Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
12-11-2018 - Het AB-besluit geactualiseerd, enkele onderdelen met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht uitgelicht (FBN 2018/47)
08-11-2018 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Besluiten

Brief van 13 september 2018, nr. 2018-0000139078

26-09-2018 - Schriftelijk overleg Tweede Kamer over herroepelijke schenking en verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Tijdens een schriftelijk overleg van 11 juni 2018 heeft de Tweede Kamer vragen gesteld over een brief van 9 april 2018, waarin Staatssecretaris Snel van Financiën uitleg heeft gegeven over de toe...

Lees verder

Brief van 22 augustus 2018, nr. 2018-0000116665

23-08-2018 - Schriftelijk overleg Tweede Kamer over beleidsbesluit van 29 maart 2018 met betrekking tot huwelijk en schenkbelasting

Tijdens een schriftelijk overleg van 26 april 2018 heeft de Tweede Kamer vragen gesteld over het beleidsbesluit van 29 maart 2018, nr. 2018-45958, met betrekking tot huwelijk en schenkbelasting. In de...

Lees verder

Brief van 12 juli 2018, nr. 2018-0000121359

13-07-2018 - Reactie vragen over brief stand van zaken schenk- en erfbelasting

Staatssecretaris Snel van Financiën beantwoordt een aantal nog openstaande vragen over de stand van zaken bij de schenk- en erfbelasting die zijn gesteld tijdens het debat over de Voorjaarsnota 2...

Lees verder

Brief van 4 juli 2018, nr. 2018-0000115748

12-07-2018 - Kamerbrief over verdere achterstand schenk- en erfbelasting

Staatssecretaris Snel (Financiën) stuurt de Tweede kamer een brief over de stand van zaken met betrekking tot het inlopen van de achterstanden in de aanslagoplegging erf- en schenkbelasting. M...

Lees verder

Brief van 20 juni 2018, nr. 2018-0000103361

22-06-2018 - Schriftelijk overleg Eerste Kamer over Beleidsbesluit van 28 maart 2018 met betrekking tot huwelijk en schenkbelasting

In zijn besluit van 29 maart 2018, nr. 2018-45958, heeft de staatssecretaris van Financiën voor enkele situaties vastgelegd dat het aangaan van een huwelijk dan wel het aangaan of wijzigen van hu...

Lees verder

Brief van 20 juni 2018, nr. 2018-0000107116

22-06-2018 - Beantwoording Kamervragen over aangifte schenkbelasting

Staatssecretaris Snel van Financiën informeert de Tweede Kamer over de beantwoording van Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) over ‘de problemen bij de schenk- en erfbelasting die al lang ...

Lees verder

Besluit van 25 mei 2018, nr. 2018-50125

08-06-2018 - Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten

Dit besluit bevat het beleid over de ondernemingsfaciliteiten in de overdrachtsbelasting. Een aantal besluiten is geactualiseerd en in dit besluit samengevoegd. Het betreft de besluiten van 12 augustu...

Lees verder

Besluit van 14 mei 2018, nr. 2018-64996

31-05-2018 - Inkomstenbelasting. Doorschuifregeling met toepassing van de artikelen 3.62 of 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001

Dit besluit betreft een samenvoeging en actualisering van de besluiten van 12 april 2002, nr. CPP2002/137M, en van 18 juli 2008, nr. CPP2008/163M, Stcrt. 2008, nr. 146, op het gebied van de geruisloze...

Lees verder

Besluit van 29 maart 2018, nr. 2018-45958

31-03-2018 - Wijziging van het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, Stcrt. 2010, nr. 10783

Dit besluit wijzigt het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M (Stcrt. 2010, nr. 10783). Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 in de Eerste Kamer, heeft ...

Lees verder

Brief van 29 maart 2018, nr. 2018-0000048140

30-03-2018 - Beantwoording feitelijke vragen vertraging erf- en schenkbelasting

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de antwoorden op de feitelijke vragen over de brief van de staatssecretaris van Financiën met de nadere toedracht van de vertraging van de afhandel...

Lees verder

Besluit van 19 maart 2018, nr. 2018-25029

30-03-2018 - Algemene wet inzake rijksbelastingen. Erfbelasting. Tijdelijke maatregel belastingrente

De Belastingdienst gaat over naar een nieuw systeem van kantoorautomatisering voor de erfbelastingprocessen. De oplevering van het nieuwe systeem is ernstig vertraagd en nog niet volledig operationeel...

Lees verder

Besluit van 9 maart 2018, nr. 2018-27139

27-03-2018 - Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M. Hierin zijn beleidsstandpunten verwerkt die nieuw, gewijzigd of verduidelijkt zijn en die zijn opgenomen als g...

Lees verder

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden

22-03-2018 - De Belastingdienst beantwoordt praktijkvragen over ODV-aanspraken en overlijden

Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden. Volgens het met die wetgeving ingevoerde art. 38n Wet op...

Lees verder

Brief van 31 januari 2018, nr. 2018-0000015711

05-03-2018 - Nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting

In de 20e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst die op 29 november jl. aan de Tweede Kamer is aangeboden, is gerapporteerd over de vertraagde oplevering van de nieuwe systemen voor de schenk- en ...

Lees verder

Brief van 21 april 2017, nr. 2017-0000081030

28-04-2017 - Beantwoording Kamervragen over aangifte schenkbelasting

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de beantwoording van Kamervragen van het lid Aukje de Vries (VVD) die op 31 maart 2017 gesteld zijn over de aangifte erf- en ...

Lees verder

Ministerie van Financiën 7 februari 2017, nr. 2017-0000017436

09-02-2017 - Reactie Staatssecretaris met betrekking tot het overgangsrecht bij de vanaf 1 januari 2017 geldende vrijstelling schenkbelasting voor een eigen woning tot € 100.000

Op 21 september jl. heeft de griffier van de vaste commissie voor Financiën de brief doorgestuurd van P.R.H.H. d.d. 5 juli 2016 inzake Verzoek om aandacht voor oneerlijke verandering in artikel 8...

Lees verder

Ministerie van Financiën 9 december 2016

27-01-2017 - Besluit op Wob-verzoek met betrekking tot praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten

De Belastingdienst heeft de praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten openbaar gemaakt. Deze praktijkhandreiking bevat een inventarisatie van de problematiek inzake de bedrijfsopvolgi...

Lees verder

Ministerie van Financiën 29 december 2016, nr. 2016-0000223377

30-12-2016 - Regeling van de staatssecretaris van Financiën tot wijziging van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Als gevolg van de in het Belastingplan 2016 opgenomen wijzigingen van de Successiewet geldt met ingang van 1 januari 2017 voor iedereen tussen 18 en 40 jaar per schenker een verhoogde vrijstelling van...

Lees verder

Besluit van 18 oktober 2016, nr. BLKB2016/130M

02-11-2016 - Schenk- en erfbelasting. Toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956

Dit besluit vervangt het besluit van 4 april 2012, nr. BLKB2012/103M en bevat het beleid over de toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956. Een aantal onderdelen van het besluit...

Lees verder

Ministerie van Financiën 30 juni 2016, nr. 2016-0000090489

14-07-2016 - Reactie Staatssecretaris met betrekking tot verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 per 1 januari 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn reactie op een brief van ouders die in 2013 en in 2015 schenkingen aan hun dochter hebben gedaan om haar in een...

Lees verder

Besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/1346M

02-12-2015 - Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling

Dit besluit actualiseert de onderdelen 7.2 tot en met 7.5 van het besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M. De onderdelen 7.3 tot en met 7.5 zijn samengevoegd in onderdeel 7.3. De goedkeuring u...

Lees verder

Brief van 17 september 2015, nr. DB/2015/312 U

21-09-2015 - Beantwoording Kamervragen over de vrijstelling in de erfbelasting en het mantelzorgcompliment

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de beantwoording van Kamervragen die gesteld zijn ove...

Lees verder

Besluit van 8 mei 2015, nr. BLKB2015/409M

01-06-2015 - Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3); Wijziging van het besluit van 3 september 2013, nr. BLKB2013/662M

Dit besluit wijzigt het besluit over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) van 3 september 2013, nr. BLKB 2013/662M, Staatscourant 2013, 25274. De wijziging betreft een goedkeuring voor de defisc...

Lees verder

Besluit van 20 april 2015, nr. BLKB 2015/488M

30-04-2015 - Schenk- en erfbelasting. Waardering

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/778M. In onderdeel 2 is de verwijzing naar de sterftetabellen van het Actuarieel Genootschap aangepast. Daarnaast zijn er...

Lees verder

Besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M

30-12-2014 - Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen

In dit besluit staat het beleid over de giftenregeling en het aanmerken als algemeen nut beogende instelling. Dit besluit vervangt het besluit van 6 april 2010, nr. DGB2010/1594M en bevat een aantal n...

Lees verder

Besluit van 18 november 2014, nr. BLKB2014/1901M

05-12-2014 - Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang; Toepassing verlaagd ab-tarief voorlopige aanslag 2014

Dit besluit bevat een goedkeuring voor een juiste vaststelling van de belasting over het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) bij toepassing van het verlaagde aanmerkelijkbelangtarief. D...

Lees verder

Besluit van 5 november 2014, nr. BLKB2014/1865M

14-11-2014 - Schenkbelasting. Toepassing van de tijdelijk verruimde vrijstelling voor de schenking voor de woning in aanbouw

In dit besluit keurt de staatssecretaris van Financiën goed dat de tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting voor de schenking voor de eigen woning onder voorwaarden ook kan worden toegepa...

Lees verder

Besluit van 15 oktober 2014, nr. BLKB2013M/1870M

31-10-2014 - Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten

Dit besluit bevat de aanpassing van het besluit van 25 mei 2010, nr. DGB2010/878M. De onderdelen 2 en 9 zijn aangevuld in verband met aanpassing van het BVDB. Onderdeel 6 is vervangen. Ik ben bereid o...

Lees verder

Besluit van 17 september 2014, nr. BLKB2014/1321M

29-09-2014 - Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Wijziging van het besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, Staatscourant 2012, nr. 18480

Dit besluit wijzigt het besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, Staatscourant 2012, nr. 18480. De wijziging betreft een aanvulling van het besluit in verband met een versoepeling van een faci...

Lees verder

Brief van 8 september 2014, nr. AFP/2014/785 U

08-09-2014 - Beantwoording Kamervragen over schenkingsregeling bij een koophuis

Antwoorden van de staatssecretaris van Financiën, mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst, op vragen van het Kamerlid Bashir (SP) over de schenkingsregeling bij een koophuis. Me...

Lees verder

Nieuwsbericht KNB 28 mei 2014

04-06-2014 - Belastingdienst Groningen herroept standpunt over repeterende schenking in één akte

In de praktijk speelt regelmatig de vraag of het mogelijk is in één notariële akte meerdere papieren schenkingen (schuldigerkenningen) aan dezelfde begiftigde op te nemen, die voor ...

Lees verder

Besluit van 21 februari 2014, nr. BLKB2014/342M

12-03-2014 - Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente; Vruchtgebruiker en eigenwoningrente

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor een vruchtgebruiker krachtens erfrecht de rente die hij betaalt op een schuld die de erflater is aangegaan voor de eigen woning, kan aftrekken als eigenwonin...

Lees verder

Ministerie van Financiën 4 december 2013, Stcrt. 2013, 34331

04-12-2013 - Collectieve uitspraak op bezwaar aanslagen erf- en schenkbelasting

De collectieve uitspraak op bezwaar tegen een aantal aanslagen erf- en schenkbelasting is gepubliceerd. Daarbij was de inzet of de vrijstelling van erf- en schenkbelasting voor ondernemingsvermogen oo...

Lees verder

Besluit van 16 september 2013, nr. BLKB2013/1699M

01-10-2013 - Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

In dit besluit keurt de staatssecretaris van Financiën vooruitlopend op wetgeving het volgende goed. De vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning kan vanaf 29 oktober 2012 ook worden...

Lees verder

Besluit van 3 september 2013, nr. BLKB2013/662M

17-09-2013 - Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

In dit besluit staat het beleid over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Dit besluit is een actualisering van het besluit van 16 februari 2012, nr. BLKB 2012/137M en bevat een nieuw beleids...

Lees verder

Besluit van 2 juli 2013, nr. BLKB2013/791M

18-07-2013 - Erfbelasting. Waardering van serviceflats bij overlijdens in 2012 en 2013

Dit besluit bevat een goedkeuring dat serviceflats bij overlijdens in 2012 en 2013 voor de erfbelasting mogen worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer op de datum van overlijden. ...

Lees verder

Besluit van 28 mei 2013, nr. BLKB2013/909M

04-06-2013 - Erfbelasting. Partnerregeling voor mantelzorgers

Dit besluit bevat een goedkeuring voor de toepassing van de partnerregeling voor mantelzorgers voor de erfbelasting voor de jaren 2010 en 2011. In plaats van de eis dat de verzorger een mantelzorgc...

Lees verder

Besluit van 25 maart 2013, nr. BLKB2013/88M

03-04-2013 - Schenk- en erfbelasting. Overdrachtsbelasting. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil

Dit besluit vervangt het besluit van 31 augustus 2010, nr. DGB2010/876M. Onderdeel 7 is aangevuld met een nieuwe goedkeuring voor de overdrachtsbelasting bij de uitvoering van een informele wil. In...

Lees verder

Besluit van 7 maart 2013, nr. BLKB2013/233M

28-03-2013 - Inkomstenbelasting. Huwelijksvermogensrecht; vergoedingsvorderingen echtgenoten art. 1:87 BW

Sinds 2012 geldt nieuw huwelijkvermogensrecht. De bepalingen rondom vergoedingsvorderingen tussen echtgenoten zijn daarbij gewijzigd (artikel 1:87 BW). De mogelijke gevolgen van deze bepalingen op ...

Lees verder

Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M

01-02-2013 - Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het besluit bevat het beleid over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting zoals die met ingang van 201...

Lees verder

Besluit van 20 december 2012, nr. BLKB2012/417M

22-01-2013 - Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing

Dit besluit actualiseert het besluit van 15 september 2010, nr. DGB2010/602M. Onderdeel 8 is aangepast aan de gewijzigde wetgeving. Verder is onderdeel 8.1 aangevuld met nieuwe goedkeuringen. De on...

Lees verder

Besluit van 23 oktober 2012, nr. BLKB2012/1665M

26-10-2012 - Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting als massaal bezwaar

In dit besluit wijst de staatssecretaris van Financiën aan als massaal bezwaar als bedoeld in artikel 25a van de AWR, de bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting waarbij voor n...

Lees verder

Besluit van 13 juni 2012, nr. BLKB2012/283M

26-06-2012 - Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

Dit besluit vervangt het besluit van 10 mei 2010, nr. DGB2010/3119M, Staatscourant 2010, 7589 en is geactualiseerd en aangevuld met beleidsstandpunten over de lijfrentespaarrekening en het lijfrent...

Lees verder

Brief van 6 februari 2012, nr. DB/2012/34

11-02-2012 - Reactie op toezeggingen tijdens algemeen overleg huwelijksvermogensrecht van 29 september 2011

Tijdens het algemeen overleg huwelijksvermogensrecht van 29 september 2011 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie toegezegd een drietal verzoeken die de fiscaliteit raken door te geleide...

Lees verder

Besluit van 14 december 2011, nr. BLKB/2011/1803M

16-12-2011 - Overdrachtbelasting belastbaar feit

Dit besluit bevat het beleid over het belastbaar feit in de overdrachtsbelasting. Dit besluit vervangt het besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB2011/137M. In onderdeel 5.3 is een voorwaarde gewijzigd ...

Lees verder

Besluit van 25 november 2011, nr. BLKB2011/1541M

28-11-2011 - Erfbelasting. Waardering van serviceflats

In dit besluit staat de goedkeuring dat serviceflats voor 2010 en 2011 voor de erfbelasting mogen worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer op de datum van overlijden. Meer informati...

Lees verder

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/873M

31-12-2010 - Erfbelasting. Fictieve verkrijging. Levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing

In dit besluit is het besluit van 18 juli 2008, nr. CPP2008/1425M geactualiseerd naar aanleiding van de herziening van Successiewet 1956 per 1 januari 2010. De wijzigingen (in de terminologie) per 1 j...

Lees verder

Besluit van 31 augustus 2010, nr. DGB2010/876M

09-09-2010 - Schenk- en erfbelasting. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil

Het besluit van 19 februari 2007, nr. CPP2006/1969M, is redactioneel aangepast. De wijzigingen (in de terminologie) per 1 januari 2010 van de Successiewet zijn verwerkt. Deze redactionele aanpassingen...

Lees verder

Besluit van 26 augustus 2010, nr. DGB2010/3057M

07-09-2010 - Inkomstenbelasting. Eigenwoningregeling; bijleenregeling

Dit besluit bevat het beleid over de toepassing van artikel 3.119a en 3.119b, van de Wet IB 2001 (de bijleenregeling). Het besluit van 20 februari 2007, nr. CPP2006/1942M is geactualiseerd en aangevul...

Lees verder

Besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M

14-07-2010 - Schenk- en erfbelasting. Verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner. Wijziging huwelijkse voorwaarden. Pleegkind

In dit besluit zijn de besluiten van 8 maart 2004, nr. CPP2003/2026M, 21 juni 2007, nr. CPP2007/1223M en 14 oktober 2008, nr. CPP2008/1426M samengevoegd en geactualiseerd. In dit besluit is het beleid...

Lees verder

Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/676M

11-06-2010 - Loonheffing. Inkomstenbelasting. Erfbelasting. Salaire differé. Executeurbeloning

Dit besluit betreft de fiscale behandeling van het zogenoemde salaire differé en de executeurbeloning. Het besluit vervangt het besluit van 3 augustus 2004, nr. CPP2004/1121M. De aanpassingen z...

Lees verder

Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/875M

11-06-2010 - Schenkbelasting. Kwijtschelding

In dit besluit is het besluit van 21 december 2007, nr. CPP2007/2996M redactioneel aangepast aan de wijzigingen (in de terminologie) per 1 januari 2010 van de Successiewet. Deze redactionele aanpassin...

Lees verder

Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/921

11-06-2010 - Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente

Dit besluit bevat het beleid over de eigenwoningrente. Het vervangt het besluit van 29 oktober 2009, CPP2009/2148M en is aangevuld met de onderdelen over de eigenwoningrente uit het besluit van 1 okto...

Lees verder

Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/877M

11-06-2010 - Erfbelasting. Aftrekposten nalatenschap

Dit besluit vervangt het besluit van 16 februari 2006, nr. CPP2005/2787M voor de toepassing van de gewijzigde Successiewet per 2010. De tekst is redactioneel aangepast aan de wijzigingen (in de termin...

Lees verder

Besluit van 20 april 2010, nr. DGB2010/1572M

27-04-2010 - Schenkbelasting. Erfbelasting. Inkomstenbelasting. Intrekking beleidsbesluiten

In dit besluit worden enkele beleidsbesluiten ingetrokken die betrekking hebben op de Successiewet 1956 en de Wet IB 2001. De besluiten hebben hun belang verloren door wetswijziging of tijdsverloop. ...

Lees verder

Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Basiscursus Estate Planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin