingsregelingen anno 2023 gewikt en gewogen (Vp-Bulletin 2023/39)

22-01-2024 - Mr. drs. C.J.M. van de Luijtgaarden-Braat

In dit artikel worden de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar de bedrijfsopvolgingsregelingen zoals beschreven in de Kamerbrief van 29 juni 2023 behandeld. Wat is de fiscale impact van de geschets...

Lees verder

Juridische aandachtspunten bij het overdragen van kunst aan de Staat in ruil voor kwijtschelding van erfbelasting (KWEP 2023/18)

22-01-2024 - Mr. E.R.N. Benjamins

Op grond van de Successiewet is het mogelijk om erfbelasting met cultuurgoederen ‘te betalen’. Wanneer voorwerpen van kunsthistorisch of cultuurhistorisch belang worden overgedragen aan de...

Lees verder

Bezwaarden en verwachters van een fideicommis: over aanvaarden en verwerpen, de legitieme portie, tijd en meerdere overgangen (KWEP 2023/19)

22-01-2024 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een erfgenaam ‘meerdere hoedanigheden’ heeft als de testateur (de insteller) een fideicommissaire erfstelling heeft gemaakt. Er rijzen dan onder...

Lees verder

Inbreng van giften in de nalatenschap, hoe gaan we hier in de praktijk mee om? (Vp-Bulletin 2023/45)

22-01-2024 - Mr. E.C. Flanderhijn

Het komt regelmatig voor dat een erfgenaam onaangenaam is verrast doordat de omvang van zijn of haar erfrechtelijke verkrijging niet uitpakt zoals verwacht. Bekende voorbeelden hiervan zijn dat de erf...

Lees verder

Praktijkupdate bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956 (zomer 2023) (KWEP 2023/16)

19-01-2024 - Mr. J.C.L. Zuiderwijk

De visie van de auteur was, is en blijft – zeker in deze ‘bijzondere’ tijden – dat het (groot)familiebedrijf als (banen- en innovatie-)motor van de open Nederlandse economie op...

Lees verder

Materiële uitleg van opeisbaarheidsgronden en verjaring van erfrechtelijke geldvorderingen (KWEP 2023/15)

19-01-2024 - Mr. H.J. de Jonge

Op veel nalatenschappen waarin een langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner en één of meer kinderen worden achtergelaten, is de zogeheten ‘wettelijke verdeling’ van ...

Lees verder

Verhuur van de onderneming tijdens de voortzettingstermijn (FBN 2023/50)

19-01-2024 - Mr. drs. J.J.J. Sanders en mr. V.A.C. van den Broek

De Hoge Raad heeft eind 2022 beslist dat voor de vraag of wordt voldaan aan de voortzettingseis van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet moet worden aangesloten bij het staking- en vervree...

Lees verder

Beleggingsfictie voor verhuurd vastgoed bij bedrijfsopvolgingen vanaf 2024 (FBN 2023/55)

19-01-2024 - Dr. A. Rozendal

Vanaf 1 januari 2024 worden verhuurde onroerende zaken bij fictie aangemerkt als beleggingsvermogen voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Wet IB 2001 en de SW 1956. Als belang...

Lees verder

Enkele civiel- en fiscaalrechtelijke (on)duidelijkheden omtrent vergoedingsrechten in het huwelijksvermogensrecht (KWEP 2023/17)

19-01-2024 - Mr. D.J. Saija en mr. H.J. Weijers

De problematiek omtrent de civiele en fiscale behandeling van vergoedingsrechten in het huwelijksvermogensrecht blijft de gemoederen bezighouden. De laatste jaren is er veel jurisprudentie van de Hoge...

Lees verder

Gevolgen voor het aanmerkelijk belang bij het overlijden van een bezwaarde erfgenaam (KWEP 2023/14)

19-01-2024 - Mr. drs. B.B.A. de Kroon

Hof Den Bosch heeft in 2022 een uitspraak gedaan betreffende het overlijden van een bezwaarde erfgename en de gevolgen voor het aanmerkelijk belang. Kort na de publicatie van deze hofuitspraak heeft d...

Lees verder

Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen; de sluizen open? (JBN 2024/1)

16-01-2024 - Mr. P.C. van Es

Op 10 november 2023 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de uitleg van uiterste wilsbeschikkingen bij gewijzigde omstandigheden. De grote vraag is wat de betekenis van dit arrest is v...

Lees verder

Leven(stestament) na de dood? (JBN 2023/49)

16-01-2024 - Mr. N. van den Berg

In de in dit artikel te bespreken procedure kwam de vraag aan de orde in hoeverre na het overlijden van de volmachtgever nog gebruik kon worden gemaakt van een algemene volmacht. Werkt een levenstesta...

Lees verder

De afwikkeling van het ouderdoms- en partnerpensioen in geval van scheiding vanaf 1 juli 2023 (JBN 2023/54)

16-01-2024 - Drs. J.M.J. Holtermans

Naar aanleiding van een in 2017-2018 uitgevoerde evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is door de wetgever besloten tot herziening van de regels die gelden voor de verdeling va...

Lees verder

De vervreemdingsbevoegdheid van de bezwaarde; nemo plus voor gevorderden (JBN 2024/3)

16-01-2024 - Mr. S.H. Hoogeveen

Bij het openvallen van een nalatenschap waarin een tweetrapsmaking speelt, wordt de bezwaarde geconfronteerd met de specifieke bepalingen van die tweetrapsmaking, en blijkt of deze bepalingen als een ...

Lees verder

Wet toekomst pensioenen: de introductie van een uniform partnerbegrip en een gewijzigd partnerpensioen (JBN 2023/53)

16-01-2024 - Drs. J.M.J. Holtermans

De op 1 juli 2023 in werking getreden Wet toekomst pensioenen leidt tot een nieuw pensioencontract, waarbij ook ten aanzien van het partnerpensioen ingrijpende wijzigingen worden doorgevoerd. Dit arti...

Lees verder

Dient artikel 4:3 lid 1 sub a BW te worden aangepast? (Tijdschrift Erfrecht 2023/5)

01-01-2024 - Mr. F.W. Brans en mr. Ph.A.J. Raaijmaakers

In dit artikel onderzoeken de auteurs of de bepaling omtrent onwaardigheid dient te worden aangepast. De erfrechtelijke vraag komt er in de kern op neer of het opleggen van de strafrechtelijke maatreg...

Lees verder

Art. 21 lid 5 SW: op welk tijdstip komt de gift tot stand? (FTV 2023/37)

20-12-2023 - Mr. dr. M.W.J. Reijntjes en mr. dr. R.E. Brinkman

Op grond van de Successiewet geldt voor woningen als hoofdregel de WOZ-waarde van het kalenderjaar waarin de verkrijging plaatsvindt. In dit artikel gaan de auteurs in op de vraag van welk kalenderjaa...

Lees verder

Over de legitieme bij verkoop onder voorbehoud van vruchtgebruik met lage(re) tegenprestatie. Of: waaruit bestaat de gift eigenlijk? (FTV 2023/32)

20-12-2023 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel gaat de auteur in op de vraag hoe een gift moet worden gewaardeerd voor de berekening van de legitieme portie als de erflater tijdens zijn leven een onroerende zaak heeft overgedragen o...

Lees verder

De wetgever neemt en geeft; de aanpassing van de giftenaftrek in het Belastingplan 2023 en 2024 (FTV 2023/30)

20-12-2023 - Mr. T.C. Hoogwout

Op grond van het Belastingplan 2023 is per 1 januari 2023 een beperking ingevoerd voor de periodieke giftenaftrek in de inkomstenbelasting tot € 250.000 per jaar aan ANBI’s. Volgens de verw...

Lees verder

Vergoedingsrechten in het relatievermogensrecht deel I en II (FTV 2023/31 en 34)

20-12-2023 - Mr. A.N. Labohm en prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Geschillen met betrekking tot vergoedingsrechten in het relatievermogensrecht zijn complex. Het relatievermogensrecht omvat het vermogensrecht dat geldt tussen: echtgenoten, zij die een geregistreerd ...

Lees verder

De beperkte gemeenschap van goederen: het lot van voorhuwelijkse verkrijgingen, waaronder met name die krachtens erfrecht en gift (FTV 2023/38)

20-12-2023 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Tijdens de parlementaire behandeling van de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen werd eerst uitgegaan van een eenvoudig criterium voor de vraag of sprake was van een goed dat of schuld die in de g...

Lees verder

Vertegenwoordiging (FTV 2023/24)

01-12-2023 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

De auteur laat met diverse uitspraken zien welke rol de kantonrechter heeft als iemand wordt vertegenwoordigd door een curator, meerderjarigenbewindvoerder of levenstestateur (algeheel gevolmachtigde)...

Lees verder

De schenking onder opschortende voorwaarde: wordt schenkbelasting of erfbelasting geheven als de voorwaarde op het moment van overlijden van de schenker wordt vervuld? (FBN 2023/40)

01-12-2023 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel gaat de auteur in op de vraag of de 180-dagen-fictie van toepassing is op een schenking onder opschortende voorwaarde indien de voorwaarde in vervulling gaat op het moment dat de schenk...

Lees verder

Op naar de jubelfinale, maar in ieder geval niet kruislings (FBN 2023/44)

01-12-2023 - Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

Toen het fenomeen eigenwoningschenking zijn intrede deed hoorde men de fiscale grapjassen al fluisteren: ‘Als ik schenk aan de jouwen, schenk jij dan aan de mijnen?’ Heel serieus werd dit ...

Lees verder

Bedrijfsopvolging en de etikettering van vastgoed (FBN 2023/45)

01-12-2023 - Dr. A. Rozendal

Het leerstuk van de vermogensetikettering heeft betrekking op de vraag of een vermogensbestanddeel voor fiscale doeleinden als ondernemingsvermogen dan wel als beleggingsvermogen kwalificeert, zoals b...

Lees verder

Artikel 13a SW en het relatievermogensrecht (FBN 2023/46)

01-12-2023 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

De Kennisgroep Successiewet van de Belastingdienst heeft een standpunt gepubliceerd met betrekking tot art. 13a SW. Het blijkt dat de tekst van deze bepaling bij een finaal verrekenbeding tussen partn...

Lees verder

20 jaar Boek 4 BW, 20 jaar bewind nieuwe stijl: hoe houdbaar is het? (WPNR 2023/7435)

01-12-2023 - Prof. mr. dr. A.E. de Leeuw

Met de invoering van het nieuwe erfrecht per 1 januari 2003 is ook de regeling voor (testamentair) bewind gewijzigd. In deze beschouwing wil de auteur stilstaan bij de wijzigingen die dit met zich hee...

Lees verder

Remedies voor de legitimaris die met een stichting wordt geconfronteerd (FTV 2023/27)

01-12-2023 - Mr. H.M.C. Duin

Forced heirship is de internationale vakterm die vaak wordt gebruikt om regels mee aan te duiden die bepaalde personen een erfrechtelijke positie geven die een erflater niet bij uiterste wil kan uitsl...

Lees verder

De ongelegitimeerde aanval op sociale familiestichtingen (FTV 2023/28)

01-12-2023 - Mr. dr. I.A. Koele

Ons land kent een groot aantal traditionele familiestichtingen en -verenigingen, in de 19e of begin 20e eeuw opgericht door breed vertakte families voor sociale doelen, meestal bestaande uit levensond...

Lees verder

Erfrecht (FTV 2023/23)

01-12-2023 - Prof. mr. J.W.A. Biemans

In de Notamail van 2022 is wederom veel interessants verschenen over het erfrecht. In dit artikel wordt niet op alle uitspraken ingegaan die in de Notamail aan bod zijn gekomen, maar is een selectie g...

Lees verder

Verkoop van Italiaans onroerend goed uit een Nederlandse nalatenschap (JBN 2023/45)

01-12-2023 - Mr. J. van der Heijden

In de tweede helft van de vorige eeuw hebben veel Nederlanders in Italië een tweede huis gekocht en vaak hebben ze dat hun hele leven aangehouden. Als dat het geval is, zal het bij hun overlijden...

Lees verder

Notariële belastingen (FTV 2023/26)

01-12-2023 - Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

In dit artikel gaat de auteur in op de belangrijkste notariële ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving in 2022 op het gebied van de schenk-, erf- en overdrachtsbelasting. De meest in het oog ...

Lees verder

(Zuivere en beneficiaire) aanvaarding en verwerping (WPNR 2023/7431)

01-11-2023 - Prof. mr. L.C.A. Verstappen

Het systeem van (zuivere en beneficiaire) aanvaarding en verwerping als zodanig is bij de invoering van het nieuwe Boek 4 BW niet fundamenteel veranderd. Het uitbrengen van de keuze kan evenals onder ...

Lees verder

Making/schenking over de hand en afstammelingen van stiefkinderen als verwachters (WPNR 2023/7430)

01-11-2023 - Mr. J.B. Vegter

De wetgever heeft het een erflater mogelijk gemaakt stiefkinderen als eigen kinderen in de vererving van zijn nalatenschap te betrekken. Hij kan bijvoorbeeld door het maken van een uiterste wilsbeschi...

Lees verder

Social media posts en de saisineregel (WPNR 2023/7431)

01-11-2023 - Mr. H.A. Paul

In december 2021 zijn twee uitspraken gewezen over de vraag of Microsoft erfgenamen op grond van een overeenkomst tussen Microsoft en de erflater toegang moest verlenen tot e-mailaccounts. De rechters...

Lees verder

Is artikel 4:4 BW nog bij de tijd? (Tijdschrift Erfrecht 2023/4)

01-10-2023 - Mr. R.E. Brinkman

Dit artikel neemt artikel 4:4 BW onder de loep: is het terecht dat de bepalingen van dat artikel, die uit het oude recht stammen, twintig jaar geleden als erfrechtelijke regels zijn blijven bestaan, e...

Lees verder

Geen BOR bij verlettering van aandelen? (WPNR 2023/7424)

01-09-2023 - Mr. L.P.E. Oort

In het Besluit Wob-verzoek bedrijfsopvolgingsregeling van 23 juli 2018 heeft de belastingdienst een aantal voor de praktijk relevante standpunten ingenomen met betrekking tot de bezitseis van de bedri...

Lees verder

Omzetting van geregistreerd partnerschap in een huwelijk of vice versa in het IPR (WPNR 2023/7424)

01-09-2023 - Mr. S.H. Heijning

In Nederland bestaat sinds 1 januari 1998 naast het huwelijk het geregistreerd partnerschap. Bij de openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht op 1 april 20011 is het mogelijk ...

Lees verder

Huwelijksvermogensrechtelijke bedingen en quasi-legaat (WPNR 2023/7422)

01-08-2023 - Prof. mr. F.W.J.M. Schols

De auteur schreef meer dan twintig jaar geleden dat het hem zou niet bevreemden indien voor Boek 4 BW ook het finale wederkerige verrekenbeding als een quasi-legaat gezien zal worden, met name gelet o...

Lees verder

De (quasi)wettelijke verdeling en renteafspraak (WPNR 2023/7421)

01-08-2023 - Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken

Voor de heffing van erfbelasting wordt aangesloten bij de onverdeeldheid die ten gevolge van ongedaanmaking van de wettelijke verdeling ontstaat. Omdat de termijn voor ongedaanmaking in de praktijk al...

Lees verder

Kwijtschelding van erfbelasting tegen overdracht van kunst of andere cultuurgoederen (WPNR 2023/7420)

01-08-2023 - Mr. M.U.M.A. Waaijer-Linders

Om belangwekkend erfgoed voor Nederland te behouden en te voorkomen dat erfgenamen noodgedwongen kunst verkopen om erfbelasting te betalen, is in 1997 de Cultuurgoedregeling in het leven geroepen. In ...

Lees verder

Het erfrechtelijke inkortingsvirus: is de incubatietijd voorbij? (WPNR 2023/7416)

25-07-2023 - Prof. mr. F.W.J.M. Schols

Het hield de gemoederen flink bezig, het vraagstuk over de al dan niet bestaande link tussen de niet-opeisbaarheidsclausule met de woorden ‘voor zover ten laste van de echtgenoot’ en de dr...

Lees verder

De erfrechtelijke positie van het stiefkind en het quasi-stiefkind (II) (WPNR 2023/7412)

25-07-2023 - Mr. E.M.J.M.C. van Wijk-Verhagen en J.J. Keizer LLM

Op 25 oktober 2021 is in het notariaat een enquête uitgezet over de erfrechtelijke positie van het quasi-stiefkind. Het doel hiervan was het achterhalen van de ervaringen met en denkbeelden van ...

Lees verder

Het legaat onder voorwaarde of tijdsbepaling in de vereffening: lang leve het legaat? (WPNR 2023/7413)

25-07-2023 - Mr. dr. R.E. Brinkman en mr. J.M. van Anken

In dit artikel wordt een aantal varianten van langstlevende testamenten onder de loep genomen, met het oog op de vraag of de betreffende constructie vereffeningsproof is. De auteurs vragen zich bij he...

Lees verder

Kennisgroepstandpunten over schenk- en erfbelasting (FBN 2023/29)

25-07-2023 - Redactie FBN

De Kennisgroep Successiewet van de Belastingdienst heeft sinds april 2023 een aanzienlijk aantal standpunten gepubliceerd over de toepassing van diverse artikelen van de Successiewet. Een selectie daa...

Lees verder

KWEP-special Filantropie anno nu (KWEP 2023/5)

25-07-2023 - Redactie KWEP

De redactie van KWEP meende dat het onderwerp ‘Filantropie anno nu’ een special verdiende. Sigrid Hemels kijkt terug op de recente ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving ron...

Lees verder

De perikelen van het cryptovirus (WPNR 2023/7409)

25-07-2023 - Mr. D.S. Burgzorg

In de afgelopen jaren heeft cryptovermogen veel publiciteit gekregen. De impact van cryptovermogen en de toepassing van de blockchaintechnologie zijn ongekend. Naast cryptomunten zijn Non Fungible Tok...

Lees verder

Vive la France; vakantiewoning in Frankrijk (Vp-Bulletin 2023/34)

25-07-2023 - Mr. T.N. Peters van Neijenhof en E.M. Klein Rot LLM

Leven als een god in Frankrijk, voor veel mensen is dit een droom. Voor sommige mensen blijft het echter niet bij dromen en zij besluiten te emigreren naar Frankrijk dan wel een vakantiewoning daar aa...

Lees verder

Het lot van een vergoedingsrecht bij besteding van de betreffende gelden aan de kosten der huishouding (JBN 2023/33)

25-07-2023 - Prof. mr. W.G. Huijgen

Het hier te bespreken arrest gaat met name in op de verhouding tussen vergoedingsrechten van een echtgenoot en de draagplicht voor de kosten der huishouding. Het arrest laat zien dat aan een echtgenoo...

Lees verder

De toekomst van het familiefonds (Vp-Bulletin 2023/33)

25-07-2023 - K. Herselman en J. van Oostenbrugge

Het fonds voor gemene rekening (FGR) is een veelvoorkomende rechtsfiguur bij het structureren van familievermogen. Zo kan een FGR familievermogen bij elkaar houden en/of gebruikt worden om de zeggensc...

Lees verder

Aanvaarding van een nalatenschap door de meerderjarigenbewindvoerder (JBN 2023/29)

25-07-2023 - Mr. M.I.W.E. Hillen-Muns

Geldt dat na drie maanden stilzitten van de wettelijk vertegenwoordiger beneficiaire aanvaarding van rechtswege meebrengt, wel of niet bij een meerderjarigenbewind? Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geo...

Lees verder

Afrekenen alsof men in de algehele gemeenschap van goederen is gehuwd? (JBN 2023/27)

25-07-2023 - Prof. mr. W.G. Huijgen

Op 7 oktober 2022 heeft de Hoge Raad een voor de praktijk belangrijk arrest gewezen over de uitleg van een finaal verrekenbeding. In de kern komt de rechtsvraag erop neer of de echtgenoten die een rui...

Lees verder

De erfrechtelijke positie van het stiefkind en het quasi-stiefkind (I) (WPNR 2023/7411)

25-07-2023 - Mr. E.M.J.M.C. van Wijk-Verhagen en J.J. Keizer LLM

De term stiefkind komt in Boek 4 BW dertien keer voor. Hieronder wordt vanuit de erflater bezien verstaan ‘een kind van de echtgenoot of geregistreerde partner van de erflater, van welk kind de ...

Lees verder

Standpunt Kennisgroep Belastingdienst over tweetrapsmaking en afstand bezwaard vermogen (FTV 2023/19)

25-07-2023 - Mr. dr. R.E. Brinkman

De Kennisgroep van de Belastingdienst (KG) heeft een standpunt ingenomen over 'Giftbegrip, tweetrapsmaking en afstand bezwaard vermogen’ en gaat in op verschillende aspecten van de tweetraps...

Lees verder

Excessief lenen bij de eigen BV voor de notariële praktijk (FBN 2023/19)

16-05-2023 - Mr. T.C. Hoogwout

Per 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in werking getreden. Op grond van deze wet worden schulden aan de vennootschappen waarin de belastingplichtige een aanmerkelijk bela...

Lees verder

Roma locuta, causa finita: geen nihilbeding partneralimentatie in voorhuwelijkse voorwaarden (FTV 2023/7)

16-05-2023 - Prof. mr. dr. A.H.N. Stollenwerck

Op 25 november 2022 heeft de civiele kamer van de Hoge Raad een voor de adviespraktijk belangrijk arrest gewezen over de mogelijkheid van het opnemen van een zogeheten nihilbeding in huwelijkse voorwa...

Lees verder

Gewenste tool in de estateplanningsgereedschapskist: de erfovereenkomst omtrent de legitieme portie bij familiaire bedrijfsopvolgingen (FTV 2023/12)

16-05-2023 - Mr. J.M.H. van Doormalen

In de familiaire bedrijfsopvolgingspraktijk wordt de legitieme portie regelmatig ingeroepen. De -veelal postmortale- negatieve consequenties van de legitieme, zoals een bedreiging van de bedrijfsopvol...

Lees verder

Verjaring van rechtsvorderingen tussen echtgenoten (JBN 2023/19)

16-05-2023 - Mr. A.G.F.M. Flos en prof. mr. dr. J.L. Smeehuijzen

In dit artikel wordt ingegaan op de uitspraak van 23 december 2022 van de Hoge Raad. Deze uitspraak houdt in dat de algemene verjaringstermijn van twintig jaar van toepassing is op rechtsvorderingen t...

Lees verder

Wettelijke verdeling en legaat tegen inbreng: de legitimaris buiten spel? (JBN 2023/21)

16-05-2023 - Dr. mr. P.C. van Es

Naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Den Haag worden in dit artikel vraagtekens geplaatst bij de mogelijkheid om bij het van toepassing zijn van de wettelijke verdeling aan de opeisbaarh...

Lees verder

Legaat van een AB (KWEP 2023/3)

12-05-2023 - Mr. R.L.M.C. Janssen

In dit artikel komt een aantal aspecten aan bod van het legaat van een aanmerkelijk belang dat bestaat uit aandelen of certificaten van aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk...

Lees verder

De ruimschoots toereikend-verklaring, de erfgenamen en de tuchtrechter (Tijdschrift Erfrecht 2023/2)

12-05-2023 - Prof. mr. W. Breemhaar

Dit artikel onderzoekt hoe de notaris dient te handelen, indien de executeur zich in een nalatenschap die aanvaard is onder het voorrecht van boedelbeschrijving tot de notaris wendt voor de afgifte va...

Lees verder

Successierechtelijke gevolgen van het fideï-commis (KWEP 2023/2)

12-05-2023 - Mr. W.R. Kooiman

Veel vermogenden treffen in hun testament voorzieningen om hun nalatenschap voor de volgende generaties zo goed mogelijk te bewaren. Eén van de meest vergaande instrumenten daartoe is het fide&...

Lees verder

De onverdeelde nalatenschap en box 3: een hoger forfaitair rendement dan de som der delen (Vp-Bulletin 2023/19)

12-05-2023 - Mr. M.M.J. Schuurman van Nifterik

Bij het openvallen van een nalatenschap met meerdere bezittingen en schulden werd in box 3 vanuit praktisch oogpunt vaak volstaan met het gesaldeerd aangeven van de waarde van het erfdeel. De tot de n...

Lees verder

Fiscale gevolgen van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (FTV 2023/5)

01-04-2023 - Dr. J.H.M. Arts

In dit artikel gaat de auteur in op enkele fiscale gevolgen van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap, die sinds 1 januari 2023 van kracht is geworden. Er wordt aandacht geschonken aan enkele ...

Lees verder

De ‘repeterende schenking’ is geen periodieke uitkering als bedoeld in art. 18 lid 2 Successiewet (FTV 2023/6)

01-04-2023 - Mr. P. Blokland

Op 16 december 2022 heeft de Hoge Raad een oordeel geveld over een kwestie die de gemoederen sinds de herziening van de Successiewet per 1 januari 2010 met enige regelmaat bezig heeft gehouden. De &ls...

Lees verder

Een voorwaardelijk geschonken notarieel perpetuum mobile (FBN 2023/14)

01-04-2023 - Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

De auteur gaat in dit artikel in op de voor de notariële praktijk belangrijke kwestie van de fiscale gevolgen van ‘de repeterende schenking’ waarover de Hoge Raad op 16 december 2022 ...

Lees verder

Vergoedingsrechten in het kader van het huwelijksvermogensrecht (KWEP 2022/20)

01-03-2023 - Mr. A.N. Labohm

Het leerstuk van vergoedingsrechten in het kader van het huwelijksvermogensrecht is weerbarstig en geeft steeds meer aanleiding tussen (ex-)echtgenoten om hierover te procederen. Ook bij de bepaling v...

Lees verder

Reikwijdte van waarderingsvoorschriften in de Successiewet: hoe ver verwijderd mag het verband zijn? (KWEP 2022/19)

01-03-2023 - Prof. dr. A.E. de Leeuw en A.E. Stuut

Werkt het waarderingsvoorschrift voor woningen ook door in de waardering van vorderingen uit hoofde van een finaal verrekenbeding? In dat kader staan de auteurs ook stil bij de andere waarderingsvoors...

Lees verder

De Overbruggingswet box 3 en de bijzondere gevolgen voor schuldposities zoals de schuldigerkenning uit vrijgevigheid (KWEP 2022/21)

01-03-2023 - Mr. drs. B.B.A. de Kroon

Naar aanleiding van het welbekende Kerstarrest,1 waarin de Hoge Raad kort gezegd het vanaf 2017 geldende box 3-systeem in bepaalde situaties strijdig oordeelde met het Europees Verdrag tot bescherming...

Lees verder

Uw testament: een spoorboekje naar een fiscaal optimaal overlijden? (Vp-Bulletin 2022/55)

01-03-2023 - Mr. I.H. van Doormalen en mr. B.T.E. Herberighs

Door het opstellen van een testament heeft de erflater zelf in de hand hoe zijn nalatenschap wordt verdeeld en welke bevoegdheden de erfgenamen over het geërfde vermogen krijgen. Ook vanuit fisca...

Lees verder

Rechtbank acht halvering vordering wegens voorhuwelijkse meerinbreng onwenselijk (JBN 2023/13)

27-02-2023 - Mr. L.M. de Hoog

De toepassing van de wettelijke beperkte gemeenschap sinds 2018 heeft blijkens de parlementaire geschiedenis tot gevolg dat een vordering tussen deelgenoten wegens ‘meerinbreng’ in de voor...

Lees verder

Reactie op "De bij dode opgerichte stichting" (WPNR 2023/7403)

27-02-2023 - Mr. R.E. Brinkman

In een waardevolle boekbespreking over het mooie proefschrift van Reijnen over de bij dode opgerichte stichting, gaat Perrick in zijn boekbespreking in op de discussie over de vraag of een stichting, ...

Lees verder

EVIVA ESPANA de fiscale gevolgen van een vakantiewoning in Spanje (Vp-Bulletin 2022/50)

27-02-2023 - Mr. T.N. Peters van Neijenhof en E.M. Klein Rot

In dit artikel gaan de auteurs in op de fiscale gevolgen van het aankopen en houden van een woning in Spanje door een fiscaal inwoner van Nederland zonder dat de desbetreffende particulier ook daadwer...

Lees verder

Levenstestament en change of control (JBN 2023/10)

27-02-2023 - Mr. J.M. Tempelaar

In statuten van vennootschappen met meer dan één aandeelhouder wordt veelvuldig een aanbiedingsverplichting opgenomen voor het geval een ander dan de oorspronkelijke aandeelhouder zeggen...

Lees verder

Enkele vraagpunten bij de quasi-wettelijke verdeling, mede in het licht van het besluit van 15 juni 2022 (Tijdschrift Erfrecht 2023/1)

27-02-2023 - Mr. dr. G.G.B. Boelens

Op 15 juni 2022 verscheen het Waarderingsbesluit Successiewet. Nieuw in dit besluit is onder meer onderdeel 4, waarin wordt toegelicht hoe voor de Successiewet 1956 bij de waardering wordt omgegaan me...

Lees verder

Fiscale wijzigingen 2023 (FBN 2023/1)

27-02-2023 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

In dit artikel staat een overzicht van de voor de notariële praktijk relevante fiscale cijfers en wetswijzigingen die onlangs in werking zijn getreden: de zogenoemde tabelcorrectiefactor vo...

Lees verder

Periodieke gift op twee levens toch mogelijk (FBN 2023/2)

27-02-2023 - Prof. dr. S.J.C. Hemels

Na jarenlange onzekerheid heeft de Hoge Raad in oktober 2022 het verlossende woord gesproken: een periodieke schenking die afhankelijk is van twee levens voldoet aan de vereisten voor periodieke gifte...

Lees verder

Het Haags Huwelijksgevolgenverdrag 1905: Van oude mensen, de verdragen, die (nog niet) voorbijgaan… (JBN 2023/5)

27-02-2023 - Mr. B.F.P. Lhoëst

In dit artikel bespreekt de auteur de werking van het Haags Huwelijksgevolgenverdrag 1905 aan de hand van het arrest van Hof Den Bosch uit februari 2022. In dit arrest worden de stofwolken van het Ver...

Lees verder

Het aangaan van een huwelijk door een curandus en het maken (of wijzigen) van huwelijkse voorwaarden (voor of staande huwelijk) door een curandus (JBN 2023/9)

27-02-2023 - Mr. H.J. de Jonge

Een meerderjarige kan door de kantonrechter onder curatele worden gesteld, wanneer hij tijdelijk of duurzaam zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar bre...

Lees verder

Het fideicommis en de legitieme portie: verwerping, cautio Socini, aanvullende legitieme en inkorting (FTV 2022/39)

31-01-2023 - Mr. R.E. Brinkman

In de (notariële) praktijk komen veel testamenten voor waarin een fideicommis (tweetrapsmaking) is opgenomen. Dit kan leiden tot diverse complicaties als door kinderen van de testateur een beroep...

Lees verder

Derdenbescherming van de verklaring van erfrecht, in het bijzonder bij de overdracht van registergoederen (WPNR 2022/7393)

28-12-2022 - Mr. A.G. de Gruiter-Koopmans

Wanneer iemand overlijdt breekt voor de familie een onrustige tijd aan met soms onverwachte wendingen, die tevens gevolgen kunnen hebben voor de afwikkeling van de nalatenschap. De notaris kan met een...

Lees verder

Invoering Wet Excessief Lenen bij de eigen vennootschap per 2023 (FBN 2022/54)

28-12-2022 - V.C.C. Oort

Op 1 januari 2023 treedt naar alle verwachting de ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ in werking. Deze wet is bedoeld om aanmerkelijkbelanghouders naar de toekomst te ontmoedigen ...

Lees verder

Is een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling steeds vereist voor onwaardigheid van rechtswege ex artikel 4:3 lid 1 sub a BW? (Tijdschrift Erfrecht 2022/6)

28-12-2022 - Mr. F.W. Brans en mr. Ph.A.J. Raaijmaakers

In dit artikel onderzoeken de auteurs of steeds een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling vereist is voor onwaardigheid van rechtswege. Gaandeweg hun onderzoek komen zij tot de conclusie dat w...

Lees verder

Testamentaire mogelijkheden om stief- en eigen kinderen (zoveel mogelijk) gelijk te behandelen (Estate Planner Digitaal 2022/12)

15-12-2022 - Mr. H.J. de Jonge

We leven in een tijd met steeds meer samengestelde gezinnen en tweede huwelijken. De notaris in de familierechtpraktijk wordt daardoor in toenemende mate geconfronteerd met complexe gezinsverbanden. H...

Lees verder

Wie plukt de vruchten van de ODV? (Estate Planner Digitaal 2022/11)

15-12-2022 - Mr. A. van Maurik

In de Handreiking ‘Oudedagsverplichting en vererving van de termijnen’ van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (hierna: CAP) wordt onder meer ingegaan op de situat...

Lees verder

Ten uitgeleide: een overzicht van ruim twintig jaar Estate Planner (Digitaal) (Estate Planner Digitaal 2022/13)

15-12-2022 - Mr. P. Baard en mr. drs. J.M.H.L. Cantineau

In mei 2002 verscheen de eerste uitgave van Estate Planner (Digitaal), toen nog in gedrukte vorm. Anno december 2022 houdt het inmiddels online vakblad helaas op te bestaan. Maar uiteraard niet zonder...

Lees verder

Box 3: wat gebeurt er in 2023? (FBN 2022/47)

01-12-2022 - Mr. B. Frohn en mr. J. Kroonenberg

Op Prinsjesdag is het voorstel ‘Overbruggingswet box 3’ bekendgemaakt. Met dit wetsvoorstel hoopt het kabinet de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in overeenstemming te br...

Lees verder

Voorwaardelijke aanvaarding van een legaat en voorwaardelijk beroep op de legitieme portie (FTV 2022/33)

01-12-2022 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Het komt in de praktijk voor dat een legataris of legitimaris er belang bij heeft om zijn aanspraak nog niet direct onvoorwaardelijk te aanvaarden of daarop een onvoorwaardelijk beroep te doen. De vra...

Lees verder

Kritisch commentaar op arrest Hoge Raad over latente AB-claims (FTV 2022/32)

01-12-2022 - Drs. H. Hoeve

In de visie van de auteur moeten de fundamentele kenmerken van het systeem van de AB-heffing anders geïnterpreteerd worden dan de Hoge Raad dit doet. Het arrest gaat over de waardering van een on...

Lees verder

Hof van Justitie EU 2 juni 2022, TN en NN/EG-zaak (JBN 2022/49)

01-12-2022 - Mr. S.H. Heijning

Recentelijk heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in een zaak, waarbij het ging om de vraag hoe erfgenamen in grensoverschrijdende nalatenschappen kunnen verwerpen. Aan de orde kwam de ...

Lees verder

Ontwikkelingen op het gebied van de quasi-legaten van art. 4:126 lid 2 BW (FTV 2022/34)

01-12-2022 - Prof. mr. J.W.A. Biemans

Het afgelopen jaar zijn voor de praktijk twee belangrijke uitspraken gewezen over quasi-legaten. Quasi-legaten zijn schenkingen of giften die de strekking hebben dat zij pas na het overlijden van de s...

Lees verder

De aanmerkelijkbelangclaim: nominaal of contant en rentevoordeel of rentenadeel? (FTV 2022/36)

01-12-2022 - Drs. T.C.E. Boringa en E.R. Lankester

De discussie over het bepalen van de (latente) belastingclaim die rust op aanmerkelijkbelangaandelen bij een erfenis of een echtscheiding blijft de gemoederen in het personen- en familierecht bezighou...

Lees verder

Vaststelling vaderschap na overlijden, wanneer erft het kind? (FBN 2022/48)

01-12-2022 - Mr. A.J. Janssen

Door overlijden vindt erfopvolging plaats en dus een verkrijging voor de erfbelasting. Wanneer vindt die fiscale verkrijging plaats als pas lang na het overlijden komt vast te staan dat erflater de va...

Lees verder

Civielrechtelijke- en fiscale opmerkingen over lasten in het erfrecht en bij schenking (WPNR 2022/7388)

28-10-2022 - Mr. J.B. Vegter

In dit artikel wordt nader ingegaan op de last in het erfrecht en bij schenking. Ook voor de fiscale rechtstoepassing is een dergelijke analyse relevant, omdat het burgerlijk recht op dit punt de basi...

Lees verder

De overledene wil wat jij wil en dat is toch ook wat de fiscus wil? (FBN 2022/41)

24-10-2022 - Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

Onlangs verscheen een zeer opmerkelijk besluit van het Ministerie van Financiën de dato 15 juni 2022, waarvan de auteur zich afvraagt of dit wel juist is en of dit standpunt in rechte wel stand z...

Lees verder

De transformatie van het rechtskarakter van de last in het erfrecht (WPNR 2022/7387)

24-10-2022 - Mr. J. Bossers­-Cnossen

Een erflater kan bij de benoeming van een erfgenaam dan wel de toekenning van een vordering aan een (sub)legataris een lastverplichting aan de betreffende verkrijger opleggen. Ook aan een versterferfg...

Lees verder

Aan welke echtgenoot wordt de schenking toegerekend als de schenker in gemeenschap van goederen is gehuwd? (FBN 2022/43)

24-10-2022 - Mr. T.C. Hoogwout

Civielrechtelijk speelt de vraag of een schenking door een in algehele gemeenschap van goederen gehuwde schenker moet worden toegerekend aan beide echtgenoten in de discussies over de legitieme portie...

Lees verder

Einde jubelton in zicht: tijd voor een eindsprint (FBN 2022/42)

24-10-2022 - Mr. L.E. Welkers en mr. R.D. de Jong

In het Belastingplan 2023 is het voorstel opgenomen om de eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor de eigen woning (‘jubelton’) per 1 januari 2023 te verlagen naar het bedrag v...

Lees verder

De WOZ­-waarde: bij kwijtschelding van nagenoeg gehele koopsom en legaat tegen inbreng van waarde in het economische verkeer (WPNR 2022/7387)

24-10-2022 - Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken

Wat is de omvang van de gift als de (zakelijke) koopsom van een verkochte woning afwijkt van de WOZ-waarde van het pand? Wat is de omvang van de gift wanneer een pand voor een te lage waarde wordt ver...

Lees verder

Digital assets: een juridische en fiscale duiding van een technologische toepassing (Estate Planner Digitaal 2022/8)

20-10-2022 - Drs. M.M. van Velzen en mr. drs. C.J.M. van de Luijtgaarden-Braat

De digitale economie omvat de connecties tussen mensen en bedrijven die onder andere via het wereldwijde web tot stand worden gebracht. De groei van digitale middelen en toepassingen is de laatste jar...

Lees verder

Kleinkindlegaten bij het eerste overlijden, bezint eer ge begint! (Estate Planner Digitaal 2022/10)

20-10-2022 - Mr. drs. J.M.H.L. Cantineau

Sinds in 2010 in de Successiewet aan kleinkinderen van een erflater eenzelfde vrijstelling voor de erfbelasting is toegekend als aan kinderen, maken grootouders daar in het kader van estate planning r...

Lees verder

De doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting in internationaal verband (Estate Planner Digitaal 2022/9)

20-10-2022 - Mr. W.J. Arnoldus en J.E. van Oostenbrugge

In binnenlandse situaties is de bedrijfsopvolgingsregeling al behoorlijk complex. Wanneer ook nog eens internationale aspecten meespelen, wordt de situatie in de praktijk nog een stuk ingewikkelder. I...

Lees verder

Kan een ‘vergeten’ levenstestament herleven na het einde van het beschermingsbewind? (JBN 2022/45)

18-10-2022 - Mr. N. van den Berg

Pas na het instellen van een meerderjarigenbewind blijkt dat de betrokkene eerder al een algemene volmacht verleende om haar vermogensrechtelijke belangen te behartigen. In de algemene volmacht is bep...

Lees verder

Het familiestatuut (Vp-Bulletin 2022/44)

18-10-2022 - P.J. van Gelderen

Daar waar een familiebedrijf onderdeel uitmaakt van het familievermogen, kan een familiestatuut een goed middel zijn om regels met elkaar vast te stellen die de onderlinge dynamiek tussen ‘famil...

Lees verder

Het besluit waardering in de schenk- en erfbelasting (Vp-Bulletin 2022/43)

18-10-2022 - Mr. L. Boon en drs. N.M. Ligthart

Vlak voor de vakantieperiode is vanuit Financiën een besluit gepubliceerd over de waardering van vermogensbestanddelen voor de schenk- en erfbelasting. Dit besluit betreft een actualisering van e...

Lees verder

Intellectuele eigendomsrechten in het erfrecht (Tijdschrift Erfrecht 2022/5)

13-10-2022 - Mr. drs. R.M.I. van der Straaten en mr. M.G. Hees

De hedendaagse technologie stelt iedere burger in staat tot het maken van creaties. Welke rechten vloeien voort uit deze creatieve content? Zijn dit rechten die na overlijden vererven? Zo ja, aan wie ...

Lees verder

De informatieplicht van de notaris ten opzichte van de verwachter (Tijdschrift Erfrecht 2022/5)

13-10-2022 - Mr. J.L.D.J. Maasland

De in dit artikel besproken uitspraak van de notariskamer van Hof Amsterdam van 10 mei 2022 bevestigt dat de notaris die een verklaring van erfrecht in de nalatenschap van de insteller van een fide&iu...

Lees verder

Huwelijk en uitsluitingsclausule in internationale situaties (VFP 2022/114)

13-10-2022 - Mr. T.C. Hoogwout

Tot de wetswijziging van het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 was voor echtgenoten die geen huwelijksvoorwaarden hadden laten maken sprake van een algehele gemeenschap van goederen. In deze ...

Lees verder

Belastinglatentie en aanmerkelijk belang (VFP 2022/115)

13-10-2022 - Mr. drs. J.A. Bult

Het fenomeen belastinglatentie heeft al menig pen in beroering gebracht. De vraag die verschillende auteurs trachten te beantwoorden is op welke waarde een belastinglatentie gesteld moet worden. In de...

Lees verder

De wondere wereld van de WOZ-waarde in de Successiewet 1956 (FBN 2022/37)

13-10-2022 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In de praktijk is het voor de erf- en schenkbelasting niet altijd duidelijk of in situaties die betrekking hebben op woningen voor de waardering moet worden uitgegaan van de WOZ-waarde of de waarde in...

Lees verder

De legitieme portie: anticiperen of afwachten? (Vp-Bulletin 2022/37)

01-10-2022 - Mr. M.J. Nagel

Binnen het Nederlandse erfrecht kent men de legitieme portie, waardoor een kind nooit geheel onterfd kan worden. De vraag of dit wenselijk wordt geacht, is meerdere malen gesteld en de meningen versch...

Lees verder

Oudedagsvoorzieningen in de BV en overlijden van de DGA (Vp-Bulletin 2022/38)

01-10-2022 - M.J.G. Elling

Bij het overlijden van een DGA komt altijd veel kijken. Heeft de DGA een pensioen, ODV (oudedagsverplichting), lijfrente of stamrecht in de BV, dan zijn er extra aandachtspunten. Zo krijgen nabestaand...

Lees verder

Bevoegdheid tot beheer van aandelen in een bv die tot een nalatenschap behoren (FTV 2022/30)

30-09-2022 - Prof. dr. S. Perrick

De auteur schrijft een artikel over beheer van aandelen in een bv die tot een nalatenschap behoren, naar aanleiding van zijn monografie ‘Aandelen in de BV in het vermogensrecht’. In dit ar...

Lees verder

Het Waarderingsbesluit Successiewet van 15 juni 2022 (FTV 2022/29)

30-09-2022 - Mr. P. Blokland

Het besluit van 15 juni 2022 met de titel ‘Schenk- en erfbelasting. Waardering’, ook aan te duiden als ‘het Waarderingsbesluit’, is een actualisering en uitbreiding van het eer...

Lees verder

Mogelijkheden en onmogelijkheden in een samenlevingscontract (Vp-Bulletin 2022/7)

01-09-2022 - Mr. dr. E.R. Helder

Het (ongehuwd) samenwonen is in opmars. Het aantal samenwonende stellen nam al decennia toe, maar deze groei lijkt de laatste jaren in een stroomversnelling te komen. Een mogelijke verklaring is de tr...

Lees verder

Het testament van een 104-jarige (JBN 2022/36)

01-09-2022 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Kan een 104-jarige die wegens een geestelijke stoornis (dementie) onder curatele staat, een geldig testament maken? Deze vraag kwam aan de orde in de zaak die leidde tot de uitspraak van de Hoge Raad ...

Lees verder

Uiterste wilsbeschikkingen en giften ten voordele van geestelijk verzorgers en van enkele overige groepen van personen (KWEP 2022/16)

01-09-2022 - Mr. H.J. de Jonge

Voor dit artikel heeft de auteur onderzoek gedaan naar de gedragsregels van enkele geestelijk verzorgers en overige groepen van personen. Geestelijk verzorgers worden onder voorwaarden uitgesloten van...

Lees verder

De opmars van cryptokunst: passen NFT-kunstwerken binnen de fiscale kunstregelingen? (Vp-Bulletin 2022/9)

01-09-2022 - Mr. J.W.D.B. Volkers en mr. drs. C.J.M. van de Luijtgaarden-Braat

Non-fungible tokens (NFTs) zijn unieke tokens die linken aan een onderliggend (in de meeste gevallen) digitaal object. Het is ook mogelijk dat een NFT recht geeft op een fysiek object. De NFT vormt he...

Lees verder

Onderlinge schuldverhoudingen tussen ongehuwd samenwonenden verdienen meer aandacht (Vp-Bulletin 2022/14)

01-09-2022 - Mr. P. Krooshof en mr. N. de Poel

Het ongehuwd samenwonen wordt steeds meer als een ‘volwaardige’ vorm van samenleven gezien, ook als er kinderen zijn. Het Burgerlijk Wetboek heeft deze ontwikkeling nog niet bij kunnen hou...

Lees verder

Let op het voortzettingsvereiste bij herstructurering (Vp-Bulletin 2022/25)

01-09-2022 - Mr. M.G. Eerenstein

Als op de verkrijging van ondernemingsvermogen de BOR is toegepast, moet de verkrijger nog vijf jaar na de verkrijging voldoen aan het voortzettingsvereiste. Dit vereiste houdt kort gezegd in dat gedu...

Lees verder

Praktijkupdate bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956 (zomer 2022) (KWEP 2022/17)

01-09-2022 - Mr. J.C.L. Zuiderwijk

De visie van de auteur was en blijft – zeker ook in dit corona- en Oekraïne-tijdperk – dat het (groot)familiebedrijf als (banen- en innovatie)motor van de open Nederlandse economie op...

Lees verder

Samenloopregeling schenk- en overdrachtsbelasting (Vp-Bulletin 2022/13)

01-09-2022 - H. van Veen MSc

Door de verhoging van de overdrachtsbelasting naar 8% voor onroerende zaken die kwalificeren als beleggingsvastgoed en de aangekondigde tariefsverhoging naar 9%, wordt de samenloopregeling die geldt v...

Lees verder

Over de achtergrond van de formele aard van de wetsbepalingen betreffende uiterste wilsbeschikkingen (WPNR 2022/7381)

26-08-2022 - Mr. J.B. Vegter

Het verbod van holografische testamenten wordt verklaard vanuit de wens onzekerheid te voorkomen omdat het relatief eenvoudig is een holografisch testament te vervalsen of na het overlijden te verniet...

Lees verder

Werkt het gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen in de rechtspraktijk verstarrend? (WPNR 2022/7381)

26-08-2022 - Mr. dr. E. van Wijk-Verhagen

In Nederland kennen wij een gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen. Alleen de beschikkingen die in Boek 4 BW zijn geregeld of elders in de wet als zodanig worden aangemerkt, zijn uiterste wil...

Lees verder

De procederende executeur (Tijdschrift Erfrecht 2022/4)

24-08-2022 - Mr. drs. R. van Dijken

De executeur is gedurende zijn beheer en bij de vervulling van zijn taak privatief bevoegd de gezamenlijke erfgenamen in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Dat betekent dat de erfgenamen niet zelf...

Lees verder

Aftrekbaarheid van advieskosten in verband met een bedrijfsopvolging (FBN 2022/31)

24-08-2022 - Mr. W. Kraakman en mr. J.J. van Oostveen

Het doorlopen van een bedrijfsopvolgingstraject is voor ondernemers een ingrijpend proces door de grote (fiscale) belangen die erbij komen kijken en de complexe voorwaarden die aan de huidige facilite...

Lees verder

Bewind, een verband op goederen dat de bewaking van erfrechtelijke belangen veronderstelt? (WPNR 2022/7380)

24-08-2022 - Prof. mr. F.W.J.M. Schols

Het is alweer meer dan 20 jaar geleden dat de Hoge Raad een belangrijke uitspraak deed over de werking van de oude variant van art. 4:49 lid 1 BW, te weten art. 4:1043 oud BW. In het artikel uit 2003 ...

Lees verder

Erfrechtelijke geldvorderingen: meer dan alleen een papieren kwestie! (Estate Planner Digitaal 2022/6)

18-08-2022 - Mr. P.J.T. van Gompel

Door het overlijden kunnen erfrechtelijke geldvorderingen van kinderen op de langstlevende partner van hun overleden ouder ontstaan. In het verleden waren dergelijke vorderingen vaak alleen een papier...

Lees verder

De toekomst van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen – nieuwe perspectieven (Estate Planner Digitaal 2022/7)

18-08-2022 - Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de fiscale bedrijfopvolgingsfaciliteiten geëvalueerd. Op 24 mei 2022 heeft zij de uitkomsten gedeeld in een rapport met vier bijlagen (hierna: CPB-rapport). He...

Lees verder

Het meerderjarigenbewind, minderjarige kinderen en art. 1:370 BW (WPNR 2022/7379)

29-07-2022 - Mr. J.H.M. ter Haar

In de praktijk kan zich de situatie voordoen dat er een meerderjarigenbewind is ingesteld over de goederen van een ouder. Is er geen ander die het ouderlijk gezag bekleedt, dan is de vraag wie in zo&r...

Lees verder

Huwelijkse voorwaarden op leven en dood (FBN 2022/21)

25-07-2022 - Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

De auteur gaat in dit artikel in op het vervolg van de kwestie in hoeverre de invoering van een breukdelengemeenschap in het zicht van overlijden getroffen wordt door schenk-, erf- of overdrachtsbelas...

Lees verder

Samen spelen, samen delen… maar er zijn grenzen (FBN 2022/26)

25-07-2022 - Mr. R.D. de Jong

Op 13 april 2022 is een beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën gepubliceerd, waarin een goedkeuring is opgenomen waardoor in bepaalde situaties samentelling van schenkingen en erfre...

Lees verder

De huwelijksgemeenschap met ongelijke breukdelen als belastbaar feit voor de Successiewet (WPNR 2022/7375)

25-07-2022 - Prof. dr. A.E. de Leeuw

De vraag of het aangaan van een gemeenschap van goederen kan leiden tot een schenking en daarmee de verschuldigdheid van schenkbelasting heeft de fiscale gemoederen lang bezig gehouden. Waar de Hoge R...

Lees verder

Een buitenlands aspect zit vaak in een klein hoekje (FBN 2022/27)

25-07-2022 - Mr. M.A.W. Rombouts

Begin dit jaar heeft de Kamer voor het Notariaat een uitspraak gedaan in een kwestie waarbij sprake was van een Franse nalatenschap. De notaris werd een waarschuwing opgelegd omdat hij of zij niet kon...

Lees verder

En nu een echte inflatiecorrectie in het erfrecht (WPNR 2022/7377)

25-07-2022 - Mr. P. Blokland

Als kinderen in het kader van de wettelijke verdeling op grond van art. 4:13 lid 3 BW een vordering op de langstlevende echtgenoot krijgen, waarvan de opeisbaarheid in beginsel is uitgesteld tot diens...

Lees verder

De fiscale zorgplicht van de notaris: ‘heeft u wel eens gedacht aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap?’ (FBN 2022/20)

25-07-2022 - Mr. T.F.H. Reijnen

Op 14 december 2021 gaf de notariskamer van hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2021:3581) een beslissing in een klachtzaak waarin de vraag aan de orde kwam of de notaris voldoende had gewezen op de fiscale ...

Lees verder

Rekening en verantwoording in het levenstestament, verplicht of niet? (VFP 2022/83)

24-07-2022 - Mr. E. Saito en mr. M.V. Faber

Steeds meer mensen hebben een levenstestament. Daardoor zijn er ook steeds meer mensen die op basis van een levenstestament als gevolmachtigde van een ander kunnen handelen. Het levenstestament is ont...

Lees verder

Aflossen of overdragen van een erfrechtelijke schuld of vordering. Cash is king! (VFP 2022/67)

24-07-2022 - Mr. drs. J.A. Bult

Een belangrijk uitgangspunt van het (wettelijk) erfrecht is dat de langstlevende echtgenoot ten opzichte van de kinderen ongestoord verder moet kunnen leven. De kinderen krijgen dan voor hun erfdeel e...

Lees verder

Overlegatering en de gevolgen voor de positie van de executeur na beneficiaire aanvaarding (JBN 2022/21)

24-07-2022 - Mr. P. Blokland en mr. P.C. van Es

Naar aanleiding van een uitspraak van Rechtbank Rotterdam inventariseren de auteurs de betekenis van het begrip ‘ruimschoots toereikend’ met betrekking tot de verklaring die een executeur ...

Lees verder

Gewijzigde draagplicht of een (verjaarde) regresvordering bij meerinbreng tussen samenwoners? (FTV 2022/16)

24-07-2022 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Samenwoners kopen geregeld samen een woning of een ander goed, waarin één van beiden vervolgens meer eigen middelen investeert dan de ander. Als die samenwoners uit elkaar gaan, rijst de...

Lees verder

De heffing van erfbelasting na de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap (FTV 2022/14)

24-07-2022 - Mr. T.C. Hoogwout

Recentelijk heeft de Hoge Raad arrest gewezen over de heffing van de erfbelasting na de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap. De gerechtelijke vaststelling van het ouderschap biedt de mogelij...

Lees verder

Schenking ouders aan kind, een overzicht (VFP 2022/81)

24-07-2022 - Mr. E. Loendersloot en mr. D.T.J. Driessen

Vanwege de verstorende invloed op de huizenmarkt, wordt de zogenoemde 'jubelton' per 1 januari 2024 afgeschaft. Daarom wordt een beknopt overzicht gegeven van de diverse manieren waarop ouders...

Lees verder

Aandacht voor de positie van het biologische kind in de Successiewet (FTV 2022/17)

24-07-2022 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

Onlangs heeft hof Arnhem-Leeuwarden een opvallende uitspraak gedaan over de erfbelasting. Het hof oordeelde dat een kind dat uitsluitend in biologische zin afstamt van een erflater ook recht heeft op ...

Lees verder

Digitale accounts in het erfrecht (JBN 2022/25)

24-07-2022 - Mr. A. Cavallé Medina

Erfgenamen eisen toegang tot erflaters e-mailaccount. Microsoft weigert de inloggegevens te verstrekken. Vallen digitale accounts in een nalatenschap? In de in het artikel besproken uitspraken stond d...

Lees verder

Enkele notariële aspecten van de Wet op de lijkbezorging (JBN 2022/31)

24-07-2022 - Mr. F.M.H. Hoens

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is een vreemde eend in de personen- en familierechtbijt. Het is een wet die eerder bedoeld lijkt voor de dagelijkse praktijk van een lijkschouwer, dan die van een nota...

Lees verder

Echt gegeven blijft gegeven (VFP 2022/66)

24-07-2022 - Mr. dr. E.R. Helder

Kunst is belangrijk om twee redenen. In de eerste plaats zijn mensen geïnteresseerd in kunst omdat ze het mooi vinden. En dat is wellicht de beste reden om kunst aan te schaffen. Daarnaast is kun...

Lees verder

Renteverplichtingen tijdens de wettelijke vereffening (Tijdschrift Erfrecht 2022/1)

20-07-2022 - Mr. S.R. Baetens

Op 17 september 2021 beantwoordde de Hoge Raad de prejudiciële vraag of het faillissementsrechtelijke fixatiebeginsel van artikel 128 Fw via de weg van artikel 4:218 lid 5 BW tijdens de vereffeni...

Lees verder

Twee bewinden tegelijk is soms te veel (Tijdschrift Erfrecht 2022/2)

20-07-2022 - Mr. dr. J.H.M. ter Haar

In de praktijk kan soms een testamentair bewind zijn ingesteld over een verkrijging van een rechthebbende, die zelf vertegenwoordigd wordt door een ouder, voogd, curator of meerderjarigenbewindvoerder...

Lees verder

Inzage in het medisch dossier na overlijden (Tijdschrift Erfrecht 2022/3)

20-07-2022 - Mr. L.A.G.M. van der Geld

De geheimhouding van het medisch dossier werkt door na overlijden van de patiënt. Sinds 1 januari 2020 kan op basis van art. 7:458a BW door de patiënt worden bepaald of het medisch dossier n...

Lees verder

Waar was de kantonrechter? (KWEP 2022/8)

01-07-2022 - Mr. dr. J.H.M. ter Haar

Bewind in het erfrecht is aan de orde in een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 28 juli 2021 (ECLI:NL:RBMNE:2021:3296). Een (voormalig) testamentair voogd, tevens testamentair bewindvoerd...

Lees verder

De fideï-commissaire making van het overschot en het testamentair bewind (KWEP 2022/11)

01-07-2022 - Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

In dit artikel gaat de auteur nader in op de combinatie making over de hand van het overschot en testamentair bewind. In testamenten wordt nogal eens een tweetrapsmaking gemaakt en niet zelden wordt o...

Lees verder

Opheffing van het testamentair bewind in de rechtspraak (KWEP 2022/10)

01-07-2022 - Prof. dr. A.E. de Leeuw

Bij het laten overgaan van vermogen op de volgende generatie krachtens erfrecht of schenking kan om verschillende redenen de wens bestaan om de zeggenschap over dit vermogen in meer of mindere mate in...

Lees verder

Bewind bij een making of gift met een (tegen)prestatie (KWEP 2022/9)

01-07-2022 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Erflaters en schenkers stellen regelmatig een bewind in over hetgeen zij nalaten respectievelijk schenken. Wat opvalt is dat de wetgever geen beperkingen oplegt aan de erflater die testamentaire makin...

Lees verder

De gevolgen van het in vervulling gaan van de ontbindende en aansluitende opschortende voorwaarde bij de tweetrapsmaking voor de overdrachtsbelasting en het aanmerkelijk belang (Estate Planner Digitaal 2022/5)

16-06-2022 - Mr. T.C. Hoogwout

Tweetrapsmakingen en tweetrapsschenkingen komen in de praktijk veel voor. Enerzijds om te bereiken dat het overgedragen vermogen na het overlijden van de verkrijger in de familie blijft en anderzijds ...

Lees verder

Fundamentele totstandkomingsvereisten en nulliteiten bij de contractuele verdeling van een gemeenschap (FTV 2022/11)

01-06-2022 - Mr. dr. T.H. Sikkema

Voor wie in de rechtspraktijk in aanraking komt met de rechtsfiguur van de verdeling is het van belang zich bewust te zijn van de bijzondere kenmerken van deze rechtsfiguur. Zo wordt – anders da...

Lees verder

NSW-landgoederen en overdrachtsbelasting (FBN 2022/16)

01-06-2022 - Mr. R.J. Nieuwland

Een notaris wordt niet iedere dag gevraagd een akte van levering te passeren ter zake van een landgoed. Vanwege de (schaarse) jurisprudentie en de vragen uit de praktijk geeft de auteur in dit artikel...

Lees verder

Het fideicommis en de ab-heffing (FTV 2022/12)

01-06-2022 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In de literatuur en recent ook in de rechtspraak en de naar aanleiding daarvan verschenen literatuur, is de vraag opgeworpen hoe de aanmerkelijkbelangheffing in de inkomstenbelasting uitwerkt in geval...

Lees verder

Art. 53 lid 2 Successiewet 1956: verlaging van de vermindering (FBN 2022/15)

01-06-2022 - Mr. A.J. Janssen

Als een verkrijging wijziging ondergaat, bijvoorbeeld door vervulling van een voorwaarde, wordt op verzoek de aanslag schenk- of erfbelasting dienovereenkomstig verminderd. Die vermindering wordt verl...

Lees verder

Goederenrechtelijke of verbintenisrechtelijke werking van de voorwaardelijke uitsluitingsclausule (WPNR 2022/7354)

09-05-2022 - C.C.M. van Oorschot LL.M.

In dit artikel geeft de auteur aan dat het al dan niet toekennen van goederenrechtelijke werking aan voorwaardelijke uitsluitingsclausules diverse civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke gevolgen heef...

Lees verder

Gevraagd: een praktisch toetsingskader voor vastgoed en de bedrijfsopvolgingsregelingen (FTV 2022/9)

01-05-2022 - Mr. A.C.M. de Vries

De bedrijfsopvolgingsregeling in de Wet inkomstenbelasting 2001 en Successiewet houden de politiek, de adviespraktijk, de rechtspraak en de literatuur voortdurend bezig, in het bijzonder in relatie to...

Lees verder

Hoe laag mag de rente zijn? (FTV 2022/7)

01-05-2022 - Mr. dr. N.C.G. Gubbels

In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan de situatie dat ouders hun kind helpen bij de financiering, in de situatie dat het kind over de lening aan de ouders juist een lagere rente is verschuldi...

Lees verder

Huwelijkse voorwaarden en bedrijfsopvolging; zorg voor een goed huwelijk (VFP 2022/54)

01-05-2022 - Mr. C.A.W. Zandvoort-Gerritsen

Er zijn uiteraard verschillende redenen waarom het raadzaam is om huwelijkse voorwaarden op te stellen. In eerste aanleg wordt veelal gedacht aan het privé houden van familievermogen, het beper...

Lees verder

Testeren ten voordele van een uitgesloten persoon (WPNR 2022/7362)

01-05-2022 - Mr. H.J. de Jonge

Indien een testateur wil testeren ten voordele van een uitgesloten persoon als bedoeld in art. 4:57 t/m 62 BW zijn er enkele aandachtspunten voor de betrokken notaris. In dit artikel worden deze aanda...

Lees verder

IPR-regels voor samenwoners - een verkenning (WPNR 2022/7361)

01-05-2022 - Mr. S.H. Heijning

In Nederland is het samenwonen niet afzonderlijk in het Burgerlijk Wetboek geregeld. Er bestaan evenmin verordeningen of verdragen waarin de IPR-regels voor samenwoners vastgelegd zijn. Uit een onderz...

Lees verder

Erfrecht en huwelijkse voorwaarden (VFP 2022/53)

01-05-2022 - Mr. dr. E.R. Helder

Huwelijkse voorwaarden zijn er in soorten en maten. Echtgenoten die niet willen belanden in de wettelijke gemeenschap van goederen kunnen huwelijkse voorwaarden maken. En dan is maatwerk mogelijk. De ...

Lees verder

Het partnerbegrip 12 jaar na de modernisering van de SW (WPNR 2022/7366)

01-05-2022 - Mr. dr. N.C.G. Gubbels

Per 1 januari 2010 is het partnerbegrip in de Successiewet gewijzigd. Daarnaast hebben per 1 januari 2011 nog enkele wijzigingen plaatsgevonden in het kader van de coördinatie van het partnerbegr...

Lees verder

Het finaal verrekenbeding een quasi-legaat? Praktische gevolgen en (on)mogelijkheden (JBN 2022/16)

01-05-2022 - Mr. S.H. Hoogeveen en mr. N. van den Berg

Op 3 november 2021 oordeelde de rechtbank Gelderland dat het tussen de erflater en zijn geregistreerd partner overeengekomen finaal verrekenbeding als een legaat moet worden aangemerkt. Wat zijn de ge...

Lees verder

Eigenwoningperikelen sinds 1 januari 2022 (Estate Planner Digitaal 2022/3)

21-04-2022 - Mr. L. Stokkel en mr. drs. J.M.H.L. Cantineau

In Estate Planner Digitaal verschenen eerder de artikelen ‘Eigenwoningperikelen: besluit of draagplichtovereenkomst?’ en ‘Eigenwoningperikelen in de praktijk’. In die artikelen...

Lees verder

“De ODV gaat over op de erfgenamen”, een derdenbeding of niet? (Estate Planner Digitaal 2022/4)

21-04-2022 - Mr. A. van Maurik

Menig DGA heeft zijn PEB een aantal jaren geleden omgezet in een ODV. Art. 38p lid 3 Wet LB 1964 bepaalt dat de termijnen uitgekeerd moeten worden aan de erfgenamen van de DGA. Wordt aan deze voorwaar...

Lees verder

De wijziging van de eigenwoningregeling voor partnersituaties (FTV 2022/3 en 5)

01-04-2022 - Mr. S.H. Hoogeveen

Met de Kamerbrief van 31 augustus 20211 en het daarop volgende wetsvoorstel dat onderdeel uitmaakte van de Overige Fiscale Maatregelen 2022 is begonnen aan een nieuw hoofdstuk van de eigenwoningregeli...

Lees verder

Wijzigingen fiscale behandeling eigen woning 2022: meer complexiteit in de adviespraktijk (VFP 2022/28)

01-04-2022 - Mr. T. Peters

Op 1 januari 2022 is een aantal wijzigingen in de fiscale behandeling van de eigen woning ingegaan. De wijzigingen hebben betrekking op de bijleenregeling, de aflossingsstand en het overgangsrecht. Me...

Lees verder

Schenkbelasting bij verkoop van een woning tegen de lagere WOZ-waarde? (FBN 2022/11)

01-04-2022 - Mr. F.A.M. Schoenmaker en mr. J.C. van Straaten

Vanwege de ontwikkelingen op de woningmarkt is op dit moment veelal sprake van een situatie waarbij de marktwaarde van de woning hoger is dan de daarvoor geldende WOZ-waarde. De vraag is of er schenkb...

Lees verder

Niet-uitgevoerd vruchtgebruiklegaat (VFP 2022/31)

01-03-2022 - Mr. T.C. Hoogwout

In testamenten worden veelvuldig keuzelegaten opgenomen, waaronder het vruchtgebruiklegaat ten behoeve van de langstlevende echtgenoot. Hierbij worden de kinderen tot erfgenaam benoemd. In de praktijk...

Lees verder

Wanneer is een nalatenschap aanvaard? (VFP 2022/15)

01-03-2022 - Mr. dr. E.R. Helder

De keuzes die een erfgenaam heeft zijn om een nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen. Ten aanzien van aanvaarden zijn er de keuzes zuiver aanvaarden en beneficiair aanvaarden, zodat de erfgenaam u...

Lees verder

Rente over schulden van de nalatenschap in vereffening (JBN 2022/8)

01-03-2022 - Mr. J.M. van Anken

Dit artikel gaat over de recente prejudiciële uitspraak van de Hoge Raad over de behandeling van rentevorderingen in de wettelijke vereffening. In vrijwel elke vereffening speelt rente die loopt ...

Lees verder

Aanwas bij (on)voorwaardelijke erfstellingen (KWEP 2022/4)

01-03-2022 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Een fideicommissaire erfstelling lijkt veel op een gewone erfstelling, maar kent bij aanwas en plaatsvervulling meer voetangels en klemmen. Op de temporele problemen van verticale doorschuiving ging d...

Lees verder

Twister voor de estate planner met alsof-beding en huwelijksgoederengemeenschap (KWEP 2022/2)

01-03-2022 - Mr. T.C. Hoogwout

Estate planners gebruiken graag de ficties uit hun instrumentarium. Zodra nadelen worden onderkend aan bijvoorbeeld een huwelijksgoederengemeenschap, wordt getracht door middel van een fictie een situ...

Lees verder

De Europese Erfrechtverordening en de Onbevoegdverklaring (JBN 2022/12)

01-03-2022 - Dr. K. Zimmerman

Op 9 september 2021 heeft het Europees Hof van Justitie opnieuw uitspraak gedaan over de Europese erfrechtverordening. Ook deze zaak betreft de vraag onder welke omstandigheden een ‘gerecht&rsqu...

Lees verder

De verboden beschikkingen en artikel 30 Successiewet 1956 (KWEP 2022/3)

01-03-2022 - Mr. H.J. de Jonge

Art. 30 lid 1 eerste volzin SW bepaalt dat het bedrag van de belastingen ten gevolge van verwerping of afstand van rechten geen vermindering ondergaat. De vraag rijst of art. 30 lid 1 eerste volzin SW...

Lees verder

Verboden beschikkingen en misbruik van bevoegdheid (WPNR 2022/7355)

01-03-2022 - Mr. H.J. de Jonge

Op grond van art. 4:57 tot en met 62 BW mogen enkele specifieke groepen van personen geen voordeel genieten uit iemands uiterste wilsbeschikking. Men spreekt ook wel van verboden beschikkingen. Een ui...

Lees verder

Fiscale wijzigingen 2022 (FBN 2022/1)

01-03-2022 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

In dit artikel staat een overzicht van de voor de notariële praktijk relevante fiscale cijfers en wetswijzigingen die onlangs in werking zijn getreden: de zogenoemde tabelcorrectiefactor vo...

Lees verder

Belangrijke uitspraak in het erfrecht; onterfde familieleden krijgen inzage in testamenten (JBN 2022/3)

01-03-2022 - Mr. H. Loonstein

Notarissen hebben op basis van art. 22 Wna een geheimhoudingsplicht en op basis van art. 165 lid 2 Rv een functioneel verschoningsrecht. Daaruit volgt dat zij niet behoeven mee te werken aan het verst...

Lees verder

Kwijtschelden of overnemen van schulden een schenking? (Estate Planner Digitaal 2022/1)

17-02-2022 - Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

Op 17 september 2021 antwoordde Staatssecretaris Van Huffelen (ministerie van Financiën) op Kamervragen van de heren Mulder (PVV) en Grinwis (Christen Unie) dat het kwijtschelden van publieke sch...

Lees verder

Samenwoners en hun woning (civiele aspecten) (Estate Planner Digitaal 2022/2)

17-02-2022 - Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Indien ongehuwde en niet-geregistreerde partners willen gaan samenwonen, zijn er verschillende mogelijkheden voor de huisvesting. De partners kunnen samen een huurwoning gaan zoeken of éé...

Lees verder

Executeur of bewindvoerder? (WPNR 2021/7352)

01-02-2022 - Mr. P.C. van Es

In HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1646 staat de interessante vraag centraal of het ontslag van een executeur op grond van art. 4:149 lid 2 BW, bij een benoeming tot executeur -afwikkelingsbewindv...

Lees verder

Pluraliteit van gehuwde schuldeisers en schuldenaren bij leningen in familieverhoudingen (FTV 2022/2)

01-02-2022 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel worden familieleningen en de inning en kwijtschelding daarvan besproken. Meer specifiek gaat de auteur daarbij vooral in op de situatie dat de ouders en/of het kind en diens partner, me...

Lees verder

Zaaksvervanging en vermogensallocatie in het huwelijksvermogensrecht (WPNR 2021/7351)

01-02-2022 - Mr. dr. T.H. Sikkema

De auteur gaat in op een specifiek aspect van vermogensallocatie in het huwelijksvermogensrecht. Het gaat om de vermogensallocatie bij opvolgende (deel)verkrijgingen in hetzelfde goed. Centraal staat ...

Lees verder

Beschouwingen over bewind dat bij uiterste wil is ingesteld in het belang van een ander dan de rechthebbende (WPNR 2021/7350)

01-02-2022 - Mr. J.B. Vegter

Over het bewind in het belang van een ander dan de rechthebbende wordt niet veel geschreven. In de praktijk komt de figuur veel minder vaak voor dan het bewind dat uitsluitend in het belang van de rec...

Lees verder

Beschouwingen over het bewind in een gemeenschappelijk belang (In het bijzonder het afwikkelingsbewind) (WPNR 2021/7344)

01-02-2022 - Mr. J.B. Vegter

De Hoge Raad heeft in 2013 onder meer opgemerkt, dat het woord “afwikkeling” geen specifieke juridische betekenis heeft, doch ertoe dient de feitelijke afhandeling van een nalatenschap aan...

Lees verder

Het Meerderjarigenbeschermingsverdrag, niet geratificeerd maar toch nuttig voor de estate planner en financieel planner! (VFP 2021/59)

01-02-2022 - Mr. A.R. Autar en mr. D.J.P. Hoeks

Op 30 september 2020 ratificeerde België het Verdrag inzake de internationale bescherming van volwassenen (hierna: ‘het verdrag’). Het verdrag trad in België op 1 januari 2021 in...

Lees verder

Wat brengt de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden? III (Tijdschrift Erfrecht 2021/3)

01-01-2022 - Mr. L.A.G.M. van der Geld

De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden bestaat bijna vijf jaar. In deze bijdrage is een vervolg op een eerdere bijdrage waarin wordt besproken wat de betekenis is van art. 4:194a BW in de prakti...

Lees verder

Is de legitieme portie nog legitiem? (Tijdschrift Erfrecht 2021/2)

01-01-2022 - Mr. dr. J.H.M. ter Haar

In deze bijdrage staat het onlangs verschenen rapport Legitieme portie centraal, dat tot stand is gekomen in een samenwerking van het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen ...

Lees verder

De redelijkheid en billijkheid en de verdeling van de gemeenschap van nalatenschap (Tijdschrift Erfrecht 2021/6)

01-01-2022 - Prof. dr. S. Perrick

Schrijver behandelt het belang van zowel de aanvullende als de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid bij de verdeling van nalatenschap. Daarbij zijn in het bijzonder van belang de waar...

Lees verder

De aanvaarding of verwerping van een internationale nalatenschap namens een minderjarige rechthebbende (Tijdschrift Erfrecht 2021/5)

01-01-2022 - Mr. J.L.D.J. Maasland

In deze bijdrage bespreekt de auteur de vraag in hoeverre bij een internationale nalatenschap voor verwerping, respectievelijk aanvaarding van een making onder voorwaarde of last namens een minderjari...

Lees verder

Art. 1:88 lid 5 BW en de coöperatie (JBN 2021/54)

29-12-2021 - Mr. A. Folmer

Art. 1:88 lid 1 sub c BW regelt dat een echtgenoot de toestemming behoeft van de andere echtgenoot wanneer hij / zij zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich voor een derde sterk m...

Lees verder

Volmacht / Levenstestament / Bewind / Curatele (FTV 2021/44)

29-12-2021 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Er kunnen meerdere redenen zijn om zich te laten vertegenwoordigen door een ander. Vooral bij degenen die op hoge leeftijd zijn, is het verstrekken van een algehele volmacht (in een levenstestament) e...

Lees verder

Het mysterie van de zoekgeraakte ontbonden huwelijksgemeenschap opgelost (FBN 2021/60)

29-12-2021 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Op grond van art. 3 lid 1 sub b WBR is geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij een verdeling van een ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Verdwijnt deze gemeenschap als een echtgenoot overlijdt ...

Lees verder

Relatievermogensrecht (FTV 2021/42)

29-12-2021 - Prof. dr. B.E. Reinhartz

Ook op het gebied van het relatievermogensrecht is het afgelopen jaar veel jurisprudentie verschenen die voor de praktijk van belang is. De auteur heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste ontwi...

Lees verder

Rechten en verplichtingen van erfrechtelijke functionarissen (FTV 2021/43)

29-12-2021 - Prof. mr. J.W.A. Biemans

In het erfrecht wordt steeds meer geprocedeerd. Van de drie of vier grotere thema’s die in de erfrechtelijke Notamails zijn te ontwaren (waaronder de geldigheid van testamenten en de positie van...

Lees verder

Huwelijkse voorwaarden als het nieuwe fiscale testament (FTV 2021/46)

29-12-2021 - Prof. mr. B.M.E.M. Schols

Het wijzigen van huwelijkse voorwaarden vormt een belangrijk aandachtspunt in de praktijk van estateplanning. De auteur gaat daarom onder meer in op de vraag of het fiscaal is toegestaan om: 1) een be...

Lees verder

De afwikkeling van een nalatenschap en verjaring (JBN 2021/52)

29-12-2021 - Mr. P.C. van Es

Een legataris die pas twintig jaar na het overlijden van de erflater op de hoogte raakt van het aan hem gemaakte legaat stuit op de objectieve verjaringstermijn van art. 3:306 BW. HR 23 april 2021 bie...

Lees verder

Misbruik van omstandigheden bij het doen van een schenking (Estate Planner Digitaal 2021/12)

16-12-2021 - Mr. H.J. de Jonge

Een schenking is de overeenkomst om niet, die ertoe strekt dat de ene partij, de schenker, ten koste van eigen vermogen de andere partij, de begiftigde, verrijkt. Een schenking die door misbruik van o...

Lees verder

Cryptovermogen: een virtuele realiteit in de fiscaliteit (deel 2) (Estate Planner Digitaal 2021/13)

16-12-2021 - Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik en mr. drs. C.J.M. van de Luijtgaarden-Braat

De impact van cryptovermogen en de toepassing van blockchaintechnologie zijn ongekend. De enorme waardeontwikkeling én het grillige koersverloop van cryptovermogen leiden ertoe dat de fiscale b...

Lees verder

Voorgestelde aanpassingen eigenwoningregeling 2022 (FTV 2021/38)

15-12-2021 - Drs. J.E. van den Berg

Op 21 september 2021 is met het Belastingplan 2022 ook het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022) aangeboden. In art. 1 van dit wet...

Lees verder

De verzorgingsvruchtgebruiken van de (ogenschijnlijk) ‘verzorgd’ achtergelaten langstlevende echtgenoot (FTV 2021/37)

15-12-2021 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In de praktijk komt het, met name in tweede of verdere relaties met kinderen uit een of meer eerdere relaties, maar ook bij ‘oude gevallen’, geregeld voor dat de erflater zijn echtgenoot (...

Lees verder

De (dubbele) woonplaats van natuurlijke personen en internationale nalatenschappen (KWEP 2021/21)

01-12-2021 - Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

De Nederlandse samenleving kent een toenemende diversiteit aan nationaliteiten. Dat is ook merkbaar in de notariële en fiscale adviespraktijk. Het aantal dossiers waar een tolk bij nodig is, neem...

Lees verder

BOF en vastgoed; ‘Mission Impossible’? (VFP 2021/115)

01-12-2021 - Mr. D.A.C. Nijhuis en mr. J.M. Bom

In dit artikel gaan de auteurs, met een helicopterview terugkijkend op de stroom van jurisprudentie over de toepassing van de BOF bij vastgoedexploitatie, in op de wijze waarop door een gedegen voorbe...

Lees verder

Wederzijdse dwaling en schenkbelasting na het arrest van de Hoge Raad van 10 januari 2020 (KWEP 2021/22)

01-12-2021 - Mr. E.R.N. Benjamins

Wanneer belastingplichtigen met onverwachte en ongewenste fiscale gevolgen geconfronteerd worden, is daar als een duveltje uit een doosje het leerstuk van de dwaling. De gewraakte overeenkomst wordt m...

Lees verder

Overlijden gehuwde partner, de samenwonende derde en fiscaal partnerschap (FBN 2021/56)

30-11-2021 - Mr. A.C.M. de Vries

Het zijn van partners voor de Successiewet heeft diverse fiscale gevolgen. Enerzijds kan een partner profiteren van het verlaagde tarief en een ruime vrijstelling. Anderzijds kunnen ook bepaalde ficti...

Lees verder

Bedrijfsopvolging en cumulatief preferente aandelen (VFP 2021/100)

01-11-2021 - Mr. drs. J.A. Bult

Binnen de familie bestaat doorgaans de wens om de onderneming op een fiscaal vriendelijke manier over te dragen aan de volgende generatie. De bedrijfsopvolging van een aanmerkelijk belang kan hierbij ...

Lees verder

Het stelsel van de Nederlandse erfbelasting: bestaat er een weg naar een meer leefvormneutraal stelsel? (FTV 2021/31)

31-10-2021 - B.J.E. Heijligers LLB

In dit artikel staat de vraag centraal op welke manier de huidige Successiewet het beste meer leefvormneutraal kan worden ingericht. De afgelopen periode hebben verschillende verkiezingsprogramma&rsqu...

Lees verder

Actualiteiten bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Deel 2: de bezitseis (WPNR 2021/7341)

31-10-2021 - Mr. dr. M.J. Hoogeveen en mr. M.L. Neve

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten houden de gemoederen flink bezig. Zowel in het dagelijkse werk van de beroepsbeoefenaar, in de literatuur als in de rechtspraak komen de faciliteiten veelvuldig aan b...

Lees verder

Is correctie van het toepasselijke IPR-huwelijksvermogensrecht mogelijk op grond van de redelijkheid en billijkheid? (JBN 2021/46)

31-10-2021 - Prof. dr. B.E. Reinhartz

In een uitspraak van 17 januari 2020 boog de Hoge Raad zich over de vraag of de onaanvaardbaarheidsexceptie van art. 10:9 BW ook kan worden toegepast als het huwelijksvermogensregime van partijen word...

Lees verder

De informatieplicht met betrekking tot het eigen en fideï-commissaire vermogen bij de fideï-commissaire erfstelling, mede in relatie tot de legitieme (FTV 2021/30)

31-10-2021 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Op 24 februari 2021 sprak de rechtbank Midden-Nederland een vonnis uit over de toepassing van de dwingendrechtelijke verplichtingen van de bezwaarde bij een tweetrapserfstelling (fideï-commis). D...

Lees verder

Overdrachtsbelasting – verdeling tussen samenwoners (FBN 2021/51)

31-10-2021 - Mr. J.C. van Straaten

Het arrest van HR 11 juni 2021 roept vragen op. De vrijstelling van overdrachtsbelasting bij verkrijging krachtens verdeling tussen samenwoners blijkt ook te gelden als de verkregen onroerende zaak ju...

Lees verder

Testamentaire ‘rechtersbepalingen’ en de gesloten stelsels van uiterste wilsbeschikkingen en verzoekschriftprocedures

31-10-2021 - Prof. mr. J.W.A. Biemans

Recentelijk zijn van de hoven Den Haag en Amsterdam uitspraken verschenen over de rechtsgeldigheid van bepalingen in uiterste wilsbeschikkingen waarin aan de (kanton)rechter een rol wordt toebedeeld. ...

Lees verder

Actualiteiten bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Deel 3: de voortzettingseis (WPNR 2021/7344)

31-10-2021 - Mr. dr. M.J. Hoogeveen en mr. M.L. Neve

Om de BOR in de Successiewet te kunnen toepassen, moet aan verschillende voorwaarden worden voldoen. Kort gezegd moet de schenker/erflater vijf respectievelijk een jaar ondernemer zijn geweest (bezits...

Lees verder

Ondernemingsvermogen in de BOR (Estate Planner Digitaal 2021/11)

21-10-2021 - J.E. van Oostenbrugge MSc

De bedrijfopvolgingsregeling (BOR) is van groot belang voor Nederlandse familiebedrijven en de continuïteit daarvan. Eén van de vereisten voor de toepassing van de BOR is dat sprake dient ...

Lees verder

Erflater heeft zijn vermogen langdurig uitgeleend. Wie betaalt de rekening? De ervende of de onterfde kinderen? (Estate Planner Digitaal 2021/10)

21-10-2021 - Mr. G.A. Tuinstra

Het erfrecht kent een uitgebalanceerd systeem om schuldeisers van de nalatenschap te beschermen tegen een erflater die hun belangen heeft ondermijnd. Iedere schuldeiser moet het zijne krijgen, voor zo...

Lees verder

Inhoudsanalyse van testeer(on)mogelijkheden van onder curatele gestelde personen wegens hun lichamelijke of geestelijke toestand (WPNR 2021/7340)

01-10-2021 - Mr. dr. E. van Wijk-Verhagen

Art. 4:55 BW bepaalt wie bekwaam zijn om uiterste wilsbeschikkingen - waaronder ook de herroeping van uiterste wilsbeschikkingen dient te worden begrepen - te maken. Volgens het eerste lid zijn dit oo...

Lees verder

Meer duidelijkheid omtrent hoogte van de rente bij een lening bij een familiebank (FBN 2021/42)

30-09-2021 - Mr. J. Kroonenberg en drs. P.A.D. Fransen

Naar aanleiding van een WOB-verzoek in 2021 heeft minister Hoekstra in het Besluit Wob-verzoek beleid en uitvoering familiebank toelichting gegeven omtrent het bepalen van de zakelijke rente bij een g...

Lees verder

Waarderen van familiebedrijven in de context van crisis (FTV 2021/29)

30-09-2021 - Mr. A.N. Labohm, dr. M.J.R. Broekema en prof. dr. J.A.A. Adriaanse

Het waarderen van een familiebedrijf is in een stabiele economische situatie al complex, laat staan als er sprake is van een economische crisis als gevolg van corona in combinatie met een huwelijkscri...

Lees verder

De legitimaris, de bezwaarde partner en art. 4:87 lid 5 BW (JBN 2021/38)

30-09-2021 - Mr. P.J.F.M. Le Cat

Een man overlijdt, zijn partner is enig – bezwaarde – erfgename, zij aanvaardt zuiver. Erflater heeft een van zijn kinderen (een zoon) onterfd. De zoon doet een beroep op zijn legitieme, d...

Lees verder

Actualiteiten bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Deel 1: de ondernemingseis (WPNR 2021/7339)

30-09-2021 - Mr. dr. M.J. Hoogeveen en mr. M.L. Neve

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten houden de gemoederen flink bezig. Zowel in het dagelijkse werk van de beroepsbeoefenaar, in de literatuur als in de rechtspraak komen de faciliteiten veelvuldig aan b...

Lees verder

Statutenwijziging van een stichting: ook via art. 4:134 BW? (FTV 2021/27)

30-09-2021 - Mr. T.F.H. Reijnen

Dit onderwerp is voor velen in nevelen gehuld, terwijl statutenwijziging voor de praktijk een belangrijk onderwerp is − niet alleen voor de bij dode opgerichte stichting. De bij dode opgerichte ...

Lees verder

‘Niet-verlatingsbeding’ in samenlevingscontract in strijd met de goede zeden, maar notaris treft geen blaam (JBN 2021/43)

30-09-2021 - Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Aan het opnemen van een beding dat in strijd is met de wet of de openbare orde dient de notaris niet zijn medewerking te verlenen. De notaris kan uiteraard wel adviseren om een alternatief geformuleer...

Lees verder

Praktijkupdate bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956 (zomer 2021) (KWEP 2021/16)

01-09-2021 - Mr. J.C.L. Zuiderwijk

Zoals bekend is – zeker ook in economisch uitdagende tijden – de continuïteit van voor de open Nederlandse economie zo belangrijke familiebedrijven gebaat bij goed functionerende fisc...

Lees verder

‘Schenken en erven’ van goederen met criminele herkomst (VFP 2021/72)

01-09-2021 - Mr. L.A.G.M. van der Geld

Mag je goederen of geld aannemen die een relatie met een misdrijf hebben? Deze vraag kan aan de orde zijn als je krachtens schenking of erfrecht verkrijgt. Als je een Kalasjnikov of een Glock-pistool ...

Lees verder

Kwantificering van een belastinglatentie bij echtscheiding en nalatenschap (FTV 2021/25)

31-08-2021 - Mr. dr. M.H.M. van Oers

Er verschijnen geregeld rechterlijke uitspraken waarin de kwantificering van latente belastingschulden een civiel geschilpunt is bij een nalatenschap of echtscheiding. De rechterlijke instanties varen...

Lees verder

Verhoogde schenkvrijstelling eigen woning werkt verstorend in de huidige markt: tijd voor afscheid? (WPNR 2021/7337)

31-08-2021 - Mr. L.E. Welkers en mr. R.D. de Jong

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. De tijd van komen was voor de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling ten behoeve van de eigen woning in 2010. De vrijstelling trad in werking midden in de...

Lees verder

De voorhuwelijkse woning van een van de echtgenoten (FTV 2021/24)

31-08-2021 - Mr. H.J. de Jonge

Als toegevoegd notaris loopt de auteur met enige regelmaat tegen de situatie aan dat echtgenoten gehuwd zijn in een wettelijke, beperkte gemeenschap van goederen. De woning is door een van beide echtg...

Lees verder

Aangaan beperkte gemeenschap van goederen in huwelijkse voorwaarden geen schenking (Estate Planner Digitaal 2021/8)

19-08-2021 - Mr. P.J.T. van Gompel

Op 7 mei 2021 heeft de Hoge Raad een voor de estate planningspraktijk belangrijke uitspraak gedaan. In deze zaak ging het om de vraag of het aangaan van een beperkte gemeenschap van goederen bij aanva...

Lees verder

De onzakelijke lening (Estate Planner Digitaal 2021/7)

19-08-2021 - Mr. C.A.W. Zandvoort-Gerritsen

In de praktijk komt het verstrekken van leningen in familieverband veel voor. Het is gebruikelijk dat daarbij wordt gewezen op het belang van zakelijke condities. Toch heerst er nog veel fiscale ondui...

Lees verder

Cryptovermogen: een virtuele realiteit in de fiscaliteit (deel 1) (Estate Planner Digitaal 2021/9)

19-08-2021 - Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik en mr. drs. C.J.M. van de Luijtgaarden-Braat

De impact van cryptovermogen en de toepassing van blockchaintechnologie zijn ongekend. De enorme waardeontwikkeling én het grillige koersverloop van cryptovermogen maken dat de fiscale behandel...

Lees verder

Bewind als beschermingsconstructie (KWEP 2021/8)

13-08-2021 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

De auteur zal in dit artikel de onmisbaarheid van het bewind proberen aan te tonen door enerzijds het bewind met de daaraan verbonden mogelijkheden te beschrijven en anderzijds in kaart te brengen dat...

Lees verder

Rechtsvragen rondom trusts, Privatstiftungen en de legitieme (KWEP 2021/9)

13-08-2021 - Mr. H.M.C. Duin

In 2020 wees de Hoge Raad arrest in een zaak waar een Liechtensteinse Privatstiftung onderdeel van uitmaakt. Uit deze zaak zijn rechtsvragen rondom de legitieme te destilleren die van belang zijn voor...

Lees verder

De oprichting van een ANBI bij uiterste wilsbeschikking (KWEP 2021/10)

13-08-2021 - Mr. T.F.H. Reijnen

In de praktijk komt het regelmatig voor dat iemand een ‘eigen’ ANBI opricht. Dit kan ook bij uiterste wilsbeschikking. Het voordeel hiervan is dat tijdens leven geen middelen afgezonderd h...

Lees verder

Beschikken over een aandeel in een gemeenschappelijk goed (WPNR 2021/7336)

12-08-2021 - Mr. A. Cavallé Medina

Is een deelgenoot in een gemeenschap bevoegd om over zijn aandeel in een gemeenschappelijk goed te beschikken? In de praktijk kan het ingewikkeld zijn om met zekerheid deze vraag te beantwoorden. In d...

Lees verder

Over de voorwaardelijke making, mede in verband met andere aandachtspunten rond de wettelijke verdeling (WPNR 2021/7335)

12-08-2021 - Mr. J.B. Vegter

Zekerheid over het recht is een belangrijk uitgangspunt in het erfrecht. Voor de praktijk zou dit volgens de auteur moeten betekenen dat notarissen en andere adviseurs terughoudendheid betrachten bij ...

Lees verder

Beperkt of niet, breukdeel of niet, de huwelijksgemeenschap blijft bijzonder (FBN 2021/37)

12-08-2021 - Prof. mr. B.M.E.M. Schols

De auteur gaat in dit artikel in op het voor de notariële praktijk belangrijke arrest HR 7 mei 2021 over boedelmenging op grond van een beperkte huwelijksgemeenschap van bankrekening in het licht...

Lees verder

Het bestaansrecht van de legitieme (WPNR 2021/7334)

12-08-2021 - Mr. P.C. van Es

Aan eenieder komt de vrijheid toe zijn vermogen op deze wijze te besteden. Wanneer iemand met kinderen echter besluit om zijn gehele vermogen te schenken aan het Rode Kruis, loopt hij (naar Nederlands...

Lees verder

ANBI anno 2021 (FBN 2021/35)

12-08-2021 - Prof. dr. S.J.C. Hemels

Ook in 2021 is weer veel te melden over de ANBI-regeling en de giftenaftrek. Met ingang van 1 januari zijn zowel relevante bepalingen in de wet als in de uitvoeringsregelingen gewijzigd. Een gevolg hi...

Lees verder

Het levenstestament overruled: toch onderbewindstelling en benoeming andere vertegenwoordiger (JBN 2021/32)

12-08-2021 - Mr. dr. L.M. de Hoog

Het belang van een meerderjarige vergt onder bepaalde omstandigheden dat tegen zijn wil een bewind wordt ingesteld en dat bovendien een andere bewindvoerder wordt benoemd dan die voor wie hij zijn voo...

Lees verder

Jurisprudentie over een finaal verrekenbeding, het aangaan van een beperkte huwelijksgemeenschap en een breukdelengemeenschap (FTV 2021/22)

11-08-2021 - Mr. T.C. Hoogwout

Recent is jurisprudentie gewezen over het finaal verrekenbeding, het aangaan van een beperkte gemeenschap en de breukdelen gemeenschap. In alle drie de zaken speelt de vraag of sprake is van een gift ...

Lees verder

Tenuitvoerlegging van een grosse van een notariële akte in het erfrecht (Tijdschrift Erfrecht 2020/1)

01-07-2021 - Prof. dr. S. Perrick

In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan een aantal gevallen waarin het in het erfrecht van belang is dat tenuitvoerlegging kan plaatsvinden van een grosse van een (uittreksel van een) notari&eu...

Lees verder

De nieuwe Richtlijnen Vereffening nalatenschappen en Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter: verzoeken tot aanwijzingen ex artikel 4:210 lid 1 BW niet (meer) mogelijk (Tijdschrift Erfrecht 2020/3)

01-07-2021 - Mr. J.Th.M. Diks en mr. dr. N. Lavrijssen

De auteurs bespreken art. 4:210 lid 1 BW bezien vanuit de nieuwe Richtlijnen Vereffening nalatenschappen en Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter. Dit artikel regelt de aanwijzingsbevoegdheid v...

Lees verder

Certificering en de duurzame scheiding van zeggenschap en belang: een (on)eindig huwelijk? (VFP 2021/34)

01-07-2021 - Mr. dr. A.E. de Leeuw en mr. W.A. van Duren

Binnen de familiecontext kan het met het oog op bijvoorbeeld een toekomstig overlijden of een beoogde bedrijfsopvolging wenselijk zijn om de juridische gerechtigdheid (zeggenschap) en het economische ...

Lees verder

De kwetsbare legitimaris, de langstlevende partner en de kantonrechter (Tijdschrift Erfrecht 2020/5)

01-07-2021 - Mr. dr. J.H.M. ter Haar en mr. G.A. Tuinstra

De kantonrechter heeft als toezichthouder op het beheer over het vermogen van kwetsbare legitimarissen een belangrijke taak. Dit geldt in het bijzonder als hun belang botst met dat van de langstlevend...

Lees verder

Niet-opeisbare vordering (VFP 2021/57)

01-07-2021 - Mr. E. Loendersloot

Aanleiding is de vaak gehoorde vraag van de langstlevende ouder of hij een niet-opeisbare vordering voor zover die ontstaat door overlijden, toch al zonder fiscale consequenties kan uitbetalen aan de ...

Lees verder

De uitzonderingen van artikel 4:60 BW (WPNR 2021/7331)

01-07-2021 - Mr. H.J. de Jonge

In dit artikel wordt art. 4:60 BW aan een nadere beschouwing onderworpen. Deze bepaling geeft enkele uitzonderingen op het bevoordelingsverbod van art. 4:62 lid 1 juncto 4:58 en 4:59 BW. Art. 4:60 sub...

Lees verder

Over het verzet tegen de rekening en verantwoording en de uitdelingslijst van de vereffenaar (Tijdschrift Erfrecht 2020/6)

01-07-2021 - Prof. dr. S. Perrick

In dit artikel besteedt de auteur mede aan de hand van recente beschikkingen van de Hoge Raad aandacht aan de procesrechtelijke aspecten van het verzet tegen een door een vereffenaar gedane rekening e...

Lees verder

Het enig erfgenaamschap en het tweetrapslegaat: vermenging? (Tijdschrift Erfrecht 2020/2)

01-07-2021 - Mr. dr. G.G.B. Boelens

In deze bijdrage wordt onderzocht of een tweetrapslegaat (als alternatief voor de wettelijke verdeling) aan de langstlevende echtgenoot als enig erfgenaam (en bezwaarde) door vermenging tenietgaat. ...

Lees verder

De kunst van estate planning (VFP 2021/47)

01-07-2021 - Mr. D.A.C. Nijhuis en mr. J.M. Bom

Over smaak valt niet te twisten. Of het nu gaat om een banaan aan de muur, een kleurig beeld of een oude meester: het is allemaal kunst, tenzij het kitsch is. Door particulieren gehouden kunst vertege...

Lees verder

Het teletestament: testeren op afstand onder de Tijdelijke wet COVID-19 (Tijdschrift Erfrecht 2020/4)

01-07-2021 - Prof. mr. drs. J.W.A. Biemans en prof. mr. W.D. Kolkman

Door de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is het sinds maart 2020 mogelijk een uiterste wil te verlijden zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van notaris en testateur. Dit ‘...

Lees verder

Generatiewonen, civiel en fiscaal nader bekeken (Estate Planner Digitaal 2021/6)

17-06-2021 - Mr. E.J. Kosters

Er zijn verschillende woonvormen denkbaar voor ouders en kinderen, als ouders langer zelfstandig willen blijven wonen in de nabijheid en met (extra) hulp van een (of meer) kind(eren). Eén van d...

Lees verder

Eigenwoningperikelen in de praktijk (Estate Planner Digitaal 2021/5)

17-06-2021 - Mr. L. Stokkel en mr. drs. J.M.H.L. Cantineau

Dit artikel is een vervolg op het artikel ‘Eigenwoningperikelen: besluit of draagplichtovereenkomst?’ van Leonie Stokkel in Estate Planner Digitaal 2019/5 over de nadelige fiscale gevolgen...

Lees verder

Evaluatie van de Wet BETS: voorkomt art. 4:192 lid 1 (nieuw) BW dat erfgenamen onbewust zuiver aanvaarden? (FTV 2021/19)

31-05-2021 - Mr. H.J. de Jonge

Met de Wet BETS is de aanvaardingsfictie van art. 4:192 lid 1 BW gewijzigd en art. 4:194a BW ingevoerd. In dit artikel wordt art. 4:192 lid 1 BW besproken. De vraag staat centraal of (het gewijzigde) ...

Lees verder

Eerst de hypotheekrente vooruitbetalen en dan overlijden (FBN 2021/25)

31-05-2021 - Mr. A.C.M. de Vries en mr. J. Kroonenberg

Op het sterfbed zijn fiscale voordelen te behalen. Een van de bekendste is een schenking voor de eigen woning. Deze is immers uitgezonderd voor de 180-dagenregeling van art. 12 SW. Ook het vooruitbeta...

Lees verder

Vruchtgebruik en negatieve rente (WPNR 2021/7327)

31-05-2021 - Mr. P.C. van Es

Het is tegenwoordig niet ongebruikelijk dat banken bij grotere spaartegoeden een negatieve rente in rekening brengen. In dit verband rijst de interessante vraag hoe hiermee moet worden omgegaan wannee...

Lees verder

Als een buitenlandse charitatieve instelling erft, maar geen ANBI-status heeft (FBN 2021/26)

31-05-2021 - Mr. A.J. Janssen

Een algemeen nut beogende instelling is subjectief vrijgesteld voor de erf- en schenkbelasting. Daarvoor moet die instelling wel tevoren als zodanig zijn aangemerkt door de Belastingdienst. Wat zijn d...

Lees verder

De legitieme portie moet verdwijnen (WPNR 2021/7329)

31-05-2021 - Mr. J.N.A. Kwantes

In de late negentiger jaren van de vorige eeuw werd het familierecht gemoderniseerd en werd het afstammingsrecht in overeenstemming gebracht met het EVRM. Maar bij de invoering van het nieuwe erfrecht...

Lees verder

Kwijtschelding erfbelasting bij overdracht cultuurgoed en toepassing wettelijke verdeling (FBN 2021/24)

31-05-2021 - Mr. R.J. Nieuwland

Recentelijk is een beleidsbesluit verschenen waarin de staatssecretaris van Financiën goedkeurt dat de kunstregeling van art. 67 lid 3 SW ook kan worden toegepast voor de verkrijging van onderbed...

Lees verder

Over tweetrapsbepalingen en het doen van afstand door de bezwaarde (KWEP 2021/2)

30-04-2021 - Mr. drs. B.B.A. de Kroon

In de estate planningspraktijk wordt met enige regelmaat gebruik gemaakt van de zogenoemde tweetrapsschenking of -making (ook wel schenking of making over de hand of fideicommis genoemd). Dat doet ver...

Lees verder

Hoe hoog mag de rente zijn? (FTV 2021/13)

30-04-2021 - Prof. mr. N.C.G. Gubbels

De vraag welke rente vanuit fiscaal oogpunt aanvaardbaar is, is in verschillende situaties voor de estateplanningspraktijk van belang. In dit podium besteedt de auteur aandacht aan de zogenoemde famil...

Lees verder

Legitieme en legaat (JBN 2021/23)

30-04-2021 - Mr. P.C. van Es

In dit artikel wordt naar aanleiding van Hof Arnhem-Leeuwarden 25 augustus 2020 ingegaan op een aantal aspecten van inkorting op een al uitgekeerd legaat. Bij nadere beschouwing blijken er enkele inte...

Lees verder

Over een mysterieuze verdwijning en verschijning (FBN 2021/19)

30-04-2021 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Op 24 november 2020 deed rechtbank Gelderland een uitspraak waarbij de vraag centraal stond of art. 3 lid 1 sub b WBR van toepassing is als de langstlevende echtgenoot en de kinderen een woning verdel...

Lees verder

Een aflossingsclausule in een levenstestament (JBN 2021/18)

30-04-2021 - Mr. H.J. de Jonge

Aanleiding voor het schrijven van dit artikel vormt de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland van 4 september 2020. In deze zaak wijst de kantonrechter op het nut van een levenstestament om over te kun...

Lees verder

Schenk- en terugleenconstructie wordt aangemerkt als ‘papieren’ schenking (JBN 2021/14)

30-04-2021 - Mr. P. Blokland

Een bij onderhandse akte aangegane schenking ter zake des doods vervalt bij het overlijden van de schenker, voor zover deze niet reeds tijdens het leven van de schenker is uitgevoerd. De vraag wannee...

Lees verder

Giften uit het fideicommissair vermogen en de legitieme portie (FTV 2021/10)

30-04-2021 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel staat de auteur stil bij de civielrechtelijke gevolgen als er ten laste van het fideicommissaire vermogen giften worden gedaan. Met name de vraag welke gevolgen dergelijke giften hebben...

Lees verder

De levenstestament-volmacht, altijd met toezicht(houder) (FTV 2021/9)

30-04-2021 - Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Het populaire levenstestament kan niet zonder een adequate regeling van toezicht en van rekening en verantwoording. Vooralsnog in het levenstestament maar het liefst zo snel mogelijk een regeling bij ...

Lees verder

Evaluatie van de Wet BETS: gewenste bescherming of onbereikbaar ideaal? (FTV 2021/11)

30-04-2021 - Mr. H.J. de Jonge

Vijf jaar geleden is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Deze wet wordt ook wel de Wet BETS genoemd. Mede aan de hand van de jurisprudentie die is gepubliceerd over de We...

Lees verder

De handreiking van de Belastingdienst over passende compensatie voor uitfasering pensioen in eigen beheer moet terug naar de tekentafel! (Estate Planner Digitaal 2021/4)

21-04-2021 - Mr. M.G. Eerenstein

In 2017 heeft de auteur een artikel voor Estate Planner Digitaal geschreven over het toenmalige wetsvoorstel inzake het uitfaseren van pensioen in eigen beheer. Centraal stond daarbij de vraag of en h...

Lees verder

Enkele punten uit de Wet differentiatie overdrachtsbelasting (Estate Planner Digitaal 2021/3)

21-04-2021 - Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

In dit artikel gaat de auteur in op de wijzigingen in de overdrachtsbelasting. De wijzigingen in algemene zin, de gevolgen voor de notariële praktijk, het begrip woning, de positie van beleggers ...

Lees verder

De zaak E.E. van het Europese Hof van Justitie – een leerzame casus voor de Nederlandse notaris (JBN 2021/5)

16-03-2021 - Mr. S.H. Heijning en mr. B.F.P. Lhoëst

Op 16 juli 2020 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan in de E.E.-zaak. De goed leesbare conclusie van de advocaat-generaal M. Campos Sánchez-Bordona is op 26 maart 2020 gepublice...

Lees verder

Misbruik van omstandigheden bij het doen van een schenking (JBN 2021/2)

16-03-2021 - Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Het doen van een schenking is een rechtshandeling waarvoor een op het beoogde rechtgevolg gerichte wil is vereist, art. 3:33 BW. Bij een wilsgebrek is de schenking vernietigbaar. Een van de wilsgebrek...

Lees verder

Is een bewindvoerder verplicht een beroep te doen op de legitieme portie van de rechthebbende? (JBN 2021/12)

16-03-2021 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Is een bewindvoerder verplicht een beroep te doen op de legitieme portie van de rechthebbende? Vele ouders met een kind met een beperking leggen zichzelf de keuze op hoe ze dat kind willen behandelen ...

Lees verder

Huwelijk, huwelijkse voorwaarden en volmacht (JBN 2021/7)

16-03-2021 - Mr. B.O. Kapma

In deze bijzondere tijd is er (noodgedwongen) opeens meer aandacht voor situaties in de notariële praktijk waarbij een of meerdere partijen niet in persoon bij de totstandkoming van de rechtshand...

Lees verder

Het eenheidsbeginsel bij erfrechtelijke verkrijgingen en giften nader beschouwd (JBN 2021/9)

16-03-2021 - Prof. dr. B.E. Reinhartz

Uit een uitspraak van de Hoge Raad uit 2017 lijkt te volgen dat een goed dat krachtens erfrecht wordt verkregen door een echtgenoot, altijd óf geheel in óf geheel buiten de gemeenschap m...

Lees verder

Belastingrente weer aangezet voor de erfbelasting (FBN 2021/12)

15-03-2021 - Mr. A.J. Janssen

Voor overlijdens vanaf 1 januari 2017 is de belastingrente voor de erfbelasting tijdelijk stopgezet. De staatssecretaris van Financiën heeft in een beleidsbesluit aangegeven dat voor overlijdens ...

Lees verder

Wet differentiatie overdrachtsbelasting (FBN 2021/2)

15-03-2021 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

Op 1 januari 2021 is de Wet differentiatie overdrachtsbelasting in werking getreden. Dat betekent dat het algemene tarief wordt verhoogd van 6% naar 8%. Voor verkrijging van woningen blijft het tarief...

Lees verder

Fiscale wijzigingen 2021 (FBN 2021/1)

15-03-2021 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

In dit artikel is een overzicht opgenomen van de voor de notariële praktijk relevante fiscale cijfers en wetswijzigingen die onlangs in werking zijn getreden. De inflatiecorrectie voor 2021 bedra...

Lees verder

Toerekening van de schenking als de schenker in gemeenschap van goederen is gehuwd (FBN 2021/8)

15-03-2021 - Mr. T.C. Hoogwout

Recent hebben zowel rechtbank Zeeland-West-Brabant als rechtbank Noord-Nederland geoordeeld over de vraag of een schenking door een in gemeenschap van goederen gehuwde schenker moet worden toegerekend...

Lees verder

Proefschrift; drie stellingen: Scheiding van zeggenschap en belang in de familiesfeer (WPNR 2021/7318)

15-03-2021 - mr. dr. A.E. de Leeuw

De vraag of het mogelijk is om economisch belang en juridische zeggenschap langdurig van elkaar gescheiden te houden, is er een die de auteur al vele jaren bezighoudt en haar proefschrift is het voorl...

Lees verder

Is er een verschil tussen fiscale en civiele belastinglatenties? (FBN 2021/13)

15-03-2021 - Mr. dr. C.G. Dijkstra

De hoogte van de belastinglatentie is een thema dat in een groot aantal situaties tot discussie leidt of kan leiden. Hierbij kan gedacht worden aan de verdeling van een huwelijkse gemeenschap of van e...

Lees verder

De Hoge Raad en de eigen woning in 2020 (FTV 2021/2)

10-03-2021 - Drs. J.E. van den Berg

In 2020 heeft de Hoge Raad een aantal vragen rond fiscale aspecten bij de eigen woning beantwoord. De meest besproken rechtspraak ziet op de vraag of opbrengsten uit tijdelijke verhuur van een deel va...

Lees verder

De legitieme portie in relatie tot erfrechtelijke rentes en legaten (FTV 2021/4)

10-03-2021 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Al eerder is aandacht gevraagd voor de erfrechtelijke rente die is verschuldigd over vorderingen van kinderen en de gevolgen daarvan voor de legitieme portie in de nalatenschap van de langstlevende. D...

Lees verder

Erfgenamen, aanvaarding en aansprakelijkheid tijdens beheer en vereffening (WPNR 2021/7317)

10-03-2021 - Mr. J.B. Vegter

Aan de hand van de bestaande wettelijke regeling, rechtspraak en literatuur wordt in dit artikel ingegaan op een aantal belangrijke aandachtspunten die samenhangen met beheer, aanvaarding en vereffeni...

Lees verder

Executele en beneficiaire aanvaarding (VFP 2021/3)

10-03-2021 - Mr. dr. E.R. Helder

De auteur bespreekt de rol van de executeur vroeger en nu. Sinds 2003 is de positie van de executeur gewijzigd, hij is nu de sleutelfiguur in de afwikkeling van de nalatenschap. Dit artikel bespreekt ...

Lees verder

Het realiseren van een holdingstructuur zonder belasting betalen (VFP 2021/11)

10-03-2021 - Drs. J.H.J. Brauwers

Het komt in de praktijk nog te vaak voor: een ondernemer met slechts één bv. Dit is om meerdere redenen niet in alle situaties de meest ideale structuur. Een holdingstructuur is veelal e...

Lees verder

Beschouwingen over het fideï-commis naar aanleiding van een bijzondere uitspraak – een vervolg naar aanleiding van het arrest in hoger beroep (FTV 2021/8)

10-03-2021 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Op 23 mei 2018 deed de rechtbank Amsterdam een opmerkelijke uitspraak inzake een fideï-commis de residuo. In hoger beroep wees het hof Amsterdam op 23 juni 2020 arrest, dat (nog) niet is gepublic...

Lees verder

De valkuil van artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek (VFP 2021/22)

10-03-2021 - Mr. dr. E.R. Helder

De tijd ligt ver achter ons dat het huwelijk als de standaard leefsituatie van de Nederlandse bevolking kan worden aangemerkt. De Nederlandse wet- en regelgeving is er meer en meer op ingericht om and...

Lees verder

Verknocht aan de open CV (Estate Planner Digitaal 2021/1)

19-02-2021 - Mr. A. van Maurik

De open commanditaire vennootschap (OCV) heeft het afgelopen decennium sterk aan populariteit gewonnen als instrument om privacy te creëren voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Daarnaast w...

Lees verder

Verdelingsaspecten (II) (Estate Planner Digitaal 2021/2)

19-02-2021 - Prof. dr. B.E. Reinhartz

Nadat in het najaar van 2010 door Stollenwerck een artikel voor Estate Planner Digitaal is geschreven met de titel ‘Verdelingsaspecten’, leek het de auteur in de eerste dagen van het jaar ...

Lees verder

Relatievermogensrecht (FTV 2020/35)

24-12-2020 - Prof. dr. B.E. Reinhartz

In dit artikel worden de belangrijkste ontwikkelingen uit het jaar 2019 op het gebied van het relatievermogensrecht besproken. Daarbij komt ook het arrest aan de orde dat van groot belang is voor onge...

Lees verder

Uiterste wilsbeschikkingen en giften ten voordele van BIG-personen (KWEP 2020/29)

24-12-2020 - Mr. H.J. de Jonge

Art. 4:59 lid 1 BW geeft een regeling ten aanzien van het bij uiterste wil beschikken ten voordele van geestelijk verzorgers en beroepsbeoefenaren op het gebied van de individuele gezondheidszorg (BIG...

Lees verder

Wijzigingsvoorstellen Vlaamse erf- en schenkbelasting (FBN 2020/61)

22-12-2020 - Mr. M. de L. Monteiro

De Vlaamse erf- en schenkbelasting is de laatste jaren flink in beweging. Nadat het Vlaams Gewest had besloten om met ingang van 1 januari 2015 de inning van de registratie- en successierechten in eig...

Lees verder

Who moved my cheese? (Estate Planner Digitaal 2020/11)

17-12-2020 - Mr. M. de L. Monteiro

“Who moved my cheese?” is de titel van een zelfhulpboekje uit 1998 geschreven door de in 2017 overleden schrijver Spencer Johnson. Het boekje - een bestseller waarvan er 28 miljoen exempla...

Lees verder

De 180-dagenregeling en de verrekening van schenk- en erfbelasting (Estate Planner Digitaal 2020/10)

17-12-2020 - Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

Een van de fictiebepalingen in de Successiewet is die van de zogenoemde 180-dagenregeling van art. 12 lid 1 SW. De wetgever heeft met deze regeling beoogd te voorkomen dat erfbelasting wordt ontgaan d...

Lees verder

Wijziging Natuurschoonwet aanstaande: let met name op het overgangsrecht! (FBN 2020/53)

15-12-2020 - Mr. R.J. Nieuwland

De Natuurschoonwet 1928 is in de afgelopen jaren geëvalueerd en is vorig jaar tevens onderwerp geweest van het nieuwe instrument van internetconsultatie. Rondom Prinsjesdag dit jaar is het voorst...

Lees verder

Grensoverschrijdende insolvente nalatenschappen in het licht van de Erfrecht- en Insolventieverordening (WPNR 2020/7294)

15-12-2020 - Prof. mr. drs. J.W.A. Biemans en M.R. Schreurs

In dit artikel wordt ingegaan op de vereffening van grensoverschrijdende insolvente nalatenschappen binnen de Europese Unie, en in het bijzonder op de samenloop van twee toepasselijke Europese verorde...

Lees verder

De redelijkheid in het erfrecht: wat je zelf niet doet, maakt de rechter niet goed (VFP 2020/69)

15-12-2020 - Mr. dr. E.R. Helder

Aanleiding voor dit artikel is het vervolg op de uitspraak van Rechtbank Den Haag in 2019 inzake een echtpaar zonder kinderen. Tijdens hun huwelijksreis in de Dominicaanse Republiek overleed de man mi...

Lees verder

Wilsrechten in de praktijk (VFP 2020/56)

15-12-2020 - Mr. M. Schipper en mr. T. Proper

Als wordt gekeken naar het huidige erfrecht, dan zou het idee kunnen ontstaan dat bij het redigeren daarvan voornamelijk is uitgegaan van het traditionele gezin; vader, moeder en alleen ‘eigen&r...

Lees verder

Zaaksvervanging bij gezamenlijke verkrijging door echtgenoten (FTV 2020/28)

15-12-2020 - Mr. dr. T.H. Sikkema

In dit artikel gaat de auteur in op de toepassing van de zaaksvervangingsregeling van art. 1:95 BW bij een gezamenlijke verkrijging door echtgenoten. In de literatuur wordt van mening verschild over h...

Lees verder

Recht is rond. De uitzonderlijk fatale huwelijksreis (WPNR 2020/7304)

15-12-2020 - Prof. mr. J.W.A. Rheinfeld en prof. mr. B.M.E.M. Schols

In het leven van een jurist komen casus voorbij die zeer bizar zijn en die men achter het bureau onmogelijk zou kunnen bedenken. De inmiddels zeer bekende casus van de fatale huwelijksreis, die leidde...

Lees verder

Bouwstenen voor een betere Successiewet? (WPNR 2020/7298)

15-12-2020 - Mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst

Op 18 mei jl. heeft de staatssecretaris van Financiën het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit pakket bevat een aantal lijvige stukk...

Lees verder

Fideicommis en erf- en inkomstenbelasting: wie betaalt de rekening? (WPNR 2020/7298)

15-12-2020 - Mr. dr. R.E. Brinkman en mr. J.M. van Anken

In dit artikel onderzoeken de auteurs of de erfbelasting en inkomstenbelasting die is verschuldigd over of ter zake van de fideicommissaire verkrijging een fideicommissaire schuld is en zo niet, of de...

Lees verder

Onwaardigheid: hoe voordelig is het zijn van executeur en bewindvoerder? (WPNR 2020/7294)

15-12-2020 - Mr. M. de Vries

Op meerdere plaatsen in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek ontzegt de wetgever bepaalde personen het recht om voordeel te verkrijgen uit een nalatenschap. Bij art. 4:3 BW vormen een vijftal uiteenlopen...

Lees verder

BOR: voor iedere toegerekende onderneming een afzonderlijke bezitstermijn? (NTFRB 2020/25)

15-12-2020 - Prof. mr. dr. P.G.H. Albert

Bij schenking van aandelen in een holding is voor toepassing van de BOR vereist dat de schenker al vijf jaar aanmerkelijkbelanghouder in de holding is. Ervan uitgaande dat de holding zelf geen onderne...

Lees verder

Tot de dood ons scheidt (JBN 2020/56)

15-12-2020 - Mr. H.J. de Jonge

Wanneer de volgorde waarin twee of meer personen zijn overleden niet kan worden bepaald, worden die personen geacht gelijktijdig te zijn overleden en valt aan de ene persoon geen voordeel uit de nalat...

Lees verder

De verhoogde schenkvrijstelling voor de eigen woning: vóóraf belehren, niet spenderen (FBN 2020/49)

15-12-2020 - Mr. L.E. Welkers en mr. R.D. de Jong

In een besluit van 29 november 2018 is aanvullend beleid gepubliceerd over de verhoogde schenkvrijstelling eigen woning. Dit beleid heeft veel verduidelijking gebracht over de reikwijdte en toepassing...

Lees verder

De verhouding tussen privévermogen, consumptieve bestedingen en zaaksvervanging (FTV 2020/30)

15-12-2020 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel wordt ingegaan op de huwelijksvermogensrechtelijke verhouding tussen privévermogen (art. 1:94 lid 2 en 7 BW), consumptieve bestedingen, waaronder die ter zake van de kosten van d...

Lees verder

De bezitseis in de bedrijfsopvolgingsfaciliteit SW 1956 (FBN 2020/55)

15-12-2020 - Dr. A. Rozendal

De fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten leveren een gestage stroom aan jurisprudentie op. Dit geldt met name voor de toepassing van deze faciliteiten op de verkrijging van aandelen in vennootschappe...

Lees verder

Man/vrouw-firma en periodiek verrekenbeding (JBN 2020/52)

15-12-2020 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Wanneer echtgenoten gezamenlijk een onderneming drijven, kan de vraag rijzen wat de verhouding is tussen de regels van hun zakelijk juridische samenwerkingsverband en hun huwelijksvermogensrechtelijke...

Lees verder

Vijf jaar Erfrechtverordening: IPR-erfrecht in de rechtspraak (WPNR 2020/7291)

15-12-2020 - Prof. mr. dr. P. Vlas en mr. M. Zilinsky

Op 17 augustus 2020 is de Erfrechtverordening (ErfVo) vijf jaar van toepassing. Dit eerste lustrum is voor de auteurs aanleiding de rechtspraak over het IPR-erfrecht van de afgelopen vijf jaar nader t...

Lees verder

Verrekening en de vereffening van nalatenschappen (FTV 2020/26)

15-12-2020 - Prof. mr. J.W.A. Biemans

Art. 4:217 lid 1 BW verklaart de bepalingen van de Faillissementswet inzake verrekening (art. 53 t/m 55 Fw) van overeenkomstige toepassing op de vereffening van nalatenschappen. Aan art. 4:217 lid 1 B...

Lees verder

Over de quasi wettelijke verdeling en andere verzorgingsmakingen ten behoeve van de langstlevende echtgenoot (WPNR 2020/7307)

15-12-2020 - Mr. J.B. Vegter

Vanaf het begin van het inwerkingtreden van het nieuwe erfrecht zijn als nadelen van de wettelijke verdeling beschouwd haar inflexibiliteit en de korte termijn die de langstlevende echtgenoot werd geg...

Lees verder

Vaststellingsovereenkomst bij niet-uitgevoerd verrekenbeding en het belang van een rekenkundige exercitie (WPNR 2020/7299)

15-12-2020 - Mr. G.A. Tuinstra

Met een vaststellingsovereenkomst (art. 7:900 BW) kunnen echtgenoten tijdens huwelijk de gevolgen van een niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding in eigen hand houden. Dit betekent niet dat elke cijf...

Lees verder

Derdenwerking in het ipr huwelijksvermogensrecht - een noodzakelijk voorstel tot aanpassing van art. 10:45 BW (WPNR 2020/7292)

15-12-2020 - Mr. S.H. Heijning

De verordening huwelijksvermogensrecht is van toepassing op huwelijken gesloten op of na 29 januari 2019 en op huwelijken waarvan de echtgenoten op of na die datum een rechtskeuze hebben uitgebracht. ...

Lees verder

De verdwenen nalatenschap (VFP 2020/70)

15-12-2020 - Mr. M.C.G. Stut

In dit artikel wordt ingegaan op de juridische mogelijkheden van het gedupeerde kind om na het overlijden van de langstlevende ouder verdwenen vermogen terug te halen. Het gaat dan om vermogen dat is ...

Lees verder

Scheiding van zeggenschap en belang in de familiesfeer (NTFRB 2020/44)

15-12-2020 - mr. dr. A.E. de Leeuw

Het antwoord op de vraag of het mogelijk is om gedurende een langere periode juridische zeggenschap over en economisch belang bij vermogen van elkaar te scheiden interesseert de auteur al meer dan vij...

Lees verder

Conservatoir beslag voor een niet-opeisbare erfrechtelijke vordering (JBN 2020/48)

15-12-2020 - Prof. mr. W. Breemhaar

Het Hof Den Haag heeft recentelijk een uitvoerig gemotiveerde beschikking gegeven in een appelgeding, waarin het ging om een verzocht verlof tot het leggen van conservatoir beslag door een kind van de...

Lees verder

De ‘opvolgende verdeling’ vervolgd en gevolgd (FBN 2020/54)

15-12-2020 - Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

Wie had dit nog ooit kunnen bevroeden? Dat een klassiek dogmatisch notarieel leerstuk als de ‘opvolgende verdeling’ van al het stof ontdaan zou worden. De auteur doelt dan op het recente a...

Lees verder

Is dubbele heffing van schenk- en erfbelasting dan toch aan de orde? (FBN 2020/48)

15-12-2020 - Mr. dr. C.G. Dijkstra

Indien een schenking binnen 180 dagen voor het overlijden wordt gedaan, wordt deze schenking in beginsel als fictieve erfrechtelijke verkrijging in de heffing van erfbelasting betrokken. Er is dan ove...

Lees verder

Voor welke rechtshandeling moet de echtgenoot precies toestemming geven? (JBN 2020/47)

15-12-2020 - Prof. dr. B.E. Reinhartz

Welke rechtshandeling behoort tot de rechtshandelingen die ten behoeve van de normale uitoefening van een bedrijf plegen te worden verricht? Deze vraag werd beantwoord door de Hoge Raad in zijn arrest...

Lees verder

De anti-oppoteis: handvatten voor een handleiding (FTV 2020/21)

02-11-2020 - Mr. S.A.M. Wijkerslooth-Lhoëst

Anbi’s hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over verkregen schenkingen of erfenissen. Uitkeringen door Anbi’s conform hun doelstelling zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Donat...

Lees verder

Het bezits- en voortzettingsvereiste na een activa-passivatransactie of reorganisatie (FTV 2020/18)

02-11-2020 - Mr. T.C. Hoogwout

Aan de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling is onder andere de voorwaarden verbonden, dat de erflater of schenker moet voldoen aan de bezitseis. In het geval het vermogensbestanddelen betreft ...

Lees verder

Art. 21 lid 5 SW: wat is de hoogte van de overbedelingsschuld bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot? (FTV 2020/20)

02-11-2020 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

In 2014 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het waarderingsvoorschrift in de Successiewet die geldt voor woningen (art. 21 lid 5 SW) ook geldt voor onderbedelingsvorderingen als de omvang daarvan (mede)...

Lees verder

De wil tot bevoordeling (FTV 2020/22)

02-11-2020 - Prof. mr. N.C.G. Gubbels

Van een schenking of gift is sprake als er is voldaan aan drie voorwaarden: een verarming, een verrijking en de bevoordelingsbedoeling. De laatste voorwaarde – ook wel het vrijgevigheidsvereiste...

Lees verder

Pensioen en scheiden vanaf 2022: bewustwording en financiële waakzaamheid (FTV 2020/19)

02-11-2020 - Prof. Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn

Centraal in dit artikel staat het wetsvoorstel ‘Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021’ met beoogde inwerkingtredingsdatum 1 januari 2022. Hiermee krijgen pensioenuitvoerders, scheidings...

Lees verder

Een reeks schenkingen onder opschortende voorwaarde geen periodieke uitkering (Estate Planner Digitaal 2020/9)

16-10-2020 - Mr. M. Kopinsky

Waarom vormt een reeks van vijf schenkingen geen belaste periodieke schenking? In dit artikel beschrijft de auteur de feiten die ten grondslag liggen aan deze rechtbankuitspraak, het theoretische kade...

Lees verder

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Estate Planner Digitaal 2020/8)

16-10-2020 - Mr. L. Stokkel

Het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022 (Wps 2022) was oorspronkelijk genaamd Wps 2021 en zou inwerkingtreden per 1 januari 2021. De verwachte inwerkingtredingsdatum is opgeschoven n...

Lees verder

Over het terugdraaien van een schenking en het terugkrijgen van de schenkbelasting (FBN 2020/41)

09-10-2020 - Mr. J.C. van Straaten

Als de bij een schenking betrokken partijen achteraf stellen dat zij hebben gedwaald en dat zij daarom de schenking hebben vernietigd, kunnen zij dan de schenkbelasting zonder meer terugkrijgen? Welke...

Lees verder

ANBI anno 2020 (FBN 2020/40)

09-10-2020 - Prof. dr. S.J.C. Hemels

Ook in 2020 is weer veel te melden over de ANBI-regeling en de giftenaftrek. In de Fiscale verzamelwet 2021 zijn een drietal wijzigingen aangekondigd, maar voor de meeste ANBI’s zal veel relevan...

Lees verder

WOZ-beschikking en erfgenamen (FBN 2020/31)

09-10-2020 - Mr. J. Batterink

De waarde van in Nederland gelegen onroerende zaken wordt via de Wet WOZ op een uniforme wijze vastgesteld. Deze waardevaststelling wordt voor meerdere rijksbelastingen gehanteerd zoals bijvoorbeeld d...

Lees verder

Een onduidelijk testament door het gebruik van het begrip ‘afstammelingen’ (JBN 2020/37)

09-10-2020 - Mr. H.J. de Jonge

Het is van belang dat een notaris de wil en bedoeling van een testateur zorgvuldig verwoordt, zodat na het overlijden van de testateur geen onduidelijkheid over zijn uiterste wilsbeschikkingen ontstaa...

Lees verder

Praktijkupdate bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956 (zomer 2020) (KWEP 2020/26)

01-10-2020 - Mr. J.C.L. Zuiderwijk

Ook voor de bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956 wordt het seizoen 2020/2021 op voorhand bijzonder en uitdagend. Hopelijk komt er ruimte voor verbeterde werking met oog voor (constructieve signalen uit)...

Lees verder

ANBI – Goed doen steeds beter (Estate Planner Digitaal 2020/6)

20-08-2020 - J.E. van Oostenbrugge MSc

Of het nu gaat om verbetervoorstellen of bouwstenen, de algemeen nut beogende instelling (ANBI) staat steeds in de belangstelling. De geldende wet- en regelgeving rondom de ANBI is voortdurend in bewe...

Lees verder

(Vergoedings)vorderingen tussen samenwoners (Estate Planner Digitaal 2020/7)

20-08-2020 - Mr. P.J.T. van Gompel

Partners die gaan samenwonen staan vaak helemaal niet stil bij de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan. Ze kopen een woning (al dan niet op beider naam en mogelijk deels met eigen geld) en betalen in...

Lees verder

De Successiewet: een tijdstipbelasting met ‘tijdvak-trekjes’ (FTV 2020/12)

09-07-2020 - Prof. mr. N.C.G. Gubbels

De Successiewet is een tijdstipbelasting. De schenking of het overlijden is het belastbare feit dat aanleiding geeft tot de heffing van schenk- respectievelijk erfbelasting. De in art. 27 en 28 SW opg...

Lees verder

Heeft een verkrijging uit een nalatenschap invloed op een bijstandsuitkering van de verkrijger? (JBN 2020/32)

09-07-2020 - Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Niet altijd hebben alle kinderen van erflaters het even goed getroffen in het leven en soms kunnen zij niet in hun eigen levensonderhoud voorzien. Indien het eigen vermogen van het kind niet groter is...

Lees verder

Boerenplaatsje-clausules in zwaar weer? (FBN 2020/27)

09-07-2020 - Mr. dr. W.R. Kooiman

Een veelvoorkomend fenomeen in de notariële praktijk betreft de making of schenking over de hand. Bij een making over de hand (ook wel fideï-commis genoemd) verkrijgt de bezwaarde onder de o...

Lees verder

De peildatum bij toerekening op grond van art. 4:71 BW (WPNR 2020/7289)

09-07-2020 - Mr. P.C. van Es

Advocaat-Generaal E.B. Rank-Berenschot heeft op 3 april 2020 conclusie genomen in een zaak waarin de vraag centraal staat welke peildatum moet worden gehanteerd bij toepassing van art. 4:71 BW. Dit ar...

Lees verder

Dubbele heffing van schenk- en erfbelasting voorkomen? (NTFRB 2020/21)

09-07-2020 - Mr. dr. C.G. Dijkstra

Indien een schenking binnen 180 dagen voor het overlijden wordt gedaan (art. 12 SW), wordt deze schenking in beginsel als fictieve erfrechtelijke verkrijging in de heffing van erfbelasting betrokken. ...

Lees verder

Toepassing art. 10 SW bij een stichting administratiekantoor en andere knelpunten van deze fictie (FTV 2020/14)

09-07-2020 - Mr. A.C.M. de Vries

Het doel van art. 10 SW is ‘te voorkómen dat erfbelasting wordt ontweken doordat een toekomstige erflater (te vererven) vermogen omzet in (niet-verervende) genotsrechten’. Door de e...

Lees verder

Enige opmerkingen over privéschulden en gemeenschapsschulden in het nieuwe huwelijksvermogensrecht (FTV 2020/13)

09-07-2020 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel wordt, in het kader van het nieuwe huwelijksvermogensrecht zoals dat per 1 januari 2018 geldt, ingegaan op het al eerder door de auteur gehuldigde principe ‘schuld volgt goed&rsqu...

Lees verder

Het vermogen van ANBI’s: over fiscale oases en falend toezicht (FTV 2020/15)

09-07-2020 - M.M.F.J. van Bakel MSc.

Naar aanleiding van een onderzoek is begin dit jaar discussie in de media en in de Tweede Kamer ontstaan over het functioneren van het bestaande toezicht op ANBI’s. Hierbij zijn onder meer vrage...

Lees verder

Artikel 4:74 BW: een erfrechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteit (Tijdschrift Erfrecht 2019/2)

01-07-2020 - Mr. J.L.D.J. Maasland

In deze bijdrage bespreekt de auteur de mogelijkheden die het erfrecht biedt om in het kader van een bedrijfsopvolging via het testament van de ondernemer de legitieme portie van de niet-bedrijfsopvol...

Lees verder

Samenloop bewind en insolventie deelgenoot bij de verdeling van een gemeenschap (Tijdschrift Erfrecht 2019/3)

01-07-2020 - Prof. dr. S. Perrick

In dit artikel staat centraal aan wie bij de verdeling van een gemeenschap bevoegdheden toekomen indien over een aandeel in een gemeenschap een bewind is ingesteld en de deelgenoot een failliet of san...

Lees verder

Reactie en naschrift op ‘Levenstestament: vertrouwen is goed, maar toezicht is beter’ (WPNR 2019/7260)

01-07-2020 - Mr. P.M.J.H. ten Broecke, prof. mr. D.F.M.M. Zaman en mr. M. van Leeuwe-ten Berge

De auteur heeft een paar kanttekeningen bij het artikel ‘Levenstestament: vertrouwen is goed, maar toezicht is beter’ in WPNR 2019/7240. Levenstestamenten worden in de praktijk zo br...

Lees verder

Aanvaarding, verwerping en beschermingsbewind: geen automatisme na drie maanden (Tijdschrift Erfrecht 2019/4)

01-07-2020 - Prof. mr. W.D. Kolkman

Dit artikel beschrijft wat rechtens is wanneer aan iemand wiens vermogen onder bewind staat een erfdeel toekomt. De drie mogelijkheden (zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en verwerping) kom...

Lees verder

Toezicht op de vereffening door de rechter met bijzondere aandacht voor procesrechtelijke aspecten en eenduidigheid (Tijdschrift Erfrecht 2019/1)

01-07-2020 - Mr. drs. J.H. Lieber

Deze bijdrage beziet of de wetgever effectief toezicht door de rechter tijdens de vereffening mogelijk maakt, en gaat verder in op de vraag hoe de rechter uitvoering aan dit toezicht geeft en in hoeve...

Lees verder

Alimentatie: de stand van zaken (Estate Planner Digitaal 2020/4)

19-06-2020 - Mr. L. Stokkel

Per 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking getreden. In dit artikel geeft de auteur een overzicht van hetgeen ongewijzigd is gebleven, het ‘oude’ partneralimenta...

Lees verder

De fictie van art. 12 SW 1956: alleen een fictieve erfrechtelijke verkrijging of ook een fictieve schenking? (Estate Planner Digitaal 2020/5)

19-06-2020 - Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

Op 30 januari 2020 heeft Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan over de toepassing van art. 12 SW in een bijzondere situatie: de in gemeenschap van goederen gehuwde overledene wist niets van ...

Lees verder

Verrekenbedingen in de praktijk (VFP 2020/47)

16-06-2020 - Mr. dr. E.R. Helder

Wie volgens Nederlands recht trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, belandt in principe in een wettelijke gemeenschap van goederen. Om te weten wat dat precies inhoudt, is de huwelijksdatum...

Lees verder

Vijfjaarseis BOR (ondernemingseis) toepassen per afzonderlijke onderneming (NTFR 2020/1751)

12-06-2020 - Mr. W. Verstijnen

De auteur bespreekt de arresten van de Hoge Raad van 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:990, ECLI:NL:HR:2020:867 en ECLI:NL:HR:2020:993. De onderhavige arresten hebben betrekking op de schenking van aanmerk...

Lees verder

Redelijkheid en billijkheid, misbruik van omstandigheden en verboden beschikkingen (WPNR 2020/7279)

08-06-2020 - Mr. H.J. de Jonge

Kunnen redelijkheid en billijkheid in het testamentaire erfrecht - bijvoorbeeld indien de uitkomst van een uiterste wilsbeschikking tot onaanvaardbare gevolgen leidt - derogerend werken? Bijvoorbeeld ...

Lees verder

Ik-grootouder (NTFRB 2020/16)

08-06-2020 - Mr. M. de L. Monteiro

Art. 10 SW is een fictiebepaling die ziet op gevallen waarin een toekomstige erflater tijdens leven vermogen heeft overgedragen aan een hoofdgerechtigde en zich over dat vermogen het vruchtgebruik hee...

Lees verder

Reactie en Naschrift op De aanvaarding namens personae miserabiles van een making, waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden in WPNR 2019/7263 (WPNR 2020/7279)

08-06-2020 - Mr. J.H.M. ter Haar en mr. dr. R.E. Brinkman

I. Breemhaar en R.E. Brinkman schrijven in WPNR 2019/7263 over een bepaling waar maar weinig over gepubliceerd wordt, art. 1:345 lid 1 onder c BW. Ingevolge deze bepaling behoeft de voogd machtiging v...

Lees verder

Testamentaire vertegenwoordiging en de gevolgen van testamentaire vertegenwoordiging voor de verboden beschikkingen (WPNR 2020/7267)

08-06-2020 - Mr. H.J. de Jonge

Art. 4:42 lid 3 BW bepaalt dat een uiterste wilsbeschikking alleen bij uiterste wil en slechts door de erflater persoonlijk kan worden gemaakt en herroepen. De uiterste wilsbeschikking is een hoogstpe...

Lees verder

Doorschuiffaciliteiten bij vererving of schenking van een aanmerkelijk belang (FBN 2020/24)

08-06-2020 - Mr. R.L.M.C. Janssen

In tegenstelling tot de voorwaardelijke vrijstelling van schenk- of erfbelasting, geldt voor de doorschuiffaciliteiten bezits- noch voortzettingseis. Deze, overigens bewust door de wetgever aan de doo...

Lees verder

De rechtskeuze in het interregionaal erfrecht versus de legitieme portie (I en II) (WPNR 2020/7273 en 7274)

08-06-2020 - Mr. K.R. Filesia

De discussie omtrent het behoud van de legitieme is overgewaaid naar de Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden (hierna: Koninkrijk), doch het verloop hiervan heeft in mindere mate geleid...

Lees verder

Onterving bij testament (VFP 2020/35)

08-06-2020 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

Tegenwoordig komt onterving bij testament in iedere testamentenpraktijk elke week wel een keer voor en gaat het soms om triviale geschillen. Niet slechts kinderen kunnen worden onterfd, maar dat ook e...

Lees verder

Dwaling in de Successiewet (I en II) (WPNR 2020/7282 en 7283)

08-06-2020 - Prof. mr. N.C.G. Gubbels

In Hoge Raad 10 januari 2020 hadden partijen de in 2015 gesloten schenkingsovereenkomst vernietigd op grond van wederzijdse dwaling en diende de vraag te worden beantwoord of dit werd gevolgd voor de ...

Lees verder

De ik-oma-beschikking, art. 10 Successiewet 1956 en HR 22 november 2019 (WPNR 2020/7276)

08-06-2020 - Mr. J.B. Vegter

Het zogenoemde ik-opa-testament heeft de laatste tien jaar de gemoederen bezig gehouden. In voor 2003 verleden testamenten bepaalde opa met enige regelmaat dat hij zijn kind tot erfgenaam benoemde ond...

Lees verder

Over de wenselijkheid van het gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen (WPNR 2020/7280)

08-06-2020 - Mr. J.B. Vegter

Als de beschikking niet in boek 4 BW is geregeld, dient zij elders door de wet uitdrukkelijk als uiterste wilsbeschikking te zijn aangemerkt. De wetgever heeft voor deze formele benadering gekozen omd...

Lees verder

Afkoop van een erfrechtelijke niet-opeisbare vordering: tot welk bedrag (FBN 2020/23)

08-06-2020 - Mr. L.E. Welkers en mr. R.D. de Jong

Op diverse manieren kan krachtens erfrecht een schuldverhouding ontstaan, waarbij een schuldeiser een niet-opeisbare vordering verkrijgt op een schuldenaar. Denk bijvoorbeeld aan de vordering van een ...

Lees verder

Wijzigingen box 3: gevolgen voor schuld-verhoudingen uit erfrecht en schenking (WPNR 2020/7273)

08-06-2020 - Mr. A.E. de Leeuw en drs. P. de Boer

Op 6 september 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer een aanpassing van box 3 in de inkomstenbelasting aangekondigd en de contouren geschetst van het betre...

Lees verder

De jaarlijkse opgave van art. 3:205 lid 4 BW bij vruchtgebruik en bij een fideïcommis de residuo (WPNR 2020/7269)

08-06-2020 - Mr. P.C. van Es

Bij een recht van vruchtgebruik is het voor zowel de vruchtgebruiker als de hoofdgerechtigde van wezenlijk belang dat duidelijkheid bestaat over de vraag tot welke goederen het vruchtgebruik zich uits...

Lees verder

Het duistere overnamerecht uit art. 1:96 lid 3 BW (WPNR 2020/7269)

08-06-2020 - Mr. T.F.H. Reijnen

De gemeenschap van goederen zoals die sinds 1 januari 2018 geldt, geeft aanleiding tot de nodige vragen. Zoals de vraag hoe een echtgenoot eigenaar wordt van het goed ten aanzien waarvan hij het overn...

Lees verder

Reactie op en Naschrift bij Enkele opmerkingen over voorwaardelijke huwelijksvermogensregimes en voorwaardelijke in-/uitsluitingsclausules in WPNR 2019/7247 (WPNR 2020/7265)

16-05-2020 - Mr. dr. R.E. Brinkman en prof. mr. W.G. Huijgen

Sinds 1992 is het in beginsel mogelijk om rechtshandelingen, dus ook huwelijkse voorwaarden, voorwaardelijk te verrichten. Hoewel de gevolgen daarvan bijzonder complex kunnen zijn, zijn volgens Brinkm...

Lees verder

Erfrechtelijk misverstand opgelost: wij leven ongestoord voort (WPNR 2020/7266)

16-05-2020 - Prof. dr. B.M.E.M. Schols en prof. mr. F.W.J.M. Schols

Onder het huidige recht is ‘ongestoord voortleven’ de maatstaf daar waar het betreft de wettelijke verdeling van art. 4:13 BW en de niet-opeisbaarheidsclausule van art. 4:82 BW. En dat hou...

Lees verder

Voor de toekenning van een salaire différé wordt een bv niet met de erflater vereenzelvigd (JBN 2020/3)

13-05-2020 - Mr. P.J.F.M. Le Cat

In het in dit artikel te bespreken arrest van Hof Amsterdam van 12 februari 2019 draait het om de toekenning van een billijke vergoeding aan een kind dat onbezoldigd arbeid heeft verricht ten behoeve ...

Lees verder

Is de Nederlandse notaris gebonden aan de bevoegdheidsregels van de Europese Erfrechtverordening bij de afgifte van een nationale verklaring van erfrecht? (JBN 2020/22)

13-05-2020 - Mr. B.F.P. Lhoëst

In bijna alle lidstaten van de Europese Unie gelden de regels van de Erfrechtverordening ten aanzien van nalatenschappen die openvallen op of na 17 augustus 2015. Met de invoering van de Erfrechtveror...

Lees verder

Verhuurde woningen in de Successiewet 1956 (FBN 2020/16)

13-05-2020 - Mr. A.J. Janssen

Woningen worden per 2010 in de Successiewet gewaardeerd op de WOZ-waarde. De waarde van verhuurde woningen wordt van die waarde afgeleid via de zogenoemde leegwaarderatio. In dit artikel wordt ingegaa...

Lees verder

Bedrijfsopvolging en de etikettering van vastgoed (FBN 2020/4)

13-05-2020 - Dr. A. Rozendal

Het leerstuk van de vermogensetikettering is relevant in situaties waarin voor fiscale doeleinden een onderscheid wordt gemaakt tussen de ondernemingssfeer en de beleggingssfeer, zoals bij het ondersc...

Lees verder

Mogelijke aanpassing box 3: wat betekent dit voor de notariële praktijk? (FBN 2020/10)

13-05-2020 - Mr. C.J.M. van den Bedem en mr. J. Kroonenberg

Op 6 september 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën zijn plannen bekendgemaakt om de box 3-heffing aan te passen. Een wetsvoorstel wordt pas in de zomer van 2020 verwacht, met als vermoed...

Lees verder

Ondanks nog niet ingeschreven echtscheidingsbeschikking is echtgenoot toch geen erfgenaam op grond van uitleg van het testament (JBN 2020/14)

13-05-2020 - Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Indien een uiterste wilsbeschikking niet eenduidig is, dient deze op grond van art. 4:46 BW uitgelegd te worden. Is de uiterste wil gemaakt onder een onjuiste beweegreden dan is deze krachtens art. 4:...

Lees verder

Familiebank vanaf 2022: een fiscale molensteen? (FBN 2020/17)

13-05-2020 - Mr. E. Loendersloot en mr. D.T.J. Driessen

In een brief van 6 september 2019 aan de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van Financiën zijn plannen voor aanpassing van het box 3-stelsel in de inkomstenbelasting geschetst. De beoogde ing...

Lees verder

De schenkende langstlevende echtgenoot en de actio pauliana (JBN 2020/7)

13-05-2020 - Prof. mr. W. Breemhaar

Een recent vonnis van Rechtbank Midden-Nederland van 24 mei 2019 vestigt er weer de aandacht op dat de langstlevende echtgenoot die uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling of de wettelijke verde...

Lees verder

Reële executie om de doorschuifregeling van toepassing te laten zijn en aanmerkelijkbelangheffing te voorkomen (FBN 2020/6)

13-05-2020 - Mr. T.F.H. Reijnen

Bij kortgedingvonnis van 4 oktober 2019 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Midden-Nederland ingegrepen om te voorkomen dat onnodig aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd zou worden door de ...

Lees verder

Transformatieproblematiek bij een nalatenschap (JBN 2020/1)

13-05-2020 - Mr. dr. T.H. Sikkema

In hoeverre kan een nalatenschap meerdere keren als zodanig worden verdeeld? Het feitencomplex in een door Rechtbank Limburg op 19 december 2018 behandelde zaak kan vereenvoudigd worden weergegeven al...

Lees verder

Nietigverklaring van een testament vóór het overlijden van een testatrice (JBN 2020/4)

13-05-2020 - Mr. H.J. de Jonge

Een uiterste wil treedt in werking op het moment van overlijden. Tot die tijd kan de testateur zijn testament steeds eenzijdig herroepen, mits hij daartoe voldoende wilsbekwaam is. Tijdens leven heeft...

Lees verder

Vergoedingsrechten tussen samenwoners (VFP 2020/26)

12-05-2020 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

2019 zal als een bijzonder interessant jaar voor de vergoedingsrechten de boeken ingaan. In april heeft de Hoge Raad een richtinggevend arrest gewezen over de vergoedingsrechten tussen gehuwden en in ...

Lees verder

Nieuw Belgisch huwelijksvermogensrecht (FTV 2020/3)

12-05-2020 - A.L. Verbeke

Het Belgisch huwelijksvermogensrecht is door de Huwelijksvermogenswet 2018 hervormd. De hervorming is niet spectaculair, omdat de fundamenten van het huwelijksvermogensrecht, zoals ingevoerd door de w...

Lees verder

Coronacrisis: nood eist wet! (FTV 2020/5)

12-05-2020 - Mr. P. Blokland, prof. dr. B.E. Reinhartz, mr. F.A.M. Schoenmaker, prof. dr. F. Sonneveldt, prof. dr. A.H.N. Stollenwerck en mr. M.C.W.H. van Valburch

In dit artikel beschrijven de auteurs de problemen die de coronacrisis tot gevolg heeft voor het maken van testamenten ten overstaan van een notaris. Zij constateren dat de huidige wetgeving ontoereik...

Lees verder

Schuldigerkenning uit vrijgevigheid ofwel de schenking op papier (VFP 2020/18)

12-05-2020 - Mr. dr. E.R. Helder

Bij een optimale estate planning hoort vaak een stuk vermogensoverheveling bij leven van ouders naar kinderen en eventueel ook naar kleinkinderen. Daarmee kunnen schenkingsvrijstellingen worden benut....

Lees verder

Landgoedeigenaren opgelet: er is een aanscherping van de NSW-rangschikkingscriteria voorgesteld. Mogelijk actie vereist! (KWEP 2020/3)

12-05-2020 - Mr. R.J. Nieuwland

Op 8 juli 2019 werden via het nieuwe instrument internetconsultatie het concept-besluit houdende wijziging van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, een nota van toelichting en een effectent...

Lees verder

Estate planning tussen ex-echtgenoten anno 2020 (VFP 2020/2)

12-05-2020 - Mr. S. Jansen-Verbakel en mr. J.C.L. Zuiderwijk

In de praktijk zien de auteurs een (toenemende) behoefte aan estate planning tussen ex-echtgenoten, zowel tijdens leven als bij overlijden. Omstandigheden kunnen maken dat wettelijke verzorgingsmechan...

Lees verder

Aangaan gemeenschap van en/of-rekening een schenking? (KWEP 2020/2)

12-05-2020 - Mr. M.C.J. Oliemans

Op 10 december 2019 heeft Hof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gewezen in een zaak die de gemoederen in de praktijk behoorlijk bezighoudt. Centraal stond de vraag of het aangaan van een beperkte huweli...

Lees verder

Verzoek om kwijtschelding van erfbelasting met kunst: realisme of romantiek? (FTV 2020/1)

12-05-2020 - L. Roos

Op basis van art. 67 lid 3 SW kan worden verzocht om kwijtschelding van verschuldigde erfbelasting, indien een kunstvoorwerp van cultuur- of kunsthistorisch belang wordt overgedragen aan de Nederlands...

Lees verder

De ik-opa/oma-last en art. 10 SW (FTV 2020/2)

12-05-2020 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel wordt de ik-opa/oma-last (hierna: ik-oma-last) besproken in het licht van art. 10 SW, mede naar aanleiding van het ik-oma-legaat uit het hierna te bespreken arrest van de Hoge Raad van ...

Lees verder

De onverwachte nalatenschapsschuld bij uitstek telt volgens de Minister niet mee! (FTV 2020/8)

12-05-2020 - Prof. dr. A.H.N. Stollenwerck

Art. 4:194a BW biedt bescherming aan zuiver aanvaard hebbende erfgenamen tegen nalatenschapsschulden die zij niet kenden en ook niet behoorden te kennen. Die schulden komen niet ten laste van het eige...

Lees verder

Heeft het Radar(+)-testament de toekomst? (FTV 2020/9)

12-05-2020 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Op 1 maart 2010 ging het programma Radar over de erfbelasting. De analyse over de heffing van erfbelasting in een ‘standaardsituatie’ van een echtpaar, van wie één van beiden...

Lees verder

Fiscale wijzigingen 2020 (FBN 2020/1)

12-05-2020 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

In dit artikel is een overzicht opgenomen van de voor de notariële praktijk relevante fiscale cijfers en wetswijzigingen die onlangs in werking zijn getreden. Ten aanzien van belastingrente terz...

Lees verder

Pas op voor nadelige gevolgen voor de inkomstenbelasting bij een herroepelijke schenking van aanmerkelijkbelangaandelen of bij opname van een tweetrapsbepaling (Estate Planner Digitaal 2020/3)

16-04-2020 - Mr. M.G. Eerenstein

Sinds 1 januari 2003 is het mogelijk schenkingen te herroepen. De mogelijkheid tot herroeping van de schenking wordt vaak in de akte van schenking opgenomen. Ook wordt in veel akten van schenking een ...

Lees verder

Het huwelijk, AOW-pensioen en erfbelasting: een belangenafweging? (Estate Planner Digitaal 2020/2)

16-04-2020 - Mr. H.J. de Jonge

Het huwelijk (of het geregistreerd partnerschap) wordt wel eens ingezet als ‘estate planningstool’. Door een huwelijk (of een geregistreerd partnerschap) kan de langstlevende echtgenoot de...

Lees verder

Belgische huwelijksvoordelen en de Vlaamse schenk- en erfbelasting (Estate Planner Digitaal 2020/1)

27-02-2020 - Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

Huwelijkse voorwaarden kunnen binnen de estate planning een belangrijk instrument zijn om vermogensoverheveling te bewerkstelligen. Dit is zowel in Nederland als in België het geval, maar voor he...

Lees verder

De globale erfovereenkomst naar (nieuw) Belgisch recht (WPNR 2019/7264)

26-02-2020 - Mr. B. Albrecht, S. Lust en mr. J.L.D.J. Maasland

Op 1 september 2018 is in België het nieuwe erfrecht in werking getreden. Hoewel het hervormde erfrecht nog steeds uitgaat van een verbod op erfovereenkomsten, is met de globale erfovereenkomst, ...

Lees verder

De commoriëntenregel wordt strikt toegepast, maar toch … (VFP 2019/101)

26-02-2020 - Mr. dr. E.R. Helder

Het Nederlandse erfrecht kent de zogenoemde commoriëntenregel. Deze is te vinden in art. 4:2 lid 1 BW: wanneer de volgorde waarin twee of meer personen zijn overleden niet kan worden bepaald, wor...

Lees verder

De aanvaarding namens personae miserabiles van een making, waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden (WPNR 2019/7263)

26-02-2020 - Mr. I. Breemhaar en mr. dr. R.E. Brinkman

De nalatenschap die toekomt aan een erfgenaam die wettelijk vertegenwoordigd wordt (de minderjarige of curandus, ook wel ‘personae miserabiles’ genoemd), geldt krachtens art. 4:193 lid 2 e...

Lees verder

Schending van de legitieme portie van de bedrijfsopvolger? (JBN 2019/52)

26-02-2020 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

De uitspraak van Rechtbank Den Haag van 27 februari 2019 betrof een atypische situatie. Het waren ditmaal niet de niet-bedrijfsopvolgers die zich op de schending van hun legitieme portie beriepen, maa...

Lees verder

Zes-maandstermijn voor eerste huwelijksdomicilie ook aanhouden bij de Huwelijksvermogensrechtverordening? (JBN 2019/50)

26-02-2020 - Prof. dr. B.E. Reinhartz

Zoals bekend is de Huwelijksvermogensrechtverordening alweer in werking sinds 29 januari 2019. In de notariële praktijk rijzen bij de toepassing van deze verordening verschillende praktische vrag...

Lees verder

Een schenking voor een eigen woning en gehuwd of samenwonend? Wat zijn de gevolgen? (FTV 2019/11-12)

26-02-2020 - Mr. C.M.J.F. van Gorp en mr. M.L. Neve

Vergoedingsrechten kunnen ontstaan tussen samenwoners en gehuwden, bijvoorbeeld als één van hen een eigenwoningschenking ontvangt of privégeld gebruikt voor de (gezamenlijke) eige...

Lees verder

De nieuwe Belgische legitieme (WPNR 2019/7264)

26-02-2020 - Prof. dr. A.L. Verbeke

De Erfwetten 2017 en 2018 hervormen het Belgische erfrecht grondig en op diverse vlakken. Zo ook in het domein van de reserve of legitieme, of ook nog het dwingend erfrecht. In deze bijdrage worden de...

Lees verder

Een nieuw Belgisch huwelijksgoederenrecht - stelsels van scheiding van goederen (WPNR 2019/7264)

26-02-2020 - Prof. dr. R. Barbaix

De Belgische wetgever heeft bij wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het...

Lees verder

Een nieuw Belgisch huwelijksgoederenrecht - gemeenschapsstelsels (WPNR 2019/7264)

26-02-2020 - Prof. dr. R. Barbaix

De Belgische wetgever heeft bij wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het...

Lees verder

Het Fideicommis en de (vaststelling van de) omvang van het vermogen (FTV 2019/11-12)

26-02-2020 - Mr. dr. R.E. Brinkman en mr. drs. J.H. Lieber

In de praktijk bestaat geregeld onduidelijkheid over de omvang van het fideicommissaire vermogen bij het in vervulling gaan van de voorwaarde van een fideicommissaire erfstelling. De vaststelling van ...

Lees verder

Vlabel, de schenkingen en de Nederlandse notarissen - De kaasroute drie jaar later (WPNR 2019/7264)

26-02-2020 - Prof. dr. N. Geelhand de Merxem

Meer dan twee jaar geleden mocht de auteur een artikel in WPRN 2016/7111 schrijven over “Vlabel, de schenkingen en de Nederlandse notarissen”. De bedoeling was om duidelijkheid te verschaf...

Lees verder

Denk bij NSW-transacties niet alleen aan de instandhoudingseis maar ook aan de bezitseis (KWEP 2019/29)

26-02-2020 - Mr. R.J. Nieuwland

Ten aanzien van de schenking of vererving van een NSW-landgoed gelden diverse faciliteiten die niet in de Successiewet, maar in de Natuurschoonwet te vinden zijn. Aan deze faciliteiten zijn echter voo...

Lees verder

Bedrijfsopvolging door middel van cumulatief preferente aandelen (FTV 2019/11-12)

26-02-2020 - Mr. drs. J.A. Bult

In de praktijk wordt de bedrijfsopvolging vaak vorm gegeven middels cumulatief preferente aandelen. De Belastingdienst neemt hierbij het standpunt in dat het dividendpercentage op de cumprefs in de li...

Lees verder

Nieuw Belgisch erfrecht (FTV 2019/11-12)

26-02-2020 - H. Casman, A.L. Verbeke en B. Verdickt

Het Belgisch erfrecht is door de Erfwetten van 2017 en 2018 hervormd. Ze hebben een aantal oude regels vaarwel gezegd, zoals de inbreng- en inkortingregeling in natura, die vervangen worden door regel...

Lees verder

Juridische splitsing bij echtscheiding. Hoe krijgen we vermogen, onroerend goed en oudedagsvoorzieningen fiscaal geruisloos in de BV van de ex? (II) (KWEP 2019/27)

26-02-2020 - Drs. D.W. Bakker en mr. M.F.J. van der Wereld

In een tweeluik beogen de auteurs inzicht te geven in de wijze waarop vermogen in een (holding)vennootschap bij een aanstaande echtscheiding op een fiscaalvriendelijke manier verdeeld kan worden. Uitg...

Lees verder

Nalaten van een bovenmatige schuld (KWEP 2019/26)

31-01-2020 - Mr. drs. J.A. Bult

Op 4 maart 2019 is het (concept)wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ samen met de memorie van toelichting (MvT) ter internetconsultatie aangeboden. Middels het belaste...

Lees verder

Oma en de ontbrekende rechtshandeling (FBN 2019/61)

20-12-2019 - Prof. dr. B.M.E.M. Schols

Er was eens...een oma, een dochter en enkele belanghebbende kleinkinderen. Door oma werd aan ieder van de kleinkinderen gelegateerd een nog niet opeisbaar bedrag. Let wel: deze bedragen waren groter d...

Lees verder

Uitholling van de toepassing van de BOR (Estate Planner Digitaal 2019/12)

20-12-2019 - Mr. M. Kopinsky

De BOR in de Successiewet biedt een voorwaardelijke vrijstelling van 83-100% schenk-of erfbelasting wanneer een onderneming door schenking of vererving wordt verkregen. Dat is in theorie een prachtige...

Lees verder

Van IPR naar aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 (Estate Planner Digitaal 2019/11)

20-12-2019 - Mr. M. de L. Monteiro

Op 1 maart 2018 is door het Hof van Justitie EU het Mahnkopf-arrest gewezen inzake de Duitse Zugewinngemeinschaft. Het arrest ziet op het grensvlak van internationaal huwelijksvermogensrecht en intern...

Lees verder

Ik-oma-testament; waarde van door kleinkinderen verkregen vorderingen berekend voor surplusverkrijging (NTFR 2019/2973)

20-12-2019 - Mr. D. van Beelen

De grootmoeder van de belanghebbenden is in 1996 overleden. In het testament is vermeld dat zij aan ieder van de belanghebbenden ‘een onvoorwaardelijke vordering ten laste van’ de dochter ...

Lees verder

Op grondslag van nietige overeenkomst tot wijziging huwelijkse voorwaarden kan geen schenking worden aangenomen (NTFR 2019/2972)

20-12-2019 - Mr. E. Alink

Belanghebbende is in 1979 op huwelijkse voorwaarden gehuwd met haar echtgenoot. Het ging om een ‘koude uitsluiting’ en de instelling van een wettelijk deelgenootschap ex art. 1:132 BW (oud...

Lees verder

Renteaftrek bij een lening voor de eigen woning afgesloten bij ouders (FBN 2019/62)

20-12-2019 - Mr. A.C.M. de Vries

Voor starters is het op dit moment moeilijk de woningmarkt te betreden. Diverse oorzaken liggen hieraan ten grondslag zoals de stijgende huizenprijzen en de beperking van de financieringsmogelijkheden...

Lees verder

Pensioen, scheiding en het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) (II, slot) (WPNR 2019/7261)

09-12-2019 - Mr. F.M.H. Hoens

In Nederland vindt de opbouw van pensioenrechten plaats in een drietal pijlers te weten pensioen van overheidswege (eerste pijler), pensioen uit hoofde van een dienstverband (tweede pijler) en individ...

Lees verder

Van Oud naar Nieuw Amsterdams verrekenbeding ... en weer terug naar Oud (WPNR 2019/7261)

09-12-2019 - Prof. mr. L.C.A. Verstappen

P.W. van der Ploeg bediende de notariële praktijk met een nieuw verrekenmodel: algehele uitsluiting van gemeenschap van goederen met een periodiek verrekenbeding ter zake van overgespaarde inkoms...

Lees verder

Grensoverschrijdende nalatenschappen: Nietige rechtskeuzes leveren kostbare procedures op … (JBN 2019/45)

28-11-2019 - Mr. B.F.P. Lhoëst

Directe aanleiding voor dit artikel is een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 19 december 2018, waarin de rechtbank bij een nalatenschap met internationale aspecten de nietigheid van...

Lees verder

Preferente aandelen en bedrijfsopvolgingsfaciliteiten: de stand van zaken (FBN 2019/56)

28-11-2019 - Mr. dr. M.J. Hoogeveen

Preferente aandelen zijn met ingang van 1 januari 2010 in beginsel uitgezonderd van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, tenzij sprake is van een gefaseerde bedrijfsopvolging. Het gevolg is dat preferen...

Lees verder

Het levenstestament en het afleggen van rekening en verantwoording (FTV 2019/10)

28-11-2019 - H.J. Weijers

De populariteit van het (buitenwettelijke) levenstestament neemt toe, als alternatief voor wettelijke meerderjarigenbeschermingsmaatregelen. Nu het levenstestament afzonderlijk niet in de wet geregeld...

Lees verder

Pensioen, scheiding en het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) (I) (WPNR 2019/7260)

28-11-2019 - Mr. F.M.H. Hoens

In Nederland vindt de opbouw van pensioenrechten plaats in een drietal pijlers te weten pensioen van overheidswege (eerste pijler), pensioen uit hoofde van een dienstverband (tweede pijler) en individ...

Lees verder

De legitieme portie (WPNR 2019/7260)

28-11-2019 - Prof. mr. W.D. Kolkman

Tegenstanders van de legitieme portie wijzen op de vrijheid van het individu, de lossere familie-en gezinsband, de eenvoud van het erfrecht en de forfaitaire aard van de legitieme. Voorstanders doen e...

Lees verder

De evidente noodzaak van een draagplichtovereenkomst (VFP 2019/93)

28-11-2019 - Drs. J.O. Horsthuis

In VFP 2019/72 is een artikel van de heer E. Hoepelman met de titel ‘(On)zin van een draagplichtovereenkomst’ opgenomen, waarin hij stelt dat het maken van een dergelijke overeenkomst niet...

Lees verder

Het fideicommis en de fiscale gevolgen bij afstand (ineens of in gedeelten): enkele aandachtspunten voor de dagelijkse (notariële) praktijk (FTV 2019/10)

28-11-2019 - Prof. mr. W. Burgerhart en mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel worden de gevolgen voor de erf- en schenkbelasting behandeld als een fideicommissair vermogen door toedoen van de bezwaarde bij de verwachter belandt anders dan door de vervulling van e...

Lees verder

Verkoop van de eigen woning: art. 10 SW 1956, de waarde en de eigenwoningschenking (WPNR 2019/7259)

28-11-2019 - Mw. prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken

In deze bijdrage wordt ingegaan op de figuur dat een ouder zijn woning tijdens leven verkoopt en levert aan zijn kind, maar er nog in wil blijven wonen. Vaak wordt de koopsom dan omgezet in een leensc...

Lees verder

(Ongelijke) inbreng in gemeenschappelijke woning bij samenwoners (JBN 2019/48)

28-11-2019 - Mr. H.J. de Jonge

Bij samenwoners die een woning in eigendom verkrijgen, komt het regelmatig voor dat de ene partner meer bijdraagt in de financiering van de woning dan de andere partner. De meeste samenlevingsovereenk...

Lees verder

Aanbeveling inzake het eerste huwelijksdomicilie onder de Europese Verordening huwelijksvermogensstelsels

28-11-2019 - Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht (LOVF)

Het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht (LOVF) van de rechtbanken en gerechtshoven heeft in juni 2019 een aanbeveling vastgesteld waarin de gerechten worden geadviseerd om bij de vastst...

Lees verder

Over afstand van recht in de Successiewet 1956 (WPNR 2019/7257)

05-11-2019 - Mr. J.B. Vegter

Voor de praktijk is het van belang stil te staan bij het begrip afstand van recht in de Successiewet 1956 en zodoende dit begrip af te bakenen met het oog op de fiscale gevolgen bij met name een schen...

Lees verder

Binnen zes maanden na de huwelijkssluiting? (WPNR 2019/7256)

01-11-2019 - Prof. mr. F. Ibili

De Hoge Raad formuleerde in Chelouche/Van Leer (HR 10 december 1976, ECLI:NL:HR:1976:AE1063) de volgende conflictregeling: bij gebreke van een rechtskeuze wordt het huwelijksvermogensregime van de ech...

Lees verder

Nut en noodzaak van de verhoogde vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning (WPNR 2019/7255)

24-10-2019 - Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken

In 2010 heeft de verhoogde vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning haar intrede in de Successiewet gedaan. In dit artikel  wordt onderzocht wat de redenen zijn geweest voor ...

Lees verder

Afgezonderd particulier vermogen (APV) en de toerekening na het overlijden (FBN 2019/52)

24-10-2019 - Mr. T.C. Hoogwout

De bezittingen en schulden, evenals de opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen (APV) worden na het overlijden van degene die dat vermogen bij leven heeft afgezonderd voor de s...

Lees verder

De tweetrapsmaking moet in het centraal testamentenregister ingeschreven kunnen worden (WPNR 2019/7255)

24-10-2019 - Mr. P. Blokland

Het tweetrapstestament komt meestal voor in de ‘horizontale’ vorm, in die zin dat de langstlevende partner bezwaarde is en de kinderen verwachters. Daarnaast komt echter in toenemende mate...

Lees verder

Anbi anno 2019 (FBN 2019/51)

24-10-2019 - Prof. dr. S.J.C. Hemels

Dit artikel bespreekt een aantal recente ontwikkelingen op het gebied van anbi’s. Als eerste komt de stand van zaken ten aanzien van de evaluaties van de giftenaftrek en de anbi-regelingen aan d...

Lees verder

Reactie en naschrift op ‘Het onderscheid tussen een legaat en een last. Ofwel: de ware aard van de last’ van mr. dr. R.E. Brinkman in WPNR 2019/7249 (WPNR 2019/7255)

24-10-2019 - Prof. mr. J.W.A. Biemans en mr. dr. R.E. Brinkman

Van de hand van Brinkman is volgens Biemans in WPNR 2019/7249 een interessant artikel verschenen over de last en het legaat. De last is een ‘buitengewone’ erfrechtelijke rechtsfiguur, omda...

Lees verder

Het eigenwoningverleden: een (on)oplosbaar probleem? (WPNR 2019/7254)

22-10-2019 - Mr. L. Stokkel

Indien partners samen een woning in eigendom verkrijgen en één van de partners al een eigenwoningverleden heeft, is mogelijk sprake van nadelige fiscale gevolgen doordat een deel van de ...

Lees verder

Holle frasen mogen niet leiden tot uitholling van de legitieme portie! (FTV 2019/9)

22-10-2019 - Mr. dr. R.E. Brinkman en mr. J.M. van Anken

In dit artikel wordt de omvang van de legitieme portie onder de loep genomen als de opeisbaarheid van een legaat is uitgesteld om bedrijfseconomische redenen. Het gaat dan om het zogenoemde ‘bed...

Lees verder

Vordering op moeder vormt fictieve erfrechtelijk verkrijging (NTFR 2019/2474)

22-10-2019 - Mr. A.M. Vrenegoor

De auteur bespreekt in het artikel de uitspraak van Hof Den Haag 9 juli 2019. De moeder van belanghebbende is in 2013 overleden. De vader van belanghebbende is in 1998 overleden. Vader en moeder waren...

Lees verder

De bezitseis voor de Bedrijfsopvolgingsregeling (FTV 2019/9)

22-10-2019 - Mr. T.C. Hoogwout

In de Successiewet is met betrekking tot de erflater respectievelijk de schenker de bezitseis opgenomen en daarnaast zijn in een delegatiebepaling enige situaties geregeld op grond waarvan de bezitspe...

Lees verder

Näherberechtigung bij de nalatenschap met buitenlands vermogen (Estate Planner Digitaal 2019/9)

17-10-2019 - Mr. B.F.P. Lhoëst en mr. H.F. van der Weerd-van Joolingen

Nalatenschappen met een internationale component hebben soms bijzondere erfrechtelijke en erfbelastinggevolgen. Onlangs bogen de auteurs zich over een nalatenschap van een in Nederland woonachtige erf...

Lees verder

Uitsluitingsclausule, gemeenschapsvermogen en consumptieve uitgaven: is er nog wat te vorderen? (Estate Planner Digitaal 2019/10)

17-10-2019 - Mr. P.J.T. Van Gompel

Het gebeurt regelmatig. Een ouder schenkt een kind een bedrag in contanten onder uitsluitingsclausule. Het kind is gehuwd in gemeenschap van goederen en stort het geld op een gezamenlijke bankrekening...

Lees verder

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 naar Tweede Kamer (NTFR 2019/2364)

08-10-2019 - Mr. J.Th. Gommer

Op 16 september jl. is het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De belangrijkste wijziging die met dit wetsvoorstel wordt beoogd is dat ex-partners na echts...

Lees verder

Samenloop van inkomstenbelasting, erfbelasting en schenkbelasting (WPNR 2019/7252)

08-10-2019 - Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken

In WPNR 1961/4702 schreef mr. S. Klein een artikel over de samenloop van inkomstenbelasting, successierecht en schenkingsrecht. Die regeling dient er volgens Klein in te bestaan dat de Successiewet te...

Lees verder

Welke rechter is bevoegd kennis te nemen van het verzoek tot machtiging om een internationale nalatenschap te verwerpen namens een minderjarige erfgenaam? (WPNR 2019/7253)

08-10-2019 - Mr. S.H. Heijning

Recentelijk heeft rechtbank Den Haag twee beslissingen gewezen, waarin in beide gevallen machtiging gevraagd werd voor de verwerping van een nalatenschap opengevallen in Nederland namens minderjarige ...

Lees verder

A-G: afzonderlijke bezitstermijn voor indirecte belangen (NTFR 2019/2369)

08-10-2019 - Mr. L. Bergman

Op 15 januari 2014 heeft belanghebbende van zijn ouders alle aandelen in Beheer BV door schenking verkregen. De schenkers hadden de aandelen Beheer BV ten tijde van de schenking meer dan vijf jaren in...

Lees verder

Bestaansrecht van de bestaanseis (WPNR 2019/7253)

08-10-2019 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel wordt de bestaanseis van art. 4:56 lid 1 BW tegen het licht gehouden. De vraag rijst of het gerechtvaardigd is, zoals art. 4:56 lid 1 BW doet, om onderscheid te maken tussen de making e...

Lees verder

Door amendement vrijstelling erfbelasting over de aanspraak over 2013-2017 op kindgebonden budget (NTFR 2019/2422)

08-10-2019 - Redactie NTFR

De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Verhoging van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren het amendement aangenomen voor een vrijstelling van de erfbelasting ...

Lees verder

De verhouding tussen het privaatrecht en het fiscaalrecht in de Successiewet (WPNR 2019/7253)

08-10-2019 - Prof. mr. N.C.G. Gubbels

‘De beoefenaar van het fiscaalrecht zal zonder aarzelen moeten aanwijzen de gevallen, waarin een gelijke economische situatie leidt tot ongelijke belastingheffing en zal niet mogen berusten v&oa...

Lees verder

Samenwoners: heeft de vrouw recht op vergoeding van door haar gefinancierde verbouwing van de woning van de man? (JBN 2019/41)

08-10-2019 - Prof. mr. W.G. Huijgen

In een uitspraak van 10 mei 2019 beslist de Hoge Raad dat ondanks het feit dat er geen grondslag is voor een vergoedingsrecht van de vrouw voor de door haar gefinancierde verbouwing van de woning van ...

Lees verder

Overgang ODV-termijnen op erfgenamen (NTFR 2019/2365)

08-10-2019 - Mr. J.Th. Gommer

Recentelijk heeft de Belastingdienst een aantal vragen omtrent de overgang van ODV-termijnen aan erfgenamen beantwoord. In V&A 19-005 wordt het al dan niet mogen opschorten van het ingaan van de u...

Lees verder

Oudedagsverplichting en anbi als enig erfgenaam (FBN 2019/45)

27-09-2019 - Mr. Dr. C. Bruijsten

Een dga kan ervoor kiezen om zijn gehele vermogen na te laten aan een goededoelenstichting. Het is raadzaam om vooraf goed naar de fiscale gevolgen te kijken. Als in de bv een oudedagsverplichting zit...

Lees verder

Voortzettingsperiode BOF (ook) van (meer dan) aanmerkelijk belang! (FBN 2019/44)

27-09-2019 - Mr. J.M. Bom en Mr. M.A.W.M. Wesselink

De op grond van art. 35e SW vereiste voortzettingsperiode van vijf jaar na een vererving of schenking van ondernemingsvermogen leidt soms tot onbedoelde en/of onverwachte effecten bij de toepassing va...

Lees verder

Praktijkupdate bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956 (zomer 2019) (KWEP 2019/18)

23-09-2019 - Mr. J.C.L. Zuiderwijk

Het artikel bevat een praktijkupdate over de bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956. Het seizoen 2018/2019 kende een aantal relevante ontwikkelingen. Zo is nieuwe/hogere jurisprudentie gevormd over toepas...

Lees verder

De erfovereenkomst in Nederland en België (KWEP 2019/19)

23-09-2019 - Mr. S. Yesilkir

In Nederland is iedere rechtshandeling nietig die de strekking heeft een persoon te belemmeren in zijn vrijheid om erfrechtelijke bevoegdheden uit te oefenen, dan wel strekken tot beschikking over een...

Lees verder

Juridische splitsing bij echtscheiding. Hoe krijgen we vermogen, onroerend goed en oudedagsvoorzieningen fiscaal geruisloos in de BV van de ex? (I) (KWEP 2019/17)

23-09-2019 - Drs. D.W. Bakker en mr. M.F.J. van der Wereld

In een tweeluik beogen de auteurs inzicht te geven in de wijze waarop vermogen in een (holding)vennootschap bij een aanstaande echtscheiding op een fiscaalvriendelijke manier verdeeld kan worden. Uitg...

Lees verder

(On)zin van een draagplichtovereenkomst (VFP 2019/72)

09-09-2019 - Mr. E.G. Hoepelman

De afgelopen jaren is er veel geschreven over de zogenoemde draagplichtovereenkomst. In dit artikel wordt ingegaan op de (on)zin van de draagplichtovereenkomst bij samenwoners. Wanneer ongehuwde pers...

Lees verder

Roma locuta: de Hoge Raad geeft uitsluitsel over uitsluitingsclausule, consumptie en reprise (FTV 2019/7-8)

06-09-2019 - Mr. P. Blokland

Net zoals een periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden kan ook een uitsluitingsclausule worden ‘verwaarloosd’. Het was jarenlang vaste jurisprudentie op hofniveau dat het aanwend...

Lees verder

Het onderscheid tussen een legaat en een last. Ofwel: de ware aard van de last (WPNR 2019/7249)

06-09-2019 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel wordt het onderscheid tussen het legaat en de last behandeld. De auteur zal betogen dat - anders dan veelal wordt gedacht - aan de last niet een vorderingsrecht dient te worden onthoude...

Lees verder

Wat is een uiterste wilsbeschikking? (WPNR 2019/7249)

06-09-2019 - Mr. J.B. Vegter

In art. 4:42 lid 1 BW wordt de uiterste wilsbeschikking als volgt omschreven: “Een uiterste wilsbeschikking is een eenzijdige rechtshandeling waarbij een erflater een beschikking maakt die eerst...

Lees verder

Verkrijging privé of gemeen? Het arrest van de Hoge Raad van 8 september 2017 nader bekeken (JBN 2019/36)

06-09-2019 - Prof. mr. B.E. Reinhartz

Verkrijging voor een deel mét en een deel zónder uitsluitingsclausule: vallen de verkregen goederen wel of niet in de (oude) huwelijksgemeenschap? Vader en moeder van de man waren gehuw...

Lees verder

Enkele opmerkingen over voorwaardelijke huwelijksvermogensregimes en voorwaardelijke in-/uitsluitingsclausules (WPNR 2019/7247)

22-08-2019 - Prof. mr. W.G. Huijgen

De afgelopen jaren zijn diverse artikelen verschenen die de vraag behandelden of huwelijksvermogensregimes tussen echtgenoten onderworpen kunnen worden aan goederenrechtelijk werkende voorwaarden. Daa...

Lees verder

Ik-oma-testament; waarde van door kleinkinderen verkregen vorderingen berekend voor surplus verkrijging (NTFR 2019/2001)

22-08-2019 - Mr. D. van Beelen

Moet de waarde van de door de kleinkinderen verkregen vorderingen worden berekend volgens het eerste of het negende lid van art. 10 SW, dus volgens de nominale waarde van de vordering of alleen de sur...

Lees verder

Bezitsperiode BOF van (meer dan) aanmerkelijk belang! (FBN 2019/39)

22-08-2019 - Mr. J.M. Bom en Mr. M.A.W.M. Wesselink

De op grond van art. 35d SW vereiste bezitsperiode van één jaar voorafgaand aan het overlijden en vijf jaar voorafgaand aan de schenking (‘de bezitseis’), leidt soms tot onbe...

Lees verder

Beschermingsbewind op maat (WPNR 2019/7248)

19-08-2019 - mr. M. Eding

De Nederlandse wet bevat een drietal maatregelen die kwetsbare meerderjarigen moeten beschermen indien zij daar zelf niet meer toe in staat zijn. Een daarvan is het beschermingsbewind. Het aantal bewi...

Lees verder

De waardering van de ODV in de civiele en fiscale nalatenschap (Estate Planner Digitaal 2019/7)

15-08-2019 - Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

De wetgever heeft voor de oudedagsvoorziening (ODV) getracht aansluiting te zoeken bij de bancaire lijfrente. Volgens art. 38p Wet LB 1964 vererft de ODV-aanspraak krachtens erfrecht. In art. 38p Wet ...

Lees verder

Vijf onderwerpen uit het Wob-verzoek inzake de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (Estate Planner Digitaal 2019/8)

15-08-2019 - Mr. T.C. Hoogwout

Op 23 juli 2018 is naar aanleiding van een Wob-verzoek intern beleid van de Belastingdienst gepubliceerd. Een deel van het beleid is gebaseerd op de wetgeving of de parlementaire geschiedenis en het B...

Lees verder

Schenking of vererving van een NSW-landgoed (FBN 2019/32)

25-07-2019 - Mr. R.J. Nieuwland

Bij schenking of vererving van een NSW-landgoed gelden diverse bijzondere faciliteiten die niet in de Successiewet, maar in de Natuurschoonwet te vinden zijn. Aan deze faciliteiten zijn echter voorwaa...

Lees verder

De fiscale gevolgen van een uitleg-vaststellingsovereenkomst (FBN 2019/31)

25-07-2019 - Mr. L. van der Geld

Als er onduidelijkheden in een uiterste wilsbeschikking zijn, dan wordt met uitlegging geprobeerd deze op te lossen (art. 4:46 BW). Uitlegging van een uiterste wilsbeschikking geschiedt door de rechte...

Lees verder

De draagplicht van de echtgenoten voor gemeenschapsschulden na ontbinding van de huwelijksgemeenschap (JBN 2019/32)

22-07-2019 - Mr. M. Michels

Met de invoering van het nieuwe art. 1:100 lid 2 BW per 1 januari 2018 is een wettelijke regeling getroffen ten aanzien van de draagplicht van echtgenoten voor in de huwelijksgemeenschap vallende schu...

Lees verder

De vereffening van nalatenschappen in ontwikkeling (FTV 2019/5)

22-07-2019 - Prof. mr. J.W.A. Biemans

In dit artikel wordt aan de hand van drie recente arresten van de Hoge Raad ingegaan op de vereffening van nalatenschappen. De bespreking vindt plaats tegen de achtergrond van de Faillissementswet, wa...

Lees verder

Rechtsmiddelen tegen en wijziging van de uitdelingslijst in de vereffening van nalatenschappen (JBN 2019/31)

22-07-2019 - Mr. J.M. van Anken

Het sluitstuk van de vereffeningsprocedure wordt gevormd door de uitdelingslijst. Het vaststellen van de uitdelingslijst verplicht de vereffenaar het aan een ieder volgens de uitdelingslijst toekomend...

Lees verder

Let bij een ODV ook op de erfbelasting (FTV 2019/5)

22-07-2019 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

Onlangs heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen in twee ‘handreikingen’ (Handreiking ODV-aanspraken en overlijden, april 2018, en Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de t...

Lees verder

Consumptieve bestedingen? Toch een vergoedingsrecht! (VFP 2019/55)

08-07-2019 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

Recentelijk heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over het effect van een uitsluitingsclausule verbonden aan schenkingen aan een echtgenoot die in (algehele) gemeenschap van goederen gehuwd...

Lees verder

Verwerping van een nalatenschap namens een minderjarige erfgenaam in internationale gevallen (KWEP 2019/10)

04-07-2019 - Mr. dr. J.G. Knot

Aanleiding voor dit artikel is de beschikking van de kantonrechter van rechtbank Midden-Nederland van 29 maart 2018. In deze zaak werd de kantonrechter op grond van art. 4:193 lid 1 BW verzocht machti...

Lees verder

Er is altijd recht op partnerpensioen, toch? (KWEP 2019/11)

04-07-2019 - Mr. A.E. Koning

Als iemand deelneemt aan een pensioenregeling, bouwt hij ouderdomspensioen op. Naast het ouderdomspensioen is er meestal ook sprake van een partnerpensioen. Maar volgt er in alle mogelijke situaties d...

Lees verder

H.A. Drielsma, ‘Liberaliteit, causaliteit en finaliteit bij schenking’ (WPNR 2019/7243)

04-07-2019 - Mr. J.L.D.J. Maasland

In maart 1966 verscheen in het WPNR een drieluik van de hand van prof. mr. H.A. Drielsma, waarin hij het vereiste van vrijgevigheid bij schenking van de schenker ten principale onderzoekt. De hierna t...

Lees verder

De uitsluitingsclausule op het scherp van de snede (WPNR 2019/7243)

04-07-2019 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Op 5 april jl. wees de Hoge Raad een belangwekkend arrest over de toepassing van de uitsluitingsclausule. De Hoge Raad nam daarin een vergoedingsrecht van de vrouw jegens de huwelijksgemeenschap aan, ...

Lees verder

Waarin een grote huwelijksgemeenschap fiscaal klein kan zijn (WPNR 2019/7244)

04-07-2019 - Prof. mr. B.M.E.M. Schols

Door het lot van de schrijver kan iemand in WPNR-bijdragen van halverwege de vorige eeuw terechtkomen. Het betreft twee interessante bijdragen van de hand van niemand minder dan P.W. van der Ploeg waa...

Lees verder

De rechtskeuze staande huwelijk in huwelijkse voorwaarden of als rechtskeuze ‘sec’ in het Europese IPR (KWEP 2019/8)

04-07-2019 - Mr. S.H. Heijning

Op 29 januari 2019 is de EU-verordening huwelijksvermogensrecht (Vo) in werking getreden. Voor alle (internationale) echtparen die op of na die datum al dan niet gecombineerd met huwelijkse voorwaarde...

Lees verder

Grenzen aan de prorogatie in het samenlevingscontract (JBN 2019/27)

04-07-2019 - Mr. P. Blokland

In navolging van andere rechters besliste rechbank Zeeland-West-Brabant op 4 april 2018 dat in een samenlevingscontract niet geldig kan worden overeengekomen dat geschillen ter zake aan de kantonrecht...

Lees verder

De Hoge Raad hakt de knoop door: wel een reprise als met privégeld consumptieve uitgaven zijn betaald (JBN 2019/25)

04-07-2019 - Prof. dr. B.E. Reinhartz

De Hoge Raad maakt op 25 april 2019 een einde aan de controverse tussen de hoven omtrent de vraag of een echtgenoot een reprise heeft indien en voor zover met diens privévermogen gemeenschapssc...

Lees verder

Reactie op het artikel ‘Wie is aansprakelijk indien het vergoedingsrecht niet kan worden voldaan’ in FTV 2019/2/2 (FTV 2019/4)

02-07-2019 - Prof. dr. B.E. Reinhartz

In de bijdrage over vergoedingsrechten tussen echtgenoten (FTV 2019/2/2) bespreekt Kremer kort samengevat twee casus. In het eerste stuk gaat het over een reprise die haar oorsprong vindt in het feit ...

Lees verder

Actualiteiten inkomstenbelasting 2018 (FTV 2019/4)

02-07-2019 - Prof. mr. N.C.G. Gubbels

In het jaar 2018 is een aantal voor de estateplanningspraktijk interessante uitspraken en besluiten verschenen die betrekking hebben op de inkomstenbelasting, welke in dit artikel aan bod komen. Het ...

Lees verder

Het consultatievoorstel transparantie maatschappelijke organisaties: intrekken of aanpassen? (FTV 2019/4)

02-07-2019 - M.M.F.J. van Bakel MSc. en mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst

Het consultatievoorstel transparantie maatschappelijke organisaties dat eind 2018 is gepubliceerd, past in een rij van overheidsmaatregelen die lijken te berusten op wantrouwen en waarvan nut en noodz...

Lees verder

Het ‘op singuliere wijze’ gesloten huwelijk met SW 1956-faciliteiten? (NTFRB 2019/18)

02-07-2019 - prof. dr. F. Sonneveldt en mr. drs. B.B.A. de Kroon LL.M.

Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld over een situatie waarin een huwelijk op singuliere wijze gesloten was. Althans, tot een echt oordeel van de Hoge Raad is het niet gekomen, nu het griffierecht ni...

Lees verder

Postume rente in de wettelijke vereffening (Tijdschrift Erfrecht 2018/3)

01-07-2019 - Mr. J.M. van Anken

Rentetermijnen die vervallen na overlijden van een schuldenaar wiens nalatenschap wordt vereffend conform afdeling 4.6.3 BW leveren in de praktijk onduidelijkheid op. Deze bijdrage vergelijkt twee op ...

Lees verder

Procederen ten behoeve van de gemeenschap van nalatenschap (Tijdschrift Erfrecht 2018/6)

01-07-2019 - Prof. dr. S. Perrick

In deze bijdrage besteedt de schrijver aandacht aan de vraag wie bevoegd is ten behoeve van de gemeenschap van nalatenschap te procederen. Daarbij constateert hij dat het in de praktijk regelmatig voo...

Lees verder

Het fideicommis en temporele problemen bij plaatsvervulling voor verwachters (Tijdschrift Erfrecht 2018/5)

01-07-2019 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel worden enkele problemen besproken bij plaatsvervullings- en aanwasregelingen in fideicommissen. De problemen kunnen ontstaan door gebeurtenissen (zoals het overlijden van de eerstaangew...

Lees verder

Beschikken over andermans banktegoeden en de gevolgen voor de Participatiewet (Estate Planner Digitaal 2019/6)

21-06-2019 - Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Het tegoed op een bankrekening is een vordering op naam (een vermogensrecht) op de betreffende bankinstelling. De gerechtigde (de rekeninghouder) kan aan dit recht bevoegdheden ontlenen: genot van de ...

Lees verder

Eigenwoningperikelen: besluit of draagplichtovereenkomst? (Estate Planner Digitaal 2019/5)

21-06-2019 - Mr. L. Stokkel

Tijdens de behandeling van wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken (wetsvoors...

Lees verder

De omstandigheden van artikel 4 lid 1 AWR (Estate Planner Digitaal 2019/4)

21-06-2019 - Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

De fiscale woonplaats van natuurlijke personen wordt volgens art. 4 lid 1 AWR beoordeeld aan de hand van ‘omstandigheden’. Bij deze omstandigheden gaat het om de materiële werkelijkhe...

Lees verder

Wat is sterftewinst voor de toepassing van art. 13a SW? (FBN 2019/24)

27-05-2019 - Mr. dr. C.G. Dijkstra

In de afgelopen jaren is bij veel dga’s het zogenaamde ‘pensioen in eigen beheer’ uitgefaseerd. Velen kochten hun pensioen in eigen beheer met korting af of zetten dit om in een zoge...

Lees verder

Levenstestament: vertrouwen is goed, maar toezicht is beter (WPNR 2019/7240)

24-05-2019 - Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en mr. M. van Leeuwe-ten Berge

In deze bijdrage gaan de auteurs op zoek naar de optimale governance tussen de volmachtgever en de gevolmachtigde bij een levenstestament. In de praktijk wordt voor het levenstestament meestal gebruik...

Lees verder

Het beëindigen van fideicommissaire rechtsverhoudingen, civiel en fiscaal (II, slot) (WPNR 2019/7239)

24-05-2019 - Prof. mr. W. Burgerhart en mr. dr. R.E. Brinkman

In de notariële praktijk komt regelmatig de vraag naar boven of een fideicommissaire rechtsverhouding beëindigd kan worden. Dit deel II ziet op de fiscaalrechtelijke aspecten daarvan. Ter g...

Lees verder

Partners en de eigen woning (VFP 2019/44)

10-05-2019 - Mr. R. Stam

Partners kunnen in de aangifte inkomstenbelasting gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onder elkaar verdelen in de verhouding die zij kiezen. Daartoe behoren de belastbare inkomsten uit eigen wonin...

Lees verder

Levenstestament en ‘opeten’ eigen huis (VFP 2019/47)

10-05-2019 - Mr. E. Loendersloot en mw. mr. D.T.J. Driessen

Sinds 1 januari 2019 is de Wet langdurige zorg (Wlz) op enkele punten ingrijpend gewijzigd. Hierdoor kan de aanwezigheid van een levenstestament uitkomst bieden. De auteurs beginnen met een korte intr...

Lees verder

Het beëindigen van fideicommissaire rechtsverhoudingen, civiel en fiscaal I (WPNR 2019/7238)

10-05-2019 - Prof. mr. W. Burgerhart en mr. dr. R.E. Brinkman

In de notariële praktijk komt regelmatig de vraag naar boven of een fideicommissaire rechtsverhouding beëindigd kan worden. In dit artikel bespreken de auteurs situaties waarin een fideicomm...

Lees verder

Kent het Nederlands burgerlijk recht aandeelloze en/of gezamendehandse eigendom? (WPNR 2019/7237)

03-05-2019 - Prof. mr. M.J.A. van Mourik

In februari 2017 doet een uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:156) de wenkbrauwen van de auteur stevig fronsen. Ten aanzien van een huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap van goederen wordt...

Lees verder

De erfrechtelijke renteovereenkomst naar oud en huidig recht (FTV 2019/3)

03-05-2019 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel staat de renteovereenkomst centraal die de erflater onder het recht van vóór 2003 heeft gesloten ter zake van de vorderingen uit een ouderlijke boedelverdeling of legaat. ...

Lees verder

Hoofdelijkheid, borgtocht en de normale bedrijfsuitoefening (FTV 2019/3)

03-05-2019 - Mr. V.C. Audiffred

Financiering van ondernemingen door de bank gaat in de regel gepaard met het verstrekken van zekerheid voor nakoming van de verplichtingen hiervan. Hoewel er veel verschillende vormen van het verstrek...

Lees verder

Reacties op “Wanneer kan een notariële akte huwelijkse voorwaarden bevatten? in WPNR 2019/7225. Met naschrift van prof. mr. W.G. Huigen (WPNR 2019/7237)

03-05-2019 - Mr. R.E. Brinkman, mr. T.F.H. Reijnen en mr. E.A. de Jong

In zijn artikel ‘Wanneer kan een notariële akte huwelijkse voorwaarden bevatten?’ (WPNR 2019/7225) bepleit Huijgen het standpunt dat ‘zowel uit art. 1:114 BW als uit rechtspraak...

Lees verder

Uitbreiding van de verhaalsmogelijkheden van belastingen op begunstigden en erfgenamen (FBN 2019/20)

02-05-2019 - Mr. T.F.H. Reijnen

In de strijd tegen verhaalsconstructies zijn per 1 januari 2019 met terugwerkende kracht tot 18 september 2018, 15.15 uur, in de Invorderingswet wederom twee nieuwe aansprakelijkheidsbepalingen voor d...

Lees verder

Een mooie stap vooruit: het fideicommis en de kadastrale registratie (JBN 2019/23)

02-05-2019 - Mr. R.E. Brinkman

Voor registergoederen bepaalt art. 3:17 lid 1 aanhef en onder b BW dat de erfopvolging ingeschreven kan worden in de openbare registers. Tot voor kort was in de kadastrale registratie niet zichtbaar d...

Lees verder

Vanaf 2021 nieuwe regels over verdeling van pensioen bij scheiding (VFP 2019/30)

23-04-2019 - Mr. R.F.A. Bierman

Op 10 december 2018 publiceerde de regering een conceptwetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wpvs 2021). De nieuwe wet verandert de regels bij scheiding zoals die nu gelden volgens de...

Lees verder

Verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van de nalatenschap (VFP 2019/32)

23-04-2019 - Mr. T.C. Hoogwout

Als een nalatenschap openvalt, heeft een erfgenaam de keuze deze te aanvaarden of te verwerpen (art. 4:190 lid 1 BW). Deze keuze hoeft niet voor alle erfgenamen identiek te zijn. Een erfgenaam kan de ...

Lees verder

De tweede woning in Duitsland: Wie schaffen wir das?! (VFP 2019/35)

23-04-2019 - Mr. P.T.R.J. Vermeulen en R.G.J. van Beek

Duitsland is al jaren een zeer populaire vakantiebestemming voor Nederlanders. Het ligt vlakbij, het is divers, gastvrij en het beschikt over een omvangrijke geschiedenis en cultuur. Het is daarom ook...

Lees verder

De vereffening: het faillissement van de nalatenschap? (WPNR 2019/7235)

19-04-2019 - R. van Dijken

De vereffening van een nalatenschap heeft veel raakvlakken en vertoont sterke gelijkenis met het faillissement. Een aantal bepalingen uit de Faillissementswet (Fw) is hierop van overeenkomstige toepas...

Lees verder

De verhoogde vrijstelling nader toegelicht (Estate Planner Digitaal 2019/3)

19-04-2019 - Mr. M.G. Eerenstein

Op 22 december 2018 is het besluit Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing in werking getreden. In dit besluit is een aantal goedkeuringen opgenomen. In dit artike...

Lees verder

Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen (WPNR 2019/7234)

12-04-2019 - Mr. J.B. Vegter

Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen is een moeilijk onderwerp. De complexiteit wordt verhoogd doordat fundamenteel verschillende opvattingen over de aard van de uitleg bestaan tussen de belangrijkst...

Lees verder

Wie is aansprakelijk indien het vergoedingsrecht niet kan worden voldaan (FTV 2019/2)

12-04-2019 - Mr. dr. M.R. Kremer

Het belang van vergoedingsrechten neemt toe voor echtgenoten sinds de invoering van de wettelijk beperkte gemeenschap van goederen per 1 januari 2018. Behalve een gemeenschap van goederen zullen beide...

Lees verder

Concept wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (FTV 2019/2)

12-04-2019 - Mr. dr. G.M.C.M. Staats

Veruit de meeste werknemers in Nederland nemen deel aan een pensioenregeling. Een pensioen vertegenwoordigt al snel een aanzienlijk vermogen. Bij een echtscheiding is het dan ook vaak (naast de eigen ...

Lees verder

De (voor)huwelijkse man-vrouwfirma en de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen (FTV 2019/2)

12-04-2019 - Mr. A.N. Labohm en prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Als samenwonenden een woning in mede-eigendom hebben en zonder het maken van huwelijkse voorwaarden met elkaar trouwen, dan valt de woning in de beperkte gemeenschap van goederen. Ook schulden die zij...

Lees verder

Een financieel steuntje in de rug (WPNR 2019/7233)

04-04-2019 - Mr. M. Tydeman-Yousef en mr. C.A.W. Zandvoort-Gerritsen

Anno 2019 valt het nog altijd niet mee om de financiering van de eigen woning rond te krijgen. Financiële hulp van ouders kan een uitkomst bieden. Welke mogelijkheden zijn er en wat zijn daarbij ...

Lees verder

Minderjarige erfgenamen en machtiging tot verwerping (JBN 2019/18)

03-04-2019 - Mr. H.J. de Jonge

Met enige regelmaat wordt door een ouder aan de kantonrechter machtiging verzocht om een (negatieve) nalatenschap namens een minderjarig kind te verwerpen. De ervaring is dat dergelijke verzoeken de f...

Lees verder

Het uitgestelde legaat ‘ter grootte van de legitieme portie’ (JBN 2019/17)

03-04-2019 - Mr. dr. R.E. Brinkman en mr. J.M. van Anken

In de praktijk kiest een testateur er soms voor om zijn kind een legaat te vermaken ‘ter grootte van de legitieme portie’. Dat roept de vraag op wat die woorden nu precies betekenen, met n...

Lees verder

Consultatiedocument Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (JBN 2019/16)

03-04-2019 - Drs. J.M.J. Holtermans

Pensioendeling bij scheiding. Een belangrijk onderwerp dat in de praktijk vaak onvoldoende aandacht krijgt. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (hierna: Wvps) is al enkele malen geëva...

Lees verder

Vermogensanonimisering, op het kruispunt van fiscale en civiele wetgeving. Waarom, wat en hoe? (FBN 2019/5)

25-03-2019 - Drs. J.J.C. Peters

Het gebruikmaken van anonimiseringsstructuren is het afgelopen jaar onderwerp geweest van maatschappelijke, fiscale en politieke discussie. In het kader van de naar de mening van de auteur legitieme w...

Lees verder

Oudedagsverplichting, overlijden en derdenbeding (VFP 2019/3)

22-03-2019 - Mr. E.G. Hoepelman

De verplichting van de een, is een recht van de ander. Zo is de oudedagsverplichting een verplichting van een BV, waar tegenover een recht staat van de DGA. Vanuit privé bezien is dan sprake va...

Lees verder

Waardeoverdracht pensioen eigen beheer nog mogelijk? (VFP 2019/16)

22-03-2019 - Mr. dr. G.M.C.M. Staats

Per 1 april 2017 is verdere opbouw van pensioen in eigen beheer niet mogelijk tengevolge van de invoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. De fis...

Lees verder

Van familiebedrijf naar familiekapitaal (VFP 2019/23)

22-03-2019 - Drs. J.J.A. Knol

Op enig moment moeten de aandelen in het familiebedrijf worden overgedragen. Bij familiebedrijven wordt dan allereerst naar de volgende generatie gekeken. Zijn de geschikte opvolgers binnen de familie...

Lees verder

Het laatste jubelnieuws (FBN 2019/11)

22-03-2019 - Prof. mr. B.M.E.M. Schols

De auteur besteedt in dit artikel aandacht aan het onderdeel over de eigenwoningschenking in het nieuwe besluit van 29 november 2018, nr. 2018-194402. De highlights voor de praktijk worden eruit gelic...

Lees verder

Een stappenplan om de koude kant uit te sluiten van elke aanspraak op het familiekapitaal (VFP 2019/22)

22-03-2019 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

Met de invoering per 1 januari 2018 van de beperkte gemeenschap van goederen, is in de wet opgenomen dat voorhuwelijks vermogen (zowel bezittingen als schulden) niet langer in de huwelijksgemeenschap ...

Lees verder

Cultuurgoederen en estate planning (KWEP 2018/27)

22-03-2019 - Mr. R.J. Nieuwland

Cultuurgoederen (kunstvoorwerpen of verzamelingen daarvan) kunnen deel uitmaken van een nalatenschap. Gezien de huidige weerstand bij een deel van de jonge generatie tegen bruin (mahonie) en blauw (po...

Lees verder

Het nieuwe verzamelbesluit aanmerkelijk belang: een beschouwing (KWEP 2018/28)

22-03-2019 - Mr. M. Dezijn

Op 9 maart 2018 heeft de Staatssecretaris van Financiën een geactualiseerd verzamelbesluit aanmerkelijk belang gepresenteerd. In dit nieuwe besluit zijn beleidsstandpunten verwerkt die nieuw, gew...

Lees verder

Erfgenaam zijn is niet verplicht (VFP 2019/5)

22-03-2019 - Mr. dr. E.R. Helder

Autonomie is een belangrijk uitgangspunt van het Nederlandse privaatrecht. Dit houdt in dat mensen in hoge mate vrij zijn in de wijze waarop zij met elkaar om willen gaan en òf ze wel met elkaa...

Lees verder

Lasten opnemen in een testament, do’s en don’ts (VFP 2019/2)

22-03-2019 - Mr. A.C. de Bakker

In een testament kunnen verschillende soorten wilsbeschikkingen gemaakt worden. De meest voorkomende wilsbeschikkingen zijn de erfstelling, het legaat en de benoeming van een executeur. Een wat minder...

Lees verder

Echtscheiding en rekening-courantschuld bij de BV (KWEP 2018/29)

22-03-2019 - Mr. drs. J.A. Bult

De rekening-courantschuld van de DGA bij diens BV (hierna: RC) is in de praktijk niet zelden aanleiding tot een geschil bij de ontbinding van het huwelijk van de DGA. In deze bijdrage bespreekt d...

Lees verder

Hoe ‘nieuw’ is het ‘nieuwe’ Belgisch huwelijksvermogensrecht? (KWEP 2019/2)

21-03-2019 - Mr. A. van Geel

In dit artikel gaat de auteur in op de impact van de Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging...

Lees verder

Pensioen, scheiding en het rapport 'Evaluatie Wvps' (I) (WPNR 2019/7228)

21-03-2019 - Mr. F.M.H. Hoens

In 2017 verscheen de tussenrapportage van de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps). Het eindrapport is bij brief van 8 maart 2018 toegestuurd aan de Tweede Kamer. Die br...

Lees verder

Pensioen, scheiding en het rapport 'Evaluatie Wvps' (II, slot) (WPNR 2019/7229)

21-03-2019 - Mr. F.M.H. Hoens

In 2017 verscheen de tussenrapportage van de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (hierna: Wvps). Het eindrapport is bij brief van 8 maart 2018 toegestuurd aan de Tweede Kamer...

Lees verder

Nieuw erfrecht in België, het overgangsrecht en de bijbehorende fiscale aanpassingen (KWEP 2019/1)

21-03-2019 - Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

Op 1 september 2018 is in België, gelijktijdig met het hervormde huwelijksvermogensrecht, een nieuw erfrecht in werking getreden. De nieuwe erfwet was reeds in het Staatsblad van 1 september 2017...

Lees verder

Wet herziening partneralimentatie: de maximale termijn bij jonge kinderen (WPNR 2019/7230)

19-03-2019 - Mr. F.M.H. Hoens

Op 11 december 2018 nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet herziening partneralimentatie’ aan. In dit artikel aandacht voor de nieuwe maximale duur van de door de rechter vast te stelle...

Lees verder

Verruimde vrijstelling geldt ook als kosten voor verbetering eigen woning gemaakt zijn vóór de schenking (NTFR 2019/483)

19-03-2019 - Mr. W. Verstijnen

In het artikel bespreekt de auteur de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 21 januari 2019 (ECLI:NL:RBGEL:2019:181) inzake de tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 geldende vrijgestelde eigenwonin...

Lees verder

De erfovereenkomst in Nederland (FTV 2019/1)

15-03-2019 - Mr. S. Yesilkir

In Nederland bestaat niet de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten, die ertoe strekt om een persoon te belemmeren in zijn vrijheid om erfrechtelijke bevoegdheden uit te oefenen of waarin wordt b...

Lees verder

Beschouwingen over het fideï-commis naar aanleiding van een bijzondere uitspraak (FTV 2019/1)

15-03-2019 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Op 23 mei 2018 deed Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2018:4052) een opmerkelijke uitspraak inzake een fideï-commis de residuo. In dit artikel wordt de uitspraak belicht, waarbij de volgende pun...

Lees verder

Kosteloze vereffening en opheffing: een verboden combinatie! (JBN 2019/2)

14-03-2019 - Mr. J.M. van Anken

Een te vereffenen nalatenschap kan een zodanig tekort vertonen dat de kosten die vereffening met zich brengen een niet te rechtvaardigen last vormen. In dat geval is het mogelijk om kosteloze behandel...

Lees verder

Wanneer kan een notariële akte huwelijkse voorwaarden bevatten? (WPNR 2019/7225)

14-03-2019 - Prof. mr. W.G. Huijgen

De vraag is gerezen of ongehuwde partners in hun samenlevingscontract of een andere notariële akte waarbij zij partij zijn ten tijde van hun samenleving, zoals bijvoorbeeld de aankoop en verkrijg...

Lees verder

Professionele bewindvoerder had gehandeld in strijd met verbod om te erven (JBN 2019/4)

14-03-2019 - Mr. H.J. de Jonge

In deze bijdrage gaat de auteur in op een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland 19 april 2018, (ECLI:NL:RBMNE:2018:2285). Het betrof een situatie waarin een bewindvoerderskantoor een nalatenschap h...

Lees verder

Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht (WPNR 2019/7222)

14-03-2019 - Mr. dr. E.M.J.M.C. van Wijk-Verhagen

In rechterlijke uitspraken op het gebied van het personen- en familierecht komt men regelmatig de term redelijkheid en/of billijkheid tegen. De auteur stelde zich de vraag wat de uitspraak doende rech...

Lees verder

De economische gerechtigheid van echtgenoten tot hun voorhuwelijkse gezamenlijke woning (JBN 2019/1)

14-03-2019 - Mr. L.M. de Hoog

Het aangaan van een huwelijk in de nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen heeft grote gevolgen voor partners met een voorhuwelijkse gezamenlijke woning die door één van hen gedeeltel...

Lees verder

Fiscale wijzigingen 2019 (FBN 2019/1)

12-03-2019 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

Deze bijdrage in het eerste nummer van jaargang 2019 van het tijdschrift FBN geeft een overzicht van de voor de notariële praktijk relevante fiscale cijfers en wetswijzigingen die onlangs in werk...

Lees verder

Opties op aandelen en de BOR Successie (FTV 2019/1)

07-03-2019 - Mr. M. Zijgers

Ter zake van de schenking of vererving van ondernemingsvermogen kan onder voorwaarden de bedrijfsopvolgingsregeling van de Successiewet (hierna: BOR) van toepassing zijn. In dit artikel heeft de auteu...

Lees verder

Herstel van een omissie inzake het nieuwe vergoedingsrecht van art. 1:95a BW (FTV 2019/1)

07-03-2019 - Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

In de overgangsbepalingen van de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen ontbreekt ten onrechte art. 1:95a BW, waardoor dit nieuwe vergoedingsrecht onmiddellijke werking heeft gekregen. Dit ...

Lees verder

Estate planning in het zicht van overlijden (Estate Planner Digitaal 2019/1)

28-02-2019 - Mr. H.J. de Jonge

Art. 12 lid 1, eerste volzin, SW bepaalt dat al wat binnen 180 dagen aan het overlijden voorafgegaan is geschonken door een erflater, die ten tijde van dat overlijden in Nederland woonde, geacht wordt...

Lees verder

Verkoop van onroerend goed, uitgestelde levering tot na het overlijden van de verkoper en het (voorwaardelijk afstands)legaat (Estate Planner Digitaal 2019/2)

28-02-2019 - Mr. dr. G.G.B. Boelens

In dit artikel gaat de auteur in op de fiscale behandeling van een (onroerend) goed dat enerzijds door de verkoper verkocht is aan de koper waarbij de levering is uitgesteld tot na het overlijden van ...

Lees verder

Vormt het creëren van een beperkte huwelijksgemeenschap van een bankrekening een schenking? (FBN 2019/3)

08-02-2019 - Mr. T.C. Hoogwout

In dit artikel worden kort de schenking, gift en het aangaan van de huwelijksgoederengemeenschap besproken. Vervolgens worden gememoreerd de arresten van de Hoge Raad uit 1959 (BNB 1959/122) en 1971 (...

Lees verder

Fiscaal ongemak bij het na scheiding betalen van hypotheekrente (NTFRB 2019/1)

08-02-2019 - Mr. A.J.M. Arends

Bij gehuwden die samen een eigen woning hebben gekocht, komt het vaak voor dat de hypotheekrente als kosten van de huishouding worden gezien en worden betaald naar rato van het inkomen van de echtgeno...

Lees verder

Erfrechtelijke moeilijkheden op het gebied van het internationaal privaatrecht (WPNR 2019/7222)

25-01-2019 - Prof. mr. P. Vlas

Onder de titel ‘Erfrechtelijke moeilijkheden op het gebied van het internationaal privaatrecht’ verscheen in het WPNR van december 1936 een bijdrage van prof. mr. E.M. Meijers in vier afle...

Lees verder

Uitfasering pensioenen in eigen beheer in de notariële praktijk (FBN 2018/50)

10-01-2019 - Mr. T.C. Hoogwout

Bij de uitfasering van het pensioen in eigen beheer komen in de notariële praktijk diverse vragen op. De auteur behandelt eerst de vier mogelijkheden voor het door de directeur-grootaandeelhouder...

Lees verder

Kunst en erfbelasting (FBN 2018/51)

10-01-2019 - Mr. R.J. Nieuwland

De regeling om erfbelasting te betalen met kunst (art. 67 lid 3 SW jo. art. 11 t/m 15 Uitv.besl. SW), is een voor het notariaat relevante regeling. Bij iedere aangifte erfbelasting is het van belang t...

Lees verder

Een bijzonder kind: het koude schoonkind en art. 25 SW (FBN 2018/58)

08-01-2019 - Mr. A.J. Janssen

De verschillende bepalingen in de Successiewet en de AWR die tariefgroep en vrijstelling bepalen, sluiten niet naadloos op elkaar aan. Een casus met kinderen, kleinkinderen, schoonkinderen, ‘kou...

Lees verder

Verzoeken om toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten: wie, wat, waar en wanneer? (FBN 2018/56)

08-01-2019 - Mr. dr. M.J. Hoogeveen

In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan de formele vereisten die gelden voor het verzoek om toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (hierna: BOR) in de inkomstenbelasting en de schenk-...

Lees verder

Handelingsonbekwaamheid en toezicht (WPNR 2018/7220)

04-01-2019 - Mr. J.H.M. ter Haar

Deze bijdrage gaat over toezicht bij handelingsonbekwaamheid en dan uitsluitend ten aanzien van vermogensbeheer. Er zijn twee categorieën handelingsonbekwamen: ondercuratelegestelden en minderjar...

Lees verder

Erfrechtelijke ingrepen met het oog op het informele samenleven en het samengestelde gezin (WPNR 2018/7220)

04-01-2019 - Prof. mr. F.W.J.M. Schols

De auteur besteedt in dit artikel aandacht aan twee maatschappelijke fenomenen die zich steeds nadrukkelijker manifesteren: de informele samenleving (niet gehuwd/als partner geregistreerd) en het same...

Lees verder

Bijzonderheden rondom schulden in het nieuwe huwelijksvermogensrecht (FTV 2018/42)

31-12-2018 - Mr. dr. R.E. Brinkman

 De auteur behandelt in dit artikel enkele aspecten van de geldschuld in het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Allereerst gaat hij in op de vraag welk vermogen draagplichtig is voor de schuld. Deze...

Lees verder

De toepassing van een noviteit (art. 1:96 lid 3 BW) in het huwelijksvermogensrecht (FTV 2018/46)

31-12-2018 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Het nieuwe art. 1:96 lid 3 BW, zoals dat vanaf 1 januari 2018 geldt, roept meerdere vragen op. In dit artikel behandelt de auteur er drie. Eerst wordt ingegaan op de vrijwillige voldoening van een pri...

Lees verder

Legaat van vruchtgebruik op huis en haard en verkrijging van het vruchtgebruik door verjaring (FTV 2018/41)

27-12-2018 - Mr. dr. B. Hoops en mr. J.M. van Anken

Stel dat de erflaatster de kinderen tot enige erfgenamen heeft benoemd en aan de langstlevende echtgenoot een recht van vruchtgebruik op roerende en onroerende zaken en bankrekeningen heeft toegekend....

Lees verder

Kenbaarheid van huwelijkse voorwaarden na inschrijving in het huwelijksgoederenregister (JBN 2018/57)

27-12-2018 - Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Ondanks de betere (digitale) toegankelijkheid van het huwelijksgoederenregister sinds 2012 blijft het voor derden, zonder medewerking van de echtgenoten/partners, moeilijk om kennis te kunnen nemen va...

Lees verder

Schenken en estate planning door gebruikmaking van (lage) WOZ-waarde (Estate Planner Digitaal 2018/13)

20-12-2018 - Mr. M. Kopinsky

Onroerende zaken die in gebruik zijn als woning, worden voor de heffing van schenk- en erfbelasting gewaardeerd op de WOZ-waarde (art. 21 lid 5 SW). Deze voorgeschreven waarderingssystematiek biedt mo...

Lees verder

Kennis is macht – het recht op informatie van de onterfde legitimaris (Estate Planner Digitaal 2018/12)

20-12-2018 - Mr. P.J.T. van Gompel

Op 4 november 2016 kopte NRC Handelsblad al: “Onterven is geen taboe meer.” Ook de auteur ziet in haar praktijk steeds meer ouders die een kind willen onterven. Vaak gebeurt dit omdat de r...

Lees verder

Vorderingen uit hoofde van het voorschieten van erfbelasting (WPNR 2018/7218)

18-12-2018 - Mr. A.E. de Leeuw

In geval van toepassing van de wettelijke verdeling of van een zogenoemd langstlevendetestament, waarbij de langstlevende echtgenoot de beschikking krijgt over alle goederen van de nalatenschap (en de...

Lees verder

De Europese huwelijksvermogensrechtverordening in de notariële praktijk. Waar moet de notaris opletten? (WPNR 2018/7216)

14-12-2018 - Prof. mr. T. Mellema-Kranenburg en mr. D. van den Hoonaard

Steeds vaker zijn ten gevolge van de internationalisering van de samenleving huwelijken en echtscheidingen met grensoverschrijdende gevolgen te zien. In dit artikel gaan de auteurs in op de aspecten v...

Lees verder

Rechtsmacht van de Nederlandse rechter volgens de Verordening huwelijksvermogensstelsels (WPNR 2018/7216)

14-12-2018 - Prof. mr. F. Ibili

In dit artikel wordt besteed aan de internationale bevoegdheid, oftewel de rechtsmacht, van de Nederlandse rechter met betrekking tot huwelijksvermogensrechtelijke zaken. Momenteel gelden daarvoor de ...

Lees verder

IPR-huwelijksbetrekkingen en de nieuwe Europese verordeningen voor het IPR-huwelijksvermogensrecht en het IPR-partnerschapsvermogensrecht (WPNR 2018/7216)

14-12-2018 - Prof. dr. B.E. Reinhartz

In dit artikel over de persoonlijke huwelijksbetrekkingen en de nieuwe Europese verordeningen voor het IPR-huwelijksvermogensrecht en het IPR-partnerschapsvermogensrecht geeft auteur eerst een kort hi...

Lees verder

Erkenning en tenuitvoerlegging onder de Europese Verordening huwelijksvermogensstelsels en de Europese Verordening partnerschapsvermogens (WPNR 2018/7216)

13-12-2018 - Mr. M. Zilinsky

De  Verordening Huwelijksvermogensstelsels en de Verordening Partnerschapsvermogens introduceren ook een regeling van erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, authentieke akt...

Lees verder

Nieuw IPR-relatievermogensrecht: voor huwelijk en geregistreerd partnerschap (WPNR 2018/7216)

07-12-2018 - Prof. mr. P. Vlas

Op 29 januari 2019 worden twee EU-verordeningen van kracht die nieuwe regels van internationaal privaatrecht voor huwelijksvermogensstelsels en voor de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde...

Lees verder

Art. 26 Verordening Huwelijksvermogensstelsels: de objectieve verwijzingsregel (WPNR 2018/7216)

07-12-2018 - Mr. E.N. Frohn

Op 29 januari 2019 wordt de Europese Verordening Huwelijksvermogensstelsels van toepassing in onder andere Nederland. De verordening bevat geen materieel inhoudelijke bepalingen betreffende huwelijksv...

Lees verder

Rechtskeuze, huwelijksvoorwaarden en derdenwerking onder de Verordening Huwelijksvermogensstelsels (WPNR 2018/7216)

07-12-2018 - Prof. mr. M.H. ten Wolde

In het internationaal huwelijksvermogensrecht speelt rechtszekerheid een belangrijke rol. Op grond van het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 is die rechtszekerheid in relatie tot Frankrijk en Luxem...

Lees verder

De rechtskeuze staande huwelijk in huwelijkse voorwaarden volgens de EU Verordening huwelijksvermogensrecht (JBN 2018/53)

22-11-2018 - Mr. S.H. Heijning

Na 29 januari 2019 moet de Nederlandse notaris rekening houden met nieuwe ipr-regels bij het maken van huwelijkse voorwaarden staande huwelijk voor internationale echtparen. Deze regels zijn anders da...

Lees verder

Hoe werkt art. 10:45/46 BW voor in 2018 ontstane beperkte gemeenschappen? (JBN 2018/51)

22-11-2018 - Prof. mr. B.E. Reinhartz

Tot eind 2017 bepaalt art. 10:45/46 BW dat verhaal van schuldeisers die niet weten en niet hoeven te weten dat partijen niet in de (oude) Nederlandse wettelijke algehele gemeenschap zijn getrouwd, kan...

Lees verder

Levenstestament en toestemming ex art. 1:88 BW (WPNR 2018/7215)

22-11-2018 - Mr. M.I.W.E. Hillen-Muns

De aanleiding voor dit artikel is een bijdrage van Gräler in JBN 2016/52. Hierin concludeert Gräler dat het niet mogelijk is om met gebruikmaking van een bij levenstestament verleende algeme...

Lees verder

Wel delen, niet schenken: (on)nodige duidelijkheid dankzij de staatssecretaris, the story continues (KWEP 2018/19)

14-11-2018 - Mr. A.J. van Hoepen en mr. C.A.W. Zandvoort-Gerritsen

In KWEP 2018/10 bespraken de auteurs het besluit van 29 maart 2018, nr. 2018-45958, inzake de heffing van schenkbelasting bij het wijzigen van het huwelijksgoederenregime. Hun conclusie was daarbij ve...

Lees verder

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden: de riemen blijven zwak, maar de koers is gezet (KWEP 2018/20)

14-11-2018 - Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

Dit artikel is het vervolg op de bijdrage van auteur in KWEP 2018/3, waarin zij is ingegaan op de in de handreiking van 13 oktober 2017 gedane toezeggingen. In deze Handreiking 2017 is uiteengezet op ...

Lees verder

Loonaspecten bij schenking van aanmerkelijkbelangaandelen (KWEP 2018/21)

14-11-2018 - Mr. M. Dezijn

Om de doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting te kunnen toepassen, dient sprake te zijn van een schenking van aanmerkelijkbelangaandelen aan een werknemer. Dat deze schenking wegens haar bevoord...

Lees verder

Praktijkupdate bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956 (zomer 2018) (KWEP 2018/22)

14-11-2018 - Mr. J.C.L. Zuiderwijk

In dit artikel geeft de auteur een overzicht op de ontwikkelingen rond de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Dit als voorbereiding op het seizoen 2018/2019. Het seizoen 2017/2018 kende de ...

Lees verder

Het AB-besluit geactualiseerd, enkele onderdelen met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht uitgelicht (FBN 2018/47)

12-11-2018 - Mr. J.A. Hilberdink-Pol

Het verzamelbesluit ten aanzien van het aanmerkelijk belang (besluit 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M) is geactualiseerd bij besluit van 9 maart 2018, nr. 2018-27139. In het AB-besluit zijn onder a...

Lees verder

Een merkwaardige uitspraak over een Ik-Oma-testament (FTV 2018/34)

06-11-2018 - G.F.S. Refuge en mr. M.E. Kastelein

Op 19 juni 2018 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over een Ik-Oma-testament (ECLI:NL:RBDHA:2018:8080). De rechtbank kwam tot het oordeel dat de ik-oma-making moest worden gekwalifi...

Lees verder

Ontwikkelingsactiviteiten geen onderneming voor de BOF (NTFR 2018/2361)

26-10-2018 - Dr. A. Rozendal

De auteur bespreekt in dit artikel het arrest van Hof Amsterdam van 3 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3294, over de toepassing van de BOF op de verkrijging van aandelen in een vastgoed-BV. Dit betreft e...

Lees verder

Een vlotte(re) boedelafwikkeling via de weg van artikel 4:191 lid 2 BW (JBN 2018/48)

26-10-2018 - Mr. H.J. de Jonge

In de notariële praktijk komt het met enige regelmaat voor dat bij de afwikkeling van een nalatenschap nog niet alle erfgenamen bekend zijn, dan wel zich nog niet hebben uitgesproken over het al ...

Lees verder

Het aanmerkelijkbelangbesluit van 9 maart 2018 (Estate Planner Digitaal 2018/10)

26-10-2018 - Dr. J.W.J. de Kort

Naar goede gewoonte brengt het ministerie van Financiën met enige regelmaat (geactualiseerde) beleidsbesluiten naar buiten waarin de visie van Financiën ten aanzien van in de praktijk levend...

Lees verder

Schuivende panelen (Estate Planner Digitaal 2018/11)

26-10-2018 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

In dit artikel behandelt de auteur het arrest van de Hoge Raad van 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1271, omdat hij meent dat hier een bijzonderheid langskomt die grote gevolgen kan hebben voor de loop v...

Lees verder

De partner in het verpleeg- of verzorgingshuis en de eigen woning (WPNR 2018/7210)

22-10-2018 - Mr. dr. M.J. Hoogeveen, L.H.M. Heijligers en S. Lam

In dit artikel wordt ingegaan op de gevolgen voor de eigen woning van de belastingplichtige indien de belastingplichtige wordt opgenomen in een zorginstelling. Op grond van art. 3.111 lid 5 Wet IB 200...

Lees verder

Recente rechtspraak van de Hoge Raad over het wel of niet in de huwelijksgemeenschap vallen van oudedagsvoorzieningen (WPNR 2018/7211)

22-10-2018 - Mr. J.B. Vegter

De Hoge Raad heeft dit jaar twee arresten gewezen inzake de wijze waarop bij verdeling van en door echtscheiding ontbonden huwelijksgemeenschap rekening moet worden gehouden met oudedagsvoorzieningen....

Lees verder

De aandeelhouder of bestuurder krachtens levenstestament – new kid on the block of verdoolde? (WPNR 2018/7210)

22-10-2018 - Mr. K.A.M. van Vught

Levenstestamenten plegen een algemene volmacht te bevatten in de zin van art. 3:62 lid 1 BW. Meestal strekt de volmacht zich ook uit tot handelen in de hoedanigheid van bestuurder of aandeelhouder van...

Lees verder

Schuldvervanging in het huwelijksvermogensrecht (WPNR 2018/7209)

12-10-2018 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel beziet de auteur of er in het huwelijksvermogensrecht zoiets bestaat als schuldvervanging, als tegenhanger van zaaksvervanging. De auteur gaat eerst in op de begrippen en het onderschei...

Lees verder

Ik-oma-legaat valt onder artikel 10, lid 1, van de Successiewet (NTFR 2018/2250)

11-10-2018 - Mr. L. Bergman

In dit artikel behandelt de auteur de uitspraak van Rechtbank Den Haag van 19 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8080, inzake een ik-oma-legaat. De rechtbank is van oordeel dat de ik-oma-making uitsluitend...

Lees verder

Over de vormgeving van huwelijksvermogensrechtelijke finale alsof verrekenbedingen (WPNR 2018/7208)

04-10-2018 - Mr. J.B. Vegter

In dit artikel behandelt de auteur de complexiteit van verplicht wederkerige verrekenbedingen, mede in het licht van de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen zoals deze per 1 januari 2018 geldt...

Lees verder

De (tweetraps)executeur nieuw leven ingeblazen? Doe maar een conflictbewind (WPNR 2018/7206)

01-10-2018 - Prof. mr. F.W.J.M. Schols

De auteur gaat in deze bijdrage in op de vraag van een lezer. De lezer vraagt of het mogelijk is in een testament met een tweetrapsmaking ook voor de vererving in tweede instantie (als de tweetrap aan...

Lees verder

Verrekening, vermenging en gedwongen schuldtoerekening in familieverhoudingen (FTV 2018/30)

28-09-2018 - Mr. dr. R.E. Brinkman en mr. J.M. van Anken

In dit artikel besteden de auteurs aandacht aan een aantal scenario’s waarin verrekening, vermenging en gedwongen schuldtoerekening een rol spelen. De aanleiding voor het artikel is het arrest v...

Lees verder

Fictieve materiële onderneming bij de verhuur van onroerende zaken (FTV 2018/27)

28-09-2018 - Mr. T.C. Hoogwout

Bij schenking of vererving van een aanmerkelijk belang in een vennootschap kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting en de bedrijfsopvolgingsregel...

Lees verder

Het toepasselijke huwelijksvermogensregime: volstaat een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand? (FTV 2018/29)

28-09-2018 - Mr. B.F.P. Lhoëst

De auteur gaat in op de consultatieversie van het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 BW in verband met het wegnemen van notariskosten voor paren die in algehele gemeenschap van goederen willen trou...

Lees verder

Werking van een ‘vindicatielegaat’ (legaat met zakelijke werking) van een onroerend goed in een lidstaat dat zo’n legaat niet kent (JBN 2018/41)

12-09-2018 - Mr. A.J.H. Pleysier

De auteur behandelt in dit artikel een uitspraak van het HvJ EU van 12 oktober 2017, ECLI:EU:C:2017:755. Een Poolse notaris weigert een testament houdende een legaat met zakelijke werking met betrekki...

Lees verder

Schenking tussen echtgenoten (NTFRB 7-8/25)

03-09-2018 - Mr. dr. W.R. Kooiman

De Staatssecretaris heeft in zijn besluit van 29 maart 2018 nieuw beleid opgenomen over de heffing van schenkbelasting bij huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen. De aanleiding van deze toezegging was...

Lees verder

Geen facultatief verrekenbeding: een gemiste kans! (Estate Planner Digitaal 2018/9)

16-08-2018 - Mr. H.J. de Jonge

In de praktijk hebben huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding een grote vlucht genomen. Deze verrekenbedingen kunnen zien op verrekening van overgespaarde inkomsten en/of van vermogen. Verrekeni...

Lees verder

Invloed van het forfaitaire voordeel op het overlijdensdividend en omgekeerd (Estate Planner Digitaal 2018/8)

16-08-2018 - Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

De erflater die een aanmerkelijk belang houdt in een Nederlandse vrijgestelde beleggingsinstelling, is bij zijn overlijden 25% inkomstenbelasting verschuldigd over het vervreemdingsvoordeel behaald me...

Lees verder

Het fideicommis en de dertigdagenclausule (WPNR 2018/7204)

15-08-2018 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel bespreekt de auteur de testamentaire dertigdagenclausule. Hij komt tot de conclusie dat de dertigdagenclausule in civielrechtelijke zin geen optimaal sturingsmechanisme is. Sinds 2010 k...

Lees verder

Reactie op De nieuwe draagplichtregel van artikel 1:100 lid 2 BW is te eng. Met naschrift van prof. mr. A.J.M. Nuytinck (WPNR 2018/7203)

15-08-2018 - Mr. dr. E.M.J.M.C. van Wijk-Verhagen en mr. Y. Yildiz

In art. 1:100 lid 2 BW is een nieuwe draagplichtregel geïntroduceerd, die bepaalt wat er moet gebeuren als er bij de ontbinding van de gemeenschap te weinig vermogen in de gemeenschap zit om de s...

Lees verder

De aard van de vordering in het kader van de wettelijke verdeling en de (on)mogelijkheid van conservatoir beslag voor deze vordering (WPNR 2018/7203)

15-08-2018 - Mr. J.M.H. ter Haar en mr. I. Visser

De auteurs gaan in dit artikel in op de recente discussie in de literatuur over de vraag of een conservatoir beslag onder omstandigheden aan de kinderen een mogelijkheid biedt te voorkomen dat hun nie...

Lees verder

De in- en uitsluitingsclausule in het nieuwe huwelijksvermogensrecht (KWEP 2018/12)

13-07-2018 - Mr. P. Blokland

In het kader van de herziening van het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 wordt in dit artikel ingegaan op de uitsluitingsclausule en de insluitingsclausule. De uitsluitingsclausule is –...

Lees verder

Het fideicommis en art. 4:4 BW (FTV 2018/26)

13-07-2018 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel wordt aan de hand van de standpunten van Perrick en de auteur besproken of de verwachter in een fideicommissaire nalatenschap, de nalatenschap zowel vóór als na de vervull...

Lees verder

Wel delen, niet schenken: (on)nodige duidelijkheid dankzij de staatssecretaris (KWEP 2018/10)

13-07-2018 - Mr. A.J. van Hoepen en mr. C.A.W. Zandvoort-Gerritsen

Op 29 maart 2018 is het besluit van 5 juli 2010 inzake de heffing van schenkbelasting bij het wijzigen van het huwelijksgoederenregime gewijzigd. Dit besluit is in werking getreden op 1 april 2018 en ...

Lees verder

Franse fiscale gevolgen van de wettelijke verdeling (FTV 2018/24)

13-07-2018 - Mr. I.M.G. Heuzé

Onder werking van de Europese Erfrechtverordening wordt in dit artikel kort ingegaan op de Franse fiscale gevolgen, voor de Franse erfbelasting, van de toepassing van de Nederlandse wettelijke verdeli...

Lees verder

Verdeling, verrekening en schenking van pensioenaanspraken bij echtscheiding (FTV 2018/23)

13-07-2018 - Mr. dr. G.M.C.M. Staats

Het Hof 's-Hertogenbosch heeft op 14 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5584, een uitspraak gedaan in een zaak waarbij sprake is van een echtscheiding, waarbij de ex-echtgenoten afspraken hebben ge...

Lees verder

Aandachtspunten bij het legaat van indirect gehouden aandelen in een werkmaatschappij (KWEP 2018/11)

13-07-2018 - Mr. D.O. Ohmann en mr. dr. G.G.B. Boelens

In KWEP 2016/2 is door auteur Boelens stilgestaan bij het legaat van andermans zaken. In die bijdrage is uiteengezet waarom een legaat van een niet tot de nalatenschap behorend goed – anders dan...

Lees verder

Nephuwelijk voor de Successiewet? (FTV 2018/22)

13-07-2018 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

De auteur behandelt de mogelijkheid om een huwelijk te sluiten vanwege de daaraan verbonden fiscale voordelen. Zo worden echtgenoten voor de erfbelasting direct als elkaars partners aangemerkt en zou ...

Lees verder

Herinvoering van de algehele gemeenschap van goederen? (FBN 2018/28)

06-07-2018 - Mr. L.A.G.M. van der Geld

De auteur behandelt in dit artikel het voorontwerp van de Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen. Door het voorontwerp kunnen aanstaande echtgenoten straks kiezen tussen de w...

Lees verder

Nieuw beleidsbesluit ondernemingsfaciliteiten overdrachtsbelasting (FBN 2018/29)

06-07-2018 - Dr. A. Rozendal

De auteur behandelt in dit artikel de vier nieuwe onderdelen in het besluit van 25 mei 2018, nr. 2018-50125, te weten: de toepassing van de vrijstelling bij omzetting krachtens inbreng in een ve...

Lees verder

Pensioenrechten verevenen of verrekenen, fiscaal een wereld van verschil! (FBN 2018/30)

06-07-2018 - Mr. B.H. Devilee

In het kader van echtscheiding hebben ex-echtgenoten op basis van de WVPS ieder recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Pensioenverevening leidt niet tot heffing v...

Lees verder

Nieuw huwelijksvermogensrecht: opnieuw een aandachtspunt gesignaleerd (JBN 2018/33)

05-07-2018 - Prof. mr. W.G. Huijgen

De auteur signaleert aan de hand van art. 1:95 BW en het arrest van de Hoge Raad van 21 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU 8938, een nieuw aandachtspunt ten aanzien van het nieuwe huwelijksvermogensrecht....

Lees verder

Let op bij de verpanding van ‘onjuist’ gesloten overlijdensrisicoverzekeringen (Estate Planner Digitaal 2018/7)

27-06-2018 - Mr. C.B. Baard

Levensverzekeringen houden de gemoederen al decennia bezig. Behelst de problematiek van levensverzekeringen met een uitkering bij leven vooral de inkomstenbelasting, bij levensverzekeringen met een ui...

Lees verder

Navordering en erfenissen (Estate Planner Digitaal 2018/5)

25-06-2018 - Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

De in de Successiewet opgenomen erfbelasting behoort tot de zogenoemde aanslagbelastingen. In het systeem van de aanslagbelastingen komt een aanslag in beginsel tot stand op basis van een door de bela...

Lees verder

De gevolgen van de beperkte gemeenschap van goederen voor de opeisbaarheid van erfrechtelijke vorderingen bij hertrouwen en voor de wilsrechten (Estate Planner Digitaal 2018/6)

25-06-2018 - Mr. L. Stokkel

Met ingang van 1 januari 2018 is de wettelijke gemeenschap van goederen gewijzigd. Waar voorheen de ‘algehele’ gemeenschap van goederen de standaard was, is dat nu de beperkte gemeenschap ...

Lees verder

Zaaksvervanging in het huwelijksvermogensrecht (WPNR 2018/7198)

14-06-2018 - Mr. dr. R.E. Brinkman, prof. mr. dr. W. Burgerhart, mr. G.A. Tuinstra en prof. mr. dr. L.C.A. Verstappen

In het artikel beschouwen de auteurs de zaaksvervangingsregeling in het huwelijksvermogensrecht (art. 1:95 BW). Dit mede in het licht van de uitsluitingsclausule en de insluitingsclausule. De reeds be...

Lees verder

Is het aangaan van een huwelijksgemeenschap een schenking? A never ending story (WPNR 2018/7198)

14-06-2018 - Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken

De auteur geeft een beschouwing van het besluit van 29 maart 2018, nr. 2018-45958. Dit recente besluit wijzigt het besluit uit 2010. Aanleiding voor het besluit is het debacle rondom het voorstel in d...

Lees verder

De aanmerkelijk belang belastinglatentie bij overlijden (FTV 2018/20)

06-06-2018 - Mr. drs. J.A. Bult

De hoogte van de aanmerkelijk belang belastinglatentie (AB-latentie) is van belang voor de Successiewet en het erfrecht. Bij de waardering van de belastinglatentie bestaat tussen beide grote verschill...

Lees verder

Kwestie schenkbelasting en beperkte gemeenschap weer in beweging? (FBN 2018/23)

06-06-2018 - Mr. F.A.M. Schoenmaker en prof. dr. B.M.E.M. Schols

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën in een beleidsbesluit van 29 maart 2018, nr. 2018-45958, voor enkele situaties vastgelegd dat het aangaan van een huwelijk of het aangaan of wijzig...

Lees verder

Pensioenstelsel bij scheiding blijft relatievermogensrechtelijk onevenwichtig (WPNR 2018/7196)

05-06-2018 - Mr. F.M.H. Hoens

De auteur bespreekt het eindrapport van de evaluatie van de WVPS. De regering vindt het niet nodig om ongehuwd samenwonenden standaard onder de WVPS te brengen. Ook een keuzerecht wordt door de regeri...

Lees verder

Verrassende vragen over het levenstestament: is de opsomming van bevoegdheden (in het vermogens- en bestuursrecht) van de gevolmachtigde zinvol? (JBN 2018/30)

31-05-2018 - J.M. van Anken en mr. dr. R.E. Brinkman

Het artikel behandelt twee aspecten van het levenstestament, namelijk wat de waarde en zin is van de in veel levenstestamenten aangetroffen opsomming van specifieke bevoegdheden enerzijds en de werkin...

Lees verder

Repelsteeltje in het huwelijksvermogensrecht?! (JBN 2018/28)

31-05-2018 - Mr. P. Blokland

De auteur gaat in op het Consultatievoorstel Wet wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen. In het consultatievoorstel wordt voorgesteld dat aanstaande echtgenoten die in plaats van...

Lees verder

De werking van art. 12 SW 1956 en de verrekening van schenkbelasting (WPNR 2018/7195)

28-05-2018 - Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeiken

De auteur besteedt aandacht aan de eerdere rechtbankuitspraken ECLI:NL:RBDHA:2015:9396 en ECLI:NL:RBGEL:2017:3164, waarin werd geconcludeerd tot een evenredige toerekening van de betaalde schenkbelast...

Lees verder

Huwelijkse voorwaarden: Nomen est omen of What's in a name? (WPNR 2018/7195)

25-05-2018 - Mr. T.F.H. Reijnen

De auteur behandelt in dit artikel de vraag wanneer materieel sprake is van huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden zijn: iedere regeling tussen echtgenoten waarbij wordt afgeweken van de vermo...

Lees verder

Het fidei-commis en de dwingende bepalingen van titel 3.8 BW (FTV 2018/12)

17-05-2018 - Mr. dr. R.E. Brinkman

De auteur bespreekt de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 11 oktober 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6592. Daarin stond de vraag centraal of de in art. 4:138 lid 2 BW van overeenkomstige toepassing verkl...

Lees verder

De aanwijzing aan de vereffenaar op grond van artikel 4:210 lid 1 BW (Tijdschrift Erfrecht 2018/2)

16-05-2018 - Mr. S.R. Baetens

De kantonrechter of, indien op grond van art. 4:208 BW benoemd, de rechter-commissaris heeft bij de vereffening van nalatenschappen een toezichthoudende functie. Art. 4:210 BW geeft de kantonrechter d...

Lees verder

Vergeving bij onwaardigheid (Tijdschrift Erfrecht 2018/2)

16-05-2018 - Mr. M. de Vries

Delicten als moord, doodslag en mishandeling leiden niet alleen in het strafrecht tot consequenties. Ook in het privaatrecht klinken de gevolgen door. In het erfrecht betreden we dan het leerstuk van ...

Lees verder

Giften aan afstammelingen en de legitieme: wil de ware legitimaris opstaan? (Tijdschrift Erfrecht 2018/2)

16-05-2018 - Mr. dr. R.E. Brinkman en prof. mr. W.D. Kolkman

Schenkingen (of ruimer: giften) vormen het voorportaal van het erfrecht. Door de erflater gedane giften spelen onder meer een rol bij de berekening van de legitimaire massa. Als hoofdregel geldt daarb...

Lees verder

De uitsluitingsclausule en gemeenschapsvermogen: voorkomen is beter dan genezen! (JBN 2018/25)

14-05-2018 - Mr. H.J. de Jonge

De auteur bespreekt de uitspraak van het Hof Den Haag van 11 oktober 2017 (ECLI:nl:GHDHA:2017:3780). Hierin moest het hof oordelen over een vergoedingsvordering van een (ex-)echtgenoot op de gemeensch...

Lees verder

Mogelijk fiscale gevolgen van het verhaalsrecht ex art. 1:96, lid 3, BW (WPNR 2018/7194)

14-05-2018 - Prof. mr. N.C.G. Gubbels

In dit opinie-artikel constateert de auteur de mogelijk ongewenste fiscale gevolgen van het verhaalsrecht ex art. 1:96 lid 3 BW. Het verhaalsrecht van een crediteur van een van de echtgenoten is voor ...

Lees verder

Vormt een PGB-schuld van erflater een onbekende schuld in de zin van art. 4:194a lid 1 en 2 BW (JBN 2018/23)

14-05-2018 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

De auteur bespreekt de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland van 15 juni 2017 (ECLI:NL:RBMNE:2017:3261). Door de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden, die op 1 september 2016 in werking is get...

Lees verder

'Latente' belastingpercentages: een hardnekkig misverstand met grote gevolgen (FTV 2018/13)

08-05-2018 - Drs. H. Hoeve

In een uitgebreid artikel concludeert de auteur dat belastingheffingspercentages geen contante waarde kennen. Eerst behandelt de auteur de vraag wat (wiskundig) de waarde van een goed is. Voorts wordt...

Lees verder

Ouderlijk vruchtgenot en vermogende minderjarigen (FTV 2018/16)

08-05-2018 - Mr. Y.J.M. Pijpers

De auteur behandelt in dit artikel de civielrechtelijke aspecten van het ouderlijk vruchtgenot. Ook wordt aandacht besteed aan de fiscaalrechtelijke aspecten ervan en het verhaalsrecht voor de ouder d...

Lees verder

Gezamenlijke aankoop eigen woning door partner die al een eigenwoningschuld heeft (FTV 2018/15)

08-05-2018 - Drs. J.E. van den Berg

De auteur behandelt het goedkeuringsbesluit van 30 januari 2018, nr. 2018-1511. In dit besluit heeft de staatssecretaris van Financiën de ongewenste gevolgen van de eigenwoningregeling voor partn...

Lees verder

Fictiebepalingen en bedrijfsopvolging: de wetgever is aan zet! (Estate Planner Digitaal 2018/3)

19-04-2018 - Mr. M.G. Eerenstein

In de Successiewet zijn diverse fictiebepalingen opgenomen, waardoor heffing van erf- of schenkbelasting mogelijk is, terwijl het verkregene in civielrechtelijke zin niet krachtens erfrecht of schenki...

Lees verder

Doorkijkarresten voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de overdrachtsbelasting (Estate Planner Digitaal 2018/4)

19-04-2018 - Mr. T.C. Hoogwout

Voor de overdrachtsbelasting wordt de verkrijging van de aandelen in een zogenoemde onroerendezaakrechtspersoon (OZR) gelijkgesteld aan de verkrijging van een onroerende zaak. In de zogenoemde doorkij...

Lees verder

Eigen woning en overlijden (WPNR 2018/7190)

17-04-2018 - Drs. M.J.J.R. van Mourik

In een zeer uitgebreid artikel behandelt de auteur de gevolgen van de eigenwoningregeling in geval van overlijden. Hij besteedt in geval van ‘de overgang krachtens erfrecht’ tussen partner...

Lees verder

Beleggingsvermogen en bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) (KWEP 2018/2)

06-04-2018 - Mr. drs. J.A. Bult

Voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR) geldt dat onder bedrijfsopvolging wordt verstaan de verkrijging van een materiële onderneming (art. 35b lid 5 SW). De...

Lees verder

Fictief vruchtgebruik: nog steeds fiscale realiteit (KWEP 2018/1)

06-04-2018 - Mr. R.L.M.C. Janssen

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 9 januari 2018 een voor de praktijk van de estate planner bijzonder lezenswaardig arrest gewezen (ECLI:NL:GHARL:2018:199). De aardigheid van dit arrest zit volgens d...

Lees verder

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (KWEP 2018/3)

06-04-2018 - Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

De auteur bespreekt in dit artikel de  Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017). De Oudedagsverplichting (ODV) als zodanig is een nieuw fenomeen en bij invoering door de ...

Lees verder

Geregistreerd partnerschap en het nieuwe huwelijksvermogensrecht (JBN 2018/11)

28-03-2018 - Prof. mr. W.G. Huijgen en mr. L.M. de Hoog

In het artikel behandelen de auteurs een rechtsvraag die aan hen is voorgelegd. Partijen zijn jaren geleden een geregistreerd partnerschap aangegaan. Nu wensen zij dit geregistreerd partnerschap om te...

Lees verder

Het fideicommis en de verhoogde schenkvrijstelling (FTV 2018/8)

28-03-2018 - Mr. dr. R.E. Brinkman

De auteur behandelt in dit artikel één van de voorwaarden die gelden ten aanzien van de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning, zoals deze vrijstelling vanaf 1 ...

Lees verder

De nieuwe draagplichtregel van artikel 1:100 lid 2 BW is te eng (WPNR 2018/7184)

28-03-2018 - Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

De auteur behandelt de nieuwe draagplichtregel van art. 1:100 lid 2 BW. Dit wetsartikel bepaalt, dat voor zover bij de ontbinding van de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen de goederen van d...

Lees verder

Verkrijging kwalificerend ondernemingsvermogen voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de SW (FBN 2018/14)

28-03-2018 - Mr. T.C. Hoogwout

In het artikel komt de verkrijging van een vordering op grond van een finaal verrekenbeding aan de orde en de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna BOR) op de fictieve verkrijging van a...

Lees verder

Besluit eigenwoningregeling en partners: een tegemoetkoming en vereenvoudiging (FBN 2018/13)

28-03-2018 - Mr. B.H. Devilee

De auteur behandelt de goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën voor fiscale partners die gezamenlijk een eigen woning kopen, daarvoor gezamenlijk een eigenwoningschuld aangaan en geen n...

Lees verder

'Algehele' relatievermogensrechtelijke gemeenschap op eigen risico te betreden (WPNR 2018/7187)

28-03-2018 - Mr. L.A.G.M. van der Geld en prof. mr. F.W.J.M. Schols

De auteurs behandelen de op 1 januari 2018 gewijzigde wettelijke gemeenschap van goederen in een beperkte gemeenschap (in plaats van een algehele gemeenschap). Op grond van huidig recht is het slechts...

Lees verder

Meer duidelijkheid over de afwikkeling van de oudedagsverplichting bij overlijden (JBN 2017/55)

16-03-2018 - Mr. drs. E. Smits

Met ingang van 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. Hierdoor is het voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) onder andere mogelijk om in het verleden opge...

Lees verder

Nalatenschappen en schulden (VP-bulletin 2017/57)

16-03-2018 - Mr. S.H.R. Boschma en mr. N. de Poel

In het artikel besteden de auteurs aandacht aan de aansprakelijkheid, het verhaal en de draagplicht voor schulden van een nalatenschap aan de hand van een casus. Met name de gevolgen voor kinderen, wa...

Lees verder

Schenken op papier, mag dat (onderhands of bij volmacht)? (FTV 2018/2)

16-03-2018 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Op grond van art. 7:177 lid 1 BW vervalt een schenking met het overlijden van de schenker voor zover de schenking de strekking heeft pas na het overlijden te worden uitgevoerd. Behalve wanneer die sch...

Lees verder

Een wettelijk deelgenootschap met daarnaast gemeenschappelijk vermogen: een recept voor complexe vermogensrechtelijke puzzel (JBN 2018/6)

16-03-2018 - Prof. mr. B.E. Reinhartz

De auteur bespreekt het arrest van de Hoge Raad van 3 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:156), waarbij echtgenoten naast een wettelijk deelgenootschap ook nog goederen hadden in een eenvoudige gemeen...

Lees verder

Latentie in de BOR, een blijvend geschilpunt? (FBN 2018/6)

16-03-2018 - Mr. A.J. Janssen

De berekening van de belastinglatentie in de bedrijfsopvolgingsregeling van de Successiewet (BOR) is een blijvend onderwerp van procedures. Naar aanleiding van de sprongcassatie ingesteld bij de Hoge ...

Lees verder

Ook voor de reeds (lang) gehuwden kan het huwelijksvermogensregime vanaf 1 januari 2018 zijn gewijzigd (FTV 2018/1)

16-03-2018 - Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Op 1 januari 2018 is de Wet beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. De wet beperkt de omvang van de huwelijksgemeenschap die is of zal ontstaan op of na 1 januari 201...

Lees verder

Rechtskarakter huwelijksgemeenschap (civiel en fiscaal) (FTV 2017/46)

16-03-2018 - Mr. J.C. van Straaten

De huwelijksgemeenschap is een ‘gezamendehandse gemeenschap’, een vorm van gemeenschap zonder aandelen waarin de echtgenoten ieder voor het geheel gerechtigd zijn onder respectering van he...

Lees verder

Turboverdeling huwelijksgemeenschap en erfbelasting (FBN 2017/40)

14-03-2018 - Mr. M. de L. Monteiro

De uitleg van art. 10 SW is een terugkerend thema bij estate planning. In het artikel behandelt de auteur de vraag of toepassing van art. 10 SW kan worden voorkomen in het kader van een turboverdeling...

Lees verder

Ouderlijke boedelverdeling voor ongehuwde partner (JBN 2017/53)

14-03-2018 - Mr. H.J. De Jonge

In dit artikel becommentarieert de auteur een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, die moest oordelen over de geldigheid van een quasi-ouderlijke boedelverdeling. Onder het huidige erfrecht is het n...

Lees verder

De Europese Erfrechtverordening (WPNR 2018/7183)

13-03-2018 - Prof. dr. J.H.M. van Erp

Sinds 17 augustus 2015 bepaalt de Europese Erfrechtverordening welk recht een internationale nalatenschap beheerst. Op grond van het Europese recht is een verordening rechtstreeks bindend in de lidsta...

Lees verder

De fiscale en civielrechtelijke gevolgen van overlijden bij een oudedagsverplichting (WPNR 2018/7183)

13-03-2018 - Drs. M.A.B. Bögemann en mr. dr. G.M.C.M. Staats

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden. Sindsdien is in art. 38p Wet LB 1964 de oudedagsverplichting (ODV) opgenomen....

Lees verder

Weet wat je uitsluit! (JBN 2017/52)

09-03-2018 - Prof. mr. B.E. Reinhartz

De auteur besteedt in dit artikel aandacht aan de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 10 november 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:9010. In die casus was sprake van een uitsluitingsclausule waarin wer...

Lees verder

De Huwelijksvermogensverordening: welke staat heeft rechtsmacht bij geschillen inzake het huwelijksvermogensrecht? (Estate Planner Digitaal 2018/1)

15-02-2018 - Mr. B.F.P. Lhoëst

Op 29 januari 2019 wordt de Huwelijksvermogensverordening (hierna HuwVo) van kracht in achttien lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland. De HuwVo is in deze lidstaten in al haar onderdelen...

Lees verder

Op grond van een misverstand geen huwelijkse voorwaarden gemaakt (Estate Planner Digitaal 2018/2)

15-02-2018 - Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Voor hen die na 1 januari 2018 in het huwelijk treden of een geregistreerd partnerschap aangaan, waarop het Nederlands huwelijksvermogensrecht van toepassing is, is, op grond van de met ingang van 1 j...

Lees verder

Nogmaals: van jubelen tot jammeren (FBN 2017/50)

16-01-2018 - Prof. dr. B.M.E.M. Schols

De auteur bespreekt in het artikel tien aandachtspunten ten aanzien van eigenwoningschenkingen: De eenmaligheid van de schenking. Men kan niet in het ene jaar de gewone (onvoorwaardelijke) verho...

Lees verder

De eigenwoningreserve en partners: Bezint eer ge begint (FBN 2017/46)

12-01-2018 - Mr. B.H. Devilee

Als partners samen een eigen woning kopen en de aankoop deels financieren door een gezamenlijke schuld aan te gaan en deels door inbreng van eigen geld van een van de partners dan ligt bij verkoop van...

Lees verder

Invloed huwelijksgoederenregime op eigenwoningregeling (WPNR 2017/7176)

12-01-2018 - Drs. M.J.J.R. van Mourik

In een zeer uitgebreid artikel behandelt de auteur de verschillende gevolgen van de eigenwoningregeling ten aanzien van in algehele gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten, in de nieuwe wettelijk...

Lees verder

De fiscale facetten van de invoering van de wet tot beperking van de gemeenschap van goederen (FBN 2017/38)

12-01-2018 - Mr. T.C. Hoogwout

De auteur behandelt enkele fiscale gevolgen van de beperking van de wettelijke gemeenschap. Allereerst komt het vervallen wetsvoorstel in de Overige fiscale maatregelen 2018 aan de orde. Daarnaast bes...

Lees verder

Verdeling tijdens vereffening (Tijdschrift Erfrecht 2017/6)

29-12-2017 - Mr. J.Th.M. Diks en mr. dr. N. Lavrijssen

Een erfgenaam een nalatenschap verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden (art. 4:190 BW). Wanneer een nalatenschap beneficiair wordt aanvaard, betekent dit dat de nalatenschap in beginsel...

Lees verder

Het kind, zijn meerouder(s) en het 21ste-eeuwse erfrecht (Tijdschrift Erfrecht 2017/6)

29-12-2017 - Mr. C. Smit

De Staatscommissie Herijking ouderschap heeft een wettelijke facilitering van het juridisch meerouderschap geadviseerd. Het betreft een regeling waarbij paren vóór de geboorte kunnen bew...

Lees verder

NSW-faciliteit erfbelasting, testamentvormen en het finaal verrekenbeding bij overlijden (Tijdschrift Erfrecht 2017/6)

29-12-2017 - Mr. dr. N.V.C.E. Bauduin

De voorwaardelijke invorderingsvrijstelling van art. 7 NSW wordt verleend aan de verkrijger van de eigendom van een NSW-landgoed. Met het oog hierop is het voor een NSW-landgoedeigenaar belangrijk dat...

Lees verder

De verkrijging van een medegerechtigdheid onder de BOR (Estate Planner Digitaal 2017/12)

22-12-2017 - Mr. W. van Seters

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet is ontworpen om te zorgen dat de schenk- en erfbelasting, gezien het belang van de onbelemmerde voortzetting van economische bedrijvigheid, geen ...

Lees verder

De werknemerseis bij schenking van aandelen (Estate Planner Digitaal 2017/11)

22-12-2017 - Mr. A.M.A. de Beer

Bij vervreemding van aanmerkelijkbelangaandelen is de directeur-grootaandeelhouder aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd over de tegenprestatie verminderd met de verkrijgingsprijs van de aandelen. He...

Lees verder

De (gehuwde, lenende) erflater als begunstigde, verzekerde en/of verzekeringnemer van een levensverzekering (FTV 2017/50)

04-12-2017 - Prof. mr. J.W.A. Biemans

In dit artikel gaat de auteur in op de privaatrechtelijke aspecten van de levensverzekering in het erfrecht. Hij gaat daarbij mede in op het geval waarin de erflater (al dan niet als begunstigde, de v...

Lees verder

Het begrip 'gift' in de Successiewet (WPNR 2017/7165)

09-11-2017 - Prof. mr. N.C.G. Gubbels

In art. 1 lid 7 SW wordt voor het begrip schenking in de Successiewet verwezen naar het giftbegrip in het Burgerlijk Wetboek (art. 7:186 BW). In haar oratie heeft de auteur verdedigd dat hieruit niet ...

Lees verder

Samenloop van schenkbelasting en inkomstenbelasting of overdrachtsbelasting (WPNR 2017/7165)

09-11-2017 - Mr. dr. C.G. Dijkstra

De invoering van belastingheffing op schenkingen honderd jaar geleden, resulteerde in een verbreding van de heffingsgrondslag. Er werd immers belasting geheven over verkrijgingen die eerder onbelast b...

Lees verder

De ouder-kindvrijstelling in de schenkbelasting (WPNR 2017/7165)

09-11-2017 - Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken

Met de invoering van het recht van schenking in 1917 heeft geen principiële discussie plaatsgevonden over de rechtsgronden van deze heffing, laat staan over de vrijstellingen die tegelijkertijd w...

Lees verder

Huwelijk en schenking (WPNR 2017/7165)

09-11-2017 - Prof. mr. N.C.G. Gubbels

Over het onderwerp ‘huwelijk en schenking’ is het van wetgevingszijde honderd jaar stil geweest. Dat lag niet aan het ontbreken van aandacht daarvoor in de literatuur. Vooral in de afgelop...

Lees verder

Fictiebesluit schenk- en erfbelasting: Something old, something new, something missing, still something to do? (WPNR 2017/7161)

09-11-2017 - Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

Het besluit van 18 oktober 2016, nr. BLKB2016/130M vervangt het besluit van 4 april 2012, nr. BLKB2012/103M en bevat het beleid over de toepassing van art. 9, 10 en 15 SW. Dit fictiebesluit bevat...

Lees verder

De rechtsgronden van de schenkbelasting (WPNR 2017/7165)

09-11-2017 - Prof. mr. F. Sonneveldt

De schenkbelasting bestaat honderd jaar. Wat waren destijds de rechtsgronden voor de invoering van deze belasting? In dit artikel doet de auteur een poging deze vraag te beantwoorden. Daarnaast wordt ...

Lees verder

De fictieve schenking van een onderneming bij uittreding uit een vennootschap (WPNR 2017/7165)

09-11-2017 - Prof. mr. W. Burgerhart

In de in 1919 verschenen vijfde druk van de ‘Sprenger van Eyk’ werd voor het eerst, naast ‘de heffing eener belasting wegens verkrijging door overlijden’, de belasting op de sc...

Lees verder

Fictieve schenking van rente (WPNR 2017/7165)

09-11-2017 - Mr. H.F. van der Weerd-van Joolingen

In dit artikel geeft de auteur een overzicht van een aantal fictieve schenkingen in de Successiewet. Deze hebben tot doel bepaalde gebeurtenissen, die civielrechtelijk niet als een belastbare verkrijg...

Lees verder

De exceptio plurium litis consortium in erfrechtelijke procedures (Tijdschrift Erfrecht 2017/5)

08-11-2017 - Mr. dr. N. Lavrijssen

In erfrechtkwesties komt het regelmatig voor dat erfgenamen het niet eens worden over de verdeling van de nalatenschap. De nalatenschap vormt een bijzondere gemeenschap op grond van art. 3:189 lid 2 B...

Lees verder

Enkele fiscale aspecten van de vierde tranche (Tijdschrift Erfrecht 2017/5)

08-11-2017 - Prof. mr. dr. W. Burgerhart

De wet tot de wijziging van Boek 1, titel 7 BW en tot aanpassing van de Faillissementswet zal op 1 januari 2018 in werking treden. Met de inwerkingtreding van deze wet is het in 2001 ingezette proces ...

Lees verder

Formele ANBI-vereisten: alert notariaat of inzet computer? (FBN 2017/35)

07-11-2017 - Prof. dr. S.J.C. Hemels

Voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status staan in art. 5b AWR en art. 1a tot en met 1e Uitv.reg. AWR diverse formele en materiële vereisten. Aan beide soorten vereisten moet de ANBI vol...

Lees verder

De defiscalisering van de turboverdeling in de inkomstenbelasting (FTV 2017/43)

07-11-2017 - V.A.C. van den Broek LLM

Met ingang van 1 januari 2017 is de defiscaliseringsregeling van art. 5.4 Wet IB 2001 opnieuw uitgebreid. Sinds 2012 worden de bezittingen waarvan de langstlevende het vruchtgebruik krachtens erfrecht...

Lees verder

Kan door uitleg worden afgeweken van de inkortingsvolgorde van artikel 4:87 BW? (JBN 2017/35)

07-11-2017 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Wanneer de testateur een kind wil onterven is het belangrijk dat hij ook de gevolgen beziet die de onterving heeft voor de verkrijgingen van anderen, met name of sprake is van plaatsvervulling ten gun...

Lees verder

Huwelijksgemeenschap als verhaalsobject, buiten en tijdens faillissement (FTV 2017/40)

07-11-2017 - Prof. mr. drs. J.W.A. Biemans

In het wetsvoorstel 33 987, dat per 1 januari 2018 in werking treedt, vormt het nieuwe art. 1:96 lid 3 BW een belangrijke wijziging ten opzichte van het huidige recht. Het verhaal op goederen van de g...

Lees verder

De normale bedrijfsuitoefening van artikel 1:88 lid 5 BW (WPNR 2017/7166)

07-11-2017 - Mr. A.A.J. Smelt

Een echtgenoot die zekerheid stelt voor een schuld van een derde behoeft daarvoor op grond van art. 1:88 lid 1 onder c BW de toestemming van diens echtgenoot. Op deze regel bestaat een aantal uitzonde...

Lees verder

De nieuwe wet inzake de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen (wetsvoorstel 33987) (JBN 2017/45)

07-11-2017 - Prof. mr. W.G. Huijgen

De auteur bespreekt de inhoud van het wetsvoorstel waaronder mede de wijziging van de Faillissementswet in dat verband. De omvang van de nieuwe wettelijke gemeenschap van goederen komt aan bod. Beschr...

Lees verder

In- of uitsluiten: that’s the question (Estate Planner Digitaal 2017/9)

19-10-2017 - Mr. P.J.T. van Gompel

Op 1 januari 2018 treedt het wetsvoorstel 33 987 tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen in werking. Eén van de belangrijkste wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht vanaf d...

Lees verder

Auteursrecht als onderdeel van de huwelijksgoederengemeenschap of nalatenschap (Estate Planner Digitaal 2017/10)

19-10-2017 - Mr. A.P. Pouw en mr. C.J.T. van Niekerk-van Stempvoort

In dit artikel bespreken de auteurs de juridische gevolgen als auteursrechten onderdeel (gaan) uitmaken van een huwelijksgoederengemeenschap en/of van de nalatenschap van de auteursrechthebbende. Teve...

Lees verder

Praktijkupdate bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956 (zomer 2017) (KWEP 2017/20)

18-09-2017 - Mr. J.C.L. Zuiderwijk

In dit artikel geeft de auteur een overzicht op de ontwikkelingen rond de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Dit als opmaat naar het nieuwe seizoen 2017/2018. Ook het afgelopen ‘BOF-...

Lees verder

Het legaat van een huwelijksgemeenschapsgoed (KWEP 2017/19)

18-09-2017 - Mr. dr. G.G.B. Boelens

In dit artikel gaat de auteur in op het legaat ten laste van de huwelijksgemeenschap en de werking van art. 4:51 BW. Indien de erflater een bepaald goed uit de huwelijksgemeenschap legateert, kan men ...

Lees verder

De stilzittende schenker (KWEP 2017/18)

14-09-2017 - Prof. mr. N.C.G. Gubbels

Op 19 april 2017 heeft de auteur haar oratie gehouden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam over het schenkingsbegrip in de Successiewet. De Successiewet verwijst voor het begrip schenking naar het ...

Lees verder

Wijziging wettelijk kader pensioen in eigen beheer, de schenkbelastingaspecten! (FTV 2017/37)

07-09-2017 - Mr. C.A.H. Luijken

Per 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden. Naast handhaving van de opgebouwde pensioenaanspraken worden tijdelijk twee ...

Lees verder

Het levenstestament en artikel 4:18 lid 1 BW (JBN 2017/39)

07-09-2017 - Mr. H.J. de Jonge

Art. 4:18 lid 1 BW bepaalt dat een echtgenoot binnen drie maanden vanaf de dag waarop de nalatenschap is opengevallen, door middel van een verklaring bij notariële akte, binnen die termijn gevolg...

Lees verder

Een stiefkind is ook (maar) een kind (Estate Planner Digitaal 2017/7)

21-08-2017 - Mr. C.B. Baard

Een stiefkind, ook wel voorkind genoemd, is een kind uit een eerdere relatie van de echtgenoot of geregistreerd partner. Door het opvolgende huwelijk (of geregistreerd partnerschap) wordt het kind van...

Lees verder

Evenredige toerekening van een latente tegenprestatie (Estate Planner Digitaal 2017/8)

21-08-2017 - Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

Als niet duidelijk is wat de rechter voor ogen had bij het doen van de uitspraak, ontstaat verwarring in de praktijk. Eens te meer als de rechtspraak is gewezen door ons hoogste rechtscollege, de Hoge...

Lees verder

De uitsluitingsclausule in internationale gevallen (Tijdschrift Erfrecht 2017/4)

10-08-2017 - Mr. E.C.E. Schnackers

Hoe moet worden omgegaan met een erfenis of schenking afkomstig van een niet-Nederlander aan iemand die in de huidige Nederlandse gemeenschap van goederen is getrouwd, zonder dat er een uitsluitingscl...

Lees verder

De in- en uitsluitingsclausule in het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Tijdschrift Erfrecht 2017/4)

10-08-2017 - Mr. L.A.G.M. van der Geld

Op 1 januari 2018 treedt de Wet beperking gemeenschap van goederen in werking. De beperking van de gemeenschap van goederen zit onder meer in het van rechtswege buiten de gemeenschap vallen van verkri...

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsregeling: enkele praktijkontwikkelingen (FTV 2017/31)

17-07-2017 - Mr. dr. J. Ganzeveld en drs. M.J.A.M. van Gijlswijk

De bedrijfsopvolgingsregeling voor aanmerkelijkbelanghouders in de Wet IB 2001 en de Successiewet speelt een belangrijke rol bij de fiscale advisering van directeur-grootaandeelhouders. In dit artikel...

Lees verder

Derdenwerking in het ipr huwelijksvermogensrecht nu en straks (WPNR 2017/7153)

12-07-2017 - Mr. S.H. Heijning

Op 24 juni 2016 is in Brussel de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening (HuwVo) aangenomen. De HuwVo treedt voor een aantal EU-lidstaten in werking op 29 januari 2019, waarvan Nederland er &eacut...

Lees verder

IB-latentie naar evenredigheid toerekenen bij bedrijfsopvolgingsregeling (FBN 2017/23)

12-07-2017 - Mr. A.C.M. de Vries

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 23 maart 2016 geoordeeld dat bij toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet de latente inkomstenbelasting evenredig moet worden toegerekend...

Lees verder

De beperking van de terugwerkende kracht van de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap ten behoeve van de verdrongen erfgenamen (WPNR 2017/7150)

12-07-2017 - Mr. L.M. de Hoog

De gerechtelijke vaststelling van het ouderschap biedt het kind de mogelijkheid om een familierechtelijke betrekking te doen ontstaan tussen hem en zijn verwekker. Deze vaststelling van het ouderschap...

Lees verder

Over voorwaardelijk werkende goederenrechtelijke huwelijksvermogensregimes en in- of uitsluitingsclausules (WPNR 2017/7154)

12-07-2017 - Mr. J.B. Vegter

In de heersende leer wordt aangenomen dat het echtgenoten niet is toegestaan een huwelijksvermogensregime overeen te komen waarvan de werking afhankelijk gemaakt is van een voorwaarde. Komen aanstaand...

Lees verder

Pensioen in eigen beheer: Erfrechtelijke aspecten (VFP 2017/6)

04-07-2017 - Mr. T. Denekamp en drs. M.C.B. Bril

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is per 1 april 2017 ingegaan. De directeur-grootaandeelhouder (dga) die pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd, hee...

Lees verder

Een nieuwe Europese verordening; het huwelijksvermogensrecht is aan de beurt! (KWEP 2017/12)

03-07-2017 - Dr. I. Curry-Sumner

Om cliënten van goed advies te kunnen voorzien over hun vermogen, is een vooruitziende blik van essentieel belang. Iemand wil namelijk beslissingen in het heden nemen over wat er in de toekomst m...

Lees verder

Juridische (af)splitsing en bedrijfsopvolging (KWEP 2017/11)

03-07-2017 - Drs. J.A. Bult

Bij de bedrijfsopvolging van een (indirect) aanmerkelijk belang is de aard van het in de vennootschap aanwezige vermogen fiscaal gezien een belangrijk gegeven. Zo vormt bijvoorbeeld beleggingsvermogen...

Lees verder

Het levenstestament en/in de notariële praktijk (WPNR 2016/7131)

01-07-2017 - Mr. dr. R.E. Brinkman en mr. J.M. van Anken

Het levenstestament kan een aantal kwetsbaarheden vertonen, waarop de wetgever zou moeten reageren met aanvullende - vooral beschermende - wettelijke maatregelen. Een goed notarieel levenstestament ka...

Lees verder

De cliënt, de dokter en de notaris (FTV 2010/42)

01-07-2017 - Mr. J.P.F. Kooijman

In de trits cliënt, dokter, notaris is de cliënt de belangrijkste, althans voor dit artikel. Er wordt hier ingegaan op de volgende twee vragen. Zou er, zolang er een richtlijn van de Koninkl...

Lees verder

Het levenstestament 'über den Tod hinaus' (WPNR 2016/7129)

01-07-2017 - Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

Hoe verhoudt zich de in een levenstestament opgenomen volmacht met werking na overlijden tot de uiterste wilsbeschikking? Of, anders: wat is – na het overlijden van de erflater – de positi...

Lees verder

Het levenstestament, een inleiding (FTV 2010/40)

01-07-2017 - Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck en mr. R.C.E. van der Heide-van IJlzinga Veenstra

Een levenstestament is een notariële akte, waarin door de levenstestateur een aantal zaken wordt vastgelegd voor het geval er tijdens zijn leven iets gebeurt waardoor hij zelf - al dan niet tijde...

Lees verder

Volmacht in levenstestament en wilsonbekwaamheid (FTV 2017/34)

01-07-2017 - Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Het notariaat, maar ook banken en andere financiële adviseurs bevelen levenstestamenten op grote schaal aan, waarna ze door het notariaat worden gemaakt. Terecht is het levenstestament een speerp...

Lees verder

Ondernemersvolmacht (FTV 2010/44)

01-07-2017 - Mr. E. van As en mr. R. Wiechers

Voor ondernemers zal de ‘ondernemersvolmacht’ een belangrijk onderdeel zijn van het levenstestament. Onder ondernemersvolmacht willen de auteurs in het verband van het levenstestament vers...

Lees verder

Het levenstestament en estate planning (FTV 2010/41)

01-07-2017 - Mr. C.G.C. Engelbertink

In de totstandkomingsfase van het levenstestament is er veel aandacht besteed aan de mogelijkheid om in deze akte verscheidene zaken te kunnen vastleggen. In dit artikel wordt stilgestaan bij de vraag...

Lees verder

Het levenstestament in Duitsland en Frankrijk - civielrechtelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van vermogen en persoon, zonder tussenkomst van de rechter (FTV 2010/46)

01-07-2017 - Mr. B.O. Kapma

Een levenstestament is een schriftelijk stuk waarin de opsteller zo veel mogelijk heeft aangegeven hoe er met hem en zijn vermogen dient te worden omgegaan in situaties waarin hij niet in staat is zij...

Lees verder

Het levenstestament in de Anglo-Amerikaanse wereld (FTV 2010/45)

01-07-2017 - Mr. A.M. Vrenegoor en prof. dr. F. Sonneveldt

In dit artikel werpen de auteurs een blik over de grens naar de common law-benadering van wat zij in Nederland het levenstestament noemen. Daarbij beperken zij ons tot het Verenigd Koninkrijk en de Ve...

Lees verder

Verrassende vragen over het levenstestament: inzicht in de (uiterste) wil door inzage in het CTR en het testament (JBN 2016/54)

01-07-2017 - Mr. dr. R.E. Brinkman en mr. J.M. van Anken

Kan de gevolmachtigde krachtens levenstestament inzage krijgen in het CTR? En zo ja, kan hij alsdan een afschrift van het testament van volmachtgever/levenstestateur opvragen bij de notaris? In hun a...

Lees verder

De verklaring van levenstestament (WPNR 2016/7131)

01-07-2017 - Mr. L.A.G.M. van der Geld

Er is op dit moment (nog) geen wettelijke basis voor de verklaring van levenstestament. Tot 1992 was ook de verklaring van erfrecht ‘informeel’ terwijl deze volop door notarissen onderhand...

Lees verder

Het levenstestament en de bank (WPNR 2016/7130)

01-07-2017 - Mr. T. Denekamp

Het levenstestament wordt opgesteld door de notaris en bereikt de bank meestal pas als de gemachtigde in actie komt, omdat de volmachtgever niet meer (goed) zelfstandig kan handelen. De auteur maakt v...

Lees verder

Certificeren: geen kunst? (VFP 2017/5)

22-06-2017 - Mr. P.W. Hofman

De certificering van vermogen is een veelgebruikte methode om de zeggenschap en het economische belang bij vermogensbestanddelen te scheiden; ideaal om bijvoorbeeld in geval van estate planning cli&eu...

Lees verder

De afwikkeling van een nalatenschap indien men bekend is met het bestaan van een kind dat door de erflater is verwekt (JBN 2017/27)

22-06-2017 - Mr. L.M. de Hoog

Indien een kind na het overlijden van zijn verwekker diens vaderschap gerechtelijk laat vaststellen, komt het ingevolge art. 1:207 lid 5 BW met terugwerkende kracht in familierechtelijke betrekking to...

Lees verder

Niet iedere executeur is een Edelweissexecuteur (FBN 2017/19)

22-06-2017 - Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

In dit artikel bespreekt de auteur het arrest van het Hof Den Haag van 3 augustus 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3019, waarin in geschil was of de Ontvanger de executeur terecht hoofdelijk aansprakelijk hee...

Lees verder

Bedrijfsopvolging en vastgoed; actuele ontwikkelingen (FBN 2017/18)

22-06-2017 - Dr. A. Rozendal

De toepassing van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten op de verkrijging van aandelen in vastgoedvennootschappen staat inmiddels al weer enkele jaren volop in de belangstelling. Daarbij staat de ...

Lees verder

De weemoedige schenker (FBN 2017/14)

22-06-2017 - Mr. dr. W.R. Kooiman

In dit artikel gaat de auteur in op de herroepelijke schenking. In de praktijk is het veelvoorkomend dat een schenking van enige proportie, bijvoorbeeld de schenking aanmerkelijkbelangaandelen in het ...

Lees verder

Samenwoners: verblijvingsbeding of testament? (Estate Planner Digitaal 2017/5)

19-06-2017 - Mr. L. Stokkel

(Beginnende) samenwoners die willen regelen dat bij een overlijden van één van hen de andere partner de volledige eigendom van de woning verkrijgt, kunnen hiervoor een verblijvingsbeding...

Lees verder

Woonplaats, gewone verblijfplaats, werkelijk verblijf (Estate Planner Digitaal 2017/6)

19-06-2017 - Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

De woonplaats van een natuurlijk persoon en de vestigingsplaats van een rechtspersoon vormt voor deze subjecten een aanknopingspunt voor diverse rechten en verplichtingen. Daar zijn onder meer grondwe...

Lees verder

ANBI-vereisten in de praktijk: een stand van zaken (FTV 2017/22)

14-06-2017 - Prof. dr. S.J.C. Hemels

De staatssecretaris van Financiën heeft op 27 januari 2017 de evaluaties van de giftenaftrek en de praktijk rondom algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en sociaal belang behartigende...

Lees verder

BOR-reparatiewetgeving indirecte belangen (WPNR 2017/7149)

14-06-2017 - Mr. A.M.A. de Beer

Uit het arrest HR 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:705, volgt dat de bedrijfsopvolgingsregelingen in de Successiewet en Wet IB 2001 (BOR) ook van toepassing zijn op een belang van een houdstervennootsch...

Lees verder

Eerste uitspraak van de Hoge Raad over de uitsluitingsclausule in een internationale casus (JBN 2017/23)

14-06-2017 - Mr. S.H. Heijning

In dit artikel bespreekt de auteur het arrest HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:276. De Hoge Raad heeft hierin voor de eerste maal uitspraak gedaan in een internationale kwestie waar een erfrechtel...

Lees verder

Het Successiebesluit van 18 oktober 2016: over een slingerpad naar boven, maar de top is nog niet bereikt! (FTV 2017/25)

14-06-2017 - Mr. P. Blokland

Met het Successiebesluit van 18 oktober 2016, nr. BLKB2016/130M is het besluit van 4 april 2012, nr. BLKB2012/103M vervangen. Het nieuwe besluit codificeert met name een aantal toezeggingen op he...

Lees verder

Peb - Talk: Schenkingsperikelen rondom uitfasering pensioen in eigen beheer (WPNR 2017/7148)

15-05-2017 - Mr. C.A.W. Zandvoort-Gerritsen en mr. J.H.J. Jansen

Het op Prinsjesdag gepubliceerde wetsvoorstel inzake de uitfasering van pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is inmiddels door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen...

Lees verder

Een internationaal huwelijk: onverwacht vermogensrecht (VFP 2017/4)

15-05-2017 - Mr. dr. E.R. Helder

De Hoge Raad heeft op 17 februari 2017 uitspraak gedaan in een zaak die het belang van huwelijkse voorwaarden illustreert en tegelijk laat zien dat Nederland met de algehele gemeenschap van goederen a...

Lees verder

Een eeuw schenkbelasting (FBN 2017/9)

15-05-2017 - Mr. A.J. Janssen

De geschiedenis van belastingheffing naar aanleiding van een overlijden is oud. Al in de klassieke oudheid kwam een dergelijke heffing voor. Een algemene belasting op schenkingen werd echter pas in ja...

Lees verder

De CV als rechtsvorm bij bedrijfsopvolging (VFP 2017/4)

15-05-2017 - Drs. F.M. Hartog

Bedrijfsopvolging is het proces waarin eigendom en zeggenschap van een bedrijf al dan niet volgtijdelijk worden overgedragen aan de volgende generatie. In dit proces spelen zowel financiële, fisc...

Lees verder

Reactie op “Het fideicommis en de legitieme portie” in WPNR 2016/7132. Met naschrift van prof. mr. W. Burgerhart en mr. dr. R.E Brinkman (WPNR 2017/7147)

15-05-2017 - Prof. dr. S. Perrick

De stelling van Burgerhart en Brinkman in WPNR 2016/7132, dat een bezwaarde bij een fideïcommissaire erfstelling voor zijn aanvullende legitieme eerst dient in te korten op de making aan ‘z...

Lees verder

Schenkingen bij leven, de inbreng ervan en hun invloed op de omvang van de legitieme (VFP 2017/4)

15-05-2017 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

Schenkingen met de warme hand zijn populairder dan schenkingen met de koude hand; liever bij leven dan na overlijden, dan kan de schenker zich warmen aan de dankbaarheid die er het gevolg van is. Maar...

Lees verder

Aandachts- en knelpunten (de)fiscalisering (Estate Planner Digitaal 2017/4)

20-04-2017 - Mr. M. Kopinsky

Defiscalisering houdt in dat bepaalde vermogensbestanddelen niet tot de bezittingen respectievelijk schulden behoren in het kader van de belastingheffing in box 3. Defiscalisering is geregeld in art. ...

Lees verder

Beslag voor niet opeisbare erfrechtelijke vorderingen: nieuwe kansen, nieuwe prijzen? (Estate Planner Digitaal 2017/3)

20-04-2017 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

Op 24 juni 2016 heeft de Hoge Raad een bijzonder arrest gewezen, dat voor de praktijk van het erfrecht van groot belang kan zijn (ECLI:NL:HR:2016:1271). De auteur heeft het bewust over ‘kan&rsqu...

Lees verder

Evaluatie giftenaftrek (Tijdschrift Erfrecht 2017/2)

11-04-2017 - Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

In 2016 verschenen drie rapporten over de giftenaftrek: twee van de hand van het ministerie van Financiën en een derde door een extern bureau samengesteld rapport. Naar aanleiding van deze drie r...

Lees verder

De onherroepelijke volmacht en de ontbinding van de huwelijksgemeenschap waarin de volmachtgever is gehuwd (Tijdschrift Erfrecht 2017/2)

11-04-2017 - Prof. dr. S. Perrick

In dit artikel beantwoordt de auteur de vraag wat de invloed is van de ontbinding van de huwelijksgemeenschap op de onherroepelijke volmacht tot beschikking over een goed dat tot de wettelijke gemeens...

Lees verder

Het fideicommis en de rechtspersoon als bezwaarde of verwachter (Tijdschrift Erfrecht 2017/2)

11-04-2017 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Regelmatig wordt in een testament een rechtspersoon als erfgenaam opgenomen. Vaak, maar niet altijd, is dat een rechtspersoon met een ideële doelstelling. In dit artikel gaat de auteur in op de v...

Lees verder

Kiest u voor België, Nederland of Duitsland, als het uw nalatenschap betreft? (KWEP 2017/3)

11-04-2017 - Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven en S.H.P. Vanstipelen LLM

Op 4 november 2016 werd in Lanaken (Belgisch Limburg) een symposium gehouden over nalatenschappen in de Euregio. Doel van de bijeenkomst was op zowel wetenschappelijke als praktische wijze aandacht te...

Lees verder

Het willekeurige karakter van de verboden beschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2017/1)

10-04-2017 - Mr. H.J. de Jonge

In dit artikel gaat de auteur in op het willekeurige karakter van de kring van verdachte personen in het erfrecht. De vraag kan worden opgeworpen waarom een curator – en in mindere mate een bewi...

Lees verder

Het legaat aan een erfgenaam: een gewoon legaat? (Tijdschrift Erfrecht 2017/1)

10-04-2017 - Mr. dr. G.G.B. Boelens

In dit artikel staat de auteur stil bij het legaat aan een erfgenaam – ook wel ‘prelegaat’ genoemd – en de vraag of, en zo ja, in hoeverre, een dergelijk legaat verschilt van e...

Lees verder

Het recht van de legitimaris op informatie over de periode voor het overlijden van de erflater (Tijdschrift Erfrecht 2017/1)

10-04-2017 - Mr. F.W. Brans en mr. Ph.A.J. Raaijmaakers

In dit artikel wordt onderzocht of en in hoeverre de legitimaris belang heeft bij en recht heeft op inzage in de financiële situatie (waaronder bankafschriften) van de erflater over de periode v&...

Lees verder

Verrassende vragen over het levenstestament: de grenzen van herroeping van de volmacht (JBN 2017/13)

03-04-2017 - J.M. van Anken en mr. dr. R.E. Brinkman

Het levenstestament heeft ingang gevonden in het juridische landschap. Inmiddels is ruime ervaring opgedaan met het opstellen ervan, maar de praktijk leert dat bij de uitvoering ervan regelmatig verra...

Lees verder

Verrijkt wie verliest wat hij leent? (FTV 2017/15)

03-04-2017 - Mr. dr. W.R. Kooiman

In FTV 2016/51 schrijft Gubbels over de heffing van schenkbelasting bij het verstrekken van een niet-zakelijke geldlening door een natuurlijk persoon aan de vennootschap waarin hij alle aandelen houdt...

Lees verder

Naschrift bij de reactie van de heer Kooiman (FTV 2017, nr. 15) (FTV 2017/16)

03-04-2017 - Prof. mr. N.C.G. Gubbels

In dit artikel staat de auteur uitsluitend stil bij de opmerkingen van Kooiman in FTV 2017/15 over de schenkbelastingaspecten van de onzakelijke lening. ...

Lees verder

Reactie op “Het levenstestament en zorgbeslissingen” van prof. mr. J. Legemaate in WPNR 2016/7126. Met naschrift van prof. mr. J. Legemaate (WPNR 2017/7138)

24-03-2017 - Mr. J.H. Oomen

De bijdrage van Legemaate in WPNR 2016/7126, met als kernboodschap dat bemoeienis van een notaris met een wilsverklaring weinig meerwaarde heeft, nodigt volgens de auteur uit tot een reactie. De auteu...

Lees verder

De executeur, de ruimschoots toereikend verklaring en de beneficiaire aanvaarding (WPNR 2017/7138)

24-03-2017 - Mr. K.B. van den Berg en mr. A.H.G. Wilod Versprille

De kamer voor het notariaat te ’s-Hertogenbosch heeft op 18 april 2016 een notaris de tuchtmaatregel waarschuwing opgelegd omdat zij als executeur optrad zonder op het moment van de beneficiaire...

Lees verder

Aanpassingen van het APV-regime in het Belastingplan 2017 – de nieuwe toerekeningsstop geanalyseerd (FTV 2017/7)

24-03-2017 - Prof. dr. J.P. de Boer

Het Belastingplan 2017 bevatte inhoudelijk weinig nieuws. De belangrijkste wijzigingen die met het Belastingplan zijn doorgevoerd in de Wet IB 2001 hebben betrekking op het tegengaan van oneigenlijk g...

Lees verder

Uitleg (artikel 4:46 lid 1 BW); onmogelijk te vervullen last of voorwaarde (artikel 4:45 lid 1 BW). Of: hoe fataal is een in een testament gestelde termijn? (JBN 2017/7)

23-03-2017 - Mr. P.J.F.M. le Cat

Volgens de uiterste wil van erflater zijn de erfgenamen verplicht om binnen een jaar na het overlijden een notariële akte op te maken waarbij erflaters echtgenote onder meer verplicht is om zeker...

Lees verder

Echtscheiding en erfrechtelijke voorzieningen (FTV 2017/3)

22-03-2017 - Prof. mr. dr. A.H.H. Stollenwerck

In dit artikel bespreekt de auteur de voorzieningen die iemand bij uiterste wil kan treffen als hij van zijn echtgenoot wil scheiden. De ervaring leert namelijk dat veel echtgenoten zich niet realiser...

Lees verder

Uitfaseren pensioen in eigen beheer: moet de partner gecompenseerd worden? (Estate Planner Digitaal 2017/1)

17-02-2017 - Mr. M.G. Eerenstein

Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel inzake de uitfasering van pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen gepubliceerd. Eén van de belangrijkste onderdelen daarvan is dat het...

Lees verder

Vernietiging van huwelijkse voorwaarden op grond van (faillissements)pauliana (Estate Planner Digitaal 2017/2)

17-02-2017 - Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Er kunnen voor echtgenoten verschillende redenen zijn om het voor hun huwelijk gekozen huwelijksgoederenregime te willen wijzigen. Het starten van een onderneming door een echtgenoot kan een reden zij...

Lees verder

Nieuwe Europese IPR-verordeningen inzake huwelijksvermogensrecht en vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen (Tijdschrift Erfrecht 2016/6)

23-01-2017 - Mr. J.G. Knot en mr. J.L.D.J. Maasland

De notariële praktijk raakt, na hier inmiddels ruim een jaar mee te hebben gewerkt, steeds vertrouwder met de Europese Erfrechtverordening. Op 24 juni 2016 zijn door de Europese Raad opnieuw twee...

Lees verder

Van ‘levensexecuteur’ tot executeur, waar ligt de grens? (Tijdschrift Erfrecht 2016/6)

23-01-2017 - Mr. dr. N.V.C.E. Bauduin

De toename van het aantal levenstestamenten brengt ook voor de erfrechtpraktijk interessante vragen aan het licht. Stel bijvoorbeeld dat degene die in het testament van de erflater tot executeur is be...

Lees verder

Onrechtmatig onttrokken gelden en de daarover verschuldigde rente (HR 27 mei 2016, ECL:NL:HR:2016:995) en de invloed daarop van het levenstestament (JBN 2017/2)

23-01-2017 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Het komt steeds vaker voor dat kinderen al vóór het overlijden van de ouders hun vermogen beheren, hetzij via een ‘eenvoudige’ bankvolmacht, hetzij via een levenstestament. M...

Lees verder

De afwikkeling/vereffening van een fideicommissaire nalatenschap na de vervulling van de voorwaarde (Tijdschrift Erfrecht 2016/6)

23-01-2017 - Mr. dr. R.E. Brinkman

In dit artikel gaat de auteur in op de afwikkeling en vereffening van de fideicommissaire nalatenschap, ook wel een tweetrapsnalatenschap genoemd, waarin een bezwaarde en verwachter na elkaar tot erfg...

Lees verder

Rekening en verantwoording door de mantelzorger (WPNR 2016/7132)

09-01-2017 - Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann

De wet kent geen algemene regeling over het ontstaan en de inhoud van verplichtingen tot het doen van rekening en verantwoording door de mantelzorger, waaronder de ‘levensexecuteur’. Evenm...

Lees verder

Het fideicommis en de legitieme portie (WPNR 2016/7132)

09-01-2017 - Prof. mr. W. Burgerhart en mr. dr. R.E Brinkman

Regelmatig rijzen vragen over de positie van een legitimaris die tegelijk bezwaarde of verwachter is in een fideicommissaire rechtsverhouding. De spannendste vraag is dan of de voorwaardelijkheid van ...

Lees verder

Het levenstestament: een korte analyse van veel gebruikte modellen in de notariële praktijk (WPNR 2016/7132)

09-01-2017 - Prof. mr. L.C.A. Verstappen

Praktijkgevallen maken duidelijk dat het verlenen van algehele, allesomvattende volmachten zonder ook maar enige restricties of toezicht, bijvoorbeeld de verplichting rekening en verantwoording af te ...

Lees verder

De domme legataris (FBN 2016/66)

30-12-2016 - Mr. dr. W.R. Kooiman

Bij het structureren van de bedrijfsopvolging kan de schenkbelasting een verstorende factor zijn. In dit artikel bespreekt de auteur het risico op heffing van schenkbelasting indien een legataris (zon...

Lees verder

Algemeen nut beogende instellingen bij financiële planning (VFP 2016/12)

27-12-2016 - Mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst en mr. M. Kopinsky

De Nederlandse wetgever stimuleert sinds jaar en dag fiscaal het geven aan goede doelen, de zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Na een korte inleiding over de fiscale facilit...

Lees verder

De BOR: indirecte aandachtspunten, direct oppassen! (KWEP 2016/29)

27-12-2016 - Mr. D.H. Fluijt

In dit artikel bespreekt de auteur eerst het meesleep aanmerkelijk belang (art. 4.9 Wet IB 2001), het meetrek aanmerkelijk belang (art. 4.10 Wet IB 2001), het fictief aanmerkelijk belang (art. 4.11 We...

Lees verder

De pot met goud, de bankrekening en het voorkomen van misbruik van volmacht (KWEP 2016/28)

27-12-2016 - Mr. J.M. Tempelaar

Het levenstestament mag zich in een grote belangstelling verheugen. De basis van het levenstestament is echter reeds lang geleden door het notariaat gelegd door het veelvuldig opmaken van algemene vol...

Lees verder

Lening aandeelhouder aan bv en de gevolgen voor de schenkbelasting (FTV 2016/51)

19-12-2016 - Prof. mr. N.C.G. Gubbels

In dit artikel wordt ingegaan op de schenkbelastingaspecten van een lening die is verstrekt door een natuurlijk persoon aan ‘zijn’ bv. Het gaat dan uiteraard niet om de gewone zakelijke le...

Lees verder

De fiscale gevolgen van wetsvoorstel 33987 (beperking wettelijke gemeenschap van goederen) (FTV 2016/52)

19-12-2016 - Mr. C.L.M. Brouwers

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen. Momenteel ligt het voorstel bij de Eerste Kamer, waar de initi...

Lees verder

Estate planning na de Brexit (Estate Planner Digitaal 2016/15)

15-12-2016 - Mr. M. de L. Monteiro

Op 23 juni 2016 heeft 52% van de Britse burgers bij referendum gestemd voor uittreding uit de Europese Unie. In de volksmond wordt dit ‘Brexit’ genoemd. Deze spectaculaire uitslag heeft zo...

Lees verder

De Europese Huwelijksvermogensrechtverordening; toepasselijk recht en rechtskeuzemogelijkheden (Estate Planner Digitaal 2016/14)

15-12-2016 - Mr. B.F.P. Lhoëst

Op 29 januari 2019 wijzigen de Nederlandse regels over bevoegdheid, wetsconflicten, erkenning en tenuitvoerlegging inzake het toepasselijke huwelijksvermogensrecht. Op die datum wordt namelijk de Euro...

Lees verder

HR 15 april 2016, BNB 2016/166: een nadere beschouwing en belang voor de fiscale praktijk (WPNR 2016/7129)

07-12-2016 - Mr. D.C. Simonis

In de Wet IB 2001 en de Successiewet zijn faciliteiten opgenomen op basis waarvan bedrijfsopvolgingen fiscaal vriendelijk kunnen plaatsvinden. Een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van deze be...

Lees verder

Het levenstestament in het Nederlandse internationaal privaatrecht (WPNR 2016/7128)

28-11-2016 - Mr. S.H. Heijning en mr. M.I.W.E. Hillen-Muns

Als een Nederlander met een gewone verblijfplaats in het buitenland of een persoon met een andere nationaliteit dan de Nederlandse bij de notaris komt voor het opstellen van een levenstestament, ziet ...

Lees verder

Een tweede leven voor periodieke giften (FBN 2016/59)

21-11-2016 - Mr. J.M. Bom

In dit artikel staat de auteur eerst stil bij de oorzaken van de onzekerheid die momenteel in de praktijk heerst over de vraag of een periodieke gift nu wel of niet afhankelijk gesteld kan worden van ...

Lees verder

Een Europese Erfbelastingverordening in de pijplijn (FBN 2016/60)

21-11-2016 - Prof. dr. F. Sonneveldt en mr. M. de L. Monteiro

In december 2015 heeft een door de Europese Commissie ingestelde groep van experts een rapport uitgebracht in verband met grensoverschrijdende erfbelasting: ‘Ways to tackle inheritance cross-bor...

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing bij fictieve verkrijging op grond van artikel 13a SW?! (FBN 2016/61)

21-11-2016 - Mr. dr. C.G. Dijkstra

Onlangs verschenen twee rechtbankuitspraken (ECLI:NL:RBZWB:2016:2212 en ECLI:NL:RBGEL:2016:3064) waarin werd beslist dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR) niet van toepassing was ...

Lees verder

De ik-opa-making: eindelijk duidelijkheid? (WPNR 2016/7126)

14-11-2016 - Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken en mr. J.B. Vegter

De aanleiding voor dit artikel is de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 20 augustus 2015, waarin werd geoordeeld dat een als last geformuleerde ik-opa-making als een legaat moet worde...

Lees verder

Het levenstestament en zorgbeslissingen (WPNR 2016/7126)

14-11-2016 - Prof. mr. J. Legemaate

Het levenstestament is onder meer bedoeld om mensen die door ziekte of ongeval niet meer in staat zijn te communiceren en beslissingen te nemen, in staat te stellen hun wensen met betrekking tot een m...

Lees verder

Gevolgen van het faillissement van een echtgenoot voor huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk en het vestigen van een hypotheekrecht (JBN 2016/46)

07-11-2016 - Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Het opmaken van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk met een bepaald doel – in de casus die in dit artikel wordt besproken, was dit het inkomen van de vrouw buiten de failliete boedel hou...

Lees verder

Help, ik heb de loterij gewonnen, wat nu? (FTV 2016/44)

07-11-2016 - Prof. dr. F. Sonneveldt

Tot de auteur wendde zich onlangs een man die de hoofdprijs in een buitenlandse loterij heeft gewonnen. Dit heeft de man, 75 jaar oud en weduwnaar, een nettobedrag van vijftig miljoen euro opgeleverd....

Lees verder

Het levenstestament en de toestemming van artikel 1:88 BW (JBN 2016/52)

07-11-2016 - Mr. J.G. Gräler

Veelvuldig worden in het notariaat levenstestamenten gemaakt waarin een volmachtgever aan zijn echtgenote de bevoegdheid verleent om (als gevolmachtigde) “toestemming te verlenen voor rechtshand...

Lees verder

Een wettelijke regeling voor het levenstestament? (WPNR 2016/7123)

07-11-2016 - Mr. K. Blankman

Het aantal levenstestamenten blijkt sneller toe te nemen dan het aantal door de rechter uitgesproken maatregelen ter bescherming van meerderjarigen. In 2015 was voor het eerst het aantal gepasseerde l...

Lees verder

Ultimum remedium ter bestrijding van de grensoverschrijdende erfbelastingproblematiek binnen de Europese Unie (WPNR 2016/7121)

24-10-2016 - Prof. dr. F. Sonneveldt

Op verzoek van de Europese Commissie heeft een groep van deskundigen zich gedurende de jaren 2014 en 2015 beziggehouden met het vinden van mogelijkheden om belastingbarrières op te heffen, waar...

Lees verder

Reparatiewetsvoorstel bedrijfsopvolgingsregeling schiet zijn doel voorbij (Estate Planner Digitaal 2016/13)

21-10-2016 - Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan het reparatiewetsvoorstel bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) dat naar verwachting met terugwerkende kracht per 1 juli 2016 van kracht zal worden. Het wetsv...

Lees verder

De Nederlandse ouderlijke boedelverdeling binnen de Euregio (Estate Planner Digitaal 2016/12)

21-10-2016 - Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

Nederlandse ouderlijke boedelverdelingstestamenten en de Nederlandse wettelijke verdeling bieden de langstlevende echtgenoot een sterke positie ten opzichte van de andere erfgenamen, de kinderen van d...

Lees verder

Over MKB-relatievermogensrecht, de achilleshiel en (ijskoude) MKB-voorwaarden met zweet en tranen (WPNR 2016/7120)

03-10-2016 - Prof. mr. F.W.J.M. Schols

Het relatievermogensrecht is als zodanig voor de ondernemer niet anders dan voor de particulier. Wie het relatievermogensrecht echter bestudeert met de MKB-bril op, of meer algemeen, door de bril van ...

Lees verder

De notaris voor ondernemers in het MKB; een metgezel in de OASE? (WPNR 2016/7120)

03-10-2016 - Prof. mr. W. Burgerhart

Het jaarcongres van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie staat in 2016 in het teken van de betekenis die een notaris kan hebben voor ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf. Sprekers ui...

Lees verder

De overgangsregeling bij de verhoogde schenkvrijstelling; een ander voorstel (FBN 2016/47)

27-09-2016 - Mr. C.M.J.F. van Gorp

Vanaf 2017 komt de verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning weer terug in de Successiewet. De regelgeving wordt er echter niet makkelijker op. Dat geldt met name voor d...

Lees verder

Onverwachte en ongewenste beperkingen in de toepassing van de BOR (FBN 2016/46)

27-09-2016 - Mr. R.L.M.C. Janssen

In dit artikel bespreekt de auteur een onlangs gepubliceerd wetsontwerp, waarin de toepasbaarheid van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet met terugwerkende kracht wordt beperkt tot ...

Lees verder

De eigenwoningregeling onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht (VFP 2016/9)

23-09-2016 - Mr. R. Stam

De Tweede Kamer heeft op 19 april 2016 ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen. Het is de verwachting dat ook de Eerste Kamer zal instemmen me...

Lees verder

De invoering van de beperkte gemeenschap van goederen vanuit fiscaal perspectief (FTV 2016/39)

23-09-2016 - Mr. T.C. Hoogwout

Op 19 april 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen. Dit wetsvoorstel beoogt de wettelijke gemeenschap van goederen...

Lees verder

De 100%-vrijstelling: aanpassen of afschaffen (II) (WFR 2016/183)

23-09-2016 - Mr. A.M.A. de Beer en mr. dr. M.J. Hoogeveen

Een verkrijger die krachtens schenking of erfrecht ondernemingsvermogen verkrijgt is daarover schenk- respectievelijk erfbelasting verschuldigd. Om te voorkomen dat de belastingheffing de continuï...

Lees verder

Het keuzelegaat-vruchtgebruiktestament als flexibel testament (VFP 2016/9)

23-09-2016 - Mr. dr. G.G.B. Boelens

Flexibele testamenten met allerlei beschikkingen – ook wel combinatie- of keuzetestamenten genoemd – hebben tot doel keuzes uit te stellen tot na het overlijden van de testateur. De echtge...

Lees verder

Krijgt de familiebank een boost dankzij de Hoge Raad? (VFP 2016/9)

23-09-2016 - Mr. E.W.F. Loendersloot

In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan de familiebank. Hij verwacht namelijk dat vermogende particulieren na het arrest van de Hoge Raad van 10 juni 2016 inzake de houdbaarheid van de vermogen...

Lees verder

De 100%-vrijstelling: aanpassen of afschaffen (I) (WFR 2016/161)

16-09-2016 - Mr. A.M.A. de Beer en mr. dr. M.J. Hoogeveen

Een verkrijger die krachtens schenking of erfrecht ondernemingsvermogen verkrijgt is daarover schenk- respectievelijk erfbelasting verschuldigd. Om te voorkomen dat de belastingheffing de continuï...

Lees verder

Praktijkupdate bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956 (zomer 2016) (KWEP 2016/19)

16-09-2016 - Mr. J.C.L. Zuiderwijk

In dit artikel geeft de auteur een overzicht op de ontwikkelingen rond de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Dit als opmaat naar het nieuwe seizoen 2016/2017. Ook in het afgelopen seizoen ...

Lees verder

Aansluiting BOR op het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht bij versterf (II) (KWEP 2016/20)

16-09-2016 - Mr. D. van Geldorp

In dit artikel wordt beschreven hoe de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) onder verschillende huwelijksvermogensregimes uitwerkt bij het overlijden van één van de echtgenoten. Eerst beschr...

Lees verder

De beperkte gemeenschap van goederen na de nota’s van wijziging (wo 33987): nog steeds niet doen! (FTV 2016/33)

05-09-2016 - Prof. mr. W.G. Huijgen

Dit artikel vormt een (in beginsel) laatste onderdeel van een drieluik – de eerdere artikelen verschenen in FTV 2014/49 en FTV 2015/4 – van de hand van de auteur over wetsvoorstel 33987. I...

Lees verder

Zijn wij nou getrouwd of niet? – De erkenning van buitenlandse huwelijken en echtscheidingen in Nederland (deel II) (FTV 2016/34)

05-09-2016 - Dr. mr. I. Sumner

In een zaak die op 3 februari 2015 voor het Hof Arnhem-Leeuwarden speelde, waren een Egyptische man en een Nederlandse vrouw op 5 juli 2001 in Nevada, Verenigde Staten, met elkaar getrouwd (ECLI:NL:GH...

Lees verder

Internationale estate planning en de Verordening Huwelijksvermogensstelsels 2016 (FTV 2016/32)

05-09-2016 - Prof. mr. M.H. ten Wolde

Op 28 juli 2016 is de Verordening (EU) 2016/1103 van de Raad van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en te...

Lees verder

Gaat bij samenwoners voor de verrekening van huishoudkosten en de onderbedelingsvordering bij verdeling van de woning de wettelijke rente op hetzelfde moment lopen? (JBN 2016/41)

05-09-2016 - Prof. mr. B.E. Reinhartz

In dit artikel bespreekt de auteur een zaak waarin de Hoge Raad op 25 maart 2016 uitspraak deed (ECLI:NL:HR:2016:493). Partijen hadden in hun samenlevingsovereenkomst een verrekenbeding ten aanzien va...

Lees verder

Waar blijven de beloofde SW-besluiten? (II, slot) (WPNR 2016/7117)

29-08-2016 - Mr. P. Blokland

In dit artikel gaat de auteur in op twee beleidsbesluiten met groot belang voor de notariële praktijk, die in het kader van de herziening van de Successiewet al geruime tijd geleden door het mini...

Lees verder

Beschikkingen ten behoeve van geestelijk verzorgers (Tijdschrift Erfrecht 2016/4)

23-08-2016 - Mr. H.J. de Jonge

De gronden waarop een uiterste wilsbeschikking in het algemeen kan worden aangevochten zijn beperkt. Zo is een uiterste wilsbeschikking volgens art. 4:43 lid 1 BW niet vatbaar voor vernietiging op de ...

Lees verder

Het woon-bedrijfspand bij overlijden van de ondernemer (Estate Planner Digitaal 2016/11)

16-08-2016 - Mr. A.M.A de Beer

Staakt de ondernemer zijn onderneming, dan moet hij afrekenen over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde van het ondernemingsvermogen. Dat geldt dus ook voor het to...

Lees verder

Bedrijfsopvolging niet geregeld, biedt artikel 4:38 BW uitkomst? (Estate Planner Digitaal 2016/10)

16-08-2016 - Mr. P.J.T. van Gompel

In afdeling 4.3.2 BW zijn de andere wettelijke rechten opgenomen. Deze rechten hebben een legitimair karakter. Een erflater kan deze wettelijke aanspraken dus niet bij uiterste wil ontnemen. Eé...

Lees verder

Waar blijven de beloofde SW-besluiten? (I) (WPNR 2016/7116)

15-08-2016 - Mr. P. Blokland

In dit artikel gaat de auteur in op twee beleidsbesluiten met groot belang voor de notariële praktijk, die in het kader van de herziening van de Successiewet al geruime tijd geleden door het mini...

Lees verder

Kan een erfrecht-bewind uit een testament naar oud erfrecht op grond van artikel 4:178 lid 2 BW worden opgeheven? (JBN 2016/36)

18-07-2016 - Prof. mr. W.G. Huijgen

In een testament uit 1976 is onder meer bepaald dat het aan de dochter van erflaatster vermaakte vermogen gedurende haar leven onder testamentair bewind zal staan. In 2015 verzoekt de meerderjarigenbe...

Lees verder

Huwelijkssluiting in plaats van partnerschapsregistratie; wat nu?! (JBN 2016/34)

18-07-2016 - Prof. mr. B.E. Reinhartz

Door een administratieve fout bij de gemeente is tussen partijen een huwelijk gesloten, terwijl zij eigenlijk een geregistreerd partnerschap hadden willen aangaan. Tijdens de plechtigheid hebben parti...

Lees verder

Civiele en fiscale aspecten van de overdracht van een woning gevolgd door kwijtschelding van (een deel van) de koopsom (FTV 2016/28)

11-07-2016 - Mr. P. Blokland

De Hoge Raad heeft op 1 mei 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1199) en 26 februari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:320) belangrijke arresten gewezen over de gevolgen van de overdracht van een woning door ouders aan een kin...

Lees verder

Zakelijk verkoop woning en artikel 10 SW 1956 (FBN 2016/30)

08-07-2016 - Mr. dr. W.R. Kooiman

In dit artikel bespreekt de auteur het arrest van 8 april 2016, waarin de Hoge Raad verder duidelijkheid heeft geschapen over de toepassing van art. 10 SW bij de overdracht van een woning onder voorbe...

Lees verder

Het aan de WOZ-waarde gerelateerde legaat in geld (Hoge Raad 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3941) (FBN 2016/29)

08-07-2016 - Mr. R.L.M.C. Janssen

Op 11 december 2015 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin de hoogte van een legaat diende te worden afgeleid uit de waarde van een woning (ECLI:NL:HR:2015:3491). In dit artikel bespre...

Lees verder

Waardering en de legitieme portie: de consequenties van de verschuiving van een goederenrechtelijke aanspraak naar een verbintenisrechtelijke aanspraak (Tijdschrift Erfrecht 2016/2)

06-07-2016 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

In het nieuwe erfrecht zoals dat sinds 2003 van kracht is, heeft de legitimaris nog slechts een verbintenisrechtelijke aanspraak op de erfgenamen en – subsidiair – de begiftigden ten bedra...

Lees verder

Aansluiting BOR op het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht bij versterf (I) (KWEP 2016/9)

06-07-2016 - Mr. D. van Geldorp

In dit artikel wordt beschreven hoe de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) onder verschillende huwelijksvermogensregimes uitwerkt bij het overlijden van één van de echtgenoten. Eerst beschr...

Lees verder

Dubbele erfbelasting in de EU (KWEP 2016/8)

06-07-2016 - Mr. H.F. van der Weerd-van Joolingen

In maart 2016 is het rapport ‘Ways to tackle inheritance cross-border tax obstacles facing individuals within the EU’ verschenen. Dit rapport gaat over het voorkomen van dubbele of meervou...

Lees verder

Schenkbelasting over de WOZ-waarde of over de werkelijke waarde? (KWEP 2016/11)

06-07-2016 - Mr. M.C.W.H. van Valburch

Wordt een woning (of een gedeelte daarvan) geschonken, dan is op grond van art. 21 lid 5 SW schenkbelasting verschuldigd over de WOZ-waarde van de woning. Als een woning wordt verkocht voor minder dan...

Lees verder

Giften, schenkingen en schenkbelasting. Een rechtsvergelijking met België vanuit Nederlandse optiek (Tijdschrift Erfrecht 2016/2)

06-07-2016 - Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

Op 21 december 2015 heeft de auteur haar proefschrift ‘Giften, schenkingen en schenkbelasting. Een rechtsvergelijking met België vanuit Nederlandse optiek’ verdedigd. In het proefschr...

Lees verder

Actualiteiten Natuurschoonwet 1928 (KWEP 2016/10)

06-07-2016 - Mr. R.J. Nieuwland

De Natuurschoonwet is, na een betrekkelijke rust sinds de wetswijzigingen in 2000 en 2007 en het besluit van 29 juni 2011, BLKB2011/310M, opnieuw in beweging. De evaluatie van de Natuurschoonwet, naar...

Lees verder

De verhouding tussen curatele, mentorschap en meerderjarigenbewind en de invloed van alternatieve beschermingsmaatregelen (WPNR 2015/7064)

01-07-2016 - Mr. drs. J.H. Lieber

Het beroep op de rechter om toepassing van de klassieke wettelijke maatregelen ter bescherming van meerderjarigen die zichzelf niet kunnen redden is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Niet alleen he...

Lees verder

Vlabel, de schenkingen en de Nederlandse notarissen (WPNR 2016/7111)

28-06-2016 - Mr. N. Geelhand de Merxem

Met ingang van 1 januari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) de dienst van de registratie- en de erfbelasting overgenomen van de Belgische federale fiscale administratie. Vlabel is daardoor...

Lees verder

Een vondst zo’n familiefonds! (Estate Planner Digitaal 2016/7)

20-06-2016 - Mr. M. Kopinsky

Het opzetten van een familiefonds voor gemene rekening kan vanuit verschillende perspectieven zinvol zijn. In dit artikel beschrijft de auteur wat een familiefonds is en hoe dit als beleggingsinstrume...

Lees verder

Artikel 12 Successiewet en de verrekening van betaalde schenkbelasting met te betalen erfbelasting (Estate Planner Digitaal 2016/8)

20-06-2016 - Mr. L. Stokkel

Rechtbank Den Haag heeft zich op 31 juli 2015 uitgesproken over de wijze van verrekening van betaalde schenkbelasting met te betalen erfbelasting (ECLI:NL:RBDHA:2015:9396). De rechtbank verrekent de b...

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet voor onroerende zaaklichamen (Estate Planner Digitaal 2016/9)

20-06-2016 - Mr. T.C. Hoogwout

Regelmatig staat de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet, bij de verkrijging van aandelen in onroerende zaaklichamen ter discussie. Op 15 april 2016 heeft de Hoge Raad de ui...

Lees verder

Schenkingsplanning; soms is een periodieke uitkering voordeliger (FBN 2016/26)

08-06-2016 - Mr. A.J. Janssen

Om erfbelasting bij overlijden te besparen, wordt voor het overhevelen van vermogen naar de volgende generaties tijdens leven vaak gebruik gemaakt van een zogenoemd schenkingsplan. Bij de keuze tussen...

Lees verder

De BOF-arresten van april 2016 (FBN 2016/24)

08-06-2016 - Dr. A. Rozendal

Bij een overgang van aanmerkelijkbelangaandelen krachtens vererving of schenking kan een beroep worden gedaan op een voorwaardelijke vrijstelling in de Successiewet (art. 35b SW). Wil men voor deze be...

Lees verder

Liquidatiewaarde of overnamewaarde: de Hoge Raad spreekt (FBN 2016/25)

08-06-2016 - Mr. dr. J.W.A. Rheinfeld

In zijn arrest van 29 januari 2016 bepaalde de Hoge Raad dat bij een door het overlijden van de erflater ontbonden maatschap het maatschapsaandeel van de langstlevende echtgenoot voor de erfbelasting ...

Lees verder

Art. 4.12a Wet IB 2001; een ogenschijnlijk eenvoudige regeling met de nodige voetangels en klemmen (FTV 2016/18)

30-05-2016 - Mr. W. Verstijnen

Bij veel nalatenschappen met aanmerkelijkbelangaandelen komt heffing in box 2 aan de orde. Om deze heffing te kunnen voldoen, wordt vaak vermogen aan de betreffende vennootschap onttrokken. De introdu...

Lees verder

De invloed van een levenstestament op de instelling van een beschermingsbewind (JBN 2016/23)

30-05-2016 - Mr. L.M. de Hoog

In zijn arrest van 2 februari 2016 bekrachtigde het Hof Amsterdam de beschikking van de kantonrechter, waarbij een beschermingsbewind en een mentorschap zijn ingesteld, terwijl de rechthebbende in een...

Lees verder

Cautio Socini te ruim geformuleerd (JBN 2016/24)

30-05-2016 - Mr. A.J.H. Pleysier

De auteur bespreekt in dit artikel het arrest HR 20 november 2015, nr. 14/02658, ECLI:NL:HR:2015:3329. In deze zaak gaat het over twee achter elkaar liggende vragen. In de eerste plaats: is de cautio ...

Lees verder

Onderhoudsuitgaven voor monumentenpanden en legaat van het recht van vruchtgebruik aan de langstlevende echtgenoot (FTV 2016/17)

23-05-2016 - Mr. C.J.M. Martens

Sinds 1 januari 2012 behoren tot de bezittingen in box 3 niet langer de goederen waarop een vruchtgebruik rust ten behoeve van de echtgenoot van een overleden ouder van de belastingplichtige op grond ...

Lees verder

Fiscaal transparante Trust (FTV 2016/16)

23-05-2016 - Mr. T.C. Hoogwout

Met ingang van 1 januari 2010 is door de Nederlandse belastingwetgever het regime voor afgezonderd particulier vermogen (APV) ingevoerd. Vóór die datum waren de fiscale consequenties van...

Lees verder

Verkoop woning met kwijtschelding deel van koopprijs is géén schenking van de woning (FBN 2016/17)

12-05-2016 - Mr. L.E. Welkers en prof. dr. J.P.M. Stubbé

In dit artikel bespreken de auteurs het arrest HR 26 februari 2016, nr. 15/01414, ECLI:NL:HR:2016:320. In afwijking van Rechtbank Noord-Holland, Hof Amsterdam en zelfs A-G IJzerman, heeft de Hoge Raad...

Lees verder

Emigrerende aanmerkelijkbelanghouder vanaf 2016 (VFP 2016/4)

02-05-2016 - Mr. T.C. Hoogwout

De emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder is een fictieve vervreemding voor de aanmerkelijkbelangregeling (art. 4.16 lid 1 onder h Wet IB 2001). Als vervreemdingvoordeel (art. 4.19 Wet IB 2001) wor...

Lees verder

Verschillen tussen een ‘bancaire lijfrente’ en een ‘lijfrenteverzekering’ (VFP 2016/4)

02-05-2016 - L.S. Smits MSc en mr. dr. G.M.C.M. Staats

Voor de invoering van de bancaire lijfrente in 2008 was gefaciliteerd sparen via een lijfrente voor de oude dag alleen mogelijk via een levensverzekering. Door banken en beleggingsinstellingen ook lij...

Lees verder

Testamenten voor mensen met een beperking, in het bijzonder een verstandelijke handicap (Tijdschrift Erfrecht 2015/5)

01-05-2016 - Mr. dr. N.V.C.E. Bauduin

Het nalaten aan een verstandelijk gehandicapt kind vereist bijzondere aandacht. Enerzijds willen ouders van een verstandelijk gehandicapt kind dat dit kind verzorgd achterblijft. Anderzijds willen zij...

Lees verder

Fictieve verkrijgingen, de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten en de bezitseis (WPNR 2016/7104)

29-04-2016 - Mr. dr. M.J. Hoogeveen

In de Successiewet zijn diverse fictiebepalingen opgenomen. Verkrijgingen die civielrechtelijk geen verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking vormen, worden bij fictie toch als zodanig bestempeld ...

Lees verder

De afwikkeling van de nabestaandenlijfrente (Estate Planner Digitaal 2016/4)

21-04-2016 - Mr. dr. G.M.C.M. Staats en mr. C.B. Baard

Nederland kent een lange traditie met betrekking tot lijfrenten. In dit artikel gaan de auteurs in op de nabestaandenlijfrente. In het bijzonder besteden zij aandacht aan de fiscale afwikkeling van de...

Lees verder

De tweetrapsmaking. Wie zorgt voor de partner van de bezwaarde? (Estate Planner Digitaal 2016/5)

21-04-2016 - Mr. G.A. Tuinstra

Met een tweetrapsmaking beschikt de insteller tweemaal over zijn nalatenschap, onder ontbindende voorwaarde ten gunste van de bezwaarde en onder de aansluitende opschortende voorwaarde ten gunste van ...

Lees verder

Het verhogen van de grondslag voor de BOR: een aantal praktische mogelijkheden + scope bezitseis (Estate Planner Digitaal 2016/6)

21-04-2016 - Mr. G. de Jong

De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR) facilieert alleen de verkrijging van ondernemingsvermogen. Beleggingsvermogen kwalificeert niet. Het is dan ook logisch dat belastingplichtigen e...

Lees verder

Buitenlandse familiestichtingen en het Nederlandse uitkeringsverbod (WPNR 2016/7103)

18-04-2016 - Mr. J.B. Vegter

Om de verschillende rechtspersonen van elkaar te onderscheiden heeft de wetgever voor iedere rechtspersoon materiële kenmerken gesteld. Tot deze kenmerken bij de stichting behoort het zogenoemde ...

Lees verder

Het legaat van andermans goed (KWEP 2016/2)

12-04-2016 - Mr. dr. G.G.B. Boelens

In de fiscaal-notariële praktijk ontwikkelde testamentvormen waarin het legaat een centrale rol speelt, wordt onder andere gebruikgemaakt van de civielrechtelijke mogelijkheid om een niet in de n...

Lees verder

Kleinkinderen bevoordelen via de testamentaire last en het legaat (VFP 2016/3)

12-04-2016 - Mr. dr. G.G.B. Boelens

Het ik-opa-testament kent twee belangrijke bestaansvormen: de ‘klassieke’ variant met een aan het kind opgelegde ‘last’ om een bepaald bedrag aan het kleinkind schuldig te erke...

Lees verder

De Europese Erfrechtverklaring (VFP 2016/3)

12-04-2016 - Mr. C. Doppenberg

Juridische en financiële adviseurs worden met regelmaat geconfronteerd met de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen. Enerzijds kan een Nederlander bezittingen hebben in het buitenl...

Lees verder

Vrijstelling voor schenkingen bestemd voor de eigen woning per 2017 weer € 100.000 (KWEP 2016/3)

12-04-2016 - Mr. L.E. Welkers

Twee jaar na het aflopen van de tijdelijke schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning komt de vrijstelling vanaf 2017 weer terug in de Successiewet, met als belangrijkste verschil ...

Lees verder

De nieuwe gemeenschap van goederen (FBN 2016/12)

12-04-2016 - Mr. T.F.H. Reijnen

In de Tweede kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend ten einde te komen tot een beperking van de gemeenschap van goederen zoals wij deze thans kennen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zull...

Lees verder

De voortdurende mist rondom de reikwijdte van artikel 10 SW 1956 (KWEP 2016/1)

12-04-2016 - Mr. M. de L. Monteiro

In FBN 2015/54 heeft Van Vijfeijken het arrest HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2921, besproken en is zij ingegaan op de visie van andere auteurs – waaronder die van Monteiro – omtrent ...

Lees verder

Wie betaalt de veerman? (VFP 2016/3)

12-04-2016 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

Na het overlijden moet het lijk van de overledene worden ‘bezorgd’, dat wil zeggen dat het lichaam moet worden begraven of gecremeerd. Bij wijze van uitzondering kan een lichaam ook ten be...

Lees verder

Verkoop huurwoning aan huurder tegen verhuurde waarde: een gift? (FBN 2016/11)

11-04-2016 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

Zoon huurt al enige jaren een woning (en drie bergingen) van zijn vader. In 2008 draagt vader deze woning (en de bergingen) aan zoon over tegen de waarde in verhuurde staat. Naar aanleiding hiervan le...

Lees verder

Levensverzekering en negatieve nalatenschap (JBN 2016/15)

11-04-2016 - Prof. mr. W.G. Huijgen

In dit artikel bespreekt de auteur de volgende rechtsvraag die hem vanuit de praktijk werd voorgelegd. Erflater is overleden zonder een testament te hebben opgemaakt, zodat het versterferfrecht van to...

Lees verder

Bescherming tegen de schulden van de nalatenschap door gebruik te maken van een bij uiterste wilsbeschikking opgerichte stichting (WPNR 2016/7098)

11-04-2016 - Mr. T.F.H. Reijnen

In dit artikel staat de vraag centraal of het mogelijk is door het ‘tussenschuiven’ van een bij uiterste wilsbeschikking opgerichte stichting de nabestaanden te beschermen tegen schulden v...

Lees verder

Zaaksvervanging of vergoedingsrecht bij samengestelde rechtshandelingen (JBN 2016/16)

11-04-2016 - Prof. mr. B.E. Reinhartz

De afgelopen jaren is diverse keren geschreven over de rechtsgevolgen van samengestelde handelingen, waarbij de ouders eerst geld lenen aan hun kind, de lening vervolgens (deels) kwijtschelden onder u...

Lees verder

Zijn wij nou getrouwd of niet? – De erkenning van buitenlandse huwelijken en echtscheidingen in Nederland (deel I) (FTV 2016/12)

11-04-2016 - Dr. mr. I. Curry-Sumner

In een zaak die op 3 februari 2015 voor het Hof Arnhem-Leeuwarden speelde, waren een Egyptische man en een Nederlandse vrouw op 5 juli 2001 in Nevada, Verenigde Staten, met elkaar getrouwd (ECLI:NL:GH...

Lees verder

Het (aanvullend) legaat aan de langstlevende echtgenoot en de wettelijke verdeling (Tijdschrift Erfrecht 2016/1)

16-03-2016 - Mr. dr. G.G.B. Boelens

In de estateplanningspraktijk bestaat behoefte aan de mogelijkheid om een legaat aan de langstlevende echtgenoot bij de wettelijke verdeling te maken. Op die manier kan de langstlevende invloed uitoef...

Lees verder

ANBI anno 2016: (periodieke) giftenaftrek onder vuur (FBN 2016/4)

14-03-2016 - Prof. dr. S.J.C. Hemels

Sinds 2010 klinken regelmatig technocratisch geïnspireerde pleidooien om de giftenaftrek af te schaffen. Recent lijkt vooral de periodieke giftenaftrek onder vuur te liggen. Dit vuur komt van mee...

Lees verder

Estate planning in het kader van de Belastingregeling Nederland Curaçao (FBN 2016/6)

14-03-2016 - Prof. dr. F. Sonneveldt en mr. M.F. Vrijmoed

In dit artikel besteden de auteurs aandacht aan de per 1 december 2015 in werking getreden Belastingregeling Nederland Curaçao. De focus ligt daarbij op de schenk- en erfbelasting en de auteurs...

Lees verder

Anticiperen op het overgangsrecht bij de schenkingsvrijstelling eigen woning (WPNR 2016/7097)

14-03-2016 - Mr. F.A.M. Schoenmaker en mr. C.G.C. Engelbertink

Op 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning verruimd. De vrijstelling zal dan € 100.000 bedragen en de thans geldende beperking tot verkrijgingen door kinder...

Lees verder

Mag de executeur verkopen, of niet? (FTV 2016/7)

14-03-2016 - Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

In dit artikel neemt de auteur het arrest Hof Arnhem-Leeuwarden 6 oktober 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7486, onder de loep. Alleen al bij het doorbladeren van het arrest is de spanning volgens de auteur v...

Lees verder

De som ineens van artikel 4:35 BW komt vaker voor dan u denkt (JBN 2016/7)

08-03-2016 - Prof. mr. W.D. Kolkman en mr. J.H.M. ter Haar

Op grond van art. 4:35 BW heeft een kind, dat de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt, onder omstandigheden aanspraak op een som ineens in de nalatenschap van een ouder. Voor de praktijk is van...

Lees verder

(Be)ton schenken 2.0 – new and improved? (VFP 2016/2)

08-03-2016 - P.M. Pipping-van der Storm

Van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 was het mogelijk een onbelaste schenking van maximaal € 100.000 te doen, indien dit bedrag door de begiftigde werd besteed voor de eigen woning. Van...

Lees verder

Kort iets over de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Estate Planner Digitaal 2016/3)

18-02-2016 - Mr. dr. K.M.L.L. van de Ven

Op 19 september 2011 besliste de Vlaamse Regering om de inning van de registratie- en successierechten met ingang van 1 januari 2015 over te nemen in eigen beheer. Eén en ander was mogelijk gem...

Lees verder

Wijzigingen systeem invordering conserverende aanslag: ook van belang bij erven en schenken (Estate Planner Digitaal 2016/1)

18-02-2016 - Mr. M.G. Eerenstein

In het per 1 januari in werking getreden Belastingplan 2016 is een aantal maatregelen opgenomen die beogen om het zogenoemde emigratielek bij emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder te dichten. Dez...

Lees verder

Ontwikkelingen rond de legitieme (Estate Planner Digitaal 2016/2)

18-02-2016 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

Toen de auteur in 2000 in zijn proefschrift de positie van de langstlevende en kinderen in het (toen nog) nieuwe erfrecht beschreef, had hij daarvoor vier (van de twaalf) hoofdstukken nodig. De legiti...

Lees verder

De VBI; collectiviteit tot de dood ons scheidt (WPNR 2016/7094)

15-02-2016 - Mr. J.H.J. Jansen en mr. C.A.W. Zandvoort-Gerritsen

Om een Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI) te kunnen opzetten, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een belangrijke voorwaarde betreft de collectiviteitseis: er dient sprake te zijn van...

Lees verder

‘Ik gun het jou voor een beetje minder’: Corrigeren van onzakelijke handelingen binnen de totaalwinstgedachte (WPNR 2016/7093)

08-02-2016 - Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

In dit artikel geeft de auteur op praktische wijze de fiscale gevolgen weer van onzakelijke handelingen tussen de directeur-grootaandeelhouder (DGA), zijn BV en zijn familie. De DGA beschouwt de bezit...

Lees verder

Wijzigingen voor de emigrerende aanmerkelijkbelanghouder (FTV 2016/4)

25-01-2016 - Mr. A.E. de Leeuw en mr. T.J.A. Hendriks

Onder meer bij emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder uit Nederland wordt een conserverende aanslag opgelegd, waarvoor in beginsel uitstel van betaling kan worden verkregen. Door het Belastingplan...

Lees verder

Hoever reikt de hand van de overledene? (VFP 2016/1)

25-01-2016 - Mr. dr. R.E. Brinkman

Bijna iedereen weet dat aan een erfenis of schenking meestal een uitsluitingsclausule wordt verbonden. Minder bekend is de mogelijkheid om aan een erfenis of schenking een zogenoemde ‘tweetrapsb...

Lees verder

Toerekening schenking wanneer schenker is gehuwd in gemeenschap van goederen (FTV 2016/2)

25-01-2016 - Mr. T.C. Hoogwout

Recent is civielrechtelijke jurisprudentie gewezen over de vraag of een schenking door een in gemeenschap van goederen gehuwde schenker moet worden toegerekend aan beide echtgenoten (ECLI:GHARL:2014:8...

Lees verder

Het zo veranderlijke, voorwaardelijke huwelijksgoederenregime (II, slot) (WPNR 2016/7091)

25-01-2016 - Mr. J. Bossers-Cnossen en prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

De auteurs geven in dit (uit twee delen bestaande) artikel een aanzet tot de ontwikkeling van meer dynamische goederenrechtelijke huwelijkse voorwaarden. De vraag die de auteurs zich hebben gesteld is...

Lees verder

Ontwikkeling van uitleg van uiterste willen in rechtspraak Hoge Raad (VFP 2016/1)

25-01-2016 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

Zoals bij alle rechtshandelingen kan het ook bij uiterste wilsbeschikkingen gebeuren dat de tekst van de clausule of de bedoeling van de testateur niet direct op het eerste gezicht duidelijk is. Een p...

Lees verder

De schenking onder opschortende voorwaarde in het Vlaams Gewest (Tijdschrift Erfrecht 2015/6)

18-01-2016 - Mr. K.M.L.L. van de Ven

In dit artikel bespreekt de auteur de fiscaalrechtelijke gevolgen van de schenking onder opschortende voorwaarde in het Vlaams Gewest. In 2004 heeft dit Gewest op basis van de bij de vijfde staatsherv...

Lees verder

Nogmaals: de zuivere aanvaarding van een nalatenschap (JBN 2016/5)

18-01-2016 - Mr. P.J.F.M. Le Cat

In JBN 2015/2 heeft de auteur de uitspraak van het Hof Den Haag van 8 april 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1799, besproken. Het ging in deze uitspraak om de vraag of het betalen van een etentje van de erfge...

Lees verder

Het zo veranderlijke, voorwaardelijke huwelijksgoederenregime (I) (WPNR 2016/7090)

18-01-2016 - Mr. J. Bossers-Cnossen en prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

De auteurs geven in dit (uit twee delen bestaande) artikel een aanzet tot de ontwikkeling van meer dynamische goederenrechtelijke huwelijkse voorwaarden. De vraag die de auteurs zich hebben gesteld is...

Lees verder

Vanaf 2017 weer een ton vrijgesteld schenken voor de eigen woning (FBN 2015/62)

06-01-2016 - Mr. L.E. Welkers

Van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 kon iedereen € 100.000 vrij van schenkbelasting ontvangen, mits het geschonken bedrag werd besteed aan de eigen woning of het aflossen van een eigen...

Lees verder

Schenking of vererving van aandelen in vastgoedvennootschappen (FBN 2015/64)

06-01-2016 - Dr. A. Rozendal

In dit artikel bespreekt de auteur enkele aspecten die aan de orde kunnen komen bij de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten op de verkrijging van aanmerkelijkbelangaandelen in vennootschap...

Lees verder

Het begin en einde van de terbeschikkingstellingsregeling (Estate Planner Digitaal 2015/13)

17-12-2015 - Dr. J.W.J. de Kort

In art. 3.91 en 3.92 Wet IB 2001 is de terbeschikkingstellingsregeling opgenomen. Als deze regeling van toepassing is worden de opbrengsten uit de terbeschikkingstelling belast in de inkomstenbelastin...

Lees verder

De quasi-wettelijke verdeling over de grens (Estate Planner Digitaal 2015/12)

17-12-2015 - Mr. M. de L. Monteiro

Met het per 1 januari 2003 geldende erfrecht is de executeur-afwikkelingsbewindvoerder, ofwel de driesterrenexecuteur, geïntroduceerd. Aan deze executeur kan de bevoegdheid worden toegekend, of d...

Lees verder

Art. 4.12a Wet IB 2001 ‘nieuwe stijl’ (WPNR 2015/7087)

15-12-2015 - Mr. H.F. van der Weerd-van Joolingen

Art. 4.12a Wet IB 2001 wordt met ingang van 1 januari 2016 versoepeld. Deze versoepeling vormt de codificatie van het besluit van 17 september 2014, nr. BLKB2014/1321M. In dit besluit is – ...

Lees verder

Niet langer kwijtschelding conserverende aanslag bij in het buitenland wonende verkrijger van een aanmerkelijk belang (FBN 2015/60)

10-12-2015 - Mr. T.C. Hoogwout

In dit artikel bespreekt de auteur de verkrijging van een aanmerkelijk belang door een in het buitenland wonende begiftigde, erfgenaam of legataris. De schenking of erfrechtelijke verkrijging van een ...

Lees verder

4.12a Wet IB 2001: spraakverwarring over opgeloste en onopgeloste problemen? (KWEP 2015/32)

10-12-2015 - Mr. R.L.M.C. Janssen

In dit artikel gaat de auteur in op de faciliteit van art. 4.12a Wet IB 2001. Er lijkt namelijk enige spraakverwarring te heersen omtrent de strekking van de wijziging van dit artikel per 1 januari 20...

Lees verder

Estate planning voor huisdierenbaasjes in Nederland? (KWEP 2015/30)

09-12-2015 - Mr. L.A.G.M. van der Geld

Als een erflater niks regelt hangt het lot van zijn huisdieren af van het verantwoordelijkheidsgevoel van de erfgenamen. Wil een erflater het daar niet van laten afhangen, dan kan hij een testament ma...

Lees verder

Eindelijk rust inzake het klassieke ik-opa-testament? (KWEP 2015/33)

09-12-2015 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

Met ingang van 1 januari 2010 is Successiewet ingrijpend gewijzigd. Sindsdien is onrust ontstaan over de toepasselijkheid van art. 10 SW bij een klassiek ik-opa-testament. De staatssecretaris van Fina...

Lees verder

Het misverstand van de ‘defiscalisatie’ van vergoedingsrechten tussen echtgenoten (KWEP 2015/31)

09-12-2015 - Mr. A. van Maurik

In praktijk wordt vaak gedacht dat het besluit van 7 maart 2013, nr. BLKB2013/233M, en de codificatie van dit besluit in art. 5e AWR met ingang van 1 januari 2014, tot een volledige ‘defiscalisa...

Lees verder

Opmerkingen over legaten van bepaalde goederen aan de langstlevende echtgenoot door in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten (WPNR 2015/7086)

07-12-2015 - Mr. J.B. Vegter

Indien in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten legaten maken ten behoeve van elkaar van tot de huwelijksgemeenschap behorende bepaalde goederen, komt de vraag op hoe de juridische vormgeving v...

Lees verder

Fiscale aandachtspunten bij de Europese Erfrechtverordening (WPNR 2015/7083)

16-11-2015 - Mr. M. de L. Monteiro

De afgelopen jaren is in de literatuur veelvuldig aandacht besteed aan de privaatrechtelijke aspecten van de Europese Erfrechtverordening (zie onder andere Lhoëst in Estate Planner Digitaal 2012/...

Lees verder

Opa's erfenis, fiscale last of civielrechtelijk legaat? (II) (FBN 2015/55)

06-11-2015 - Prof. dr. B.M.E.M. Schols

In FBN 2014/53 bekritiseerde de auteur de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 3 juni 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:8010, omdat zijns inziens ten onrechte art. 10 lid 9 SW niet werd toegepast. In dit ve...

Lees verder

De discussie over de reikwijdte van artikel 10 SW 1956 na HR 10 oktober 2014, BNB 2014/252 (FBN 2015/54)

06-11-2015 - Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken

In HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2921, is het toepassingsbereik van art. 10 SW aan de orde. Bij dit arrest heeft de auteur een noot gepubliceerd in BNB 2014/252, waarin zij het arrest onderschri...

Lees verder

De invloed van de erfrechtelijke renteovereenkomst en de testamentaire rente op de legitieme portie en de positie van andere schuldeiseres van de langstlevende (WPNR 2015/7081)

05-11-2015 - Mr. A.J. Luimes

De civielrechtelijke rechtsgevolgen van een erfrechtelijke renteovereenkomst en een bij testament opgelegde rente zijn volgens de auteur verschillend. Dit houdt verband met het feit dat de erfrechteli...

Lees verder

Het levenstestament (VFP 2015/10)

30-10-2015 - Mr. B.O. Kapma

In 2011, toen het nog een relatief nieuw fenomeen in Nederland was, schreef de auteur een artikel over het levenstestament (VFP 2011/7-8). Ondertussen blijkt dat het levenstestament voorziet in een gr...

Lees verder

Gevolgen van de wijzigingen in box 3 voor de vermogende particulier (VFP 2015/10)

30-10-2015 - Mr. R.D. Leeuw

De heffing over het box 3-vermogen is veel mensen een doorn in het oog. Vooral het feit dat het nettorendement op spaargeld per saldo negatief is, wordt als zeer onrechtvaardig beschouwd. Dit is dan o...

Lees verder

Fiscale aspecten voorgestelde huwelijksvermogensrecht (WPNR 2015/7078)

23-10-2015 - Mr. dr. N.C.G. Gubbels

Bij de Tweede Kamer is in behandeling een initiatief wetsontwerp tot wijziging van Boek 1 BW en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. In WPNR ...

Lees verder

Een daad van zuivere aanvaarding? Het Koperen Pan-arrest maakt het er niet duidelijker op (FTV 2015/46)

19-10-2015 - Dr. mr. N.C. van Oostrom

Zuivere aanvaarding van een nalatenschap kan plaatsvinden door het afleggen van een daartoe strekkende verklaring, maar ook, zo stelt art. 4:191 BW, door een daad die als daad van zuivere aanvaarding ...

Lees verder

Enkele aspecten van het (nieuwe) huwelijksvermogensrecht en aanmerkelijk belang (FTV 2015/45)

19-10-2015 - Prof. mr. dr. W. Burgerhart, mr. dr. J. Ganzeveld en drs. H. Hoeve

Met een nieuw huwelijksvermogensrechtelijk basisstelsel in aantocht zullen aanmerkelijkbelangaandelen vaker dan onder het huidige wettelijke regime tot het eigen vermogen van één van de ...

Lees verder

De Europese Erfrechtverordening en erflaters uit niet-lidstaten: hoe werkt het? (Estate Planner Digitaal 2015/11)

15-10-2015 - Mr. B.F.P. Lhoëst

Per 17 augustus 2015 is in alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken, de Europese Erfrechtverordening (EEV) van toepassing. Het werkingsg...

Lees verder

Voortzettingseis BOR en houdsterstructuren (Estate Planner Digitaal 2015/10)

15-10-2015 - Mr. A.M.A. de Beer

De wetgever wilde uitsluitend reële bedrijfsopvolgingen in aanmerking laten komen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. Voor de verkrijging van aanmerkelijkbelangaandelen hee...

Lees verder

Geen eeuwige edelweiss (FBN 2015/50)

09-10-2015 - Mr. A.J. Janssen

Sinds 1 januari 2012 kent art. 66 lid 3 SW een onbeperkte navorderingstermijn voor vermogen dat wordt gehouden of is opgekomen in het buitenland. Dit als gevolg van de toen ingevoerde Edelweisswetgevi...

Lees verder

Tegenstrijdige Europese verklaringen van erfrecht (FTV 2015/40)

14-09-2015 - Mr. J.G. Knot

De Europese Erfrechtverordening is van toepassing op grensoverschrijdende nalatenschappen die op of na 17 augustus 2015 openvallen. Behalve regels voor de internationale bevoegdheid van de rechte...

Lees verder

Nederlands-Franse nalatenschap vanaf 17 augustus 2015 (FTV 2015/42)

14-09-2015 - Mr. A.M. Vrenegoor

In dit artikel gaat de auteur in op de gevolgen van de op 17 augustus 2015 in werking getreden Europese Erfrechtverordening voor de nalatenschappen die een specifiek Frans-Nederlands element hebben. W...

Lees verder

Wettelijke verdeling bij een tweede woning in het buitenland? Bezint, eer ge begint… (FTV 2015/41)

14-09-2015 - Mr. T.N. Peters van Neijenhof

Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening in werking getreden. Dat is goed nieuws voor bezitters van een tweede woning in het buitenland (en hun erfgenamen). Door de inwerkingtreding van ...

Lees verder

Praktijkupdate Bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956 (zomer 2015) (KWEP 2015/20)

11-09-2015 - Mr. J.C.L. Zuiderwijk

In dit artikel geeft de auteur een overzicht op de ontwikkelingen rond de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Dit als opmaat naar het nieuwe seizoen 2015/2016. Ook het afgelopen seizoen war...

Lees verder

Hoe ver reikt de voortzettingsregeling in de vennootschapsovereenkomst? (KWEP 2015/22)

10-09-2015 - Mr. dr. J.W.A. Rheinfeld

Op 29 april 2015 heeft Hof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan over de waarde van een tot de nalatenschap behorend aandeel in een personenvennootschap (ECLI:NL:GHARL:2015:3194). Het hof besliste da...

Lees verder

BOR en inkomstenbelasting (KWEP 2015/21)

10-09-2015 - Mr. R.L.M.C. Janssen

In dit artikel geeft de auteur (wederom) een overzicht op de ontwikkelingen rond de bedrijfsopvolgingsregeling in de Wet IB 2001. In deze update komt de auteur nader terug op twee van de onderwerpen u...

Lees verder

De Europese erfrechtverklaring en het huwelijksvermogensrecht (Tijdschrift Erfrecht 2015/4)

21-08-2015 - Mr. J.L.D.J. Maasland

De op 17 augustus 2015 in werking getreden Europese Erfrechtverordening is niet van toepassing op kwesties die verband houden met huwelijksvermogensrecht. De omvang en samenstelling van de nalatenscha...

Lees verder

De Europese erfrechtverklaring, een vogel met een vreemd pluimage (Tijdschrift Erfrecht 2015/4)

21-08-2015 - Mr. S.H. Heijning

De Europese Erfrechtverordening – in werking getreden op 17 augustus 2015 – schept een nieuw instrument voor de afwikkeling van internationale nalatenschappen voor de Europese burgers: de ...

Lees verder

Het renvoi-artikel van de Erfrechtverordening (Tijdschrift Erfrecht 2015/4)

21-08-2015 - Dr. P.A.M. Lokin

Met ingang van 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening van toepassing op de afwikkeling van internationale nalatenschappen. Ten einde beslissingsharmonie te bereiken tussen lidstaten en de...

Lees verder

Gewone verblijfplaats in de Erfrechtverordening (Tijdschrift Erfrecht 2015/4)

21-08-2015 - Mr. dr. I. Curry-Sumner

Op 17 augustus 2015 is, na jarenlange voorbereiding, de Europese Erfrechtverordening in werking getreden voor alle landen van de Europese Unie met uitzondering van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk ...

Lees verder

Oude rechtskeuzes: de Erfrechtverordening en het overgangsrecht (Tijdschrift Erfrecht 2015/4)

20-08-2015 - Mr. J.G. Knot

De Europese Erfrechtverordening is van toepassing op grensoverschrijdende nalatenschappen die op of na 17 augustus 2015 openvallen. De verordening staat het toe ten aanzien van het toepasselijke ...

Lees verder

Certificeren van vermogen en fondsen voor gemene rekening: een vergelijking (Estate Planner Digitaal 2015/8)

20-08-2015 - Mr. A.M. Steegmans en mr. C.J.T. van Niekerk-van Stempvoort

Op het moment dat ouders besluiten dat zij tijdens hun leven vermogen willen overdragen aan hun kinderen, zijn er tal van keuzemogelijkheden. Niet zelden zal één van de wensen van de oud...

Lees verder

Is een levenstestament voldoende om het instellen van een beschermingsbewind of het uitspreken van een curatele te voorkomen? (Estate Planner Digitaal 2015/9)

20-08-2015 - Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Binnen het Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat in maart 2011 is gepresenteerd, is het Project ‘Voorkomen van fin...

Lees verder

De Erfrechtverordening in een notendop: toepassingsgebied, toepasselijk recht en de Europese verklaring van erfrecht (Tijdschrift Erfrecht 2015/4)

20-08-2015 - Mr. J.G. Knot

Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening van kracht geworden. Dit artikel beoogt een overzicht te geven van de hoofdlijnen van deze verordening. Daarbij wordt onder meer ingegaan op het ...

Lees verder

Reactie op “Het wetsontwerp strekkende tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen schiet ernstig tekort” (WPNR 2015/7070)

16-07-2015 - Mr. dr. B. Breederveld, mr. R. Meiners, prof. mr. A.J.M. Nuytinck, mr. A.H.M. Rieter en prof. mr. L.C.A. Verstappen

In zijn artikel in WPNR 2015/7069 heeft Perrick flinke kritiek uitgeoefend op het initiatiefwetsvoorstel 33987. Perricks kritiekpunten richten zich voornamelijk op de bestaande regeling van art. 1:94 ...

Lees verder

Naschrift (WPNR 2015/7070)

16-07-2015 - Prof. dr. S. Perrick

In zijn artikel in WPNR 2015/7069 heeft de auteur flinke kritiek uitgeoefend op het initiatiefwetsvoorstel 33987. Gezien de inhoud van deze kritiek hebben de juridische adviseurs van de initiatiefneme...

Lees verder

Samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelasting (FBN 2015/29)

02-07-2015 - Mr. J.C. van Straaten

Volgens art. 24 lid 2 SW geldt als hoofdregel dat de schenkbelasting wordt verminderd met de overdrachtsbelasting die door de begiftigde is betaald over het bedrag waarover de schenkbelasting is versc...

Lees verder

Bijstandsuitkering, erfenis en testamentair bewind (VFP 2015/6)

29-06-2015 - Mr. dr. N.V.C.E Bauduin

Indien een bijstandsgerechtigde een erfenis ontvangt, kan dit tot gevolg hebben dat het recht op de bijstandsuitkering wordt beëindigd. De vraag is of dit ook geldt indien de erfrechtelijke verkr...

Lees verder

Het wetsontwerp strekkende tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen schiet ernstig tekort (WPNR 2015/7069)

29-06-2015 - Prof. dr. S. Perrick

Bij de Tweede Kamer is in behandeling een initiatief wetsontwerp tot wijziging van Boek 1 BW en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. Het wets...

Lees verder

Fiscale aspecten voorgestelde huwelijksvermogensrecht (WPNR 2015/7069)

29-06-2015 - Mr. dr. N.C.G. Gubbels

Bij de Tweede Kamer is in behandeling een initiatief wetsontwerp tot wijziging van Boek 1 BW en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. In het e...

Lees verder

Inbreng van giften, de legitieme en de langstlevende echtgenoot (Tijdschrift Erfrecht 2015/3)

24-06-2015 - Dr. mr. P.C. van Es

De regeling van inbreng van giften in het kader van de verdeling van de nalatenschap (art. 4:229-233 BW) moet scherp worden onderscheiden van de regeling van inkorting van giften in het kader van de l...

Lees verder

Uitsluitingsclausule en tweetrapsmaking: een goede verhouding? (Estate Planner Digitaal 2015/6)

22-06-2015 - Mr. L. Stokkel

De auteur gaat in dit artikel in op de verhouding tussen de uitsluitingsclausule en de tweetrapsmaking. Met de uitsluitingsclausule beoogt de toekomstig erflater te voorkomen dat de erfenis in de geme...

Lees verder

De ondernemende vastgoedbelegger? (Estate Planner Digitaal 2015/7)

19-06-2015 - Mr. M. Kopinsky

In 2010 is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet verruimd. De huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteit, in combinatie met de doorschuiffaciliteit in de Wet IB 2001, leidt tot een aanzienlijke...

Lees verder

Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen in vogelvlucht (Estate Planner Digitaal 2015/5)

19-06-2015 - Mr. P.J.T. van Gompel

Op 11 juli 2014 is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend ter beperking van de gemeenschap van goederen. Kort gezegd komt dit wetsvoorstel er op neer dat de gemeenschap van goederen die als ba...

Lees verder

De BV als APV (WPNR 2015/7067)

16-06-2015 - Mr. A.E. de Leeuw

Vaak wordt bij een afgezonderd particulier vermogen (APV) gedacht aan rechtsfiguren als een (familie)stichting of trust. Kapitaalvennootschappen komen daarbij niet in beeld. Aangezien het APV-regime n...

Lees verder

De Europese erfrechtverordening: Nederlands-Belgische aandachtspunten (KWEP 2015/11)

12-06-2015 - E. Goossens LLM en mr. J.L.D.J. Maasland

Op 17 augustus 2015 treden de bepalingen van de Europese Erfrechtverordening in werking. In dit artikel bespreken de auteurs eerst zowel de Nederlandse als de Belgische uitvoeringswet van de Europese ...

Lees verder

Europees erfrecht een stap op de goede weg (KWEP 2015/10)

12-06-2015 - Mr. M.C.J. Oliemans

Op 17 augustus 2015 treedt, na jarenlange voorbereiding, de Europese Erfrechtverordening in werking voor alle landen van de Europese Unie met uitzondering van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ie...

Lees verder

Een nieuw KNB-model levenstestament (JBN 2015/27)

08-06-2015 - Mr. L.M. de Hoog

Op 23 maart 2015 is een nieuw model voor levenstestamenten geïntroduceerd, waarin een apart onderdeel voor het regelen van de financiële zaken is opgenomen. Hierover hebben de Koninklijke No...

Lees verder

Een hanteerbare regeling voor het levensonderhoud van een kind na overlijden van een ouder (WPNR 2015/7066)

08-06-2015 - Mr. J.H.M. ter Haar

Op grond van art. 4:35 BW hebben kinderen, die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt, onder omstandigheden aanspraak op een som ineens in de nalatenschap van een ouder. De jurisprudentie ove...

Lees verder

Periodieke uitkering tot voorziening in levensonderhoud (ex-)partner aftrekbaar bij erfgenamen (FTV 2015/25)

05-06-2015 - Mr. T.C. Hoogwout

Alimentatie die is betaald aan de ex-echtgenote of de voormalige samenwonende partner, is voor de inkomstenbelasting aftrekbaar indien de betalingen zijn gebaseerd op een dringende morele verplichting...

Lees verder

Van boedelberedderaar tot afwikkelingsbewindvoerder (WPNR 2015/7064)

29-05-2015 - Prof. mr. B.M.E.M. Schols

In WPNR 1999/6374, meer dan vijftien jaar geleden derhalve, heeft de auteur een eerste aanzet gedaan om tot een modelregeling te komen voor een synthese tussen executele en testamentair bewind. Thans ...

Lees verder

Afwikkelingsbewind of afwikkelingsstichting. Om het even, of niet? (WPNR 2015/7064)

29-05-2015 - Prof. mr. L.C.A. Verstappen en prof. mr. W. Burgerhart

In dit artikel vergelijken de auteurs het afwikkelingsbewind en de afwikkelingsstichting. Het betreft twee rechtsfiguren die gebruikt kunnen worden om de afwikkeling van nalatenschappen die zeer waars...

Lees verder

Exit testamentair Boek 1-bewind (WPNR 2015/7064)

29-05-2015 - Mr. J.H.M. ter Haar

Als sinds 1838 kent het Burgerlijk Wetboek zowel een regeling van testamentair bewind in Boek 1 (art. 1:253i lid 4 onder c, lid 5 en 6 en art. 1:337 lid 3 BW) als in Boek 4 (art. 4:153 e.v. BW). De au...

Lees verder

Levenstestament versus bewind en mentorschap (WPNR 2015/7064)

29-05-2015 - Mr. dr. R.E. Brinkman en J.M. van Anken

In dit artikel vergelijken de auteurs de rechtsfiguren beschermingsbewind en mentorschap met de rechtsfiguur levenstestament. De regeling van beschermingsbewind is gericht op het aanstellen van een we...

Lees verder

Hof beoordeelt verkoop woning met kwijtschelding klein deel koopprijs als schenking van een woning (FBN 2015/22)

27-05-2015 - Mr. L.E. Welkers

In dit artikel bespreekt de auteur de uitspraak van het Hof Amsterdam van 12 februari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:382, en gaat zij op zoek naar het antwoord op de vraag wat het object van de gift is als ...

Lees verder

Artikel 10 SW: Fictie wordt werkelijkheid?! (FBN 2015/17)

22-05-2015 - Prof. dr. B.M.E.M. Schols

In dit artikel bespreekt de auteur de rechtsontwikkeling van art. 10 SW. Eerst gaat hij in op de drie dimensies van dit weerbarstige artikel: de overdracht ‘ouders-kinderen’ van de woning,...

Lees verder

Een nieuw Nederlands huwelijksvermogensrecht? Geruststellende berichten uit het zuiden (FTV 2015/21)

29-04-2015 - Prof. dr. R. Barbaix

België kent sinds 1976 een wettelijk stelsel dat zich het best laat omschrijven als een stelsel van gemeenschap van aanwinsten. Kort gezegd komt dat hierop neer, dat alles wat de echtgenoten gedu...

Lees verder

Toerekening van giften door een in de wettelijke gemeenschap van goederen gehuwde schenker (Tijdschrift Erfrecht 2015/2)

21-04-2015 - Mr. J.L.D.J. Maasland

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 oktober 2014 een arrest gewezen over de toerekening van giften die worden gedaan door een schenker die in de wettelijke gemeenschap van goederen is gehuwd (ECLI:N...

Lees verder

Schenken van een (indirect) aanmerkelijk belang (Estate Planner Digitaal 2015/4)

16-04-2015 - Mr. T.C. Hoogwout

Bij de schenking van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren, betaalt de schenker doorgaans inkomstenbelasting en betaalt de begiftigde schenkbelasting. Onder voorwaarden kan voor de inkomste...

Lees verder

Artikel 10 Successiewet: twijfel over de bedoeling bij de ik-opa-making (Estate Planner Digitaal 2015/3)

16-04-2015 - Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

Op 3 juni 2014 heeft Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan inzake een ik-opa-making (ECLI:NL:RBDHA:2014:8012). De vraag lag voor of de vordering die de kinderen op hun vader hadden, bij zijn overlij...

Lees verder

Tweetrapsschenking met bewaarplicht, giraal geld en vruchten (WPNR 2015/7056)

07-04-2015 - Prof. mr. drs. J.W.A. Biemans

In dit artikel gaat de auteur in op de tweetrapsschenking met bewaarplicht van giraal geld. Op de vraag of de bezwaarde in zijn verhouding tot de verwachters recht heeft op de rente van het geschonken...

Lees verder

De onderneming(swinst) in het wetsvoorstel Aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen (WPNR 2015/7057)

07-04-2015 - Mr. A.N. Labohm en prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

In dit artikel gaan de auteurs in op wetsvoorstel 33987 inzake de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen in relatie tot de onderneming. Aan de orde komen: ondernemingsvermogen, ondernemi...

Lees verder

Anbi-actualiteiten uit Den Haag (FBN 2015/11)

26-03-2015 - Prof. dr. S.J.C. Hemels

In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan de actualiteiten op het gebied van algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Hoewel de wetgeving per 1 januari 2015 niet is gewijzigd, betekent ...

Lees verder

Voorkoming dubbele erfbelasting en de Europese Erfrechtverordening (FBN 2015/12)

26-03-2015 - Mr. M. de L. Monteiro

Het beleid met betrekking tot de internationale aspecten van de schenk- en erfbelasting is bij besluit van 15 oktober 2014, nr. BLKB2013M/1870M, aangepast. Dat beleid was eerst opgenomen in het beslui...

Lees verder

Fictie van voorbehouden genot reikt steeds verder (FTV 2015/13)

20-03-2015 - Mr. W.R. Kooiman

De gemoederen rondom art. 10 SW zijn de afgelopen tijd wat tot bedaren gekomen. Na de ingrijpende wijziging van de bepaling in 2009 hebben de gevolgen daarvan voor bestaande gevallen uiteindelijk gere...

Lees verder

Maakt wetsvoorstel 33987 huwelijkse voorwaarden overbodig of juist noodzakelijk? (WPNR 2015/7054)

20-03-2015 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Op 11 juli 2014 hebben de leden Berndsen-Jansen (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD) een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet met als...

Lees verder

Een variant op Kriek/Smit nader bekeken (JBN 2015/11)

20-03-2015 - Prof. mr. B.E. Reinhartz

In veel huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten komt de clausule voor dat een staande huwelijk/samenwoning aan te schaffen woning die als gezamenlijke woning gaat dienen, op beider naam dient...

Lees verder

Artikel 10 SW; hoe ver strekt het toepassingsbereik? (KWEP 2015/3)

12-03-2015 - Mr. M. de L. Monteiro

In dit artikel bespreekt de auteur het arrest HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2921. Als gevolg van dit arrest zijn de dichte nevelen rondom art. 10 SW verder toegenomen. Over een op het eerste gez...

Lees verder

Casus rondom de fictiebepalingen (KWEP 2015/1)

12-03-2015 - Mr. W.R. Kooiman

In dit artikel bespreekt de auteur twee gevallen waarin de vraag opkomt of de niet-erfrechtelijke verkrijging belast kan zijn met erfbelasting: de afwijking van de gerechtigdheid tot een ontbonden huw...

Lees verder

Estate planning met het oog op Spanje (vervolg) (KWEP 2015/2)

12-03-2015 - Mr. A.M. Vrenegoor

In KWEP 2012/2 is een bijdrage van de auteur opgenomen in het kader van de estate planning met het oog op Spanje. Daarin werd ingegaan op de diverse Spaanse belastingen waarmee de Nederlandse eigenaar...

Lees verder

Het Nederlandse IPR erfrecht vanaf 17 augustus 2015 (VFP 2015/2)

10-03-2015 - Mr. T.C. Hoogwout

In VFP 2015/1 is de auteur ingegaan op het huidige internationale privaatrecht met betrekking tot het erfrecht. Met ingang van 17 augustus 2015 wordt de Europese Erfrechtverordening van toepassing in ...

Lees verder

‘Onder Jan’, de insolvabiliteitsvrijstelling voor de schenkbelasting (FBN 2015/4)

24-02-2015 - Mr. A.J. Janssen

Van schenkbelasting is vrijgesteld, hetgeen wordt verkregen door iemand, die niet in staat is zijn schulden te betalen, indien en voor zover het verkregene strekt om de begiftigde daartoe in staat te ...

Lees verder

Schenken van aanmerkelijkbelangaandelen aan een werknemer: discussie verzekerd! (Estate Planner Digitaal 2015/1)

20-02-2015 - Mr. G. de Jong en mr. R.C. Henzen

Met betrekking tot de fiscale behandeling van een schenking door de directeur-grootaandeelhouder (DGA) van aanmerkelijkbelangaandelen aan een werknemer kan veel discussie worden gevoerd. De fiscus zit...

Lees verder

Mogelijkheid onbelast uitkeren dividend van vererfde aanmerkelijkbelangaandelen verruimd (Estate Planner Digitaal 2015/2)

19-02-2015 - Mr. M.G. Eerenstein

De staatssecretaris van Financiën heeft in het besluit van 17 september 2014, nr. BLKB2014/1321M, de faciliteit van art. 4.12a Wet IB 2001 verruimd. In het besluit is goedgekeurd dat de faci...

Lees verder

De strekking en de rechtsgevolgen van de erfrechtelijke vervallenverklaring (WPNR 2015/7050)

19-02-2015 - Mr. H.M.C. Duin

De testamentaire last is één van de uiterste wilsbeschikkingen die de wet kent (art. 4:130 t/m 4:134 BW). Een erflater kan aan een erfgenaam of legataris een verplichting opleggen met ge...

Lees verder

Problemen rond de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen: een vervolg (JBN 2015/7)

13-02-2015 - Prof. mr. W.G. Huijgen

In vervolg op zijn artikel in JBN 2014/55 signaleert de auteur in dit artikel een reeks problemen ten gevolge van het op 14 juli 2014 gepubliceerde wetsvoorstel 33 987. Als gevolg van dit wetsvoorstel...

Lees verder

Fiscaal partnerschap financiële zegen of bottleneck bij echtscheiding (FTV 2015/9)

13-02-2015 - Drs. R.M. Kavelaars-Niekoop

In 2011 is het partnerbegrip in de fiscale wetgeving aangepast. Om het partnerbegrip af te bakenen, is door de wetgever aansluiting gezocht bij één van de civiele aspecten in geval van e...

Lees verder

Duitse bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting is strijdig met het gelijkheidsbeginsel (FTV 2015/8)

13-02-2015 - Mr. T.C. Hoogwout

De Eerste Kamer van het Bundesverfassungsgericht (Duitse Constitutionele Hof) in Karlsruhe heeft op 17 december 2014 geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Duitse Erbschaft- und Schenkungs...

Lees verder

Opmerkingen over het legaat aan een erfgenaam mede in het kader van de verdeling van de nalatenschap (WPNR 2015/7047)

26-01-2015 - Mr. J.B. Vegter

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een erflater wenst dat na zijn overlijden één of meer van zijn goederen door een bepaalde erfgenaam worden verkregen. De erflater kan die goed...

Lees verder

Vergoedingsrechten en de natuurlijke verbintenis (FTV 2015/3)

26-01-2015 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

Tussen echtgenoten kunnen over en weer, ongeacht het bestaan van enige huwelijkse voorwaarden, om verschillende redenen vergoedingsrechten ontstaan. Art. 1:87 lid 4 BW stelt dat geen vergoedingsrecht ...

Lees verder

Internationaal erfrechtelijk palet in 2015 (VFP 2015/1)

26-01-2015 - Mr. T.C. Hoogwout

Voor erflaters met een laatste verblijfplaats in Nederland geldt meestal het Nederlandse erfrecht. Maar geldt dit erfrecht ook als de erflater in Frankrijk een vakantiewoning bezat? En geldt dit erfre...

Lees verder

De nieuwe beperkte gemeenschap van goederen: nog meer problemen gesignaleerd! (FTV 2015/4)

26-01-2015 - Prof. mr. W.G. Huijgen

In de aanhef van zijn artikel in FTV 2014/49 stelde de auteur dat hij de voornaamste aspecten van het op 14 juli 2014 gepubliceerde wetsvoorstel 33 987 zou behandelen zonder aanspraak te maken op een ...

Lees verder

Moet een ANBI een nalatenschap aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving? (WPNR 2015/7047)

26-01-2015 - Mr. T.F.H. Reijnen

Het komt in de praktijk met regelmaat voor dat algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) tot erfgenaam worden benoemd. Als deze goede doelen voldoen aan de eisen die de belastingwetgeving daar...

Lees verder

Draagplicht voor schulden bij echtscheiding (JBN 2015/4)

19-01-2015 - Prof. mr. B.E. Reinhartz

Wanneer is er reden om af te wijken van de draagplicht bij helfte voor schulden bij echtscheiding? Over deze vraag heeft de Hoge Raad een arrest gewezen op 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV1749, met v...

Lees verder

Twee uitspraken over de zuivere aanvaarding van een nalatenschap (JBN 2015/2)

19-01-2015 - Mr. P.J.F.M. Le Cat

In dit artikel bespreekt de auteur het arrest van de Hoge Raad van 20 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1489, en de uitspraak van het Hof ’s-Gravenhage van 8 april 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1799. De Hog...

Lees verder

Haags huwelijksvermogensverdrag 1978 ook van toepassing op huwelijken van gelijk geslacht? (JBN 2015/5)

19-01-2015 - Prof. mr. B.E. Reinhartz

In dit artikel bespreekt de auteur de uitspraak van het Hof ’s-Gravenhage van 28 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1975. Het hof oordeelde over de vraag of het toepasselijk recht op het huwelijksverm...

Lees verder

Het einde van het schuldeisersparadijs (WPNR 2014/7044)

30-12-2014 - Prof. mr. W.D. Kolkman

Dit artikel over het op 11 juli 2014 ingediende wetsvoorstel 33987 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet bevat twee onderdelen. Ten eerste houdt de auteur de wens...

Lees verder

Verrekenbedingen en de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet en Wet Inkomstenbelasting 2001 (FBN 2014/57)

24-12-2014 - Mr. T.C. Hoogwout

In de huwelijkse voorwaarden kan een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding zijn opgenomen, waardoor na het overlijden van een echtgenoot economisch een vergelijkbare situatie ontstaat als in de s...

Lees verder

Problemen in verband met de beperkte erfrechtelijke rechtskeuzemogelijkheid in Nederlands-Duitse verhoudingen: nu en vanaf 17 augustus 2015 (Tijdschrift Erfrecht 2014/6)

22-12-2014 - W. Eule en mr. J.G. Knot

De praktijk wordt regelmatig geconfronteerd met nalatenschappen die raakvlakken hebben met zowel Duitsland als Nederland. De afwikkeling hiervan verloopt niet altijd even soepel, onder meer als gevolg...

Lees verder

De executeur in een nalatenschap met bitcoins en andere ‘digitale bezittingen’ (Tijdschrift Erfrecht 2014/6)

22-12-2014 - Mr. L.A.G.M. van der Geld

In de toekomst zullen executeurs steeds vaker worden geconfronteerd met een online nalatenschap naast een offline nalatenschap. Wat betekent dit voor de werkzaamheden van de executeur? Moet hij actief...

Lees verder

De EU-Erfrechtverordening van Duitse zijde belicht (Estate Planner Digitaal 2014/13)

18-12-2014 - Mr. K.M.L.L. van de Ven

Op 13 juni 2014 vond in Düsseldorf een studiebijeenkomst plaats, die deel uitmaakte van een reeks bijeenkomsten voor (kandidaat-)notarissen ter voorbereiding op het van toepassing worden van de E...

Lees verder

Is het gedogen van het gebruik van een woning een schenking? (Estate Planner Digitaal 2014/12)

18-12-2014 - Mr. C.J.M. Martens

De afgelopen periode is zowel aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (NTFR 2014/976) als aan het Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2014:3402) de vraag voorgelegd of bij het gedogen van het gebruik van een o...

Lees verder

Nieuw huwelijksvermogensrecht vanuit het perspectief van een echtscheiding(sadvocaat) (WPNR 2014/7043)

15-12-2014 - Mr. T.M. Subelack

In dit artikel bespreekt de auteur de (mogelijke) gevolgen van het op 14 juli 2014 gepubliceerde wetsvoorstel ‘’Beperkte gemeenschap van goederen’ voor de echtscheidingspraktijk. Waa...

Lees verder

Voor wie is het superdividend? (FTV 2014/62)

15-12-2014 - E. Sabelis LL.M.

Art. 4.12a Wet IB 2001 biedt de mogelijkheid om zonder heffing van inkomstenbelasting dividend uit te keren op krachtens erfrecht verkregen aandelen. Voorwaarde is wel dat de dividenduitkering binnen ...

Lees verder

De gemeenschap van goederen alsnog beperkt (WPNR 2014/7041)

09-12-2014 - Mr. drs. J.H. Lieber

Op 11 juli 2014 hebben drie leden van de Tweede Kamer, gesteund door vijf adviseurs uit de (wetenschappelijke) rechtspraktijk, een wetsvoorstel ingediend dat beoogt de algehele gemeenschap van goedere...

Lees verder

Nieuw huwelijksvermogensrecht op komst? (VFP 2014/11)

09-12-2014 - Mr. J.F.H. van den Belt

Op 11 juli 2014 hebben de leden Berndsen-Jansen (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD) een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet met als...

Lees verder

Over de finish van de € 100.000-schenkvrijstelling en de repeterende schenking (FBN 2014/52)

09-12-2014 - Mr. L.E. Welkers en prof. dr. J.P.M. Stubbé

De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning zal niet worden verlengd. Dit betekent dat de mogelijkheid om fiscaal voordelig tot € 100.000 te schenken ten bate van de eigen woning loo...

Lees verder

De vermoedelijke huwelijksvermogensrechtelijke wil (WPNR 2014/7041)

09-12-2014 - Prof. mr. F.W.J.M. Schols

In dit artikel gaat de auteur in het kader van het voorstel betreffende de wijziging van de omvang van de wettelijke gemeenschap op zoek naar de vermoedelijke huwelijksvermogensrechtelijke wil van aan...

Lees verder

Opa's erfenis, fiscale last of civielrechtelijk legaat? (FBN 2014/53)

01-12-2014 - Prof. dr. B.M.E.M. Schols

De Rechtbank Den Haag heeft op 3 juni 2014 uitspraak gedaan over het al dan niet van toepassing zijn van art. 10 lid 9 SW in geval van een bepaalde ‘ik-opa-variant’ (ECLI:NL:RBDHA:2014:801...

Lees verder

Verdeling van een gemeenschappelijk goed gedurende de vereffening van de gemeenschap (WPNR 2014/7040)

25-11-2014 - Prof. dr. S. Perrick

In dit artikel verdedigt de auteur het standpunt dat de erfgenamen gedurende de formele vereffening van de nalatenschap bevoegd zijn deze partieel te verdelen. Zij hebben daartoe wel de medewerking va...

Lees verder

De turboverdeling in de inkomstenbelasting, een vervolg (WPNR 2014/7040)

25-11-2014 - Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken en mr. H.F. van der Weerd-van Joolingen

In hun artikel in WPNR 2014/7015 zijn de auteurs ingegaan op de inkomstenbelastinggevolgen van de turboverdeling. Dit artikel heeft het CDA aanleiding gegeven hierover vragen te stellen aan de staatss...

Lees verder

Successiewetgeving in Europese beweging? (Tijdschrift Erfrecht 2014/5)

07-11-2014 - Mr. K.M.L.L. van de Ven

Europa kent een groot aantal grensoverschrijdende nalatenschappen. De Europese Commissie heeft in 2011 geconstateerd dat er op het terrein van de successiebelasting knelpunten zijn, en heeft daartoe e...

Lees verder

Wetsvoorstel 33987: naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht? (JBN 2014/55)

05-11-2014 - Prof. mr. W.G. Huijgen

De auteur bespreekt in dit artikel het op 14 juli 2014 gepubliceerde wetsvoorstel 33 987 inzake de nieuwe beperkte huwelijksgemeenschap en plaatst daar kritische kanttekeningen bij. De kern van de reg...

Lees verder

Recente uitspraken over meer dan normaal vermogensbeheer bij vastgoed (FBN 2014/46)

29-10-2014 - Mr. dr. M.J. Hoogeveen

In dit artikel bespreekt de auteur drie hofuitspraken die het afgelopen jaar zijn verschenen over de vraag of de exploitatie en ontwikkeling van vastgoed een materiële onderneming vormt (ECLI:NL:...

Lees verder

Uitleg van uiterste wilsbeschikkingen bij wijziging van relationele omstandigheden (JBN 2014/50)

24-10-2014 - Mr. A.F. Mollema

In dit artikel bespreekt de auteur het arrest van de Hoge Raad van 11 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:911, waarin ons hoogste rechtscollege definitief heeft beslist over een zaak die al eerder vele penn...

Lees verder

De uitkering krachtens sommenverzekering in de afwikkeling van nalatenschappen (Estate Planner Digitaal 2014/10)

20-10-2014 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

Art. 4:126 BW stelt de schenking of andere gift die de strekking heeft om pas na het overlijden van de schenker of gever te worden uitgevoerd (en die niet reeds tijdens leven van de schenker of gever ...

Lees verder

Opnieuw: naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht? (FTV 2014/49)

16-10-2014 - Prof. mr. W.G. Huijgen

In dit artikel bespreekt de auteur het op 14 juli 2014 gepubliceerde wetsvoorstel 33 987. De kern van dit wetsvoorstel behelst onder meer een volledig vernieuwd art. 1:94 BW waarin wordt omschreven wa...

Lees verder

De altijd evoluerende ANBI (Estate Planner Digitaal 2014/11)

16-10-2014 - Mr. M. Kopinsky

Twee jaar geleden schreef de auteur in FTV 2012/35 dat er veel fiscale wijzigingen zijn geweest voor doelvermogens met een maatschappelijk nut. Thans is haar boodschap ongewijzigd. De ene wetswijzigin...

Lees verder

Het voorwaardelijk afstandslegaat (FBN 2014/41)

02-10-2014 - Prof. dr. B.M.E.M. Schols

Met ingang van 1 januari 2010 worden de fiscale spelregels inzake verblijvingsbedingen (en dergelijke) mede toegepast op ‘goederen waaromtrent door de erflater een verplichting tot levering is a...

Lees verder

Latentie binnen de bedrijfsopvolgingsregeling (FBN 2014/42)

02-10-2014 - Mr. A.J. Janssen

In dit artikel bespreekt de auteur het arrest van 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:26, waarin de Hoge Raad zich heeft gebogen over de systematiek van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR...

Lees verder

Artikel 10 Successiewet en afstand vruchtgebruik (FBN 2014/43)

02-10-2014 - Mr. L. Stokkel

In verband met de wijziging van art. 10 SW per 1 januari 2010 hebben verscheidene ouders en kinderen een akte getekend waarbij de ouders afstand hebben gedaan van hun recht van vruchtgebruik op de won...

Lees verder

Bedrijfsopvolging en vastgoed: mission impossible? (WPNR 2014/7033)

30-09-2014 - Drs. N.M.P. Govers-de Louw en mr. J.H.J. Jansen

Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 8 april 2014 dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet van toepassing zijn op de schenking van een aandeel in een vennootschap, wier activiteiten ...

Lees verder

De praktische betekenis van de andere wettelijke rechten uit Boek 4 BW (VFP 2014/9)

29-09-2014 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

Volgens de auteur zijn de ‘andere wettelijke rechten’ uit afdeling 4.3.2 BW misschien wel de grootste inhoudelijke vernieuwing geweest, die de invoering van het nieuwe erfrecht heeft gebra...

Lees verder

Het (nieuwe) Nederlandse erfrecht-IPR in vogelvlucht (FTV 2014/44)

26-09-2014 - Mr. J.L.D.J. Maasland

In dit artikel bespreekt de auteur het huidige en komende Nederlandse internationaal privaatrecht met betrekking tot het erfrecht. Hij beperkt zich hierbij tot de formele geldigheid van uiterste wilsb...

Lees verder

Arbeid+, rendement+. Bedrijfsopvolgingsregeling vastgoedbeleggers (KWEP 2014/18)

18-09-2014 - Prof. dr. T.M. Berkhout

In dit artikel bespreekt de auteur enige jurisprudentie die het afgelopen jaar is verschenen over de uiterst actuele vraag of vastgoedbeleggers een materiële onderneming uitoefenen. Deze vraag is...

Lees verder

Artikel 4.12a Wet inkomstenbelasting 2001 in de praktijk (KWEP 2014/19)

12-09-2014 - Mr. A.J. Jungheim

Op 1 januari 2010 is art. 4.12a Wet IB 2001 ingevoerd. In dit artikel gaat de auteur in het algemene gedeelte in op de reden van de invoering, de toepassing van art. 4.12a Wet IB 2001, de vraag of art...

Lees verder

Praktijkupdate bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956 (zomer 2014) (KWEP 2014/17)

12-09-2014 - Mr. J.C.L. Zuiderwijk

De auteur heeft in de zomer van 2013 in KWEP 2013/2 een praktijkupdate verzorgd over de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Dit onder meer naar aanleiding van de ontstane polemiek over het ...

Lees verder

Inbreng van giften (Tijdschrift Erfrecht 2014/4)

08-09-2014 - Mr. J.L.D.J. Maasland

Veel ouders wensen hun kinderen zo veel mogelijk gelijk te behandelen, ook in financieel opzicht. De situatie van de kinderen van de schenker kan echter zodanig verschillen dat het niet mogelijk of we...

Lees verder

Testamentair bewind, ‘bijstandproof’? (Tijdschrift Erfrecht 2014/4)

08-09-2014 - Mr. N.V.C.E. Bauduin

Het ontvangen van een erfenis kan van invloed zijn op de bijstandsuitkering. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de bijstandsgerechtigde woonplaats heeft, kan de uitkerin...

Lees verder

De boedelbeschrijving als essentieel onderdeel van de boedelafwikkeling (Estate Planner Digitaal 2014/7)

21-08-2014 - Mr. P.J.T. van Gompel

In een tijd waarin steeds meer nalatenschappen ‘ruzieboedels’ zijn en in testamenten veelvuldig beschermingsclausules worden opgenomen die tot ver in de toekomst hun uitwerking (dienen te)...

Lees verder

Jurisprudentie recht van overgang blijft van belang! (Estate Planner Digitaal 2014/8)

21-08-2014 - Mr. M. de L. Monteiro

Tot 1 januari 2010 bestond naast de schenk- en erfbelasting een derde heffing in de Successiewet: het recht van overgang. Een heffing die in Nederland pas aan de orde kwam op het moment dat niet op ba...

Lees verder

Wanneer mag de bewindvoerder schenken? (Estate Planner Digitaal 2014/9)

21-08-2014 - Mr. J.I. Driessen-Kleijn

Als een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de...

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in het successierecht: post mortem van het gelijkheidsbeginsel (WPNR 2014/7027)

29-07-2014 - Prof. mr. G.J.M.E. de Bont en mr. M.J. Pelinck

Op 22 november 2013 oordeelde de Hoge Raad dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet niet in strijd is met het discriminatieverbod van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten ...

Lees verder

Peildata verdeling naar oud en naar nieuw recht (JBN 2014/39)

29-07-2014 - Prof. mr. B.E. Reinhartz

De problematiek rondom de peildatum bij een verdeling blijft lastig. Men dient daarbij onderscheid te maken tussen de peildatum van de omvang van de gemeenschap (wat moet er verdeeld worden) en de waa...

Lees verder

Enige ontwikkelingen op het terrein van de trust (Tijdschrift Erfrecht 2014/3)

22-07-2014 - Mr. K.M.L.L. van de Ven

Met ingang van 1 januari 2010 is door de Nederlandse belastingwetgever het regime voor afgezonderd particulier vermogen (APV) ingevoerd. Dit APV-regime is ingevoerd voor rechtsfiguren waarbij vermogen...

Lees verder

In hoeverre lost de Erfrechtverordening praktische problemen voor het notariaat bij internationale nalatenschappen op? (WPNR 2014/7024)

07-07-2014 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg en mr. C. van der Plas

De samenleving wordt steeds internationaler. Notarissen krijgen daardoor steeds meer te maken met grensoverschrijdende nalatenschappen. Hiervan is sprake als bestanddelen van een nalatenschap in meerd...

Lees verder

Europese ontwikkelingen op het gebied van de schenk- en erfbelasting (FBN 2014/29)

07-07-2014 - Prof. dr. F. Sonneveldt

De laatste jaren heeft zich op het Europese vlak een aantal interessante ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van de schenk- en erfbelasting. Zo heeft de Europese Commissie aanbevelingen gedaan om ...

Lees verder

Art. 21 Erfrechtverordening: de objectieve verwijzingsregel nader belicht (WPNR 2014/7024)

07-07-2014 - Mr. E.N. Frohn

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Art. 21 van deze verordening bevat de regel aan de hand waarvan, bij gebreke van een rechtsgeldig uitgebrachte rechtskeuze, het t...

Lees verder

De Europese erfrechtelijke rechtskeuze (WPNR 2014/7024)

07-07-2014 - Prof. mr. F.W.J.M. Schols

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Art. 22 van deze verordening is gewijd aan de rechtskeuze en bepaalt dat een testateur kan kiezen voor het recht van de nationali...

Lees verder

Internationale boedelafwikkeling volgens de regels van de Erfrechtverordening: vereffening, verdeling en Näherberechtigung vanaf 17/8/2015 (WPNR 2014/7024)

07-07-2014 - Mr. J.G. Knot

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Het zal in Nederland dan gedaan zijn met de tweedeling in het erfrechtelijke conflictenrecht tussen vererving en afwikkeling van ...

Lees verder

WOZ-waarde voor woningen in de Successiewet niet in strijd met Eerste Protocol bij EVRM (FBN 2014/30)

07-07-2014 - Mr. T.C. Hoogwout

Uitgangspunt van de waardering voor de Successiewet is de waarde in het economische verkeer. Sinds 2010 geldt voor onroerende zaken, die als woning in gebruik zijn, echter een afwijkende waarderingsre...

Lees verder

Huwelijks- en partneraansprakelijkheid voor belastingschulden (FTV 2014/34)

30-06-2014 - Mr. G.H. Ulrich

Iemand die gehuwd is, kan niet automatisch aansprakelijk worden gesteld voor alle belastingschulden van de huwelijkspartner. Het huwen in gemeenschap van goederen brengt hierin geen verandering. Op gr...

Lees verder

Object van heffing: de woning of de kwijtgescholden koopsom? (FTV 2014/32)

30-06-2014 - Mr. Y.J.M. Pijpers en mr. drs. S. Hendriks

De Rechtbank Noord-Holland heeft zich op 2 oktober 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:9659, uitgesproken over de verschuldigde schenkbelasting in de situatie dat een woning (met een WOZ-waarde van € 258.00...

Lees verder

Overlijden (IB-)ondernemer: afrekenen, doorschuiven of uitstel van betaling? (Estate Planner Digitaal 2014/5)

20-06-2014 - Mr. A.M.A. de Beer

Het overlijden van een (IB-)ondernemer betekent staking van zijn onderneming. Bij de overledene vindt dan afrekening plaats over de fiscale claims in de onderneming. Onder voorwaarden kunnen de erfgen...

Lees verder

Ontwikkelingen rondom de waardering van de woning in de Successiewet, de tijd staat niet stil (Estate Planner Digitaal 2014/6)

20-06-2014 - Mr. H.A. Elbert

In het in Estate Planner Digitaal 2012/11 gepubliceerde artikel ‘De waardering van de woning in de Successiewet, een beschouwing van recente jurisprudentie’, heeft de auteur uitgebreid sti...

Lees verder

Van de (erfrechtelijke) regen in de (erfbelasting) drup? (KWEP 2014/8)

19-06-2014 - Mr. A.M. Vrenegoor

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 25 juni 2013 uitspraak gedaan over de verrekening van in het buitenland betaalde erfbelasting met in Nederland verschuldigde erfbelasting (ECLI:NL:GHARL:2013:4781). ...

Lees verder

Natuurschoonwet-landgoederen en estate planning (KWEP 2014/9)

19-06-2014 - Mr. R.J. Nieuwland

Indien aan de zogenoemde rangschikkingsvoorwaarden wordt voldaan, kan een in Nederland gelegen, geheel of gedeeltelijk met natuurterreinen, bossen of andere houtopstanden bezette onroerende zaak als l...

Lees verder

Doorschuif- en bedrijfsopvolgingsregeling voor onroerende zaken (VFP 2014/53)

19-06-2014 - Mr. T.C. Hoogwout

Als een aanmerkelijkbelanghouder overlijdt heeft dat gevolgen voor de inkomsten- en erfbelasting. De overgang onder algemene titel en de overgang krachtens erfrecht onder bijzondere titel wordt voor d...

Lees verder

De executeur en de vereffenaar dienen quasi-legaten te verminderen (JBN 2014/31)

19-06-2014 - Mr. P.J.F.M. Le Cat

In dit artikel bespreekt de auteur het arrest van de Hoge Raad van 17 mei 2013, waarin een nadere uitleg is gegeven aan de taken van de executeur en de vereffenaar (ECLI:NL:HR:2013:BZ3643). Die taken ...

Lees verder

De rechtskeuze in testamenten gemaakt na 17 augustus 2015 volgens de EU Erfrechtverordening – enkele tekstvoorbeelden (JBN 2014/32)

19-06-2014 - Mr. S.H. Heijning

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. Deze verordening kent een beperktere rechtskeuze dan de thans bestaande mogelijkheden in het Nederlandse internationaal privaatre...

Lees verder

Aandelen in de BV in het erfrecht (WPNR 2014/7023)

19-06-2014 - Prof. dr. S. Perrick

In dit artikel wordt een aantal bepalingen van het flex-BV-recht geanalyseerd vanuit het algemeen vermogensrecht. De auteur trekt uit dit onderzoek de conclusie dat de wetgever op een aantal plaatsen ...

Lees verder

Enkele opmerkingen over de inhoud en de betekenis van de verklaring van erfrecht (WPNR 2014/7022)

10-06-2014 - Prof. dr. S. Perrick

In art. 4:188 en 187 BW geeft de wet een regeling omtrent de inhoud van de verklaring van erfrecht en over de rechtspositie van degene die op de verklaring is afgegaan. De wettelijke regeling roept in...

Lees verder

Huwelijksvermogensrecht en faillissementsrecht: and never the twain shall meet? (FTV 2014/27)

19-05-2014 - Mr. F.A. van Lith

Op 11 december 2013 oordeelde Rechtbank Noord-Nederland dat de woning van de vrouw in de failliete boedel van de man viel (ECLI:NL:RBNNE:2013:7941). Deze uitspraak behoort tot de steeds langer wordend...

Lees verder

Twee uitspraken aangaande het verzorgingsvruchtgebruik van artikel 4:30 BW (JBN 2014/29)

30-04-2014 - Prof. mr. B.E. Reinhartz

In art. 4:29 BW is een verzorgingsvruchtgebruik opgenomen met betrekking tot de echtelijke woning. Daarbij wordt verondersteld dat de langstlevende echtgenoot daaraan behoefte heeft. In art. 4:30 BW, ...

Lees verder

Afwikkeling verblijvingsbeding bij samenwoners (JBN 2014/25)

30-04-2014 - Mr. J.I. Driessen-Kleijn

In dit artikel toont de auteur aan de hand van een casus aan dat het bij de advisering door de financieel adviseur ten aanzien van het kiezen van de hypothecaire lening en de daaraan verbonden voorwaa...

Lees verder

Een gat in de erfbelasting door makingen op te splitsen door middel van een opschortende voorwaarde of een wilsrecht? (FBN 2014/18)

29-04-2014 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

De Hoge Raad heeft op 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8780, een arrest gewezen dat van belang is voor de erfbelasting, indien een persoon verspreid in de tijd van dezelfde erflater vermogen erft. Vol...

Lees verder

Wettelijke verdeling en fideï-commis; een (on)mogelijke combinatie? (WPNR 2014/7016)

28-04-2014 - Mr. G.G.B. Boelens en mr. P.C. van Es

Is het mogelijk de wettelijke verdeling van art. 4:13 BW te combineren met een fideï commis? Aan deze figuur kan bijvoorbeeld behoefte bestaan wanneer een echtgenoot/erflater die een tweede (kind...

Lees verder

Een mondelinge of een stilzwijgende (herroeping van een) uiterste wil? (WPNR 2014/7015)

22-04-2014 - Prof. mr. E.A.A. Luijten en prof. mr. W.R. Meijer

Voor het herroepen van een uiterste wilsbeschikking gelden dezelfde vormvoorschriften als voor het maken van die beschikking (art. 4:111 BW). Hoewel deze bepaling ‘gesneden koek’ lijkt, wa...

Lees verder

De turboverdeling in de inkomstenbelasting (WPNR 2014/7015)

22-04-2014 - Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken en mr. H.F. van der Weerd-van Joolingen

De defiscaliseringsregeling van art. 5.4 Wet IB 2001 is met ingang van 1 januari 2012 verder uitgebreid. Box 3-bezittingen, waarvan de langstlevende het vruchtgebruik krachtens erfrecht heeft verkrege...

Lees verder

Enige opmerkingen over de nietigheid en vernietigbaarheid van een uiterste wil op grond van vormgebreken (Tijdschrift Erfrecht 2014/2)

18-04-2014 - Mr. P.C. van Es

Art. 4:109 BW geeft een regeling met betrekking tot de nietigheid en vernietigbaarheid van uiterste willen op grond van vormgebreken. Als regel wordt een uiterste wil gemaakt bij notariële akte (...

Lees verder

Uitvoering van de Europese Erfrechtverordening in Nederland: wijziging van Boek 10 BW en inpassing van de Europese erfrechtverklaring (Tijdschrift Erfrecht 2014/2)

18-04-2014 - Mr. J.G. Knot

Met ingang van 17 augustus 2015 zal de Europese Erfrechtverordening van toepassing zijn op de vraag welk recht van toepassing is op de vererving en afwikkeling van internationale nalatenschappen. Niet...

Lees verder

Praktijkproblemen bij de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning (FTV 2014/20)

18-04-2014 - R. Pak LL.M. en drs. P. Schut

Sinds 1 oktober 2013 is het voor iedereen mogelijk een bedrag van € 100.000 belastingvrij te schenken, mits het geschonken bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning, eigenwoningschuld of restsch...

Lees verder

De Hoge Raad verruimt de mogelijkheid voor aftrekbare periodieke giften in de inkomstenbelasting (Estate Planner Digitaal 2014/3)

17-04-2014 - Mr. T.C. Hoogwout

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Giften zijn bevoordelingen uit vrijgevigheid waardoor een waardeverschuiving optreedt uit het vermogen ...

Lees verder

Diverse knelpunten bij toepassing bedrijfsopvolgingsregeling: huidige besluiten zijn niet toereikend! (Estate Planner Digitaal 2014/4)

17-04-2014 - Mr. M.G. Eerenstein

Sinds januari 2010 zijn de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR) in de Successiewet en de Wet IB 2001 met name op het gebied van vererving en schenking van preferente aandelen ingrijpend gewijzigd. In he...

Lees verder

(Erf)belastingrente, een aandachtspunt bij een boedelafwikkeling (WPNR 2014/7012)

03-04-2014 - Prof. mr. W. Burgerhart

Met ingang van 2010 kan een belastingplichtige voor belastingrente (toen nog heffingsrente geheten) over erfbelasting worden aangeslagen. De destijds ingevoerde regeling is per 1 januari 2013 herzien,...

Lees verder

Made in China (KWEP 2014/5)

02-04-2014 - Mr. I.J.M. van den Bosch en mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst

De Hoge Raad heeft op 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:31, een arrest gewezen over de waardering van een Chinese pot. Het ging om een Guan Yuan, een pot van blauwwit keramiek met een doorsnede van 33&nbs...

Lees verder

Schenken van kunst: een koud kunstje? (KWEP 2014/1)

02-04-2014 - Mr. M.C.J. Oliemans

Als een kunstverzamelaar (een deel van) zijn met veel zorg opgebouwde collectie wil schenken aan een museum, is de vraag hoe hij die schenking fiscaal kan inkleden. In deze bijdrage gaat de auteur op ...

Lees verder

Erfbelasting betalen met kunst (KWEP 2014/2)

02-04-2014 - P.A. Broeksma en mr. drs. B.B.A. de Kroon LL.M.

In art. 67 lid 3 SW is de zogenoemde kunstregeling opgenomen. Op basis van deze regeling kan de Minister van Financiën, in bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen en volgens daarbi...

Lees verder

Het politieke wensdenken en exit de (Hollandse) nuchterheid? Een reactie op FTV 2013, nr. 59. Met naschrift van prof. mr. W.D. Kolkman (FTV 2014/16)

17-03-2014 - Prof. mr. Gr. van der Burght

Van der Burght reageert in dit artikel op de bijdrage van Kolkman in FTV 2013/59, waarin Kolkman aandacht heeft besteed aan het (initiatief)wetsvoorstel dat een beperking van de wettelijke gemeenschap...

Lees verder

Belastinglatentie last of tegenprestatie in de zin van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit: hoe nu verder? (FTV 2014/15)

14-03-2014 - Dr. Y.M. Tigelaar-Klootwijk

De Hoge Raad heeft op 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:26, geoordeeld dat een belastinglatentie die voortvloeit uit het doorschuiven van een inkomstenbelastingclaim, moet worden aangemerkt als tegenprest...

Lees verder

Never trust a trust (WPNR 2014/7008)

05-03-2014 - A.J. van Hoepen

In bepaalde situaties kwalificeert het onder trustverband brengen van vermogen niet als gift in de zin van afdeling 4.4.3 BW. In dit artikel onderzoekt de auteur de mogelijkheid om met het instellen v...

Lees verder

Opdat uw laatste wil geschiede (WPNR 2014/7007)

28-02-2014 - Mr. N.V.C.E. Bauduin en mr. T.F.H. Reijnen

De wens tot wilsdelegatie bestaat. De reden hiervoor is de onbekendheid met het antwoord op vragen als ‘wanneer overlijd ik?’, ‘aan wie laat ik na?’ en ‘wat laat ik na?&r...

Lees verder

De aftrek van de opoffering door de verkrijger zoals bedoeld in art. 7 SW 1956 (WPNR 2014/7007)

28-02-2014 - Mr. C.J.M. Martens

Sinds 1 januari 2010 is in art. 7 SW geregeld dat indien art. 8, 10, 11 of 13 lid 2 SW van toepassing is, op de waarde van de verkrijging in mindering mag worden gebracht ‘de waarde van hetgeen ...

Lees verder

Nieuwe inzichten en aandachtspunten bij de schenkingsvrijstelling van € 100.000 (FBN 2014/7)

28-02-2014 - Mr. T.F.H. Reijnen en mr. L.E. Welkers

Op grond van het besluit van 16 september 2013, nr. BLKB2013/1699M, kan de verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor schenkingen ter besteding aan de eigen woning of een restschuld al sinds 1 oktobe...

Lees verder

Bestaande verkopen met uitgestelde levering: kan overdrachtsbelasting en/of erfbelasting voorkomen worden? (Estate Planner Digitaal 2014/1)

20-02-2014 - Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

Op 4 april 2013 lag bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant de vraag voor of, en over welk gedeelte, overdrachtsbelasting is verschuldigd als de erflater tijdens leven zijn woning heeft verkocht aan de ...

Lees verder

De nieuwste regels voor de renteaftrek: het is er niet eenvoudiger op geworden! (Estate Planner Digitaal 2014/2)

20-02-2014 - Mr. W.J.J.G. Speetjens

In dit artikel besteedt de auteur aandacht aan de hoofdlijnen van de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet herziening fiscale behandeling eigen woning. Het belangrijkste onderwerp van deze wet is ...

Lees verder

De bankrekening, de huwelijksgemeenschap en de echtscheiding (WPNR 2014/7006)

17-02-2014 - Mr. B. Breederveld

Bij de afwikkeling van de vermogensrechtelijke relatie tussen scheidende echtgenoten is het vrijwel ondenkbaar dat geen regeling hoeft te worden getroffen voor het saldo van één of meer ...

Lees verder

De betekenis van vergoedingsrechten sinds de invoering van de derde tranche huwelijksvermogensrecht (WPNR 2014/7004)

04-02-2014 - Mr. T.F.H. Reijnen

Op 1 januari 2012 is de derde tranche huwelijksvermogensrecht in werking getreden, waarvan de regeling van de zogenoemde vergoedingsrechten (art. 1:87 BW) wellicht het meest tot de verbeelding spreekt...

Lees verder

Notaris en wilsonbekwaamheid (WPNR 2013/6987)

01-02-2014 - Prof. mr. M.J.A. van Mourik

Van de notaris wordt verwacht dat hij een poortwachtersfunctie vervult ter zake van de wilsbekwaamheid van degene die ten overstaan van hem een rechtshandeling wenst te verrichten, bijvoorbeeld een as...

Lees verder

Voor de Successiewet zijn alle verkrijgers gelijk, maar voor sommigen geldt een belastingprivilege! (FTV 2014/2)

31-01-2014 - Mr. T.C. Hoogwout

In dit artikel gaat de auteur in op het arrest van de Hoge Raad van 22 november 2013, waarin werd beslist dat in de Successiewet geen sprake is van ongelijke ongerechtvaardigde behandeling van onderne...

Lees verder

APV: Hoe staat het ermee? (VFP 2014/1)

28-01-2014 - Mr. D. Liem en A. Biesmans MSc

De Belastingdienst richt zich sinds enkele jaren op de aanpak van het afgezonderd particulier vermogen (APV). Een APV is door de staatssecretaris van Financiën gedefinieerd als een vermogen dat d...

Lees verder

Wettelijke rechten in het erfrecht (VFP 2014/1)

28-01-2014 - Mr. dr. E.R. Helder

Eén van de weinige rechtshandelingen waarvoor geen volmacht kan worden gegeven, betreft het maken van een uiterste wil (bijvoorbeeld een testament). De erflater dient hoogstpersoonlijk te bepal...

Lees verder

Statutaire lock-up en aanbiedings-/prijsbepalingsregelingen als estate planningstools (JBN 2014/1)

16-01-2014 - Mr. M.A.M. van Steensel

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking getreden. Daarmee zijn diverse dwingendrechtelijke bepalingen vervallen of vervangen door regelend recht. Het nieuwe ...

Lees verder

Beslissing Hoge Raad over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de SW (FBN 2013/66)

15-01-2014 - Prof. dr. J.P.M. Stubbé

Op 22 november 2013 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de vijf proefprocedures die zijn opgezet om duidelijkheid te krijgen over het antwoord op de vraag of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de S...

Lees verder

(Be)ton schenken doe je zo! (VFP 2013/12)

15-01-2014 - P.M. van der Storm LL.M.

De vrijgestelde schenking van € 100.000 voor de eigen woning leidt in de praktijk tot een hoop vragen. In dit artikel belicht de auteur enkele aandachtspunten. Hierbij kan worden gedacht aan woni...

Lees verder

Bedrijfsopvolging via bv-structuur met cumulatief preferente aandelen (Estate Planner Digitaal 2013/13)

19-12-2013 - Mr. G. de Jong

In de fiscale praktijk wordt in het kader van bedrijfsopvolging regelmatig gewerkt met cumulatief preferente aandelen. In dit artikel behandelt de auteur een aantal aspecten die met cumprefs verband h...

Lees verder

Schenkingsvrijstelling eigen woning fors verruimd (Estate Planner Digitaal 2013/12)

19-12-2013 - Mr. T. Denekamp en mr. P. Pleijsant

De fiscale voorstellen op Prinsjesdag bevatten veel lastenverzwaringen, maar ook een aantal tegemoetkomingen. Zo kunnen bestaande goudenhanddrukstamrechten met een korting worden opgenomen. Voor de sc...

Lees verder

De tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling voor eigen woning nader beschouwd (KWEP 2013/4)

17-12-2013 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

In het Belastingplan 2014 is onder meer voorgesteld om van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 een schenkingsvrijstelling van € 100.000 te laten gelden, mits de schenking – kort geze...

Lees verder

Zaaksvervanging – vervanging van vermogen verkregen onder uitsluitingsclausule (KWEP 2013/4)

17-12-2013 - M.C.J.G. Kathmann LL.M. en E. Sabelis LL.M.

Aan een gift of erfrechtelijke verkrijging (erfstelling, legaat of last) kan door een schenker resp. testateur een uitsluitingsclausule worden verbonden. In het laatste geval bepaalt de testateur in e...

Lees verder

Het levenstestament, een nieuwe ontwikkeling (KWEP 2013/4)

17-12-2013 - Mr. C.G.C. Engelbertink

In dit artikel staat het levenstestament centraal. Het levenstestament is momenteel sterk in opkomst, maar wat is het eigenlijk precies? Wat zijn de voordelen ervan en hoe kan het bij het geven van es...

Lees verder

Chinese pot blijkt doos van Pandora (NTFR-B 2013/39)

16-12-2013 - Mr. W.R. Kooiman

Op 12 juli 2013 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de successiewaarde van een geërfde Chinese pot, die twintig maanden na het openvallen van de nalatenschap voor een verrassend hoge prijs...

Lees verder

Geregistreerd partnerschap en overdrachtsbelasting – scheiden doet (fiscaal) lijden (FTV 2013/58)

16-12-2013 - Mr. A.T. Pahladsingh

Scheiden doet (fiscaal) lijden, zullen twee belastingplichten op 15 maart 2013 hebben gedacht. De Hoge Raad heeft op die datum namelijk een spraakmakend arrest gewezen over ‘flitspartnerschap&rs...

Lees verder

HEMA: Hier Eveneens Mooie Aktes (JBN 2013/62)

05-12-2013 - Mr. P.C. van Es

Naast rookworsten verkoopt de HEMA sinds kort ook samenlevingscontracten en testamenten. Mensen kunnen die via internet zelf opstellen, waarna een notaris het document rechtsgeldig maakt. Zo'n der...

Lees verder

Executeur en erfbelasting (WPNR 2013/6997)

02-12-2013 - Mr. J.P.S.A. Wouters

Per 1 januari 2012 is een aantal ingrijpende wetswijzigingen ingevoerd ten aanzien van het fiscale takenpakket van de executeur, waarbij hij een prominente rol heeft gekregen bij het verzorgen van de ...

Lees verder

Ouderlijk vruchtgenot en testamentair bewind: de Hoge Raad aan het woord (WPNR 2013/6996)

02-12-2013 - Mr. J.H.M. ter Haar

De Hoge Raad heeft op 18 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:983, uitspraak gedaan in een procedure betreffende de verhouding tussen ouderlijk vruchtgenot en testamentair bewind. Over ouderlijk vruchtgenot,...

Lees verder

Wijzigingen voor ANBI’s per 1 januari 2014 (FBN 2013/58)

28-11-2013 - Prof. dr. S.J.C. Hemels

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) staan in de politieke belangstelling, met als resultaat een stroom van nieuwe regelgeving die de administratieve lasten van ANBI’s verzwaart. In...

Lees verder

De waardering van woningen voor de Successiewet (FBN 2013/59)

28-11-2013 - Mr. T.C. Hoogwout

Sinds de herziening van de Successiewet in 2010 moet de verkrijging van een woning wettelijk worden gewaardeerd op basis van de WOZ-waarde die geldt in het jaar van deze verkrijging. Dat is de waardep...

Lees verder

Afgezonderd Particulier Vermogen en Nederlandse (familie)stichtingen (WPNR 2013/6995)

25-11-2013 - Mr. N. Idsinga, mr. T.N. Peters van Neijenhof en mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst

In dit artikel gaan de auteurs in op de mogelijke toepasselijkheid van het APV-regime op Nederlandse stichtingen. Na een algemene schets van de mogelijke fiscale kwalificaties van stichtingen gaan zij...

Lees verder

Het APV-regime; overzicht en actuele ontwikkelingen (WPNR 2013/6995)

25-11-2013 - Prof. dr. J.P. Boer

In dit artikel geeft de auteur een overzicht van het per 1 januari 2010 ingevoerde APV-regime en worden tevens de actuele ontwikkelingen meegenomen. Allereerst bespreekt de auteur de bepalingen in de ...

Lees verder

APV’s en internationale estate planningsadvisering. Vier casusposities met Amerikaanse trustvormen (WPNR 2013/6995)

25-11-2013 - Prof. dr. F. Sonneveldt en mr. J.B. Vegter

De problematiek van afgezonderde particuliere vermogens en de Successiewet omvat meerdere rechtsgebieden. In het merendeel van de gevallen speelt buitenlands recht een rol. In dit artikel hebben de au...

Lees verder

€ 100.000 schenken of lenen voor de eigen woning? (FTV 2013/51)

15-11-2013 - Mr. E. Nelissen

Sinds 1 oktober 2013 kan iedereen tijdelijk € 100.000 belastingvrij schenken voor de eigen woning. Vooruitlopend op de wetgeving die per 1 januari 2014 moet ingaan, zijn de eisen voor toepassing ...

Lees verder

Algemeen belang in beweging (WPNR 2013/6994)

15-11-2013 - M.M.F.J. van Bakel MSc.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn de afgelopen jaren zeer vaak met nieuwe wet- en regelgeving geconfronteerd. Na wijzigingen in 2008 (introductie ANBI-beschikking), 2010 (verva...

Lees verder

AWBZ: nieuwe wijn in oude zakken of oude wijn in nieuwe zakken? (Tijdschrift Erfrecht 2013/5)

07-11-2013 - Mr. F.M.H. Hoens

Per 1 januari 2013 is een vermogensinkomensbijtelling ingevoerd in de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als een oudere AWBZ-zorg geniet, is...

Lees verder

Tijdelijke vrijstelling van € 100.000 voor schenkingen ter besteding aan eigen woning of restschuld (FBN 2013/51)

21-10-2013 - Mr. L.E. Welkers

In FBN 2013/27 is een overzichtsartikel opgenomen, getiteld ‘De verhoogde vrijstelling schenkbelasting bij schenking voor de eigen woning anno 2013’. Met het wetsvoorstel Belastingplan 201...

Lees verder

Toerekening van afgezonderd particulier vermogen in de erf- en schenkbelasting (FTV 2013/46)

21-10-2013 - Mr. T.C. Hoogwout en mr. W. Verstijnen

De bezittingen en schulden, alsmede de opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen (APV), worden tijdens het leven van de inbrenger aan hem toegerekend. De toerekeningssystemat...

Lees verder

Fiscale gevolgen van een legaat van indirect gehouden aandelen in een dochtervennootschap (Estate Planner Digitaal 2013/10)

17-10-2013 - Mr. C.J.M. Martens

Stel: een testateur legateert niet de door hem in de holdingvennootschap gehouden aandelen, maar de aandelen die door de holdingvennootschap worden gehouden in een dochtervennootschap. Eén van ...

Lees verder

Wat niet weet, wat niet deert? Onverwachte schulden in zuiver aanvaarde nalatenschappen (Estate Planner Digitaal 2013/11)

17-10-2013 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

Netwerk Notarissen en het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen hebben in oktober 2012 het rapport ‘Erven zonder financiële zorgen?! Een verkenning naar meer bes...

Lees verder

Verruiming van de mogelijkheid tot beneficiaire aanvaarding gewenst? (JBN 2013/51)

14-10-2013 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

De auteur bespreekt in deze bijdrage de uitspraak van de Rechtbank Limburg, sector kanton, van 1 februari 2013, LJN BZ0690. In de zaak die voor de rechtbank speelde, hadden de erfgenamen de nalaten...

Lees verder

De levendige materie van een schenking ter zake des doods (WPNR 2013/6989)

07-10-2013 - Mr. M.N. Bende

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 9 december 2011, LJN BU7268, bevestigd dat bij onderhandse akte schuldig erkende bedragen met opeisbaarheid bij overlijden van de schenker niet als schuld in m...

Lees verder

Ontwikkelingen: IPR-erfrecht (WPNR 2013/6989)

07-10-2013 - Prof. mr. P. Vlas en mr. F. Ibili

Aan de hand van een selectie van recente rechtspraak geven de auteurs in dit artikel een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van het internationale erfrecht. Daarbij komt het Haagse Erfre...

Lees verder

De vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ (KWEP 2013/3)

30-09-2013 - Mr. F.M.H. Hoens

Per 1 januari 2013 is een vermogensinkomensbijtelling ingevoerd in de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit heeft de nodige commotie veroor...

Lees verder

De digitale nalatenschap (KWEP 2013/3)

30-09-2013 - Mr. L. van der Geld

Naast de offline nalatenschap is er in toenemende mate ook een digitale nalatenschap. Het leven speelt zich namelijk steeds meer in de cloud af. Bij het testeren en het afwikkelen van de nalatensch...

Lees verder

Publicatieplicht ANBI’s (FTV 2013/42)

16-09-2013 - Mr. S.M. Olde Bijvank en mr. J.J.C. Peters

De auteurs bespreken in deze bijdrage de laatste ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Ook dit jaar staat de ANBI namelijk weer in ...

Lees verder

Verrekening waarde onderneming ook zonder beding van verrekening van opgepotte winsten? (JBN 2013/45)

11-09-2013 - Prof. mr. B.E. Reinhartz

De afrekening op grond van periodieke verrekenbedingen blijft vaak achterwege en moet alsnog geschieden in geval van echtscheiding of overlijden. Daarbij wordt in art. 1:141 lid 1 en 3 BW enerzijds...

Lees verder

Wettelijke rente over een finale verrekenvordering (JBN 2013/41)

11-09-2013 - Mr. L.M. de Hoog

In geval van een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding blijft de verplichting tot verrekening bestaan en strekt deze zich uit over het saldo dat is ontstaan door belegging en herbelegging van he...

Lees verder

Huwelijksvoorwaarden: de keuzes (VFP 2013/7-8)

02-09-2013 - Mr. E.R. Helder

Nederlanders die willen trouwen, hebben voor wat betreft de vermogensrechtelijke consequenties daarvan een keuzemogelijkheid. Die keuze bestaat uit het al dan niet maken van huwelijkse voorwaarden....

Lees verder

Turboverdelen van aanmerkelijkbelangaandelen in een beleggingsvennootschap (WPNR 2013/6985)

02-09-2013 - Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

Sinds 1 januari 2010 moet de erflater bij vererving van aanmerkelijkbelangaandelen 25% inkomstenbelasting afrekenen over de meerwaarde van de aandelen, tenzij de vennootschap een onderneming drijft...

Lees verder

Het fideicommis, de executele en de vereffening (WPNR 2013/6985)

02-09-2013 - Mr. R.E. Brinkman

In dit artikel onderzoekt de auteur welke bijzonderheden de combinatie van het fideïcommis met de executele en de vereffening meebrengt. Eerst komt de executele bij fideïcommissaire erfst...

Lees verder

Het echtscheidingstestament (VFP 2013/7-8)

02-09-2013 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

Bij een echtscheiding heeft de financiële en vermogensrechtelijke ontvlechting van de (ex-)echtgenoten meestal de nodige voeten in de aarde. Dat partijen niet exact even ver zijn met hun verwe...

Lees verder

Goed gescheiden, verrassend verdeeld? (Estate Planner Digitaal 2013/09)

26-08-2013 - Mr. B.F.P. Lhoëst

Het komt steeds vaker voor dat koppels met vermogen in Nederland in het buitenland van echt scheiden. Het is dan de buitenlandse rechter die in het kader van de echtscheiding conform de regels van int...

Lees verder

Het inkomen en vermogen voor de eigen bijdrage in de AWBZ (Estate Planner Digitaal 2013/08)

26-08-2013 - Mr. R. Schulpen en mr. K.M.L.L. van de Ven

Met de invoering van de Wet van 25 oktober 2012 houdende wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten  (AWBZ) is met ingang van 1 januari 2013 het Bijdragebesluit zorg aangepast. De bela...

Lees verder

Finaal verrekenbeding alleen bij overlijden meest vermogende echtgenoot (FBN 2013/40)

26-08-2013 - Mr. L. Stokkel

In het Compendium Estate Planning (Sdu Uitgevers) schrijft Stollenwerck dat het in huwelijkse voorwaarden opnemen van een finaal verrekenbeding, inhoudende een afrekening alsof tussen de echtgenote...

Lees verder

To marry or not to marry: that’s (not) the question (anymore)! (WFR 2013/931)

29-07-2013 - Mr. R.S. Bekker

Op 15 maart 2013, LJN BY0548, oordeelde de Hoge Raad dat een geregistreerd partnerschap dat slechts één dag duurde onvoldoende was om gebruik te mogen maken van een faciliteit in de o...

Lees verder

Nieuw besluit bedrijfsopvolgingsregeling: het blijft lastig om klare wijn te schenken (II, slot) (WPNR 2013/6981)

08-07-2013 - Drs. N.M.P. Govers-de Louw en mr. J.H.J. Jansen

Op 17 januari 2013 is een geactualiseerd besluit verschenen, dat het beleid bevat over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting zoals die met ingang van 2010 is opgenomen in de...

Lees verder

Samengestelde gezinnen en kinderen (VFP 2013/6)

01-07-2013 - Drs. J.A. Bult

De zogenoemde samengestelde gezinnen – samenlevingsverbanden waarin ten minste één van de partners kinderen uit een vorige relatie heeft – hebben te maken met een veelheid...

Lees verder

Praktijkupdate bedrijfsopvolgingsregeling SW 1956 (KWEP 2013/2)

28-06-2013 - Mr. J.C.L. Zuiderwijk

In KWEP 2010/1 besprak de auteur het nieuwe speelveld op het gebied van family business estate planning. Dit aan de hand van de per 1 januari 2010 ingevoerde nieuwe regelgeving op het gebied van be...

Lees verder

Estate planning binnen de Flex-BV (KWEP 2013/2)

28-06-2013 - Prof. mr. D.F.M.M. Zaman en mr. M.A.M. van Steensel

Met ingang van 1 oktober 2012 is de Wet Flex-BV in werking getreden. Als gevolg van deze wet zijn binnen het BV-recht diverse dwingendrechtelijke bepalingen vervallen of vervangen door regelend rec...

Lees verder

Inkomstenbelasting en bedrijfsopvolging: recente ontwikkelingen (KWEP 2013/2)

28-06-2013 - Mr. R.L.M.C. Janssen

In dit artikel bespreekt de auteur een aantal onderwerpen waarmee estate planners te maken kunnen krijgen in het kader van het al dan niet kunnen toepassen van de doorschuiffaciliteiten in de Wet I...

Lees verder

Vermogensrechtelijke afwikkelingsperikelen van de samenleving (FTV 2013/33)

26-06-2013 - Mr. S.W. Autar-Matawlie en mr. W.H.A. Leonhard-Strien

Als ex-samenwoners er niet in slagen de gevolgen van hun beëindigde samenwoning op een vreedzame wijze te regelen, ontkomen zij er vaak niet aan de rechter te laten oordelen. In dit artikel be...

Lees verder

Een fiscaal schijnhuwelijk (FBN 2013/34)

25-06-2013 - Prof. dr. B.M.E.M. Schols

In deze bijdrage bespreekt de auteur het arrest HR 15 maart 2013, LJN BY0548. In de zaak die voor de Hoge Raad speelde, hadden twee eigenaren ieder een onverdeeld aandeel in tien onroerende zaken. Om ...

Lees verder

Uitleg van huwelijkse voorwaarden; een verkenning (WPNR 2013/6980)

24-06-2013 - M. Strutz en mr. E.M.J.M.C. Verhagen

Op 28 november 2003, LJN AK3697, heeft de Hoge Raad aangegeven dat het bij de uitleg van huwelijkse voorwaarden – net als bij de uitleg van andere schriftelijke overeenkomsten – aankomt...

Lees verder

Nieuw besluit bedrijfsopvolgingsregeling: het blijft lastig om klare wijn te schenken (I) (WPNR 2013/6980)

24-06-2013 - Drs. N.M.P. Govers-de Louw en mr. J.H.J. Jansen

Op 17 januari 2013 is een geactualiseerd besluit verschenen, dat het beleid bevat over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting zoals die met ingang van 2010 is opgenomen in de...

Lees verder

Hoe verloopt de vererving van een tweede woning? (Vp-bulletin 2013/6)

21-06-2013 - Mr. M. Kopinsky

Veel Nederlanders bezitten een tweede woning in het buitenland. Als zij dan overlijden, kan de vererving soms problemen geven. Dit doet zich met name voor als het niet duidelijk is welk erfrecht op...

Lees verder

De rekening en verantwoording als rode draad door de boedelafwikkeling (Estate Planner Digitaal 2013/07)

20-06-2013 - Mr. P.J.T. van Gompel

De crisis is nog steeds voelbaar. Dat merkt ook de executeur. Erfgenamen nemen niet zomaar genoegen met de handelwijze van de executeur, ongeacht zijn expertise. Ze houden hem nauwlettend in de gaten....

Lees verder

Nieuwe EU-verordeningen: gevolgen voor de internationale schenk- en erfbelasting (Estate Planner Digitaal 2013/06)

20-06-2013 - Mr. M. de L. Monteiro

In Estate Planner Digitaal 2012/09 heeft Lhoëst in haar artikel ‘Recente en toekomstige ontwikkelingen in het internationaal huwelijksvermogens- en erfrecht; is er iets nieuws onder de zon?...

Lees verder

De nietigheid van het testamentaire vervreemdingsverbod (Tijdschrift Erfrecht 2013/3)

19-06-2013 - Mr. J.L.D.J. Maasland

In dit artikel bespreekt de auteur het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 5 maart 2013, LJN BZ4288. Het hof heeft in dit arrest uitspraak gedaan over de vraag of de testamentaire last om een ...

Lees verder

Inzage in het medisch dossier en het beroepsgeheim (Tijdschrift Erfrecht 2013/3)

19-06-2013 - Mr. L.A.G.M. van der Geld

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat nabestaanden/belanghebbenden na het overlijden van erflater stellen dat laatstgenoemde ten tijde van het maken van zijn testament niet meer compos mentis...

Lees verder

Fideicommis en plaatsvervulling (WPNR 2013/6978)

10-06-2013 - Mr. R.E. Brinkman

In een eerdere publicatie over het fideïcommis in WPNR is de auteur gestuit op de problemen die aan het licht komen als niet alleen primaire verwachters, maar ook personen subsidiair als verwa...

Lees verder

Renteloze lening en legitimaris (JBN 2013/31)

03-06-2013 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Meestal wordt het betalen van rente over een schuld vooral vanuit de fiscale hoek bezien. De hoogte van de rente kan echter ook civielrechtelijke gevolgen hebben. In dat kader besteedt de auteur in...

Lees verder

Geen testament, toch keuzes voor erfgenamen (VFP 2013/5)

03-06-2013 - Mr. J. Kroonenberg

Ook als er geen testament is, hebben de erfgenamen de mogelijkheid om de hoogte van de verschuldigde erfbelasting te beïnvloeden. Allereerst heeft de langstlevende echtgenoot de mogelijkheid o...

Lees verder

Het belang van het levenstestament in de adviespraktijk (VFP 2013/5)

03-06-2013 - J.M. Eijpe-van der Heijden

Het levenstestament is een akte waarin een persoon zijn wensen, geboden en verboden vastlegt en eventueel een levensexecuteur aanwijst. Het beheer van het vermogen wordt geregeld door het verstrekk...

Lees verder

Wie niet weg is, is gezien (VFP 2013/5)

03-06-2013 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

In oktober 2012 hebben Netwerk Notarissen en het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen het rapport 'Erven zonder financiële zorgen' uitgebracht. In dit rapp...

Lees verder

Tweede huwelijk, aandachtspunten estate planning (VFP 2013/5)

03-06-2013 - Mr. E.R. Helder

Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht kent als basisstelsel de wettelijke gemeenschap van goederen. Wie gaat trouwens zonder huwelijkse voorwaarden te maken, heeft vanaf het ja-woord een gemeensc...

Lees verder

Verhoging bijdrage AWBZ op basis van vermogen: laat uw vermogen dalen! (Vp-bulletin 2013/5)

03-06-2013 - Mr. T.A. van Baaren

Sinds 2013 wordt een extra deel van het vermogen meegeteld bij de berekening van de eigen bijdrage AWBZ. Als het vermogen in box 3 maar hoog genoeg is, wordt de bijdrage AWBZ dat ook. De manier om ...

Lees verder

Schenkingsactualiteiten in het kader van estate planning (VFP 2013/5)

03-06-2013 - Mr. F.H. van der Kamp

Als vast onderdeel van estate planning kan de schenking goede diensten bewijzen. De schenking verkleint namelijk het vermogen van de beoogd erflater en daarmee in beginsel ook de erfbelasting. In d...

Lees verder

De aansprakelijkheid van de executeur voor de erfbelasting (VFP 2013/5)

03-06-2013 - Mr. T.C. Hoogwout

Indien in een testament een executeur wordt benoemd, hoeven niet alle erfgenamen zich met de afwikkeling te bemoeien en kan deze snel en soepel verlopen. Als de executeur tevens tot bewindvoerder w...

Lees verder

Geactualiseerd beleidsbesluit bedrijfsopvolgingsregeling schenk- en erfbelasting (FTV 2013/25)

21-05-2013 - Mr. T.C. Hoogwout

Op 17 januari 2013 is een geactualiseerd besluit verschenen, dat het beleid bevat over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting zoals die met ingang van 2010 is opgenomen in de...

Lees verder

Moet art. 1:99 BW op de schop? (WPNR 2013/6975)

21-05-2013 - Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

Op 1 januari 2012 is de derde tranche van de herziening van het huwelijksvermogensrecht (aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen) in werking getreden. Sindsdien heeft de auteur zich r...

Lees verder

De verhoogde vrijstelling schenkbelasting bij schenking voor de eigen woning anno 2013 (FBN 2013/27)

21-05-2013 - Mr. L.E. Welkers

Bij besluit van 20 december 2012, nr. BLKB2012/417M is het beleid met betrekking tot de vrijstellingen van art. 32 en 33 SW geactualiseerd. Het besluit behandelt daarnaast onder meer de belastinghe...

Lees verder

Echtscheiding en trouwen (VFP 2013/4)

06-05-2013 - Mr. drs. J.J. van Rooij

Op 1 januari 2013 is de ‘Wet herziening fiscale behandeling eigen woning’ in werking getreden. Na de inwerkingtreding van deze wet zijn onbedoelde gevolgen en onduidelijkheden aan het l...

Lees verder

Bedrijfsopvolging via een personenvennootschap en de legitieme (WPNR 2013/6971)

06-05-2013 - Prof. mr. W. Burgerhart

De Rechtbank Haarlem oordeelde op 16 december 2009 in een legitiemekwestie die voortvloeide uit een familiaire bedrijfsopvolging via een personenvennootschap (LJN BK7178). De uitspraak spitste zich...

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in SW discriminatoir? De stand van zaken (FBN 2013/18)

06-05-2013 - Prof. dr. J.P.M. Stubbé

Op 13 juli 2012 heeft de Rechtbank Breda een belangwekkende uitspraak gedaan over de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (LJN BX3386). Door deze uitspraak werd de Belastingdienst overspoe...

Lees verder

Europeesrechtelijke aspecten van erven (Estate Planner Digitaal 2013/04)

18-04-2013 - Mr. W.J.J.G. Speetjens

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben op 4 juli 2012 de Europese Erfrechtverordening vastgesteld. De publicatie van de verordening heeft op 27 juli 2012 plaatsgevonden, de datu...

Lees verder

Vermogensetikettering en de bedrijfsopvolgingsregelingen voor aanmerkelijkbelangaandelen (Estate Planner Digitaal 2013/03)

18-04-2013 - Mr. A.M.A. de Beer

Voor de vennootschapsbelasting wordt een vennootschap geacht een onderneming te drijven en wel met al haar vermogen. De vennootschap drijft dus ook een onderneming als haar activiteiten naar maatstave...

Lees verder

Onbelaste dividenduitkering na afrekening bij overlijden? Of toch niet? (Estate Planner Digitaal 2013/05)

18-04-2013 - Mr. M. Kopinsky

In de literatuur is de afgelopen maanden meerdere keren de toepassing van art. 4.12a Wet IB 2001 aan de orde gesteld bij een ontbonden gemeenschap van goederen. Inmiddels heeft de auteur meer inzicht ...

Lees verder

Hoe werkt het erfrecht voor geëmigreerde Nederlanders? (Vp-bulletin 2013/4)

16-04-2013 - Mr. M.G. Eerenstein

Steeds meer Nederlanders emigreren naar het buitenland om daar van hun oude dag te genieten. Als zij dan overlijden, kan de vererving soms problemen geven. Dit doet zich met name voor als het niet ...

Lees verder

De ontaarde hereditatis petitio (Tijdschrift Erfrecht 2013/2)

11-04-2013 - Mr. P.C. van Es

Met de ‘hereditatis petitio’ wordt de actie bedoeld, waarmee een erfgenaam de afgifte van de nalatenschap kan vorderen. Deze vordering is met de invoering van het nieuwe erfrecht (per 1...

Lees verder

Actualiteiten bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (Tijdschrift Erfrecht 2013/2)

11-04-2013 - Mr. K.M.L.L. van de Ven

De Rechtbank Breda heeft op 13 juli 2012 geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel als bedoeld in art. 26 IVBPR en art. 14 EVRM. Naar ...

Lees verder

Enkele vragen van overgangsrecht aangaande het nieuwe huwelijksvermogensrecht (JBN 2013/20)

04-04-2013 - Prof. mr. B.E. Reinhartz

Bij iedere wetswijziging hoort overgangsrecht. De wijzigingen in ons Nederlandse huwelijksvermogensrecht die per 1 januari 2012 in werking zijn getreden maken hierop geen uitzondering. Sommige vrag...

Lees verder

Een nieuw Europees kindje… De Europese Erfrecht Verordening (JBN 2013/19)

04-04-2013 - Mr. dr. I. Curry-Sumner

In deze bijdrage licht de auteur enkele aspecten toe van de Europese Erfrecht Verordening, welke op 4 juli 2012 is vastgesteld. Voordat de auteur ingaat op de belangrijkste bepalingen zelf, wordt e...

Lees verder

Problemen met de verklaring van erfrecht en de verklaring van executele (VFP 2013/3)

04-04-2013 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

Als de erfgenamen of de executeur zich in het bezit van de nalatenschap willen stellen, is het voor degene die het beheer over dat vermogen heeft – meestal de bank – de vraag of de nala...

Lees verder

Beschouwingen over de gebondenheid van de belastingdienst aan het standpunt dat partijen als juist aanvaarden bij de toepassing van de Successiewet 1956 (WPNR 2013/6968)

04-04-2013 - Mr. J.B. Vegter

Als partijen een door hen ingenomen standpunt ten aanzien van een geschil of onzekerheid met betrekking tot hun rechtsverhouding als juist aanvaarden, zullen zij geneigd zijn te veronderstellen dat...

Lees verder

Nog enkele onduidelijkheden over de defiscalisering van het erfrecht in de Wet IB 2001 (WPNR 2013/6968)

04-04-2013 - Mr. J.D.H. van Ewijk en mr. F.A.M. Schoenmaker

Art. 5.4 Wet IB 2001 is op 1 januari 2012 aangepast. Het aantal erfrechtelijke situaties dat voor de inkomstenbelasting is gedefiscaliseerd, is daarmee uitgebreid. Hoewel deze uitbreiding een aanzi...

Lees verder

Defiscalisering van het erfrecht in de inkomstenbelasting anno 2012 (KWEP 2013/1)

29-03-2013 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

Op 1 januari 2012 is art. 5.4 Wet IB 2001 aangepast. Het aantal erfrechtelijke situaties dat voor de inkomstenbelasting is gedefiscaliseerd, is daarmee uitgebreid. Hoewel deze uitbreiding een aanzi...

Lees verder

Fiscale aspecten van de onzakelijke lening in familieverband (Vp-bulletin 2013/3)

29-03-2013 - Mr. E. Alink

Indien een ouder een geldlening verstrekt aan zijn kind heeft dat doorgaans geen bijzondere fiscale gevolgen. De vordering wordt bij de ouder in aanmerking genomen in box 3. Voor belastingheffing b...

Lees verder

Banksparen: inkomstenbelasting, erfbelasting en erfrecht (deel 3) (KWEP 2013/1)

29-03-2013 - Drs. M.C.B. Bril, mr. T. Denekamp en mr. R.J. Hayhoe

Eind 2011 waren er bijna 800.000 bankspaarrekeningen waarop in totaal ongeveer 12,7 miljard euro stond. Naar verwachting zal de populariteit van bankspaarproducten de komende jaren verder toenemen....

Lees verder

Internationaal huwelijksvermogensrecht: het wordt alleen maar makkelijker! (KWEP 2013/1)

29-03-2013 - Mr. B.F.P. Lhoëst

Door de invoering van de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening zullen de Nederlandse conflictregels inzake het toepasselijke huwelijksvermogensrecht in de nabije toekomst ingrijpend wijzigen....

Lees verder

Hanteerbaar familievermogensrecht in tijden van crisis (WPNR 2013/6966)

27-03-2013 - Mr. P. Blokland, prof. mr. W. Burgerhart en prof. mr. W.D. Kolkman

Vele regelingen die in het erfrecht – en in ruimere zin: in het familievermogensrecht – al lange tijd worden toegepast, berusten op de stilzwijgende veronderstellingen dat het economisc...

Lees verder

De in gemeenschap van goederen gehuwde inbrenger bij een APV (FTV 2013/16)

15-03-2013 - P.J. van Gelderen en mr. T.C. Hoogwout

Sinds 1 januari 2010 kent Nederland een regeling voor afgezonderd particulier vermogen (APV). Op grond van art. 2.14a Wet IB 2001 worden de bezittingen en schulden, alsmede de opbrengsten en uitgav...

Lees verder

Het niet nagekomen periodiek verrekenbeding (FTV 2013/15)

15-03-2013 - Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

In dit artikel bespreekt de auteur het arrest HR 8 juni 2012, LJN BV9605. Met dit arrest heeft de Hoge Raad verder duidelijkheid gebracht in de problematiek rond het niet nagekomen periodiek verrek...

Lees verder

Op welk moment dient een volmachtgever wilsbekwaam te zijn? (JBN 2013/15)

11-03-2013 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Steeds meer mensen willen tegenwoordig buiten de rechter om zaken regelen voor het geval ze psychisch of fysiek niet meer (volledig) in staat zijn rechtshandelingen te verrichten. Veelal wordt hier...

Lees verder

Buitenlandse herroepingsclausule en het toepasselijke recht op de uitleg van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2013/1)

01-03-2013 - Mr. J.G. Knot

Het arrest van het Hof ’s-Gravenhage van 13 november 2012, LJN BY3184, over de uitleg van een in het buitenland opgestelde testamentaire beschikking, met name op het punt van de daarin opgeno...

Lees verder

Erfgenaam als legitimaris; enige knelpunten (WPNR 2013/6963)

25-02-2013 - Mr. P.C. van Es

In de zaak die aanleiding gaf tot de uitspraak van het Hof Arnhem van 3 april 2012, LJN BW4917, deed zich een geval voor waarin een beneficiair aanvaardende erfgenaam zich beriep op zijn legitieme ...

Lees verder

De invloed van het nieuwe bv-recht op de kwalificatie van aanmerkelijkbelangaandelen (Estate Planner Digitaal 2013/01)

21-02-2013 - Mr. M.G. Eerenstein

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking getreden, die een aantal wijzigingen bevat. Onder andere is hierbij de verplichte blokkering van de overdraagbaarheid...

Lees verder

Bezits- en voortzettingstermijn bedrijfsopvolgingsfaciliteit en artikel 10 Successiewet (Estate Planner Digitaal 2013/02)

21-02-2013 - Mr. M. Deumers

Indien een aanmerkelijkbelanghouder overlijdt is in beginsel door zijn erfgenamen erfbelasting verschuldigd over de waarde in het economische verkeer van de aandelen die vererven. Om te voorkomen dat ...

Lees verder

De uitdrukking ‘staaksgewijs’ in art. 4:12 lid 2 BW (WPNR 2013/6961)

11-02-2013 - Prof. mr. W. Breemhaar

Art. 4:12 lid 2 BW bepaalt dat zij die bij plaatsvervulling erven, staaksgewijs worden geroepen tot het erfdeel van degene wiens plaats zij vervullen. De bepaling sluit aan bij die van art. 4:10 li...

Lees verder

De vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit – Over (on)gelijkheid en ‘fair balance’ (WPNR 2013/6961)

11-02-2013 - Drs. B.M. van der Sar

Diverse rechtbanken hebben de afgelopen periode tegenstrijdige uitspraken gedaan inzake de reikwijdte van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (BOR). Naar aanleiding van deze uitspraken...

Lees verder

Afgezonderd particulier vermogen en toerekening aan meerdere personen (II, slot) (WPNR 2013/6960)

04-02-2013 - Mr. A. de Leeuw

Sinds 1 januari 2010 kent Nederland een regeling voor afgezonderd particulier vermogen (APV). Bij toepassing van de APV-regeling zal het veelvuldig voorkomen dat het APV-vermogen wordt toegerekend ...

Lees verder

Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht in de overgang (WPNR 2013/6960)

04-02-2013 - Prof. mr. E.A.A. Luijten en prof. mr. W.R. Meijer

Bij iedere wetswijziging hoort overgangsrecht. De wijzigingen in ons Nederlandse huwelijksvermogensrecht die per 1 januari 2012 in werking zijn getreden maken hierop geen uitzondering. De aandacht ...

Lees verder

2013; nog geen duidelijkheid over toerekening of transparantie APV’s (VFP 2013/1)

28-01-2013 - Drs. J.J.C. Peters

Sinds 1 januari 2010 kent Nederland een regeling voor afgezonderd particulier vermogen (APV). Deze regeling scharniert rondom het per 1 januari 2013 gewijzigde art. 2.14a Wet IB 2001. In deze bijdr...

Lees verder

Actualisering en nieuwe beleidsopvattingen inzake inkomen uit aanmerkelijk belang (FTV 2013/4)

28-01-2013 - Dr. J.W.J. de Kort

In dit artikel wordt het besluit van 4 september 2012, nr. BLK2012/101M, besproken. In dit besluit over het aanmerkelijkbelangregime wordt ingegaan op een veelheid van onderwerpen. Naast een groot ...

Lees verder

Afgezonderd particulier vermogen en toerekening aan meerdere personen (I) (WPNR 2013/6959)

28-01-2013 - Mr. A. de Leeuw

Sinds 1 januari 2010 kent Nederland een regeling voor afgezonderd particulier vermogen (APV). Bij toepassing van de APV-regeling zal het veelvuldig voorkomen dat het APV-vermogen wordt toegerekend ...

Lees verder

De vrijstelling erfbelasting voor mantelzorgers: symbool of werkelijkheid? (FTV 2013/2)

28-01-2013 - Mr. H.J.T. Vos en mr. Y.C.E.J. Rademakers

Met ingang van 1 januari 2010 kan degene die mantelzorg verleent aan een met hem samenwonend familielid (ouder of kind) onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de vrijstelling die ook voor pa...

Lees verder

Verdeling pensioen en lijfrenten bij scheiding een fiscaal doolhof? (WPNR 2013/6958)

22-01-2013 - Prof. dr. G.J.B. Dietvorst

Naar de inschatting van de auteur zijn bij het grootste deel van de meer dan 30.000 scheidingen per jaar pensioenaanspraken en/of lijfrenten betrokken. De fiscale kant van dat deel van de afwikkeli...

Lees verder

Vruchtgebruik krachtens erfrecht en eigen woning in de Wet IB 2001 (WPNR 2013/6958)

22-01-2013 - Mr. C.J.M. Martens

Met ingang van 1 januari 2012 is art. 5.4. Wet IB 2001 (de zogenoemde defiscalisering) gewijzigd. Het vruchtgebruiktestament heeft sindsdien weer aan populariteit gewonnen. In deze bijdrage bespree...

Lees verder

Knelpunten bij het Ik-opa-testament (KWEP 2012/4)

31-12-2012 - Mr. J. Beers

In deze bijdrage illustreert de auteur de voor- en nadelen van het ik-opa-testament aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Hierbij wordt tevens de visie van de Staatssecretaris omtrent de toepassin...

Lees verder

De Geefwet gewogen (KWEP 2012/4)

31-12-2012 - Drs. W.G. van Vliet

Per 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht geworden. In deze bijdrage bespreekt de auteur een aantal maatregelen die in de Geefwet en de (recentere) regelgeving tot stand zijn gekomen besproken. N...

Lees verder

Banksparen: inkomstenbelasting, erfbelasting en erfrecht (deel 2) (KWEP 2012/4)

31-12-2012 - Drs. M.C.B. Bril, mr. T. Denekamp en mr. R.J. Hayhoe

Eind 2011 waren er bijna 800.000 bankspaarrekeningen waarop in totaal ongeveer 12,7 miljard euro stond. Naar verwachting zal de populariteit van bankspaarproducten de komende jaren verder toenemen....

Lees verder

De invloed van de recessie op de legitieme portie (WPNR 2012/6956)

28-12-2012 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

De auteur gaat in deze bijdrage in op de situatie dat een nalatenschap voor het merendeel uit onroerend goed bestaat dat, zoals thans het geval is, onverkoopbaar is én sinds het openvallen v...

Lees verder

Verwarring over verknochtheid en aanverwante rechtsgebieden (Estate Planner Digitaal 2012/13)

20-12-2012 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

Verknochtheid is een lastig leerstuk. Art. 1:94 lid 3 BW stelt dat goederen en schulden die aan één der echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze verknocht zijn, slechts in de gemeenscha...

Lees verder

De toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in geval van verdeling van een nalatenschap en/of huwelijksgoederengemeenschap (Estate Planner Digitaal 2012/12)

20-12-2012 - Mr. G. de Jong

De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet kent een specifiek artikel dat regelt dat – op verzoek – bij de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling rekening wordt gehouden met ee...

Lees verder

Verhaal op het niet-geërfde vermogen van een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam (Tijdschrift Erfrecht 2012/6)

19-12-2012 - Mr. L.A.G.M. van der Geld

In deze bijdrage gaat de auteur in op de vraag of schuldeisers door de zuivere aanvaarding door erfgenamen een dubbel verhaalsrecht moeten krijgen. In het huwelijksvermogensrecht is op 1 januari 20...

Lees verder

Ik opa en ik oma … (Tijdschrift Erfrecht 2012/6)

19-12-2012 - Mr. K.M.L.L. van de Ven

Het is voor kleinkinderen natuurlijk leuk als ze van opa of oma na hun overlijden rechtstreeks, met overslaan van de eigen ouder, een geldbedrag erven. Dat is zeker het geval als het bedrag ook nog...

Lees verder

Gerechtigdheid voor het geheel in geval van wettelijke gemeenschap (WPNR 2012/6955)

18-12-2012 - Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

De auteur bespreekt in deze bijdrage de huwelijksvermogensrechtelijke overwegingen bij HR 5 oktober 2012, LJN BW9239, waarin de Hoge Raad terugkomt op de breukdelenvisie als verwoord in HR 9 septem...

Lees verder

Fiscale gevolgen van de nieuwe vergoedingsrechten op grond van het huwelijksvermogensrecht (FTV 2012/57)

18-12-2012 - Mr. T.C. Hoogwout

De derde tranche van het nieuwe huwelijksvermogensrecht is per 1 januari 2012 in werking getreden. In deze bijdrage gaat de auteur in op de nieuwe vergoedingsrechten in de situatie van de financier...

Lees verder

De kunstregeling in de Successiewet 1956 (VFP 2012/12)

30-11-2012 - Mr. drs. B.B.A. de Kroon

In deze bijdrage bespreekt de auteur de kunstregeling van art. 67 lid 3 SW. Deze regeling houdt, kort gezegd, in dat belastingplichtigen de door hen verschuldigde erfbelasting onder bepaalde voorwa...

Lees verder

Verdeel en beheers de schenk-, erf- en overdrachtsbelasting (FTV 2012/51)

19-11-2012 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

Het preadvies ‘Verdeling in de notariële praktijk’ is uitgebracht voor het wetenschappelijk congres van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op 5 oktober 2012. Vanwege ...

Lees verder

Verdeling van een aanmerkelijk belang (FTV 2012/52)

19-11-2012 - Mr. dr. J. Ganzeveld en drs. H. Hoeve

Het preadvies ‘Verdeling in de notariële praktijk’ is uitgebracht voor het wetenschappelijk congres van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op 5 oktober 2012. Vanwege ...

Lees verder

Schuldigerkenning uit vrijgevigheid vanuit Belgisch en Nederlands perspectief (FBN 2012/66)

15-11-2012 - G. Vanden Abeele, F. Ballegeer en A. de Leeuw

In het kader van (Nederlandse) estate planning wordt veelvuldig gebruikgemaakt van schuldigerkenningen uit vrijgevigheid, waarbij het schuldig erkende bedrag pas opeisbaar is bij het overlijden van...

Lees verder

Hypotheek, levensverzekering en niet-uitgevoerde periodieke verrekenbedingen. Welke verrekeningsmaatstaf hanteert de Hoge Raad eigenlijk? (JBN 2012/54)

08-11-2012 - Prof. dr. W.M.A. Kalkman en mr. P. Zijdenbos

In huwelijkse voorwaarden is vaak een zogenoemd periodiek verrekenbeding opgenomen. Als later bij echtscheiding blijkt dat het beding niet is uitgevoerd, ontstaan er problemen. Aan het beding moet ...

Lees verder

De gevolgen van de Europese Erfrechtverordening voor Nederbelgen (Tijdschrift Erfrecht 2012/5)

23-10-2012 - Mr. J.L.D.J. Maasland en prof. dr. R.R.M. Barbaix

In deze bijdrage besteden de auteurs aandacht aan de gevolgen van het van toepassing worden van de Europese Erfrechtverordening voor Nederbelgen. Zij gaan daartoe allereerst in op het huidige Neder...

Lees verder

Overweging 26: testeer- en keuzevrijheid ordre public en fraus legis (Tijdschrift Erfrecht 2012/5)

23-10-2012 - Prof. mr. F.W.J.M. Schols

De auteur stelt in deze bijdrage de vraag aan de orde of, na de inwerkingtreding van de Europese Erfrechtverordening, ook het dwingende erfrecht van een ‘verordeningsland’ waarvan de er...

Lees verder

ANBI/SBBI – Leuker kunnen we het maken, maar ook ingewikkelder! (Vp-bulletin 2012/10)

23-10-2012 - H. van Veen MSc

Uit onderzoek van de Volkskrant lijkt naar voren te komen dat steeds meer mensen en bedrijven een gedeelte van hun inkomen en/of vermogen aan het algemeen nut willen besteden. De overheid heeft doo...

Lees verder

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit SW 1956 ook toegankelijk voor de particulier? (Vp-bulletin 2012/10)

23-10-2012 - Mr. M.J.P.C. Steinbusch

Op 13 juli 2012 heeft de Rechtbank Breda een uitspraak gedaan over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet op de verkrijging van niet-ondernemingsvermogen (LJN BX3386)....

Lees verder

De culturele instelling: de tweelingbroer van de ANBI? (FTV 2012/45)

22-10-2012 - Mr. T.N. Peters van Neijenhof

In FTV 2011/32 heeft de auteur de verschillen tussen de algemeen nut beogende instelling (ANBI) en de sociaal belang behartigende instelling (SBBI) onder de loep genomen. De auteur eindigde haar bi...

Lees verder

Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding en de toepassing van artikel 10 SW 1956 (FBN 2012/55)

19-10-2012 - Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken

In FBN 2012/43 heeft Stubbé (onder andere) aandacht gevraagd voor het standpunt dat inspecteurs schijnen in te nemen met betrekking tot een niet uitgevoerd verrekenbeding. Omdat de verrekeni...

Lees verder

Bijzonderheden bij waardering woning; keuze peildatum WOZ, serviceflat en op grond van last bewoonde woning (FBN 2012/56)

19-10-2012 - Mr. L.E. Welkers en mr. T.F.H. Reijnen

Sinds 1 januari 2010 worden onroerende zaken die in gebruik zijn als woning voor de heffing van schenk- en erfbelasting in aanmerking genomen voor de WOZ-waarde (art. 21 lid 5 SW). De betekenis van...

Lees verder

Anbi anno 2012: wet- en regelgeving (FBN 2012/54)

19-10-2012 - Prof. dr. S.J.C. Hemels

Op 22 juni 2012 is de Uitvoeringsregeling Geefwet met bijbehorende toelichting in de Staatscourant gepubliceerd. De meeste eisen aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) zijn ongewijzi...

Lees verder

De uitkering van superdividend bij vererving van aandelen behorende tot een huwelijksgoederengemeenschap (FBN 2012/57)

19-10-2012 - Mr. L. Stokkel, mr. A.H.G. Wilod Versprille en mr. T.J.P. Folmer

In deze bijdrage bespreken de auteurs een zaak die zij onlangs in behandeling hebben gehad over de superdividenduitkering van art. 4.12a Wet IB 2001. Dit artikel is in de wet opgenomen om cumulatie...

Lees verder

De waardering van de woning in de Successiewet; een beschouwing van recente jurisprudentie (Estate Planner Digitaal 2012/11)

18-10-2012 - Mr. H.A. Elbert

Per 1 januari 2010 is de wijze van waardering van woningen in de Successiewet gewijzigd. Met ingang van genoemde datum is de waardering naar de waarde in het economische verkeer vervangen door een mee...

Lees verder

Huwelijkse voorwaarden en bescherming tegen schuldeisers (Estate Planner Digitaal 2012/10)

18-10-2012 - Mr. P.J.T. van Gompel

Tot het begin van de kredietcrisis in de zomer van 2007 lieten echtparen hun huwelijkse voorwaarden vooral beoordelen uit fiscale motieven. Thans is de angst voor potentieel verhaal door schuldeisers ...

Lees verder

Over het belang van de Curaçaose Trust voor de “estate planning” van Nederlandse particulieren (WPNR 2012/6946)

15-10-2012 - Mr. J.B. Vegter

Op 1 januari 2012 is in Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao een rechtsfiguur geïntroduceerd die door de wetgever trust wordt genoemd. In dit artikel schetst de auteur eerst de...

Lees verder

De Dozy-clausule en het nieuwe recht (JBN 2012/52)

08-10-2012 - Prof. mr. B.E. Reinhartz

De Dozy-clausule is een beding waarin echtgenoten zich hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de gemeenschapsschulden die aanwezig zijn ten tijde van de wijziging van het huwelijksvermogensregime. V...

Lees verder

Armlastige ouders. Wat kun jij doen? (VFP 2012/10)

01-10-2012 - Drs. P.J.M. Meertens

In tijden van economische crisis komen steeds meer ouders in de financiële problemen. Hun kinderen willen hen graag helpen, maar wat kunnen ze doen? In deze bijdrage onderzoekt de auteur de mo...

Lees verder

Verknochtheid en verdeling van schulden (VFP 2012/10)

01-10-2012 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

De auteur bespreekt in deze bijdrage het arrest van de Hoge Raad van 30 maart 2012, LJN BV1749. Ons hoogste rechtscollege heeft in dit arrest een belangwekkende uitspraak gedaan over de vraag of be...

Lees verder

Fiscale aspecten van de verdeling (WPNR 2012/6944)

01-10-2012 - Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken

Het preadvies ‘Verdeling’ is uitgebracht voor het wetenschappelijk congres van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op 5 oktober 2012. In deze bijdrage bespreekt de auteur d...

Lees verder

Wensen voor een nieuw beleidsbesluit bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet (FBN 2012/48)

01-10-2012 - Mr. T.C. Hoogwout

De bedrijfsopvolgingsregeling is met ingang van 2010 herzien in zowel de Successiewet als de Invorderingswet. In het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M heeft de staatssecretaris van Financi...

Lees verder

Anbi anno 2012: jurisprudentie (FBN 2012/47)

01-10-2012 - Prof. dr. S.J.C. Hemels

De afgelopen maanden is veel jurisprudentie gewezen over algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Het betrof enerzijds de status van bepaalde categorieën ANBI’s. Zo heeft de Ho...

Lees verder

Bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet discriminatoir? (FTV 2012/41)

24-09-2012 - Mr. T.C. Hoogwout

In een zaak die op 13 juli 2012 voor de Rechtbank Breda (LJN BX3386) speelde, had een erfgenaam in 2007 diverse vermogensbestanddelen geërfd. Hoewel de verkrijging niet kwalificeerde voor de b...

Lees verder

De ‘papieren’ schenking is een schenking ter zake des doods; de erfrechtelijke renteovereenkomst ook?! (FTV 2012/42)

24-09-2012 - Mr. P. Blokland

Op 9 december 2011 heeft de Hoge Raad (LJN BU7268) geoordeeld dat een ‘papieren’ schenking geldt als schenking ter zake des doods in de zin van art. 7:177 BW. De vraag is of hetgeen de ...

Lees verder

De gerechtelijke verdeling en de rol van de notaris daarbij. Er is werk aan de winkel voor de notaris! (WPNR 2012/6943)

24-09-2012 - Mr. dr. B. Breederveld, mr. A.N. Labohm en prof. mr. A.H.N. Stollenwerck

Het wetenschappelijk congres van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op 5 oktober 2012 zal gewijd zijn aan de ‘Verdeling in de notariële praktijk’. Deze bijdrage is be...

Lees verder

Ontwikkelingen IPR: huwelijksvermogensrecht (2007-2011) (II, slot) (WPNR 2012/6943)

24-09-2012 - Prof. mr. P. Vlas en mr. F. Ibili

In deze tweedelige bijdrage geven de auteurs een overzicht van de recente ontwikkelingen op het gebied van het internationale huwelijksvermogensrecht in de jaren 2007-2011. Het is vooral lagere rec...

Lees verder

Banksparen: IB, erfbelasting en erfrecht (deel 1) (KWEP 2012/3)

19-09-2012 - Drs. M.C.B. Bril, mr. T. Denekamp en mr. R.J. Hayhoe

Eind 2011 waren er bijna 800.000 bankspaarrekeningen waarop in totaal ongeveer 12,7 miljard euro stond. Naar verwachting zal de populariteit van bankspaarproducten de komende jaren verder toenemen....

Lees verder

Volgens Rechtbank Breda is de BOR discriminatoir: hoe nu verder? (KWEP 2012/3)

19-09-2012 - Mr. F.A.M. Schoenmaker

De auteur bespreekt in deze bijdrage de uitspraak van de Rechtbank Breda van 13 juli 2012, LJN BX3386. In de zaak die voor de rechtbank speelde, had een erfgenaam in 2007 diverse vermogensbestandde...

Lees verder

Nieuwe bedrijfsopvolgingsregels in het Vlaams Gewest (KWEP 2012/3)

19-09-2012 - Mr. K.M.L.L. van de Ven en mr. R. Schulpen

Op 1 januari 2012 is in het Vlaamse Gewest een nieuwe regeling in werking getreden voor schenking en vererving van familiale ondernemingen en van aandelen van familiale vennootschappen. De gedachte...

Lees verder

Ontwikkelingen IPR: huwelijksvermogensrecht (2007-2011) (I) (WPNR 2012/6942)

10-09-2012 - Prof. mr. P. Vlas en mr. F. Ibili

In deze tweedelige bijdrage geven de auteurs een overzicht van de recente ontwikkelingen op het gebied van het internationale huwelijksvermogensrecht in de jaren 2007-2011. Het is vooral lagere rec...

Lees verder

De informatieplicht van de executeur (JBN 2012/44)

10-09-2012 - Prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg

Wanneer een executeur zelf zijn ontslag aanvraagt, wordt dat door de kantonrechter altijd gehonoreerd. Wat moet men immers met een onwillige executeur? Wanneer anderen, met name de erfgenamen, om h...

Lees verder

De hoofdelijke aansprakelijkheid van de executeur voor erfbelasting (WPNR 2012/6942)

10-09-2012 - Mr. M.J. Hamer

Ter bestrijding van de zogenoemde Edelweissroute is art. 72 Succ.w. met ingang van 1 januari 2012 gewijzigd. De maatregelen die ter bestrijding van die route in het leven zijn geroepen, hebben vers...

Lees verder

Het vruchtgebruiktestament (VFP 2012/9)

05-09-2012 - Mr. A.R. Autar en mr. H.C.E. van Dijk

Sinds de invoering van de Wet IB 2001 werd het vruchtgebruiktestament vaak als second best beschouwd, ondanks het feit dat deze testamentsoort veel voordelen biedt. Door de wijziging van die wet pe...

Lees verder

De gewone, verhoogde en extra verhoogde vrijstelling in de Successiewet (VFP 2012/9)

05-09-2012 - Mr. B. Bohte-Dupree en mr. J. Kroonenberg

Indien ouders hun kinderen financieel willen ondersteunen door een bedrag te schenken, biedt de Successiewet een aantal mogelijkheden om dit vrij van schenkbelasting te realiseren. Daar zijn wel re...

Lees verder

Niet-uitgevoerde periodieke verrekenbedingen (VFP 2012/9)

05-09-2012 - Mr. P. Zijdenbos

In huwelijkse voorwaarden is vaak een zogenoemd periodiek verrekenbeding opgenomen. Als later bij echtscheiding blijkt dat het beding niet is uitgevoerd, ontstaan er problemen. Aan het beding moet ...

Lees verder

Vermindering van (quasi-)legaten; een terrein vol voetangels en klemmen (Tijdschrift Erfrecht 2012/4)

21-08-2012 - Mr. P.C. van Es

In art. 4:120 BW wordt een regeling getroffen ten aanzien van de vermindering van legaten. Art. 4:127 BW geeft een nadere regeling ten aanzien van de vermindering van een bepaald soort quasi-legaat...

Lees verder

Een kijkje bij de zuiderburen. De testamentaire bindende derdenbeslissing (Tijdschrift Erfrecht 2012/4)

21-08-2012 - Mr. N.V.C.E. Bauduin

In deze bijdrage gaat de auteur in op de Belgische bindende derdenbeslissing, een andere benaming voor ons bindend advies. Volgens de auteur kan met deze figuur ook op erfrechtelijk vlak dienst ...

Lees verder

Recente en toekomstige ontwikkelingen in het internationaal huwelijksvermogens- en erfrecht; is er iets nieuws onder de zon? (Estate Planner Digitaal 2012/09)

20-08-2012 - Mr. B.F.P. Lhoëst

Voor steeds meer burgers binnen de Europese Unie is het bijzonder ingewikkeld om een sluitende regeling ten aanzien van hun huwelijksvermogensregime dan wel nalatenschap te treffen. Als er sprake is v...

Lees verder

Geefwet en Uitvoeringsregeling Geefwet: een gemiste kans? (Estate Planner Digitaal 2012/08)

20-08-2012 - Mr. R. Schulpen en mr. K.M.L.L. van de Ven

Op 1 januari 2012 is een pakket fiscale maatregelen ingevoerd dat er volgens de parlementaire geschiedenis op is gericht om geefgedrag aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) nog meer te s...

Lees verder

Vergelijking van wettelijke verdeling en vruchtgebruiktestament bij vererving van aanmerkelijkbelangaandelen (deel II) (FTV 2012/37)

20-08-2012 - Mr. S. van Hoorn en mr. N. Idsinga

In deze tweedelige bijdrage gaan de auteurs in op de invloed van de wettelijke verdeling en een vruchtgebruiktestament op de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet en...

Lees verder

De anbi-tweetrapstoets van de Geefwet: trendbreuk of trendvolgend (FTV 2012/34)

20-08-2012 - Prof. dr. S.J.C. Hemels

In 2012 heeft de Hoge Raad zich in een aantal arresten uitgesproken over het onderscheid tussen algemeen belang en particulier belang en daarin een tweetrapstoets toegepast (zie LJN BQ0525, LJN BV5...

Lees verder

De ‘bedoeling’ van partijen in huwelijksvoorwaarden (FTV 2012/36)

20-08-2012 - Prof. mr. Gr. van der Burght

Het huwelijksvermogensrecht omvat regels op drie verschillende gebieden: het verbintenissenrecht, het goederenrecht en het 'bestuursrecht'. Met dit laatste doelt de auteur op de regels betr...

Lees verder

Zomermix (FBN 2012/43)

20-08-2012 - Prof. dr. J.P.M. Stubbé

In deze bijdrage worden verschillende onderwerpen behandeld die deze zomermaanden actueel zijn in de notariële (fiscale) praktijk. Voor dit overzicht wordt een belangrijk aangrijpingspunt gevo...

Lees verder

Geefwet: Waar is Johan Cruijff als je hem nodig hebt? (FTV 2012/35)

20-08-2012 - Mr. M. Kopinsky en mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst

De laatste jaren zijn er veel fiscale wijzigingen geweest voor doelvermogens met een maatschappelijk nut. Doelvermogens met een maatschappelijk nut behartigen in tegenstelling tot een afgezonderd p...

Lees verder

Van een gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden. Schenking of geen schenking? (WPNR 2012/6940)

13-08-2012 - Mr. M.A.M. van Steensel

In deze bijdrage besteedt de auteur aandacht aan de schenkingsproblematiek bij een overgang van een wettelijke gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden. Als bij het maken van de huwelij...

Lees verder

Tenuitvoerlegging van een executoriale titel strekkende tot betaling van een schuld van de nalatenschap (WPNR 2012/6938)

16-07-2012 - Prof. dr. S. Perrick

Schuldeisers van de nalatenschap kunnen hun vorderingen verhalen op de goederen van de nalatenschap (art. 4:184 lid 1 BW). Door de tenuitvoerlegging van een executoriale titel kan de verschuldigde ...

Lees verder

Aanpassing Geefwet 2012 (VFP 2012/7-8)

10-07-2012 - Mr. A.J.H. Loomans

Per 1 januari 2012 is de Geefwet in werking getreden. Het gaat niet om een nieuwe wet met die naam, maar om een samenstel van regelingen in de fiscale wetgeving die het geefgedrag aan goede doelen ...

Lees verder

Erven en schenken in de Spaanse praktijk (KWEP 2012/2)

09-07-2012 - E.J. Richelle

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw vonden Nederlanders de weg naar Spanje niet alleen als toerist, maar investeerden ze er ook geld, vooral bestemd voor de aankoop van vakantiewoningen, appar...

Lees verder

Estate planning met het oog op Spanje (KWEP 2012/2)

09-07-2012 - Mr. A.M. Vrenegoor

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw vonden Nederlanders de weg naar Spanje niet alleen als toerist, maar investeerden ze er ook geld, vooral bestemd voor de aankoop van vakantiewoningen, appar...

Lees verder

Successiewetgeving met betrekking tot schenken en erven in Zwitserland (KWEP 2012/2)

09-07-2012 - Mr. X.G.D.J. van Pelt

In Zwitserland komt de fiscale wetgeving gedecentraliseerd tot stand. Dat betekent dat zowel op federaal, kantonnaal als gemeentelijk niveau heffingsmogelijkheden kunnen ontstaan. Op dit moment ken...

Lees verder

Rekening en verantwoording en de volmacht (FTV 2010/43)

01-07-2012 - Mr. R. Houwing

Een belangrijk onderdeel van een levenstestament is de volmacht die de testateur van het levenstestament geeft aan een of meer personen waarin hij vertrouwen heeft, om zijn belangen te behartigen als ...

Lees verder

Onevenwichtige pensioenwetgeving: synchroniseren en herijken van begin en eind (WPNR 2012/6936)

25-06-2012 - Mr. F.M.H. Hoens en prof. mr. F.W.J.M. Schols

Op 1 januari 2012 is de derde tranche van de vernieuwing van het huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Eén van de belangrijkste wijzigingen betreft de vervroeging van het tijdstip waa...

Lees verder

De woning en art. 10 Successiewet 1956 (WPNR 2012/6936)

25-06-2012 - Mr. M. Kopinsky

De staatssecretaris van Financiën heeft eind 2011 tot tweemaal toe Kamervragen beantwoord over de toepassing van art. 10 Succ.w. De antwoorden op deze vragen zijn van groot belang voor de nota...

Lees verder

Het levenstestament (Vp-bulletin 2012/6)

22-06-2012 - Mr. J. Kroonenberg en M.J.G. Elling

Enkele jaren geleden heeft de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) een commissie ingesteld, die een 'model Levenstestament' moest ontwikkelen. Dit model is er inmiddels en ...

Lees verder

Over de (gedeeltelijke) vervreemding van aanmerkelijkbelangaandelen en het voortzettingsvereiste in de bedrijfsopvolgingsregeling (Estate Planner Digitaal 2012/07)

21-06-2012 - Mr. G. de Jong

De bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet kent een voortzettingsvereiste. Dit houdt verband met het uitgangspunt dat de wetgever alleen reële bedrijfsopvolgingen heeft willen faciliër...

Lees verder

Het levenstestament – waar blijft de wettelijke basis? (Estate Planner Digitaal 2012/06)

21-06-2012 - Mr. D.J. Kelfkens-Saija en mr. M. de L. Monteiro

Op 14 mei 2009 is het levenstestament officieel gelanceerd door de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN). In juridische zin is het levenstestament een volmacht, of een verzameling van ...

Lees verder

Ouderlijk vruchtgenot en testamentair bewind (Tijdschrift Erfrecht 2012/3)

20-06-2012 - Mr. J.H.M. ter Haar

In deze bijdrage wordt een zaak besproken, die op 11 april 2012 speelde voor het Hof 's-Gravenhage (zaaknummer 200.095.837/01). In de betreffende zaak is het erfdeel van een minderjarig kind do...

Lees verder

Het vergeten testament (Tijdschrift Erfrecht 2012/3)

20-06-2012 - Mr. J.G. Knot

In deze bijdrage staat het vonnis van de Rechtbank Roermond van 9 november 2011, LJN BU3506 – over een vergeten testament en de dwaling in het objectieve recht die daarvan het gevolg zou zijn...

Lees verder

De voortzettingsregeling in de personenvennootschap en de erfbelasting (FBN 2012/38)

20-06-2012 - Prof. dr. W. Burgerhart

De relatie tussen de personenvennootschap en de Successiewet is, zoals de auteur dat zo mooi omschrijft, al geruime tijd een 'trending topic'. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de af...

Lees verder

Analogische toepassing van bepalingen betreffende de gemeenschap op de vaststelling van de geldvordering in het kader van de wettelijke verdeling van de nalatenschap (WPNR 2012/6935)

20-06-2012 - Prof. dr. S. Perrick

Als gevolg van de wettelijke verdeling ex art. 4:13 BW ontstaat er geen gemeenschap van nalatenschap. De langstlevende verkrijgt van rechtswege de goederen van de nalatenschap en ieder van de kinde...

Lees verder

Wilsonbekwaamheid mede vanuit medisch perspectief nader bekeken (FTV 2012/30)

18-06-2012 - Drs. E. Cleton, mr. C.G.C. Engelbertink en drs. S.A. van de Merwe

Voor het rechtsgevolg van bepaalde beslissingen die een persoon neemt, is het van belang dat de persoon in kwestie daartoe wilsbekwaam is. Het vaststellen van de wilsbekwaamheid van een comparant v...

Lees verder

Pensioen, lijfrente en alimentatie bij scheiding: verdelen van vermogen of het verkrijgen van inkomen? (FTV 2012/29)

18-06-2012 - Dr. A.H.H. Bollen-Vandenboorn

Op 23 februari 2012 heeft Hof 's-Hertogenbosch (LJN BW1088) uitspraak gedaan in een zaak waarin twee lijfrentepolissen in het kader van de boedelverdeling werden toebedeeld aan de man onder ver...

Lees verder

Art. 11 lid 2 SW 1956 geldt niet voor economen (FTV 2012/31)

18-06-2012 - Mr. J.C. van Straaten

De tweede volzin van art. 11 lid 2 Succ.w. luidt: "Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing (...) op goederen waaromtrent door de erflater een verplichting tot leveri...

Lees verder

Voldoet Nederland aan de aanbeveling van de Europese Commissie op het gebied van de grensoverschrijdende erfbelasting? (WPNR 2012/6934)

11-06-2012 - Prof. dr. F. Sonneveldt en mr. M. de L. Monteiro

Op 15 december 2011 is door de Europese Commissie een uitgebreid pakket aan maatregelen gepresenteerd om oplossingen aan te dragen voor de problematiek van de grensoverschrijdende erfbelasting. Het...

Lees verder

De fiscale consequenties van echtscheiding (WPNR 2012/6932)

29-05-2012 - Mr. drs. V.Z. van Tuijl

In de Kamerbrief van 6 februari 2012 geeft de staatssecretaris van Financiën op hoofdlijnen een overzicht van de fiscale gevolgen van echtscheiding. In deze bijdrage gaat de auteur in op een a...

Lees verder

Vermogensdeling bij echtscheiding (VFP 2012/6)

29-05-2012 - Mr. M. Veenstra en mr. V. Wegter

Het huwelijksvermogensrecht is sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1838 aan verandering onderhevig geweest. In deze bijdrage staan de auteurs stil bij enkele belangrijke wijzigingen in...

Lees verder

De fiscale aspecten van het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Vp-bulletin 2012/5)

29-05-2012 - Mr. M. Kopinsky

Op 1 januari 2012 is de derde tranche van de herziening van het huwelijksvermogensrecht (aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen) in werking getreden. In deze bijdrage worden de fisca...

Lees verder

Vergelijking van wettelijke verdeling en vruchtgebruiktestament bij vererving van aanmerkelijkbelangaandelen (deel I) (FTV 2012/25)

22-05-2012 - Mr. S. van Hoorn en mr. N. Idsinga

In deze bijdrage gaan de auteurs in op de invloed van de wettelijke verdeling en een vruchtgebruiktestament op de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet en de doorsch...

Lees verder

Het keurslijf van de lijfrente in de giftenregeling (FTV 2012/23)

22-05-2012 - Mr. M.E. Kastelein

Een lijfrente is een periodieke uitkering met een aantal bijzondere eigenschappen. Het is een rente en dat is een uitkering in meerdere termijnen. Een lijfrente moet (uiterlijk) eindigen bij overli...

Lees verder

Schuldigerkenning uit vrijgevigheid met strekking te worden uitgevoerd na overlijden moet bij notariële akte (FBN 2012/31)

22-05-2012 - Mr. L.E. Welkers en mr. T.F.H. Reijnen

In zijn arrest van 9 december 2011, LJN BU7268, heeft de Hoge Raad beslist dat bij onderhandse akte uit vrijgevigheid schuldig erkende bedragen, na het overlijden van de schenker, voor de berekenin...

Lees verder

Heffingsgrondslag art. 10 SW 1956 met betrekking tot onroerende zaken die als woning worden gebruikt (FTV 2012/24)

22-05-2012 - Mr. C.J.M. Martens

In FTV 2011/43 heeft de auteur aandacht besteed aan de toepasselijkheid van art. 10 Succ.w. bij de gesplitste aankoop. In deze bijdrage besprak de auteur onder andere de gevolgen voor de praktijk v...

Lees verder

Bestrijding Edelweissroute: oplossing voor een niet bestaand probleem? (FBN 2012/23)

27-04-2012 - A. van Eijsden

Met ingang van 1 januari 2012 zijn maatregelen getroffen ter bestrijding van de zogenoemde Edelweissroute. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de aansprakelijkheid van de executeur. In deze b...

Lees verder

Aansprakelijkheid van de executeur (FBN 2012/24)

27-04-2012 - Mr. dr. J.A. Booij

Executeurs en door de rechter benoemde vereffenaars van nalatenschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de door en bij het overlijden van de erflater verschuldigde erfbelasting, t...

Lees verder

Edelweisswetgeving: einde aan de geheimhoudingsplicht van de belastingadviseur (FBN 2012/25)

27-04-2012 - Mr. A.J. Janssen

In deze bijdrage wordt aandacht geschonken aan de zogenoemde Edelweisswetgeving. Per 1 januari 2012 zijn twee wetswijzigingen ingevoerd die verandering brengen in het informatieverkeer tussen burge...

Lees verder

Een natuurlijke verbintenis? (VFP 2012/5)

25-04-2012 - Drs. J.E. van den Berg

Van een natuurlijke verbintenis is sprake als iemand een dringende morele verplichting voelt een ander te bevoordelen, terwijl naleving hiervan door die ander niet rechtens afdwingbaar is (art. 6:3...

Lees verder

Wil de echte partner opstaan? (VFP 2012/5)

25-04-2012 - Drs. P.J.M. Meertens

Sinds 1 januari 2011 is in art. 5a AWR een basispartnerbegrip opgenomen. Als partner wordt aangemerkt de echtgenoot en de ongehuwde meerderjarige persoon waarmee de belastingplichtige een notarieel...

Lees verder

Geen schenking zonder verarming – geen verarming bij verdeling conform meerwaardeclausule (FTV 2012/20)

23-04-2012 - Mr. S.M. Olde Bijvank

De Hoge Raad heeft zich in het verleden meerdere keren uitgelaten over de vraag of het (niet) opnemen van een meerwaardeclausule tot een (belastbare) schenking kan leiden. Ook het Hof 's-Hertog...

Lees verder

Voortzettingsvereiste BOR voor ondernemingen (Estate Planner Digitaal 2012/04)

19-04-2012 - Mr. A.M.A. de Beer

De wetgever wilde uitsluitend reële bedrijfsopvolgingen in aanmerking laten komen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet. Voor toepassing van de voorwaardelijke vrijstellingen ...

Lees verder

De bedrijfsopvolgingsregeling in Vlaanderen met ingang van 1 januari 2012 (Estate Planner Digitaal 2012/05)

19-04-2012 - Mr. Y.J.M. Pijpers

Sinds 1 januari 2012 geldt in het Vlaamse Gewest een nieuwe regeling voor overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen. De bedoeling van deze nieuwe regeling is ondernemers en directeur...

Lees verder

Een nieuwe regeling voor schenking en vererving van familieondernemingen in het Vlaams Gewest (Tijdschrift Erfrecht 2012/2)

10-04-2012 - Mr. K.M.L.L. van de Ven

In deze bijdrage besteedt de auteur aandacht aan de op 1 januari 2012 in het Vlaams Gewest in werking getreden regeling voor de schenking en vererving van familiale ondernemingen en van aandelen va...

Lees verder

Nietigheid van uiterste wilsbeschikkingen wegens strijd met goede zeden of openbare orde (Tijdschrift Erfrecht 2012/2)

10-04-2012 - Mr. J.L.D.J. Maasland

In deze bijdrage verkent de auteur de grenzen die de wet in het belang van de goede zeden en de openbare orde stelt aan de testeervrijheid. Naar de mening van de auteur dient de testeervrijheid &nd...

Lees verder

Overdrachtsbelasting en (ex-)echtgenoten (WPNR 2012/6924)

03-04-2012 - Mr. J.C. van Straaten

Overdrachtsbelasting is in beginsel verschuldigd ter zake van de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten waaraan die onroerende zaken onderworpen zijn (art. 2 lid 1 WBR). ...

Lees verder

Schenken van (preferente) aandelen (VFP 2012/4)

03-04-2012 - Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik en mr. L.B. de Jong

Met ingang van 1 januari 2010 is de bedrijfsopvolgingsregeling ingrijpend gewijzigd. Twee belangrijke onderdelen betreffende de faciliteiten in de Wet IB 2001 en de Successiewet. Inmiddels is de no...

Lees verder

Overzicht van problemen bij de uitoefening van de legitieme (VFP 2012/4)

03-04-2012 - Mr. dr. E.W.J. Ebben

In deze bijdrage geeft de auteur een overzicht van wat er zoal aan problemen kan spelen op het gebied van het meest voorkomende probleemveld van de advisering op erfrechtelijk terrein: de legitieme. D...

Lees verder

De Verordening IPR-erfrecht in wording (WPNR 2012/6924)

03-04-2012 - Prof. mr. P. Vlas

In deze bijdrage wordt nader ingegaan op het voorstel 'voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitv...

Lees verder

Ondernemer, echtscheiding en wettelijke gemeenschap van goederen (WPNR 2012/6923)

02-04-2012 - Prof. mr. M.J.A. van Mourik

In deze bijdrage confronteert de auteur de ondernemer en diens onderneming met de wettelijke gemeenschap van goederen, in het bijzonder in het kader van een (aanstaande) echtscheiding. De auteur ma...

Lees verder

Over verval, verjaring en stuiting van verjaring van de erfrechtelijke wettelijke rechten (WPNR 2012/6923)

02-04-2012 - Prof. dr. S. Perrick

Afdeling 4.3.2 BW heeft als opschrift 'Andere wettelijke rechten'. Het woord 'Andere' wordt begrijpelijk als men zich realiseert dat ook de rechten van een legitimaris (art. 4:79 BW...

Lees verder

De veranderingen betreffende de positie van de executeur per 1 januari 2012 (KWEP 2012/1)

28-03-2012 - M.C.J.G. Kathmann en M.C.A. Scholten

In deze bijdrage bespreken de auteurs de maatregelen die zijn genomen ter bestrijding van de zogenoemde Edelweissroute. Per maatregel wordt aangegeven hoe de regeling tot 1 januari 2012 was vormgeg...

Lees verder

Kleinkind, wettelijke verdeling en defiscalisering (FBN 2012/15)

26-03-2012 - Mr. R.E. Brinkman

Op 1 januari 2012 is art. 5.4 Wet IB 2001 aangepast. Een probleem dat ook al onder de oude regeling vraagtekens opriep, is bij de wetswijziging niet verduidelijkt. Het betreft de situatie dat twee ...

Lees verder

Eigen woning en de Wet aanpassing gemeenschap van goederen (FTV 2012/15)

23-03-2012 - Drs. R.M. Kavelaars-Niekoop

Op 1 januari 2012 is de Wet aanpassing gemeenschap van goederen in werking getreden. Door aanpassingen in de sfeer van de vergoedingsrechten tussen echtgenoten kan dit ook voor de fiscaliteit gevol...

Lees verder

Economen vrijgesteld van overdrachtsbelasting (FTV 2012/16)

23-03-2012 - Mr. N.J.M. Sjerps

In zijn besluit van 14 december 2011, nr. BLKB/2011/1803M, heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat de heffing van overdrachtsbelasting achterwege blijft in situaties waarin het on...

Lees verder

Nieuw huwelijksvermogensrecht, de derde tranche eindelijk een feit (Vp-bulletin 2012/3)

22-03-2012 - Mr. P.J.T. van Gompel

Op 1 januari 2012 is de derde tranche van het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. De derde tranche is de laatste van een reeks van drie tranches waarbij het Nederlandse huwelijksver...

Lees verder

Het lekkende dak van art. 9 SW 1956 (II, slot) (WPNR 2012/6921)

19-03-2012 - Mr. W.R. Kooiman

Bij toepassing van de wettelijke verdeling krijgen de kinderen een onderbedelingsvordering op de langstlevende echtgenoot ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering is in beginsel opeisbaar bij he...

Lees verder

Uitleg en aanvulling van testamenten (JBN 2012/14)

08-03-2012 - Mr. J.J.M. Grapperhaus

De auteur bespreekt in deze bijdrage de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 25 mei 2011, LJN BQ6199. In de zaak die voor de rechtbank speelde, had erflater een vereniging voor 2/30ste gedeelte...

Lees verder

‘Is de ene zijn dood de andere zijn brood’ revisited. Beperking van de testeervrijheid in artikel 4:953 (oud) BW en artikel 4:59 BW (JBN 2012/16)

08-03-2012 - Mr. P.J.F.M. Le Cat

Op grond van art. 4:953 (oud) BW is een uiterste wilsbeschikking nietig, indien de beschikking strekt ten behoeve van een beroepsbeoefenaar op het gebied van de individuele gezondheidszorg, die de ...

Lees verder

Het lekkende dak van art. 9 SW 1956 (I) (WPNR 2012/6920)

05-03-2012 - Mr. W.R. Kooiman

Bij toepassing van de wettelijke verdeling krijgen de kinderen een onderbedelingsvordering op de langstlevende echtgenoot ter grootte van hun erfdeel. Deze vordering is in beginsel opeisbaar bij he...

Lees verder

Erfbelasting over de vrijval van vruchtgebruik (VFP 2012/3)

05-03-2012 - Mr. T.C. Hoogwout

Op 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Volgens de memorie van toelichting werd bij de wijziging van de fictiebepalingen een vereenvoudiging nagestreefd. Naar de mening van de auteur is hie...

Lees verder

De ‘leven’ risico’s van een bancaire lijfrente (VFP 2012/3)

05-03-2012 - Mr. H.P.M. van Bijnen

De introductie van het banksparen in 2008 is niet ongemerkt voorbij gegaan. Naast het lijfrentesparen in de eerste versie van het wetsvoorstel volgde al snel het kapitaalsparen in de opvolgende ver...

Lees verder

Het erven van de voormalige eigen woning van je ouders (VFP 2012/3)

05-03-2012 - Mr. B. Bohte-Dupree en mr. J. Kroonenberg

De (voormalige eigen) woning is bij de meeste nalatenschappen het grootste vermogensbestanddeel. In een dalende woningmarkt kan het erven van een woning veel complicatie met zich meebrengen. Naaste...

Lees verder

ANBI’s, stichtingen en verenigingen: de fiscale maatregelen voor 2012 (Vp-bulletin 2012/1-2)

05-03-2012 - Mr. M.G. Eerenstein

In deze bijdrage gaat de auteur nader in op de diverse wetswijzigingen die op 1 januari 2012 in werking zijn getreden en van belang zijn voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's), sticht...

Lees verder

Mogelijkheden en marges bij vermogensverschuivingen tijdens samenlevingsverband (Vp-bulletin 2012/1-2)

05-03-2012 - Mr. N.C.G. Gubbels

In de Successiewet en de Wet IB 2001 wordt de vermogensverschuiving die voortvloeit uit het ontstaan van een gemeenschap in het algemeen genegeerd. Deze speciale behandeling roept de vraag op waaro...

Lees verder

Anbi na de Geefwet (FBN 2012/3)

28-02-2012 - Prof. dr. S.J.C. Hemels

De Geefwet heeft ervoor gezorgd dat de wereld er in 2012 voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) weer anders uitziet. In deze bijdrage richt de auteur zich op de sinds 2012 geldende AN...

Lees verder

Mijn en dijn in het huwelijk. Een Europese oplossing ook voor Nederland? (Tijdschrift Erfrecht 2012/1)

25-02-2012 - Prof. mr. A.L.G.A. Stille

Tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek is op 4 februari 2010 te Parijs tot stand gekomen een Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik ...

Lees verder

Huwelijkse voorwaarden op het sterfbed (Tijdschrift Erfrecht 2012/1)

25-02-2012 - Mr. L.A.G.M. van der Geld

Per 1 januari 2012 is de rechterlijke goedkeuring voor het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden staande huwelijk vervallen. Hiermee kunnen huwelijkse voorwaarden voortaan ook op het sterfbe...

Lees verder

De werking van de redelijkheid en billijkheid bij uiterste wilsbeschikkingen – een vervolg (WPNR 2012/6918)

23-02-2012 - Mr. A.F. Mollema

In WPNR 2008/6773 is een bijdrage van de auteur opgenomen over de werking van de redelijkheid en billijkheid bij uiterste wilsbeschikkingen. Dat is gebeurd naar aanleiding van de uitspraak van de Rech...

Lees verder

Toerekening of fiscale transparantie van het Afgezonderd Particulier Vermogen (FTV 2012/10)

23-02-2012 - Mr. T.C. Hoogwout

Per 1 januari 2010 is in de Wet IB 2001 en de Successiewet een regeling voor de behandeling van het afgezonderd particulier vermogen (APV) geïntroduceerd. Bij het wetgevingsproces lijkt het er...

Lees verder

Wettelijke verdeling en wilsrechten: onbekend maakt onbemind? (Estate Planner Digitaal 2012/03)

17-02-2012 - Mr. P.J.T. van Gompel

Sinds 1 januari 2003 is de wettelijke verdeling in Boek 4 BW opgenomen als regeling voor het geval iemand met achterlating van een echtgenoot en één of meer afstammelingen overlijdt zond...

Lees verder

Fictiebepaling leidt tot echte problemen (Estate Planner Digitaal 2012/02)

17-02-2012 - Mr. M.G. Eerenstein

Art. 10 Succ.w. blijft de gemoederen bezighouden. Bij de wijziging van de Successiewet per 1 januari 2010 is het toepassingsbereik van art. 10 Succ.w. uitgebreid en werd de voor de adviespraktijk van ...

Lees verder

De Hoge Raad en het bezitsvereiste bij verjaring: hoop voor de economisch eigenaar? (Estate Planner Digitaal 2012/01)

17-02-2012 - Mr. W.J.J.G. Speetjens

De Hoge Raad heeft op 9 september 2011, LJN BQ5989, een arrest gewezen in een zaak waarin een koper van een onroerende zaak de eigendom van die zaak niet verkreeg door een overdracht maar ten gevolge ...

Lees verder

De ‘papieren’ schenking als schenking ter zake des doods in de notariële praktijk (JBN 2012/12)

10-02-2012 - Mr. P. Blokland

De Hoge Raad heeft op 9 december 2011, LJN BU7268, beslist dat de 'papieren' schenking dient te worden beschouwd als een schenking ter zake des doods in de zin van art. 7:177 BW. Met dit ar...

Lees verder

Vorderingen kinderen bij een OBV zijn opeisbaar als langstlevende ouder ‘gaat emigreren’ (JBN 2012/10)

10-02-2012 - Prof. mr. B.E. Reinhartz

De auteur bespreekt in deze bijdrage de uitspraak van het Hof Leeuwarden van 13 december 2011, LJN BU8208. In de zaak die voor het hof speelde, rees de vraag hoever aan het voornemen tot emigratie ...

Lees verder