Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
16-05-2024 - Samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelasting bij aandelenverkrijgingen (FBN 2024/20)
16-05-2024 - De Nederlandse erfbelasting blijft Europeesrechtelijk overeind (FBN 2024/19)

Besluiten

Besluit van 14 maart 2024, nr. 2023-16550

19-03-2024 - Wijziging van het besluit van 9 maart 2018, nr. 2018-27139

De Staatssecretaris van Financiën heeft het verzamelbesluit aanmerkelijk belang  9 maart 2018, nr. 2018-27139, gewijzigd. De wijzigingen betreffen onderdeel 5.4. waarin voor de dienstbetrekk...

Lees verder

Besluit van 5 maart 2024, nr. 2024-4956

15-03-2024 - Wijziging van het besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M

De Staatssecretaris van Financiën heeft het besluit over giftenaftrek en ANBI’s van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M (aangevuld bij besluit van 31 maart 2023, nr. 2023-77781) opnieuw ge...

Lees verder

Besluit van 12 oktober 2023, nr. 2023-22890

16-10-2023 - Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3), wijziging van het besluit van 31 oktober 2016, nr. 2016-113962

Dit besluit wijzigt het besluit van 31 oktober 2016, nr. 2016-113962 (Stcrt. 2016, 59049) laatstelijk gewijzigd bij besluit van 20 december 2016, nr. 2016-188319 (Stcrt. 2017, 765). De wijziging betre...

Lees verder

Besluit van 31 maart 2023, nr. 2023-77781

24-04-2023 - Wijziging van het besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M

Dit besluit wijzigt het besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M over het beleid over de giftenregeling en het aanmerken als algemeen nut beogende instelling. De wijziging betreft twee nieuwe ...

Lees verder

Besluit van 13 december 2022, nr. 2022-0000023865

02-01-2023 - Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing

Dit besluit vervangt het besluit van 29 november 2018, nr. 2018-194402. In dit besluit is de goedkeuring ter voorkoming van samenloop van vennootschapsbelasting en schenkbelasting uitgebreid...

Lees verder

Besluit van 31 oktober 2022, nr. 2022-22885

01-01-2023 - Wijziging van het besluit van 24 november 2009, nr. CPP2009/2342M

Dit besluit wijzigt het besluit van 24 november 2009, nr. CPP2009/2342M, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 november 2014, nr. BLKB2014/1947M. De wijziging betreft onderdeel 6.2, waarbij de best...

Lees verder

Besluit van 23 november 2022, nr. DGBD 267621

29-12-2022 - Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/873M

Dit besluit wijzigt het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/873M (Stcrt. 2010, 20508). De wijziging betreft (slechts) een aanpassing van onderdeel 2.2.1 'Premie-incasso door meerdere premiep...

Lees verder

Belastingdienst/Toeslagen 15 september 2022, nr. 2022-4

12-10-2022 - Vermogenstoets in geval van testamentair minderjarigenbewind

De Belastingdienst/Toeslagen ziet af van hoger beroep tegen een uitspraak waarin het vermogen van een minderjarig kind in afwijking van de toepasselijke regelgeving als bijzonder vermogen is aangemerk...

Lees verder

Rapport Toezicht op Algemeen Nut

20-07-2022 - Door de commissie ANBI's, ingesteld door de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst op 24 november 2021

Op verzoek van het vorige kabinet is door een commissie onderzocht welke veranderingen in de regels voor ANBI’s en het toezicht hierop ervoor kunnen zorgen dat deze instellingen gedrag vertonen ...

Lees verder

Bijlage bij Kamerbrief over fiscale beleids- en uitvoeringsagenda van 3 juni 2022

20-07-2022 - Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

In Bijlage 3 (p. 6-7) bij zijn Kamerbrief van 3 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën geschetst op welke wijze de schenkingsvrijstelling eigen woning wordt afgeschaft: "10. Afsc...

Lees verder

Besluit van 15 juni 2022, nr. 2022-0000013460

28-06-2022 - Schenk- en erfbelasting. Waardering

In dit besluit is het beleid opgenomen over de waardering op grond van artikel 21 Successiewet. In het nieuwe onderdeel 4 wordt toegelicht hoe voor de Successiewet bij de waardering wordt omgegaan ...

Lees verder

Ministerie van Justitie en Veiligheid 22 juni 2022, nr. 4048257

23-06-2022 - Schenk- en erfbelasting en de legitieme portie in het erfrecht

In het Commissiedebat Personen- en familierecht op 24 maart jl. heeft Kamerlid Van Ginneken aandacht gevraagd voor de huidige tarief- en vrijstellingenstructuur van de schenk- en erfbelasting op grond...

Lees verder

Besluit op Wob-verzoek over waarderingsmethodiek binnen de Successiewet bij schenking van woning

07-06-2022 - Besluit op een verzoek om informatie over beoordeling door de Belastingdienst van de hoogte van de eventuele schenking van een woning en de verschuldigde schenkbelasting

Besluit op een verzoek om informatie over beoordeling door de Belastingdienst van de hoogte van de eventuele schenking van een woning en de verschuldigde schenkbelasting. Het verzoek is gedaan op basi...

Lees verder

Besluit van 13 april 2022, nr. 2022-0000001301

25-04-2022 - Schenk- en erfbelasting. Samentelregeling bij ongehuwde partners

Als partners allebei van dezelfde persoon een schenking krijgen, worden deze schenkingen voor de berekening van schenkbelasting behandeld als één verkrijging voor het gezamenlijke bedrag...

Lees verder

Ministerie van Financiën 8 maart 2022, nr. 2022-0000086912

09-03-2022 - Voorstel verlaging schenkingsvrijstelling eigen woning 2023

In zijn brief van 1 maart jl. heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën, mede namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de vragen van de Tweede Kamer beantwoord over de...

Lees verder

V&A 21-009 Geërfd recht op ODV-termijnen aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct door één van de erfgenamen

24-12-2021 - De Belastingdienst beantwoordt een praktijkvraag inzake een geërfd recht op ODV-termijnen

Dit V&A 21-009 behandelt de vraag of één van de erfgenamen het geërfde recht op de ODV-termijnen naar eigen keuze kan aanwenden voor de verkrijging van een lijfrenteproduct. In ...

Lees verder

Besluit van 13 december 2021, nr. 2021-22413

22-12-2021 - Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

Dit besluit wijzigt het besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021 (Stcrt. 2019, 30558), laatstelijk gewijzigd bij het wijzigingsbesluit van 8 september 2020, nr. 2020-16039 (Stcrt. 2020, 47727). De wij...

Lees verder

Besluit op Wob-verzoek over handboeken voor de erf- en schenkbelasting

23-11-2021 - Verzoek om openbaarmaking van informatie

Besluit op een verzoek om informatie over de handboeken voor de erf- en schenkbelasting. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Meer informatie: Besluit op ...

Lees verder

Brief van 17 november 2021, nr. 2021Z17653

18-11-2021 - Beantwoording Kamervragen van het lid Hammelburg (D66) over de bedrijfsopvolgingsregeling in de erf- en schenkbelasting

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer zijn reactie gegeven op de vragen van het lid Hammelburg (D66) over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de erf- ...

Lees verder

Brief van 31 augustus 2021, nr. 2021-0000106786

03-09-2021 - Voorgenomen wetswijzigingen toepassing eigenwoningregeling bij partners

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer een aantal wetswijzigingen aangekondigd over de toepassing van de eigenwoningregeling in de Wet IB 2001 bij partners. Het ...

Lees verder

Renteloze uitstel van erfbelasting als betaling tot een schrijnende situatie zou leiden

02-07-2021 - Besluit van 30 juni 2021, nr. 2021-14323

Met ingang van 1 juli 2021 is de Leidraad Invordering 2008 aangevuld waardoor uitstel van betaling van erfbelasting kan worden verkregen in het geval betaling van die belastingaanslag binnen de wettel...

Lees verder

Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (30 april 2021)

30-04-2021 - De Belastingdienst beantwoordt praktijkvragen over compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer

Deze handreiking behandelt diverse aspecten van de compensatie ter voorkoming van de belaste schenking als gevolg het prijsgeven van pensioen in het kader van uitfaseren van pensioen in eigen beheer. ...

Lees verder

Brief van 21 april 2021, nr. 2021-0000078681

28-04-2021 - WOB-verzoek familiebank

Naar aanleiding van een WOB-verzoek heeft de staatssecretaris van Financiën twee documenten gepubliceerd waaruit het beleid van de Belastingdienst blijkt met betrekking tot het toestaan van aftre...

Lees verder

Brief van 1 december 2020 (Kamerstuk 31066-743)

11-12-2020 - Stand van zaken belastingrente voor de erfbelasting

De minister en de staatssecretaris van Financiën bieden aan de voorzitter van de Tweede kamer het ADR-rapport aan met de bevindingen van het onderzoek naar de ontwikkeling in raming en realisatie...

Lees verder

Besluit van 4 september 2020, nr. 2020-157866

05-11-2020 - Schenk- en erfbelasting. Kwijtschelding

Dit besluit vervangt het besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/875M en bevat het beleid over kwijtschelding van schenk- en erfbelasting als bedoeld in artikel 67, eerste lid, onder 1° en 4°, e...

Lees verder

Besluit van 8 september 2020, nr. 2020-16039

01-09-2020 - Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

Dit besluit wijzigt het besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021 (Stcrt. 2019, 30558). De wijziging betreft de toevoeging dat voor het bepalen van de termijnen van een alimentatielijfrenterekening de ...

Lees verder

V&A 19-005 en 19-006 inzake ODV en overlijden

01-02-2020 - De Belastingdienst beantwoordt twee praktijkvragen over ODV-aanspraken en overlijden

De Belastingdienst heeft een aantal vragen omtrent de overgang van ODV-termijnen aan erfgenamen beantwoord. In V&A 19-005 (gewijzigd 1 januari 2020) wordt het al dan niet mogen opschorten van het ...

Lees verder

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden 1 januari 2020 en Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen 1 januari 2020

01-02-2020 - De Belastingdienst beantwoordt praktijkvragen over ODV-aanspraken en overlijden

In de Handreiking ODV-aanspraken en overlijden van 13 oktober 2017 is uiteengezet op welke wijze de oudedagsverplichtingsaanspraken volgens de Belastingdienst moeten overgaan op de erfgenamen om zuive...

Lees verder

Brief van 23 oktober 2019, nr. 2019-0000147714

28-11-2019 - WOB-besluit bedrijfsopvolgingsregeling

Er is een besluit naar aanleiding van een WOB-verzoek gepubliceerd, met als onderwerp de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (SW 1956). Het WOB-verzoek ziet op zes onderwerpen met betre...

Lees verder

Brief van 12 juli 2019, nr. 2019-0000089981

25-07-2019 - WOB-verzoek kunstregeling Successiewet

De staatssecretaris van Financiën heeft beslist op een WOB-verzoek om documenten openbaar te maken die betrekking hebben op het beleid over het overgaan van cultuur- en kunstobjecten, voor de kwi...

Lees verder

Besluit van 16 mei 2019, nr. 2019-115021

01-06-2019 - Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

Dit besluit vervangt het besluit van 13 juni 2012, nr. BLKB 2012/283M, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 3 september 2015, nr. BLKB 2015/1080M en is geactualiseerd en aangevuld met beleidsstandpun...

Lees verder

Brief van 28 maart 2019, nr. 2019-0000053224

02-04-2019 - Staatssecretaris van Financiën informeert Tweede Kamer over uitwerking van verbeteropties voor giftenaftrek en ANBI-regeling

Conform zijn toezegging informeert de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer middels deze brief over de stand van zaken bij de uitwerking van de verschillende suggesties voor verbetering....

Lees verder

Brief van 23 juli 2018, nr. 2018-0000119906

15-03-2019 - Besluit WOB-verzoek bedrijfsopvolgingsregeling

Naar aanleiding van een WOB-verzoek heeft de staatssecretaris van Financiën op 23 juli 2018 zijn beleid over de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR) openbaar gemaakt. De verzoeker had de indr...

Lees verder

Brief van 11 maart 2019, nr. 2019-0000036740

12-03-2019 - Beantwoording Kamervragen n.a.v. advertentie over toepassing schenkvrijstelling eigen woning

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft antwoord gegeven op de schriftelijke vragen van de leden Lodders (VVD) en Van Weyenberg (D66) naar aanleiding van een advertentie over de toepassing van ...

Lees verder

Besluit van 29 november 2018, nr. 2018-194402

24-12-2018 - Schenk- en erfbelasting. Vrijstellingen. Omzetting, fusie of taakafsplitsing

Dit besluit bevat het beleid over de vrijstellingen van de artikelen 32 en 33 Successiewet 1956. Ook wordt behandeld de belastingheffing bij een omzetting, fusie of taakafsplitsing. In onderdeel 2....

Lees verder

Brief van 29 november 2018 (Kamerstuk 31 066, nr. 443)

07-12-2018 - Staatssecretaris van Financiën informeert Tweede Kamer over aantal zaken m.b.t. schenk- en erfbelasting

Tijdens het Algemeen overleg over de schenk- en erfbelasting op 25 september 2018 heeft de staatssecretaris van Financiën toegezegd de Tweede Kamer over een aantal zaken met betrekking tot de sch...

Lees verder

Brief van 13 september 2018, nr. 2018-0000139078

26-09-2018 - Schriftelijk overleg Tweede Kamer over herroepelijke schenking en verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Tijdens een schriftelijk overleg van 11 juni 2018 heeft de Tweede Kamer vragen gesteld over een brief van 9 april 2018, waarin Staatssecretaris Snel van Financiën uitleg heeft gegeven over de toe...

Lees verder

Brief van 22 augustus 2018, nr. 2018-0000116665

23-08-2018 - Schriftelijk overleg Tweede Kamer over beleidsbesluit van 29 maart 2018 met betrekking tot huwelijk en schenkbelasting

Tijdens een schriftelijk overleg van 26 april 2018 heeft de Tweede Kamer vragen gesteld over het beleidsbesluit van 29 maart 2018, nr. 2018-45958, met betrekking tot huwelijk en schenkbelasting. In de...

Lees verder

Brief van 12 juli 2018, nr. 2018-0000121359

13-07-2018 - Reactie vragen over brief stand van zaken schenk- en erfbelasting

Staatssecretaris Snel van Financiën beantwoordt een aantal nog openstaande vragen over de stand van zaken bij de schenk- en erfbelasting die zijn gesteld tijdens het debat over de Voorjaarsnota 2...

Lees verder

Brief van 4 juli 2018, nr. 2018-0000115748

12-07-2018 - Kamerbrief over verdere achterstand schenk- en erfbelasting

Staatssecretaris Snel (Financiën) stuurt de Tweede kamer een brief over de stand van zaken met betrekking tot het inlopen van de achterstanden in de aanslagoplegging erf- en schenkbelasting. M...

Lees verder

Brief van 20 juni 2018, nr. 2018-0000107116

22-06-2018 - Beantwoording Kamervragen over aangifte schenkbelasting

Staatssecretaris Snel van Financiën informeert de Tweede Kamer over de beantwoording van Kamervragen van het lid Omtzigt (CDA) over ‘de problemen bij de schenk- en erfbelasting die al lang ...

Lees verder

Brief van 20 juni 2018, nr. 2018-0000103361

22-06-2018 - Schriftelijk overleg Eerste Kamer over Beleidsbesluit van 28 maart 2018 met betrekking tot huwelijk en schenkbelasting

In zijn besluit van 29 maart 2018, nr. 2018-45958, heeft de staatssecretaris van Financiën voor enkele situaties vastgelegd dat het aangaan van een huwelijk dan wel het aangaan of wijzigen van hu...

Lees verder

Besluit van 25 mei 2018, nr. 2018-50125

08-06-2018 - Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten

Dit besluit bevat het beleid over de ondernemingsfaciliteiten in de overdrachtsbelasting. Een aantal besluiten is geactualiseerd en in dit besluit samengevoegd. Het betreft de besluiten van 12 augustu...

Lees verder

Besluit van 14 mei 2018, nr. 2018-64996

31-05-2018 - Inkomstenbelasting. Doorschuifregeling met toepassing van de artikelen 3.62 of 3.63 van de Wet inkomstenbelasting 2001

Dit besluit betreft een samenvoeging en actualisering van de besluiten van 12 april 2002, nr. CPP2002/137M, en van 18 juli 2008, nr. CPP2008/163M, Stcrt. 2008, nr. 146, op het gebied van de geruisloze...

Lees verder

Besluit van 29 maart 2018, nr. 2018-45958

31-03-2018 - Wijziging van het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M, Stcrt. 2010, nr. 10783

Dit besluit wijzigt het besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M (Stcrt. 2010, nr. 10783). Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 in de Eerste Kamer, heeft ...

Lees verder

Brief van 29 maart 2018, nr. 2018-0000048140

30-03-2018 - Beantwoording feitelijke vragen vertraging erf- en schenkbelasting

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de antwoorden op de feitelijke vragen over de brief van de staatssecretaris van Financiën met de nadere toedracht van de vertraging van de afhandel...

Lees verder

Besluit van 19 maart 2018, nr. 2018-25029

30-03-2018 - Algemene wet inzake rijksbelastingen. Erfbelasting. Tijdelijke maatregel belastingrente

De Belastingdienst gaat over naar een nieuw systeem van kantoorautomatisering voor de erfbelastingprocessen. De oplevering van het nieuwe systeem is ernstig vertraagd en nog niet volledig operationeel...

Lees verder

Besluit van 9 maart 2018, nr. 2018-27139

27-03-2018 - Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M. Hierin zijn beleidsstandpunten verwerkt die nieuw, gewijzigd of verduidelijkt zijn en die zijn opgenomen als g...

Lees verder

Brief van 31 januari 2018, nr. 2018-0000015711

05-03-2018 - Nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting

In de 20e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst die op 29 november jl. aan de Tweede Kamer is aangeboden, is gerapporteerd over de vertraagde oplevering van de nieuwe systemen voor de schenk- en ...

Lees verder

Besluit van 30 januari 2018, nr. 2018-1511

08-02-2018 - Inkomstenbelasting. Eigenwoningregeling; eigenwoningreserve en eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop eigen woning en gezamenlijk aangaan eigenwoningschuld partners

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor partners die gezamenlijk een eigen woning kopen en gezamenlijk de eigenwoningschuld aangaan niet te maken krijgen met een niet-beoogde beperking van de aftre...

Lees verder

Brief van 21 april 2017, nr. 2017-0000081030

28-04-2017 - Beantwoording Kamervragen over aangifte schenkbelasting

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer over de beantwoording van Kamervragen van het lid Aukje de Vries (VVD) die op 31 maart 2017 gesteld zijn over de aangifte erf- en ...

Lees verder

Ministerie van Financiën 7 februari 2017, nr. 2017-0000017436

09-02-2017 - Reactie Staatssecretaris met betrekking tot het overgangsrecht bij de vanaf 1 januari 2017 geldende vrijstelling schenkbelasting voor een eigen woning tot € 100.000

Op 21 september jl. heeft de griffier van de vaste commissie voor Financiën de brief doorgestuurd van P.R.H.H. d.d. 5 juli 2016 inzake Verzoek om aandacht voor oneerlijke verandering in artikel 8...

Lees verder

Besluit van 20 december 2016, nr. 2016-188319

01-02-2017 - Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3), wijziging van het besluit van 31 oktober 2016, nr. 2016-113962

Dit besluit wijzigt het besluit van 31 oktober 2016, nr. 2016-113962. De wijziging betreft een goedkeuring inzake de toerekening van schulden die deel uitmaken van een algemeenheid waarop krachtens er...

Lees verder

Besluit van 31 oktober 2016, nr. 2016-113962

01-02-2017 - Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

In dit besluit staat het beleid over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Dit besluit is een actualisering van het besluit van 3 september 2013, nr. BLKB2013/662M, onlangs gewijzigd bij het bes...

Lees verder

Ministerie van Financiën 9 december 2016

27-01-2017 - Besluit op Wob-verzoek met betrekking tot praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten

De Belastingdienst heeft de praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten openbaar gemaakt. Deze praktijkhandreiking bevat een inventarisatie van de problematiek inzake de bedrijfsopvolgi...

Lees verder

Ministerie van Financiën 29 december 2016, nr. 2016-0000223377

30-12-2016 - Regeling van de staatssecretaris van Financiën tot wijziging van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Als gevolg van de in het Belastingplan 2016 opgenomen wijzigingen van de Successiewet geldt met ingang van 1 januari 2017 voor iedereen tussen 18 en 40 jaar per schenker een verhoogde vrijstelling van...

Lees verder

Besluit van 18 oktober 2016, nr. BLKB2016/130M

02-11-2016 - Schenk- en erfbelasting. Toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956

Dit besluit vervangt het besluit van 4 april 2012, nr. BLKB2012/103M en bevat het beleid over de toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956. Een aantal onderdelen van het besluit...

Lees verder

Ministerie van Financiën 30 juni 2016, nr. 2016-0000090489

14-07-2016 - Reactie Staatssecretaris met betrekking tot verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 per 1 januari 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn reactie op een brief van ouders die in 2013 en in 2015 schenkingen aan hun dochter hebben gedaan om haar in een...

Lees verder

Besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/1346M

02-12-2015 - Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling

Dit besluit actualiseert de onderdelen 7.2 tot en met 7.5 van het besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M. De onderdelen 7.3 tot en met 7.5 zijn samengevoegd in onderdeel 7.3. De goedkeuring u...

Lees verder

Brief van 17 september 2015, nr. DB/2015/312 U

21-09-2015 - Beantwoording Kamervragen over de vrijstelling in de erfbelasting en het mantelzorgcompliment

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de beantwoording van Kamervragen die gesteld zijn ove...

Lees verder

Besluit van 8 mei 2015, nr. BLKB2015/409M

01-06-2015 - Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3); Wijziging van het besluit van 3 september 2013, nr. BLKB2013/662M

Dit besluit wijzigt het besluit over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) van 3 september 2013, nr. BLKB 2013/662M, Staatscourant 2013, 25274. De wijziging betreft een goedkeuring voor de defisc...

Lees verder

Besluit van 20 april 2015, nr. BLKB 2015/488M

30-04-2015 - Schenk- en erfbelasting. Waardering

Dit besluit is een actualisering van het besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/778M. In onderdeel 2 is de verwijzing naar de sterftetabellen van het Actuarieel Genootschap aangepast. Daarnaast zijn er...

Lees verder

Besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M

30-12-2014 - Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen

In dit besluit staat het beleid over de giftenregeling en het aanmerken als algemeen nut beogende instelling. Dit besluit vervangt het besluit van 6 april 2010, nr. DGB2010/1594M en bevat een aantal n...

Lees verder

Besluit van 18 november 2014, nr. BLKB2014/1901M

05-12-2014 - Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang; Toepassing verlaagd ab-tarief voorlopige aanslag 2014

Dit besluit bevat een goedkeuring voor een juiste vaststelling van de belasting over het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) bij toepassing van het verlaagde aanmerkelijkbelangtarief. D...

Lees verder

Besluit van 15 oktober 2014, nr. BLKB2013M/1870M

31-10-2014 - Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten

Dit besluit bevat de aanpassing van het besluit van 25 mei 2010, nr. DGB2010/878M. De onderdelen 2 en 9 zijn aangevuld in verband met aanpassing van het BVDB. Onderdeel 6 is vervangen. Ik ben bereid o...

Lees verder

Besluit van 17 september 2014, nr. BLKB2014/1321M

29-09-2014 - Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Wijziging van het besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, Staatscourant 2012, nr. 18480

Dit besluit wijzigt het besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, Staatscourant 2012, nr. 18480. De wijziging betreft een aanvulling van het besluit in verband met een versoepeling van een faci...

Lees verder

Brief van 8 september 2014, nr. AFP/2014/785 U

08-09-2014 - Beantwoording Kamervragen over schenkingsregeling bij een koophuis

Antwoorden van de staatssecretaris van Financiën, mede namens de minister voor Wonen en Rijksdienst, op vragen van het Kamerlid Bashir (SP) over de schenkingsregeling bij een koophuis. Me...

Lees verder

Nieuwsbericht KNB 28 mei 2014

04-06-2014 - Belastingdienst Groningen herroept standpunt over repeterende schenking in één akte

In de praktijk speelt regelmatig de vraag of het mogelijk is in één notariële akte meerdere papieren schenkingen (schuldigerkenningen) aan dezelfde begiftigde op te nemen, die voor ...

Lees verder

Besluit van 21 februari 2014, nr. BLKB2014/342M

12-03-2014 - Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente; Vruchtgebruiker en eigenwoningrente

Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor een vruchtgebruiker krachtens erfrecht de rente die hij betaalt op een schuld die de erflater is aangegaan voor de eigen woning, kan aftrekken als eigenwonin...

Lees verder

Ministerie van Financiën 4 december 2013, Stcrt. 2013, 34331

04-12-2013 - Collectieve uitspraak op bezwaar aanslagen erf- en schenkbelasting

De collectieve uitspraak op bezwaar tegen een aantal aanslagen erf- en schenkbelasting is gepubliceerd. Daarbij was de inzet of de vrijstelling van erf- en schenkbelasting voor ondernemingsvermogen oo...

Lees verder

Besluit van 16 september 2013, nr. BLKB2013/1699M

01-10-2013 - Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

In dit besluit keurt de staatssecretaris van Financiën vooruitlopend op wetgeving het volgende goed. De vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning kan vanaf 29 oktober 2012 ook worden...

Lees verder

Besluit van 3 september 2013, nr. BLKB2013/662M

17-09-2013 - Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

In dit besluit staat het beleid over het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Dit besluit is een actualisering van het besluit van 16 februari 2012, nr. BLKB 2012/137M en bevat een nieuw beleids...

Lees verder

Besluit van 2 juli 2013, nr. BLKB2013/791M

18-07-2013 - Erfbelasting. Waardering van serviceflats bij overlijdens in 2012 en 2013

Dit besluit bevat een goedkeuring dat serviceflats bij overlijdens in 2012 en 2013 voor de erfbelasting mogen worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer op de datum van overlijden. ...

Lees verder

Besluit van 28 mei 2013, nr. BLKB2013/909M

04-06-2013 - Erfbelasting. Partnerregeling voor mantelzorgers

Dit besluit bevat een goedkeuring voor de toepassing van de partnerregeling voor mantelzorgers voor de erfbelasting voor de jaren 2010 en 2011. In plaats van de eis dat de verzorger een mantelzorgc...

Lees verder

Besluit van 25 maart 2013, nr. BLKB2013/88M

03-04-2013 - Schenk- en erfbelasting. Overdrachtsbelasting. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil

Dit besluit vervangt het besluit van 31 augustus 2010, nr. DGB2010/876M. Onderdeel 7 is aangevuld met een nieuwe goedkeuring voor de overdrachtsbelasting bij de uitvoering van een informele wil. In...

Lees verder

Besluit van 7 maart 2013, nr. BLKB2013/233M

28-03-2013 - Inkomstenbelasting. Huwelijksvermogensrecht; vergoedingsvorderingen echtgenoten art. 1:87 BW

Sinds 2012 geldt nieuw huwelijkvermogensrecht. De bepalingen rondom vergoedingsvorderingen tussen echtgenoten zijn daarbij gewijzigd (artikel 1:87 BW). De mogelijke gevolgen van deze bepalingen op ...

Lees verder

Besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M

01-02-2013 - Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling

Dit besluit actualiseert het besluit van 4 april 2011, nr. BLKB2011/68M. Het besluit bevat het beleid over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting zoals die met ingang van 201...

Lees verder

Besluit van 23 oktober 2012, nr. BLKB2012/1665M

26-10-2012 - Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting als massaal bezwaar

In dit besluit wijst de staatssecretaris van Financiën aan als massaal bezwaar als bedoeld in artikel 25a van de AWR, de bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting waarbij voor n...

Lees verder

Brief van 6 februari 2012, nr. DB/2012/34

11-02-2012 - Reactie op toezeggingen tijdens algemeen overleg huwelijksvermogensrecht van 29 september 2011

Tijdens het algemeen overleg huwelijksvermogensrecht van 29 september 2011 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie toegezegd een drietal verzoeken die de fiscaliteit raken door te geleide...

Lees verder

Besluit van 14 december 2011, nr. BLKB/2011/1803M

16-12-2011 - Overdrachtbelasting belastbaar feit

Dit besluit bevat het beleid over het belastbaar feit in de overdrachtsbelasting. Dit besluit vervangt het besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB2011/137M. In onderdeel 5.3 is een voorwaarde gewijzigd ...

Lees verder

Besluit van 25 november 2011, nr. BLKB2011/1541M

28-11-2011 - Erfbelasting. Waardering van serviceflats

In dit besluit staat de goedkeuring dat serviceflats voor 2010 en 2011 voor de erfbelasting mogen worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer op de datum van overlijden. Meer informati...

Lees verder

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/873M

31-12-2010 - Erfbelasting. Fictieve verkrijging. Levensverzekering en derdenbeding. Premiesplitsing

In dit besluit is het besluit van 18 juli 2008, nr. CPP2008/1425M geactualiseerd naar aanleiding van de herziening van Successiewet 1956 per 1 januari 2010. De wijzigingen (in de terminologie) per 1 j...

Lees verder

Besluit van 31 augustus 2010, nr. DGB2010/876M

09-09-2010 - Schenk- en erfbelasting. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil

Het besluit van 19 februari 2007, nr. CPP2006/1969M, is redactioneel aangepast. De wijzigingen (in de terminologie) per 1 januari 2010 van de Successiewet zijn verwerkt. Deze redactionele aanpassingen...

Lees verder

Besluit van 26 augustus 2010, nr. DGB2010/3057M

07-09-2010 - Inkomstenbelasting. Eigenwoningregeling; bijleenregeling

Dit besluit bevat het beleid over de toepassing van artikel 3.119a en 3.119b, van de Wet IB 2001 (de bijleenregeling). Het besluit van 20 februari 2007, nr. CPP2006/1942M is geactualiseerd en aangevul...

Lees verder

Besluit van 5 juli 2010, nr. DGB2010/872M

14-07-2010 - Schenk- en erfbelasting. Verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner. Wijziging huwelijkse voorwaarden. Pleegkind

In dit besluit zijn de besluiten van 8 maart 2004, nr. CPP2003/2026M, 21 juni 2007, nr. CPP2007/1223M en 14 oktober 2008, nr. CPP2008/1426M samengevoegd en geactualiseerd. In dit besluit is het beleid...

Lees verder

Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/676M

11-06-2010 - Loonheffing. Inkomstenbelasting. Erfbelasting. Salaire differé. Executeurbeloning

Dit besluit betreft de fiscale behandeling van het zogenoemde salaire differé en de executeurbeloning. Het besluit vervangt het besluit van 3 augustus 2004, nr. CPP2004/1121M. De aanpassingen z...

Lees verder

Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/921

11-06-2010 - Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente

Dit besluit bevat het beleid over de eigenwoningrente. Het vervangt het besluit van 29 oktober 2009, CPP2009/2148M en is aangevuld met de onderdelen over de eigenwoningrente uit het besluit van 1 okto...

Lees verder

Besluit van 10 juni 2010, nr. DGB2010/877M

11-06-2010 - Erfbelasting. Aftrekposten nalatenschap

Dit besluit vervangt het besluit van 16 februari 2006, nr. CPP2005/2787M voor de toepassing van de gewijzigde Successiewet per 2010. De tekst is redactioneel aangepast aan de wijzigingen (in de termin...

Lees verder

Besluit van 20 april 2010, nr. DGB2010/1572M

27-04-2010 - Schenkbelasting. Erfbelasting. Inkomstenbelasting. Intrekking beleidsbesluiten

In dit besluit worden enkele beleidsbesluiten ingetrokken die betrekking hebben op de Successiewet 1956 en de Wet IB 2001. De besluiten hebben hun belang verloren door wetswijziging of tijdsverloop. ...

Lees verder

Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin