Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
30-09-2022 - Bevoegdheid tot beheer van aandelen in een bv die tot een nalatenschap behoren (FTV 2022/30)
30-09-2022 - Het Waarderingsbesluit Successiewet van 15 juni 2022 (FTV 2022/29)

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2016

LinkedIn
23-12-2015 | Categorie: Algemeen

De inflatiecorrectie bedraagt 0,5%

Met ingang van 1 januari 2016 worden de tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met 0,5% geïndexeerd en luiden dan als volgt.

Tarieven schenk- en erfbelasting

Gedeelte van de belaste verkrijging tussen en I. indien verkregen door partner of afstammelingen in de rechte lijn* II. in overige gevallen
€ 0
€ 121.903 en hoger
€ 121.903 10%
20%
30%
40%

* Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Vrijstellingen schenkbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Kinderen € 5.304 jaarlijks
Kinderen tussen 18 en 40 jaar € 25.449 eenmalig (en zelfs € 53.016 indien bestemd voor de eigen woning** of een dure studie)
Overige verkrijgers € 2.122 jaarlijks

** Per 1 januari 2017 wordt de eenmalige vrijstelling voor de schenking van de eigen woning verruimd naar € 100.000, waarbij deze vrijstelling in drie opeenvolgende jaren kan worden benut.

Vrijstellingen erfbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 636.180
Kinderen van de overledene € 20.148
Zieke en/of gehandicapte kinderen € 60.439
Kleinkinderen € 20.148
Ouders € 47.715
Overige verkrijgers € 2.122


Pensioenimputatie
De vrijstelling voor een partner ad € 636.180 wordt gekort wanneer ten gevolge van het overlijden (van erfbelasting) vrijgestelde pensioenrechten en/of lijfrente-uitkeringen worden verkregen. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen of de lijfrente-uitkering onder aftrek van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt echter nimmer minder dan € 164.348.

Ondernemingsvermogen
Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.060.298 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.060.298 geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan 10 jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin