Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
16-05-2024 - Samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelasting bij aandelenverkrijgingen (FBN 2024/20)
16-05-2024 - De Nederlandse erfbelasting blijft Europeesrechtelijk overeind (FBN 2024/19)

Jurisprudentie

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 april 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:2858

08-05-2024 - Geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit overdrachtsbelasting voor verkrijging certificaten

In 2015 schenkt vader de helft van de certificaten van A BV (een onroerendezaakrechtspersoon) aan zijn zoon X en de andere helft aan zijn dochter. A BV bezit een onroerende zaak en een 20%-belang in B...

Lees verder

A-G Hartlief 9 februari 2024, ECLI:NL:PHR:2024:139

01-05-2024 - Aangezien de door informele partner gestelde afspraken niet schriftelijk waren vastgelegd komt dit voor zijn risico

Geschil tussen partner van erflaatster en erfgenamen over afwikkeling vermogensrechtelijke gevolgen van samenwoning. Is er sprake van een stilzwijgende afspraak tot een obligatoire gemeenschap van won...

Lees verder

HR 5 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:518HR:2023:733

23-04-2024 - Onzakelijke lening van bv vader aan bv zoon is geen schenking onder opschortende voorwaarde

A bv leent in 2007 € 166.670 aan B bv tegen 6% rente. De aandelen B bv zijn in handen van belanghebbende, de zoon van de aandeelhouder van A bv. Op 2 januari 2008 worden de leningen uitgebreid. D...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 maart 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:1864

25-03-2024 - Geen volledige BOR bij schenking na ruziesplitsing

Hoe moet in geval van een ruziesplitsing voorafgaand aan de schenking worden omgegaan met het bezitsvereiste, inhoudende dat de schenker gedurende vijf jaren tot de schenking aanmerkelijkbelanghouder ...

Lees verder

Hof 's-Hertogenbosch 29 februari 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:641

18-03-2024 - Instelling bewind omdat levenstestament geen toezicht of rekening en verantwoording bevatte

Zoon verzoekt ondercuratelestelling van vader. Net als de rechtbank wijst het hof dat af, maar hof ziet wel voldoende zorgen en aanleiding om een bewind uit te spreken over de goederen van de rechtheb...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 27 februari 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:1409

13-03-2024 - Geen halvering van meerinbreng als ongehuwden in wettelijke gemeenschap trouwen

Man en vrouw trouwden in 2018 zonder het maken van huwelijkse voorwaarden. Vóór het huwelijk hadden zij eigen vermogen geïnvesteerd in hun gezamenlijke woning. Thans is voor het hof...

Lees verder

Hof Amsterdam 9 januari 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:27

13-03-2024 - Hof heft bewind op omdat levenstestament voldoende bescherming biedt

In 2021 heeft een notaris ten behoeve van de betrokkene een levenstestament opgesteld. Daarin heeft de betrokkene aan de dochter en de schoonzoon een algemene volmacht gegeven om haar vermogensrechtel...

Lees verder

HR 16 februari 2024, ECLI:NL:HR:2024:239

20-02-2024 - Aangaan huwelijkse voorwaarden vormt geen belaste verkrijging krachtens erfrecht tenzij sprake is van fraus legis

Belanghebbende is in september 2015 in wettelijke gemeenschap van goederen (50% - 50%) gehuwd met erflater. Zij zijn in oktober 2017 huwelijkse voorwaarden aangegaan, waarbij een verhouding van 10% (e...

Lees verder

Conclusie A-G Ettema 22 december 2023, ECLI:NL:PHR:2023:1201

29-01-2024 - Biologisch kind heeft in casu recht op kindvrijstelling en tariefgroep 1 Successiewet

Belanghebbende erft in 2017 bij testament van zijn biologische vader een geldsom. Hij is echter niet door de biologische vader erkend omdat de moeder, na beëindiging van de relatie, de benodigde ...

Lees verder

Hof Amsterdam 19 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3403

16-01-2024 - Beletregeling in statuten kan niet worden omzeild met algemene volmacht

Een DGA is enig bestuurder van een BV. Hij bezit 70% van de aandelen in de BV. Zijn zus houdt 30%. Als gevolg van dementie kan de DGA zijn taken als bestuurder niet meer behoorlijk uitvoeren. De feite...

Lees verder

Hof Amsterdam 12 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3108

15-01-2024 - Notaris legt verrekenbeding niet vast in notariële akte

Een man en een vrouw trouwen op huwelijkse voorwaarden. Deze voorwaarden heeft de notaris vastgelegd in een notariële akte en daarin is onder meer bepaald dat een woning die op naam van de man st...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:10832

15-01-2024 - Vergeten testament is vervallen

Een erflaatster is overleden met achterlating van een echtgenoot en hun drie kinderen. De erflaatster had echter meer dan 30 jaar geleden een testament opgesteld waarin zij haar oudste kind heeft beno...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 december 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:10971

15-01-2024 - Titel is koop en levering in plaats van verdeling

Het huwelijk van partijen is ontbonden door echtscheiding. Zij waren gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Er is onder meer een geschil ontstaan over de vraag of tot de ontbonden huwelijksgoede...

Lees verder

HR 22 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1789

27-12-2023 - Verschil tussen erf- en schenkbelasting bij natuurlijke verbintenis niet discriminatoir

Een erflater heeft aan belanghebbende geld gelegateerd. De erflater heeft hiermee voldaan aan een natuurlijke verbintenis in verband met de werkzaamheden die belanghebbende voor de erflater had verric...

Lees verder

HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1666

21-12-2023 - Geen finale verrekening door negatief vermogen als gevolg van uitsluitingsclausule

Na hun echtscheiding twisten de man en de vrouw onder meer over het finaal verrekenbeding dat in hun huwelijkse voorwaarden is opgenomen. Tussen partijen is niet in geschil dat het door de vrouw van h...

Lees verder

HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664

01-12-2023 - Vermogen stichting vormt APV en is terecht in aanslag erfbelasting begrepen

Erflaatster, moeder van belanghebbende, is bij leven betrokken geweest bij de verwerving van vier panden door een stichting waarvan zij en belanghebbende bestuurders waren. Het doel van de stichting i...

Lees verder

HR 24 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1632

29-11-2023 - Uitkering uit levensverzekering aan langstlevende valt in casu niet in gemeenschap

Erflater is op het moment van zijn overlijden voor de tweede keer in wettelijke gemeenschap gehuwd. Ieder van de echtgenoten heeft twee kinderen uit een eerdere relatie. In het testament van erflater ...

Lees verder

HR 10 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1531

29-11-2023 - Uitleg testament hertrouwde erflater

Erflater heeft in 2006 zijn toenmalige echtgenote tot enig erfgenaam benoemd en subsidiair zijn broer. In het testament is niet bepaald dat de erfstelling van de broer niet geldt als de erflater hertr...

Lees verder

HR 17 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1571

29-11-2023 - Onjuiste uitleg door hof van arresten over vergoedingrechten tussen samenwoners

Samenwoners hebben een woning in mede-eigendom (eenvoudige gemeenschap). De ene partner heeft meer bijgedragen aan de financiering van de woning dan de andere partner. Zij scheiden en wikkelen hun aff...

Lees verder

HR 13 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1436

10-11-2023 - Salaire différé afgewezen wegens reeds genoten voordelen

Verzoeker stelt werkzaamheden te hebben verricht in het agrarisch bedrijf van erflater en wil een som ineens ontvangen. In eerste aanleg is de vordering afgewezen omdat de kantonrechter oordeelt dat d...

Lees verder

HR 3 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1508

03-11-2023 - Inspecteur hoefde het erfbelastingdossier inzake de nalatenschap van oma niet te onderzoeken

In de aangifte erfbelasting is verzuimd op te nemen dat erflaatster, de moeder van belanghebbende, is gerechtigd tot een legaat in de (onverdeelde) nalatenschap van de oma van belanghebbende. Het hof ...

Lees verder

HR 27 oktober 2023, ECLI:HR:2023:1486

01-11-2023 - In testament genoemde en aangehechte bijlage gold als in uiterste wil aangeduide beweegreden

Een erflaatster heeft haar dochter benoemd tot enig erfgename waardoor haar zoon is onterfd. “Ter toelichting van deze erfstelling verwijs ik naar de aan dit testament gehechte bijlage.” V...

Lees verder

Hof van Justitie EU 12 oktober 2023, ECLI:EU:C:2023:766

25-10-2023 - Niet-EU-onderdanen mogen ook rechtskeuze in testament opnemen wanneer ze in de EU wonen

Het Europese Hof van Justitie heeft n.a.v. prejudiciële vragen geoordeeld dat art. 22 ErfVo aldus moet worden uitgelegd dat een onderdaan van een derde land die in een lidstaat van de Europese Un...

Lees verder

HR 6 oktober 2023, ECLI:NL:HR:2023:1378

25-10-2023 - Toedeling van aandelen in BV naar de waarde bij ontbinding van huwelijksgemeenschap

Na hun echtscheiding is tussen de man en de vrouw onder meer een geschil ontstaan over de vraag tegen welke waarde de gezamenlijke aandelen in een BV aan de man moeten worden toegedeeld. In navolging...

Lees verder

Hof Amsterdam 26 september 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2319

25-10-2023 - Ook hof is van oordeel dat Nederlands recht van toepassing was op nalatenschap

In een testament, opgemaakt in 2016, bracht een erflater een rechtskeuze uit voor Engels recht. De erflater was in Nederland geboren en bezat tot zijn overlijden de Nederlandse nationaliteit. De vraag...

Lees verder

HR 8 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1166

25-09-2023 - Notariskosten vallen in casu onder kosten van exectuele

Een executeur-erfgenaam heeft een notaris ingeschakeld bij de afwikkeling van een nalatenschap. De andere erfgenaam (broer van de executeur) is het er niet mee eens dat alle notariskosten ten laste va...

Lees verder

HR 25 augustus 2023, ECLI:NL:HR:2023:1130

25-09-2023 - Peildatum voor waardering legaten is het tijdstip onmiddelijk na overlijden

Erflaatster heeft haar dochter tot enig erfgenaam benoemd en legateert aan ieder van haar zoons een bedrag gelijk aan hetgeen zij uit de nalatenschap zouden verkrijgen als zij erfgenaam in de nalatens...

Lees verder

HR 25 augustus 2023, ECLI:NL:HR:2023:1131

25-09-2023 - Het uitsluiten van de Haviltex-maatstaf in een overeenkomst

Man en vrouw sluiten een vaststellingsovereenkomst om hun geschil over de door de man aan de vrouw verschuldigde alimentatie te beslechten. Zij voorzien in de inleiding daarvan in een uitlegmaatstaf v...

Lees verder

Hof Den Haag 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:1535

25-09-2023 - Leerstuk van samengestelde gemeenschappen

Man en vrouw waren tot aan hun echtscheiding gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap behoort onder meer de onverdeelde helft van een woning omdat de ...

Lees verder

Hof Amsterdam 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1924

30-08-2023 - Kwijtschelding van koopprijs door langstlevende was paulianeus

Een dochter heeft op grond van een wettelijke verdeling een geldvordering op haar vader verkregen. De vordering is opeisbaar geworden door het overlijden van vader maar de beneficiair aanvaarde nalate...

Lees verder

HR 18 augustus 2023, ECLI:NL:HR:2023:1117

30-08-2023 - Geen keuzevermogen in kader van materiële onderneming BOR

Belanghebbende is erfgename van erflaatster die (via certificaten) aanmerkelijk belangen hield in drie vastgoedbedrijven. De totale vastgoedportefeuille bestaat uit circa 300 objecten met 2800 verhuur...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 6 juli 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:5758

26-07-2023 - Volgens hof is meerinbreng niet verdampt door wettelijke gemeenschap van goederen

Partijen zijn in 2019 een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder partnerschapsvoorwaarden. Een jaar daarvoor hadden zij gezamenlijk een woning verworven. Een deel van de koopprijs is door de vrou...

Lees verder

Hof Amsterdam 24 januari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:211

21-07-2023 - Beroep op het vervalbeding in huwelijkse voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

De man en de vrouw zijn in hun huwelijkse voorwaarden uit 1999 een vervalbeding overeengekomen ten aanzien van niet uitgevoerde periodieke verrekeningen van arbeidsinkomen. De rechtbank heeft als uitg...

Lees verder

Hof Amsterdam 11 april 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:872

21-07-2023 - Schenking door levensexecuteur nietig als deze indruist tegen kenbare wil van levenstestateur

Een levenstestateur heeft een levenstestament opgesteld waarin hij een algehele volmacht heeft verstrekt aan een kleinkind. Hierin is onder meer bepaald dat er geen schenkingen mogen worden verricht, ...

Lees verder

Hof Amsterdam 11 mei 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1284

21-07-2023 - Volgens hof gelden WOZ-waarde en leegwaarderatio ook bij verkrijging van aandelen

Vader schenkt certificaten van aandelen in een BV aan zijn dochter. Tot het vermogen van de BV behoren onder meer onzelfstandige woningen die worden verhuurd. Naar aanleiding hiervan is tussen de doch...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 30 mei 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:4522

20-07-2023 - Toch onwaardig om te erven na ontslag van alle rechtsvervolging

Een man brengt zijn vrouw om het leven. In de strafzaak verklaart de rechtbank dat sprake is van doodslag en dat dit feit strafbaar is. De rechtbank oordeelt ook dat de man zelf niet strafbaar is omda...

Lees verder

Hof Den Bosch 16 november 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3968

01-07-2023 - A.B-heffing bij vererving aandelen BV met fideï commis

Een dochter is enig erfgename van haar vader. Vader heeft middels een testament met een fideï-commis de residuo zijn dochter tot bezwaarde aangewezen en een aantal goede doelen als verwachters. D...

Lees verder

Hof Den Bosch 16 maart 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:873

01-07-2023 - Instelling van bewind wegens ernstig tekortschieten van bezwaarde

Op grond van een tweetrapstestament heeft de langstlevende echtgenote van de erflater de gehele nalatenschap geërfd waarbij hun twee kinderen optreden als verwachters. In een procedure die &eacu...

Lees verder

Hof Den Bosch 16 november 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3964

01-07-2023 - Zus is voor erfbelasting geen partner i.v.m. meerrelatie

Een erfgename woonde ten tijde van het overlijden van erflaatster samen met haar zus en erflaatster meer dan vijf jaar samen in een in gemeenschappelijk bezit zijnde eigen woning. Ze stonden alle drie...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 16 mei 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:4183

22-05-2023 - Verdeling jongere bijzondere gemeenschap inclusief onverdeeld aandeel in oudere eenvoudige gemeenschap

Partijen waren gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Tot de gemeenschap behoort onder meer een onverdeeld aandeel in een woning die de man vóór het huwelijk samen met zijn ouders ...

Lees verder

HR 31 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:500

12-05-2023 - Ondanks levenstestament toch benoeming curator

Het hof oordeelt dat ondanks dat een levenstestament is opgesteld, toch een curator kan worden benoemd. Weliswaar volgt een rechter bij de benoeming van de curator de uitdrukkelijke voorkeur van de be...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 28 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1704

12-05-2023 - Volgens medisch deskundige was testatrice wilsonbekwaam

Een hoogbejaarde en kinderloze vrouw heeft in haar laatste testament haar levensexecuteur tot enig erfgenaam benoemd. De vrouw woonde in een verzorgingshuis. De notaris heeft toegestaan dat de begunst...

Lees verder

Hof Amsterdam 28 maart 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:765

12-05-2023 - Vordering tussen echtgenoten verdampt door finaal verrekenbeding

Tussen partijen geldt op grond van hun huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding alsof er een gemeenschap van goederen tussen partijen heeft bestaan. Naar aanleiding van het opmaken van de huwe...

Lees verder

HR 24 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:289

01-04-2023 - Erfstelling dochter en aan haar gemaakte legaten vervallen door niet tijdige nakoming sublegaat

Een zus moest op straffe van onterving binnen zes maanden na overlijden van haar vader aandelen aan haar broer leveren, waarvoor zij de economische waarde van de aandelen zou ontvangen. De aandelen zi...

Lees verder

Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening 6 maart 2023, nr. 2023-0012

27-03-2023 - Adviseur aansprakelijk omdat bij levensverzekering niet was gewezen op partnerverklaring

De tussenpersoon heeft op basis van 'execution only' dienstverlening de overlijdensrisicoverzekering van de inmiddels overleden partner van de consument overgesloten. Door het overlijden van d...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 14 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:2162

27-03-2023 - Opheffing meerderjarigenbewind en mentorschap na opmaken levenstestament

Enkele jaren geleden is zowel een meerderjarigenbewind als een mentorschap ingesteld met betrekking tot een meerderjarige. Zijn moeder is toen benoemd tot bewindvoerder en mentor. Later is zij ontslag...

Lees verder

Hof Den Haag 28 februari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:410

27-03-2023 - Adviseur aansprakelijk nu samenwonende partner geen recht heeft op verzekeringsuitkering door standaardbegunstiging

Een erflater had op zijn leven een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Door de standaardbegunstiging is de uitkering niet terechtgekomen bij de samenwonende partner. In tegenstelling tot de rech...

Lees verder

KvN Amsterdam 3 november 2022, ECLI:NL:TNORAMS:2022:24

27-02-2023 - Bij aanwezigheid van indicatoren moet wilsbekwaamheidstoets worden onderbouwd

Klaagster verwijt de notaris dat hij onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van erflater ten tijde van de totstandkoming van zijn testament. De notaris hee...

Lees verder

Hof Den Haag 18 januari 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:2619

27-02-2023 - Derdenbescherming (tegen wil en dank) in verband met ongeldige volmacht na de dood

Na overlijden van de volmachtgever heeft de gevolmachtigde een geldlening verstrekt aan de wederpartij. Het hof stelt voorop dat niet in geschil is dat in de volmacht is bepaald dat de volmacht niet e...

Lees verder

HR 27 januari 2023, ECLI:NL:HR:2023:96

27-02-2023 - Vergoedingsrecht van echtgenote was verdampt door draagplicht kosten van de huishouding

De door de vrouw ontvangen bedragen ter zake van een erfenis kwamen uitsluitend aan haar toe. In deze casus staat vast waaraan de erfenis is besteed, namelijk aan kosten van de huishouding en aan een ...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:10966

27-02-2023 - Erfenis onder uitsluitingsclausule mocht verdeeld worden

De vrouw heeft een erfenis onder uitsluitingsclausule ontvangen. Zij heeft niet aangetoond dat bij de gestelde schenking door de moeder van de vrouw een uitsluitingsclausule is gemaakt. In het convena...

Lees verder

Hof Den Bosch 15 december 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:4517

27-02-2023 - Overbedelingsschuld is in casu voor kleinkind een onverwachte schuld

Is sprake van een onverwachte schuld waardoor de erfgenaam – die de nalatenschap van erflaatster al zuiver aanvaard had - machtiging aan de kantonrechter vragen om de nalatenschap van erflaatste...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 6 december 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:10598

28-12-2022 - Meerderjarigenbewindvoerders gemachtigd om te schenken uit huwelijksgemeenschap

Het bewind van de moeder beperkt de handelingsvrijheid van de vader. Deze beperking mag niet verder gaan dan voor het bewind van het aan de moeder toekomende deel van het vermogen nodig is. Vader en ...

Lees verder

HR 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1936

28-12-2022 - Hoge Raad oordeelt over verjaringstermijn bij vergoedingsrechten tussen echtgenoten

De vrouw heeft een vergoedingsrecht op de man uit hoofde van de huwelijkse voorwaarden in verband met een vermogensverschuiving tussen de echtgenoten. Had het hof i.p.v. aan verjaringstermijn van twin...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 11 januari 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:113

28-12-2022 - Nietige verwerping van een nalatenschap wegens een geestelijke stoornis

Een zoon heeft de nalatenschap van zijn moeder verworpen. Later stelt de zoon in een gerechtelijke procedure dat de verwerping nietig is omdat deze is gedaan onder invloed van een geestelijke stoornis...

Lees verder

HR 16 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1785

16-12-2022 - Ook HR merkt een repeterende schenking aan als afzonderlijke schenkingen

Belanghebbende heeft vijf schenkingen ontvangen. De schenkingen zijn door middel van vijf afzonderlijke notariële akten van schenking, die op één dag gepasseerd zijn, tot stand geko...

Lees verder

HR 25 november 2022, ECLI:NL:HR:2022:1724

01-12-2022 - Cassatie in het belang der wet: voorhuwelijks nihilbeding blijft nietig

De Hoge Raad heeft in 1980 overwogen dat bij het maken van de uitzondering, dat echtgenoten vóór of na de echtscheidingsbeschikking afspraken kunnen maken omtrent alimentatie, aan de wet...

Lees verder

HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

01-12-2022 - Geen wederzijdse zorgplicht in notariële samenlevingsovereenkomst, geen partner voor de SW

De moeder van belanghebbende heeft in 2018 een bedrag van € 100.800 aan belanghebbende geschonken. Belanghebbende was ten tijde van de schenking ouder dan veertig jaar en zijn partner jonger. In ...

Lees verder

HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793

01-12-2022 - Verhuur van de onderneming en voortzettingseis van de BOR

Op 24 december 2014 heeft belanghebbende van zijn vader alle aandelen in Holding B.V. door schenking verkregen, die alle aandelen in Tussenholding B.V. hield, de eigenaar van een benzineservicestation...

Lees verder

Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

23-11-2022 - Wettelijk erfdeel in oud testament wordt uitgelegd als legitieme portie

Erflaatster heeft in 1981 een testament opgesteld onder het oude erfrecht. Er is een geschil ontstaan over de vraag hoe groot het erfdeel is van de twee kinderen van de erflaatster uit haar eerste huw...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 13 oktober 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8796

27-10-2022 - Hof acht ene bewindvoerder wel en andere niet aansprakelijk voor tijdens bewind ontstane schade

Twee broers zijn samen bewindvoerder over hun zus als ruim € 92.000,- aan schade ontstaat. De broers hadden als bewindvoerders een taakverdeling. De ene broer regelde alle financiële zaken e...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 11 oktober 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8787

18-10-2022 - Geen automatische beneficiaire aanvaarding na drie maanden bij meerderjarigenbewind

Een meerderjarigenbewindvoerster heeft een kantonrechter verzocht een machtiging te verlenen om namens de rechthebbende een nalatenschap te verwerpen. De kantonrechter heeft de bewindvoerster echter n...

Lees verder

HR 7 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1389

12-10-2022 - Ziet finaal verrekenbeding 'alsof' slechts op omvang wettelijke gemeenschap of ook op vergoedingsrechten?

Finale verrekenbedingen bevatten veelal de bepaling dat aan het einde van het huwelijk wordt afgerekend alsof een gemeenschap van goederen heeft bestaan. Door een zodanig ‘alsof’-beding ov...

Lees verder

HR 30 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1339

12-10-2022 - Omzetting natuurlijke verbintenis in rechtens afdwingbare verbintenis in huwelijkse voorwaarden is quasi-legaat

Partijen waren gehuwd na het maken van huwelijkse voorwaarden. In deze huwelijkse voorwaarden zijn zij overeengekomen dat de man ter nakoming van zijn natuurlijke verbintenis tot verzorging en onderho...

Lees verder

HR 7 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1377

12-10-2022 - Schenking afhankelijk van twee levens vormt periodieke gift

Belanghebbende richt in 2004 een stichting op. Hij is voorzitter van het bestuur van de stichting. Met ingang van 1 januari 2008 heeft de stichting een ANBI-status. Eind 2011 schenken belanghebbende e...

Lees verder

HR 30 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1331

12-10-2022 - Geldigheid vruchtgebruik op vorderingen tot betaling van huurpenningen

KPN heeft antennelocaties nodig voor haar zendmasten en betaalt daarvoor huurpenningen of retributies aan de eigenaren daarvan. Een aantal eigenaren staat die kasstromen af aan Telecom Vastgoed tegen ...

Lees verder

Hof Den Haag 4 oktober 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1991

12-10-2022 - IB-latentie moet op dezelfde wijze worden gewaardeerd als de activa

Tot een nalatenschap behoren onder meer certificaten van aandelen in een BV. De erfgenamen hebben gebruik gemaakt van de doorschuiffaciliteit als bedoeld in art. 4.17a Wet IB 2001. Omdat aan een legit...

Lees verder

Hof Amsterdam 13 september 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2669

30-09-2022 - Bewindvoerder niet-ontvankelijk in verzoek machtiging verkoop woning rechthebbende

De rechthebbende is in 2013 onder algemene titel eigenaar geworden van de helft van een woning. De moeder is eigenaar van de andere helft van de woning en bewoont de woning. De bewindvoerder en de rec...

Lees verder

Hof Amsterdam 23 augustus 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2338

01-09-2022 - Notaris heeft wilsbekwaamheid testateur destijds voldoende onderzocht

Bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van een betrokken cliënt moet primair worden uitgegaan van de eigen waarneming van de notaris, aan wie in dat kader beoordelingsruimte toekomt. Pas bij g...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 juni 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:5235

01-09-2022 - Aan wie moet as overledene ter beschikking worden gesteld?

Partijen strijden over de bestemming van de as van overledene. Uitgangspunt is dat de nabestaande door c.q. namens wie de opdracht tot crematie is gegeven, de asbus ter beschikking wordt gesteld in ca...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 30 augustus 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:7616

01-09-2022 - Toepasselijk huwelijksvermogensstelsel bij de afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap

Het huwelijk van man en vrouw is door echtscheiding ontbonden. Omdat het huwelijk is gesloten in het jaar 2000 wordt het huwelijksvermogensregime beheerst door het recht dat wordt aangewezen in het Ha...

Lees verder

Hof Amsterdam 5 juli 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1775

24-08-2022 - Notaris mocht aan legitimarissen vertellen dat zij door erflater waren onterfd

Een erflater heeft zijn drie kinderen onterfd. In het testament is de uitdrukkelijke wens van de erflater opgenomen dat de erfgenamen de onterfde legitimarissen niet in kennis stellen van de onterving...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 26 juli 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:6512

24-08-2022 - Schenking uit gemeenschap wordt niet mede aan andere echtgenoot toegerekend

Op 27 juni 2001 heeft de vader van belanghebbende aan haar ruim € 3.800.000 geschonken door dit bedrag over te boeken van zijn Zwitserse bankrekening naar haar bankrekening bij diezelfde bank. De...

Lees verder

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2 augustus 2022, nr. 2022-0654

24-08-2022 - Tweetrapsmaking werkte ook door naar uitkering van overlijdensrisicoverzekering

Het testament van de erflater bevat een tweetrapsmaking met zijn echtgenote als bezwaarde en zijn twee kinderen als verwachters. Naar aanleiding hiervan is een geschil ontstaan tussen de echtgenote en...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 9 augustus 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:6989

24-08-2022 - Onderbewindstelling testamentair verkregen vruchtgebruik

Een kind heeft een woning geërfd ten laste waarvan een levenslang vruchtgebruik is gevestigd ten gunste van haar stiefmoeder. Op een bepaald moment is de stiefmoeder permanent verhuisd naar een v...

Lees verder

Hof Amsterdam 21 juni 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1828

24-08-2022 - Beheerder verkrijgt onroerende zaken en niet het fonds dat zij beheert

In 2018 is belanghebbende (een stichting) opgericht, met als doel om te fungeren als beheerder en bewaarder van de bezittingen van het fonds voor gemene rekening dat tegelijkertijd is opgericht. Belan...

Lees verder

Hof Amsterdam 3 mei 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1296

01-08-2022 - Onderzoeksplicht notaris bij afgifte verklaring van erfrecht met ruimschoots voldoende-verklaring

In de afgegeven verklaring van erfrecht is de beneficiaire aanvaarding en ruimschoots-verklaring opgenomen en de conclusie vermeld dat de executeur zelfstandig bevoegd is om de nalatenschap te beheren...

Lees verder

Hof Den Bosch 12 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1491

01-08-2022 - Geen vervaltermijn bij erfdeel ter grootte van de legitieme

De kantonrechter heeft beslist dat moeder als curator van dochter toerekenbaar tekort is geschoten omdat zij niet binnen vijf jaar namens dochter een beroep heeft gedaan op de legitieme portie in de n...

Lees verder

HR 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1080

20-07-2022 - O.a. nogmaals de uitsluitingsclausule en het vergoedingsrecht van art. 1:96 lid 4 BW

Hoogte pensioenaanspraak moet worden bepaald naar tijdstip echtscheiding. Commerciële waarde (bedrag dat nodig is om die pensioenaanspraak bij externe pensioenverzekeraar te verzekeren) moet word...

Lees verder

HR 15 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:1113

20-07-2022 - Curator mag namens curandus huwelijkse voorwaarden wijzigen

Een echtgenoot is onder curatele gesteld als bedoeld in art. 1:378 BW. Op verzoek van de curator heeft de kantonrechter een machtiging verleend aan de curator om de huwelijkse voorwaarden te wijzigen....

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 juli 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:5910

19-07-2022 - Art. 1a lid 3 SW, bij overgang van meerrelatie naar tweerelatie begint geen nieuwe termijn te lopen

Belanghebbende heeft de nalatenschap van zijn zus geërfd. Op dat moment woonde hij circa vijftig jaar samen met zijn zus die getrouwd was met zijn zwager. De zwager is anderhalf jaar vó&oa...

Lees verder

HvJEU 2 juni 2022, ECLI:EU:C:2022:426

01-07-2022 - Geen extra vormvereisten als men in woonland een Europese nalatenschap verwerpt

De betreffende erfgenamen wonen in Nederland en erflater woonde in Duitsland. Na het overlijden van erflater hebben de erfgenamen bij Rechtbank Den Haag een verklaring afgelegd waarin zij de nalatensc...

Lees verder

HR 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:583

01-07-2022 - Doorschuiven IB-claim heeft invloed op waarde onderbedelingsvorderingen

Erflater overlijdt op 3 december 2009. Hij was in de voor hem tweede echt gehuwd met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen en een finaal verrekenbeding bij het overlijden van de eerststerven...

Lees verder

HR 29 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:661

01-07-2022 - Navorderingsaanslag aan kind na vaststelling vaderschap ten onrechte opgelegd naar moment van overlijden erflater

Erflater overlijdt in 2008 en laat als erfgenamen zijn echtgenote en dochter achter. De civiele rechter beslist in 2014 dat erflater de biologische vader is van belanghebbende. Hierdoor is ook belangh...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 april 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:3005

01-07-2022 - Rechtsgeldigheid testament, wilsbekwaamheid

Tussen twee broers is de rechtsgeldigheid van het testament van hun vader in geschil. Erflater heeft tijdens zijn leven diverse malen zijn testament herzien. Appellant meent allereerst dat het laatste...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 5 april 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:2633

01-07-2022 - Aanbiedingsregelingen bij verkrijging aandelen door legataris

Erflater hield samen met zijn drie broers aandelen in een B.V. Bij testament heeft erflater een stichting opgericht en deze benoemd tot enig erfgenaam. Daarnaast is een legaat opgenomen op grond waarv...

Lees verder

Hof Den Haag 25 mei 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:906

01-07-2022 - Door executeur vergokte erfenis leidt tot vernietiging aanslag erfbelasting

Dochter van erflater procedeert jarenlang tevergeefs tegen de testamentair executeur om inzicht te krijgen in de omvang van de nalatenschap. Nu de executeur het volledige erfdeel van belanghebbende he...

Lees verder

Hof Den Bosch 21 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1947

01-07-2022 - Woning viel buiten huwelijksgemeenschap door volledige kwijtschelding in twee etappes

Man en vrouw waren gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Thans twisten zij onder meer over het onverdeeld aandeel in een woning dat de vader van de vrouw aan haar had toegedeeld. De vraag is of...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 15 februari 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:1089

01-06-2022 - Vrijstelling voor de overdrachtsbelasting door eerdere gezamenlijke verkrijging economische eigendom

Belanghebbende en haar partner hebben sinds 1978 een affectieve relatie. In 2004 sluiten zij een samenlevingsovereenkomst, waarin is opgenomen dat de partners iedere gemeenschap van goederen uitsluite...

Lees verder

Hoge Raad 25 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:307

01-06-2022 - Vaststelling wilsbekwaamheid ten tijde van opmaken testament onder curatele gestelde

Is iemand onder curatele gesteld op een andere grond dan zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan bepaalt art. 4:55 lid 1 BW dat diegene een uiterste wilsbeschikking op mag laten maken. Is diege...

Lees verder

Hof Den Haag 2 maart 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:387

01-06-2022 - Meerderjarigenbewind omdat levenstestament onvoldoende bescherming bood

Als er een levenstestament is opgesteld, is er in beginsel geen reden om andere wettelijke beschermingsmaatregelen zoals beschermingsbewind te nemen. Degene die in het levenstestament een volmacht hee...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 25 januari 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:534

01-06-2022 - Uitleg van termijn in testament van legaat van aandelen: making verviel door niet-tijdige levering

Erflater heeft in zijn testament onder meer ten laste van zijn dochter aandelen in een BV gelegateerd aan zijn zoon tegen de waarde in het economische verkeer. Erflater heeft in zijn testament ten aan...

Lees verder

Hof Amsterdam 14 december 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:4035

01-06-2022 - Machtiging tot het doen van schenkingen verleend ondanks ontbreken schenkingstraditie

Moeder heeft een hersenbloeding gekregen, waarna zij onder curatele is gesteld. Haar twee dochters zijn benoemd tot curatoren. Zij verzoeken de kantonrechter eenmalig een bedrag uit moeder's vermo...

Lees verder

Hof Den Bosch 8 februari 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:301

01-06-2022 - Vorderingen uit hoofde van een OBV inmiddels verjaard

De kinderen hebben in 1987 door het overlijden van hun moeder een vordering op hun vader gekregen die onder meer opeisbaar is “in de gevallen als bedoeld in artikel 1:160 BW”. Vader is inm...

Lees verder

Hof Amsterdam 10 mei 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:1309

24-05-2022 - Primaire verwachter tweetrapsmaking moet geïnformeerd worden na afgifte verklaring van erfrecht

De vader van klager is overleden in 2013. In zijn testament is een tweetrapsmaking opgenomen met benoeming van de echtgenote van vader als bezwaarde erfgename en de kinderen van vader als verwachters....

Lees verder

Hof Den Bosch 16 maart 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:863

08-04-2022 - Geen schenking nu overeenkomst tot verrekening nietig is

Belanghebbende en haar echtgenoot zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden met een wettelijk deelgenootschap waardoor de vermogensvermeerdering pas wordt verrekend bij het einde van het deelgenootschap. ...

Lees verder

Hof Amsterdam 21 december 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:4049

28-01-2022 - Ondanks andersluidende visie van notaris was artikel 1:88 BW wel van toepassing

Een gehuwde directeur-grootaandeelhouder van een BV heeft zich garant gesteld voor een lening die aan de BV is verstrekt. Anders dan de verklaringen van een adviseur en een notaris heeft het hof geoor...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 2 november 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:10238

28-01-2022 - Boon/Van Loon bij gemeenschap van vruchten en inkomsten ook van toepassing

Man en vrouw huwen na het maken van huwelijkse voorwaarden in 1978. In de huwelijkse voorwaarden zijn de man en de vrouw overeengekomen dat tussen hen slechts een gemeenschap van vruchten en inkomsten...

Lees verder

Hof Amsterdam 7 december 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:4282

28-01-2022 - Executeur was door beneficiaire aanvaarding onbevoegd om legaat af te geven

Tot een nalatenschap behoren certificaten van aandelen in een BV. De erflater heeft het vruchtgebruik van deze certificaten gelegateerd aan zijn echtgenote. Omdat zij tevens was benoemd tot executeur ...

Lees verder

HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1963

28-01-2022 - Vermogensmix box 3 in 2017 en 2018 in strijd met internationale verdragen

Belanghebbende en zijn vrouw behalen een rendement op hun vermogen van € 6.612 (2017) en € 3.528 (2018). De box 3-heffing over deze jaren bedraagt € 12.705 en € 11.969. Belanghebbe...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 14 december 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11524

24-12-2021 - Bezwaar tegen verschuldigde erfbelasting kan niet op WOZ-waarde zien

Een vrouw was een van de zeven erfgenamen van haar overleden broer. Tot zijn nalatenschap behoorde een woning. Aanvankelijk was de WOZ-waarde gesteld op € 132.000. Dit was ook de belaste waarde v...

Lees verder

HR 17 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1922

22-12-2021 - Uitsluiting gemeenschap, niet uitgevoerd verrekenbeding

Behoort het goed dat de man voor het huwelijk heeft verkregen tot het niet te verrekenen vermogen, of is ter verkrijging daarvan een lening aangegaan en tijdens huwelijk afgelost met overgespaard verm...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 7 december 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11212

22-12-2021 - Door uitgestelde kwijtschelding geen doorschuifregeling

Vader was in 2016 voornemens om ab-aandelen in een BV aan zijn zoon te schenken met een herroepingsclausule. De notaris stelde voor om de aandelen te verkopen en de koopprijs kwijt te schelden met een...

Lees verder

Rechtbank Gelderland 3 november 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:5835

01-12-2021 - Vordering geregistreerd partner door alsof-verrekenbeding is quasi-legaat

In 2020 overlijdt de man. Op dat moment is hij geregistreerd partner van de vrouw. De partners zijn partnerschapsvoorwaarden overeengekomen waarin zij, zonder het maken van een periodiek verrekenbedin...

Lees verder

Hof Den Haag 27 oktober 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2068

18-11-2021 - Algemene volmacht herleeft niet na bij beëindiging van meerderjarigenbewind

Een kantonrechter heeft een meerderjarigenbewind ingesteld over het vermogen van volmachtgeeftser. In hoger beroep is het hof van oordeel dat een meerderjarigenbewind niet nodig is omdat volmachtgeeft...

Lees verder

HR 29 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1600

09-11-2021 - Geen zuivere aanvaarding van de nalatenschap door gedragingen van de erfgenaam

In dit geval is art. 4:192 lid 1 (oud) BW van toepassing zoals het luidde van 1 januari 2003 tot 1 september 2016. Zuivere aanvaarding is, ook als deze wordt afgeleid uit gedragingen, een rechtshandel...

Lees verder

Hof Amsterdam 26 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3313

08-11-2021 - Opeisbaarheidsclausules in testament waren materieel van toepassing

Zoon heeft krachtens testament een geldvordering verkregen die opeisbaar is als zijn stiefmoeder onder curatele is gesteld, ingeval haar vermogen onder bewind is gesteld of zij blijvend en metterwoon ...

Lees verder

HR 17 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1272

01-11-2021 - Vraag of rente over schulden van de nalatenschap buiten beschouwing dient te blijven bij vereffening van een nalatenschap

Begin dit jaar stelde een kantonrechter prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over hoe bij een vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap moet worden omgegaan met renteschulden die na ...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 oktober 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:9560

01-11-2021 - Tweetrapsmaking leidde niet tot einde van ontbonden huwelijksgemeenschap

Erflaatster is in 2010 overleden en was op dat moment in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Tot de huwelijksgemeenschap behoorde onder andere de woning. Bij testament heeft erflaatster haar man...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 7 september 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8479

01-11-2021 - Samenwoners: verjaring vergoedingsvordering en gemeenschappelijke bankrekening

Man en vrouw hebben 21 jaar samengewoond zonder samenlevingscontract. Tussen hen bestaat een geschil over de vraag of de vrouw een vergoedingsrecht heeft op de man door haar aflossingen op de hypothee...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 28 september 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:9077

01-11-2021 - Geen meerderjarigenbewind omdat levenstestament voldoende waarborgen bevat

Betrokkene is de moeder van de kinderen, verzoeker is de zoon van haar tweede echtgenoot die in 2020 is overleden. Betrokkene heeft op 29 november 2019 in een notariële akte een levenstestament g...

Lees verder

Hof Den Bosch 22 juli 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2317

12-08-2021 - Opheffing van bewind over onverdeeld aandeel in geschonken certificaten

In 2008 hebben ouders certificaten van aandelen in een familievennootschap geschonken aan hun drie kinderen. Hierbij is ook een bewind ingesteld met de ouders als bewindvoerders. Op verzoek van twee ...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 augustus 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:7406

12-08-2021 - Hertrouwclausule gold ook voor geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden

De man en zijn overleden partner hebben in 1996  bij notariële akte uitdrukkelijk bepaald dat de langstlevende van hen aan de erfgenamen van de ander in geval van hertrouwen in algehele geme...

Lees verder

Hof Den Bosch 8 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1661

30-06-2021 - Uitleg van samenlevingscontract inzake vergoedingsrecht bij een verbouwing

In de notariële samenlevingsovereenkomst van partijen is onder meer het volgende bepaald: “Indien door partijen een door hen gezamenlijk te bewonen woning […] gezamenlijk wordt verkr...

Lees verder

HR 18 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:953

18-06-2021 - Verhuurde onroerende zaken die sterk verband houden met de bedrijfsuitoefening kwalificeren als ondernemingsvermogen voor de BOR

In navolging van de rechtbank is het hof van oordeel dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit als bedoeld in art. 35b e.v. SW  (BOR) alleen kan worden toegepast op het vermogen van de BV voor zover da...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 11 mei 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:4553

31-05-2021 - Verjaring rechtsvordering meerinbreng in gezamenlijke woning komt voor eigen risico

Twee samenwoners hebben in 2008 gezamenlijk een woning verkregen. Een deel van de koopprijs is door de man voldaan uit eigen vermogen. Er is geen samenlevingsovereenkomst. Thans heeft het hof geoordee...

Lees verder

HR 7 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:708

07-05-2021 - Aangaan huwelijk in beperkte gemeenschap van bankrekening geen schenking

Kort vóór hun huwelijk in 2008 hebben een man en een vrouw in hun huwelijkse voorwaarden bepaald dat elke gemeenschap van goederen is uitgesloten, met uitzondering van een specifieke ban...

Lees verder

Hof Amsterdam 9 maart 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:696

31-03-2021 - Testamentaire clausule was in strijd met gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen

Een erflater heeft in zijn testament onder meer het volgende bepaald: “Aan de executeur komt een beloning toe gelijk aan één procent (1%) van de waarde van mijn vermogen per de ste...

Lees verder

Hof Den Haag 20 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:549

30-03-2021 - Bepaling over opeisbaarheid geldvorderingen bij onderbewindstelling was niet in strijd met gesloten stelsel

Het testament van erflater bevat een regeling voor het geval van onderbewindstelling van de echtgenote/langstlevende. Ten aanzien van de opeisbaarheid van de geldvorderingen van de kinderen op hun moe...

Lees verder

HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:263

23-02-2021 - Art. 10 SW bij overlijden langstlevende t.a.v. ingebrachte vordering in nalatenschap eerststervende

Vader en moeder waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Vader overlijdt in 1998. Moeder brengt vervolgens de helft van haar vermogen in de nalatenschap van vader in. De tussen moeder en vader over...

Lees verder

HR 10 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1240

01-02-2021 - Zijn schenkingen tot stand gekomen door misbruik van omstandigheden?

Vader komt uit een vermogende familie en heeft twee zonen. Sinds het overlijden van zijn echtgenote in 1994 bepaalde en regelde vader zijn financiële zaken zo veel mogelijk zelf, maar hij had van...

Lees verder

Hof Amsterdam 24 november 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:3366

24-12-2020 - Quasi-wettelijke verdeling maakt executeur niet overbodig

De erflater heeft een keuzetestament opgesteld waarin onder meer een quasi-wettelijke verdeling is opgenomen ten behoeve van de langstlevende echtgenote. De executeur, een derde, heeft de benoeming ni...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 29 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7809

12-11-2020 - Moordenaar kon ook geen aanspraak maken op levensverzekeringsuitkering

Dit arrest betreft een casus waarbij een man op grond van artikel 4:3 BW onwaardig is om van zijn vrouw te erven omdat haar had vermoord. Het hof oordeelde dat het naar maatstaven van redelijkheid en ...

Lees verder

Hof Amsterdam 18 augustus 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2347

11-11-2020 - Huwelijkse voorwaarden golden voor huwelijk dat 11 jaar later werd voltrokken

Partijen hebben in 1999 huwelijkse voorwaarden opgesteld terwijl het huwelijk 11 jaar later is gesloten. Het hof overweegt dat vóór het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden beginnen ...

Lees verder

Hof Amsterdam 25 juni 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1675

10-11-2020 - Evenredige vermindering bij samenloop erf- en schenkbelasting in combinatie met de BOR

Met de zogenoemde 180-dagenregeling van art. 12 lid 1 SW heeft de wetgever beoogd te voorkomen dat erfbelasting wordt ontgaan door kort voor het overlijden schenkingen te doen. Ingevolge art. 7 lid 2 ...

Lees verder

Hof Den Haag 16 juni 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2297

09-11-2020 - Agrarische bedrijfsopvolger had recht op legitieme portie

Zoon is onterfd door zijn vader. Als reden wordt in het testament onder meer genoemd dat de zoon onder gunstige voorwaarden het landbouwbedrijf van vader heeft overgenomen zodat de zoon het bedrijf ko...

Lees verder

HR 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:990 (indirecte aandelen)

04-06-2020 - Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet: niet voldaan aan bezitseis t.a.v. recent verworven deelnemingen

Op 15 januari 2014 heeft belanghebbende van zijn ouders alle aandelen in Beheer BV door schenking verkregen. De schenkers hadden de aandelen Beheer BV ten tijde van de schenking meer dan vijf jaren in...

Lees verder

HR 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:867 en ECLI:NL:HR:2020:993 (zelfstandige onderneming)

04-06-2020 - Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet: wel voldaan aan bezitseis t.a.v. een recent aangekochte zelfstandige onderneming

Op 19 december 2014 hebben belanghebbenden van hun vader ieder 20% van de aandelen in Holding BV door schenking verkregen. De inspecteur heeft in het kader van de berekening van schenkbelasting geweig...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 mei 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3936

29-05-2020 - Onwaardige echtgenoot kan ook geen aanspraak maken op aandeel in huwelijksgemeenschap

Een man, onherroepelijk veroordeeld voor de moord op zijn vrouw, is krachtens art. 4:3 BW onwaardig om van haar te erven. Thans heeft het hof in navolging van de rechtbank geoordeeld dat het naar maat...

Lees verder

Hof Den Bosch 14 mei 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1571

25-05-2020 - Door alternatieve regeling hoeft legitieme niet meer namens onderbewindgestelde te worden inroepen

Middels diverse tussenbeschikkingen is gezocht naar een alternatieve regeling om te voorkomen dat de bewindvoerder van een onderbewindgestelde (hierna: de zoon) een beroep op diens legitieme portie mo...

Lees verder

Hof Den Bosch 14 mei 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1720

25-05-2020 - Uitsluitingsclausule ziet ook op opvolgende verdeling van de nalatenschap

Na hun echtscheiding twisten man en vrouw onder meer over de vraag of de lidmaatschapsrechten ten aanzien van onroerende zaken die behoorden tot de nalatenschap van de vader van de man, deel uitmaken ...

Lees verder

Hof Den Haag 12 mei 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:891

14-05-2020 - Hof bepaalt dat erfenis van kort na elkaar overleden echtpaar toekomt aan de erfgenamen van de man

Man en vrouw zijn tijdens hun huwelijksreis zeer kort na elkaar overleden door voedselvergiftiging. Zij hadden geen kinderen en ook geen testament. Omdat de vrouw als eerste is overleden, zou haar nal...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 april 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3247

13-05-2020 - Bedrijfsopvolgingsregeling SW geldt niet voor verhuuractiviteiten

Het hof is van oordeel dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van art. 35b SW niet geldt omdat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat de BV een materiële onderneming drijft. Dat de BV een...

Lees verder

Hof Den Haag 21 april 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:913

13-05-2020 - Samenwoner had geen vergoedingsrecht voor investeringen in gezamenlijke woning

Na 28 jaar is de samenwoonrelatie tussen man en vrouw geëindigd. Naar aanleiding hiervan is tussen partijen in geschil of de man recht heeft op een vergoeding omdat hij uit eigen middelen heeft g...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 april 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3250

13-05-2020 - Schenkingsvrijstelling eigen woning kan ook gelden voor eerder gedane uitgaven

Art. 5 Uitv.reg. schenk- en erfbelasting stelt bij een schenking van geld voor een eigen woning onder meer als voorwaarde dat het geld is besteed aan de eigen woning. Rechtbank Gelderland heeft voor d...

Lees verder

HR 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:476

24-04-2020 - Hoge Raad past slechts evenredige vermindering toe bij samenloop erf- en schenkbelasting

Moeder schenkt op 31 maart 2015 € 5.000 aan belanghebbende en op 23 december 2015 € 80.000. Hierover moet belanghebbende in totaal € 7.972 aan schenkbelasting betalen. Moeder overlijdt ...

Lees verder

Hof Den Bosch 31 maart 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1117

18-04-2020 - Papieren schenking kende geen voorziening indien rente niet meer kon worden betaald

Bij notariële akten hebben de vrouw en haar toenmalige echtgenoot uit vrijgevigheid geldbedragen schuldig erkend aan hun zoon. Thans wenst de vrouw dat het rentepercentage van 6% dat volgens de s...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 maart 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:2328

15-04-2020 - Bezwaarde erfgenaam was bevoegd om te schenken aan slechts één van de verwachters

Een erflater heeft in 1996 zijn kinderen benoemd tot zijn erfgenamen onder de last van een fideicommis de residuo indien een kind overlijdt zonder afstammelingen. In dat geval komt het onvervreemde en...

Lees verder

Hof Den Haag 3 maart 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:410

09-04-2020 - Erfgenamen die bij notaris zuiver aanvaardden, moesten rekening houden met direct opeisbare schulden

Vader komt in 2017 als langstlevende echtgenoot te overlijden. Ingevolge zijn testament is een dochter onterfd en heeft erflater zijn andere dochter, een zoon, de kinderen van een vooroverleden zoon a...

Lees verder

HR 14 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:262

07-04-2020 - Geen bevoordelingsbedoeling bij verwerping nalatenschap

Een vrouw heeft de nalatenschap van haar overleden echtgenoot verworpen. Door aanwas hebben haar twee kinderen ieder de helft van haar erfdeel verkregen. Na het overlijden van de vrouw is tussen de ki...

Lees verder

HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:143

06-04-2020 - Aanvaarden nalatenschap door pastoor niet onrechtmatig

Een pastoor die door de erflaatster in haar testament was benoemd tot enig erfgenaam, heeft de nalatenschap aanvaard. Naar aanleiding hiervan is de familie van de erflaatster een gerechtelijke procedu...

Lees verder

HR 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:1

03-04-2020 - Teruggave van schenkbelasting na dwaling in fiscale gevolgen

Belanghebbende heeft bij notariële akte een schenking van € 100.000 ontvangen van een oudtante. De belastingdienst heeft, na aftrek van de vrijstelling voor derden, een aanslag schenkbelasti...

Lees verder

Hof Den Bosch 21 januari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:173

03-04-2020 - Door latere verdeling van nalatenschap behoorde woning tot huwelijksgemeenschap. Geen bevoordelingsbedoeling bij verwerping nalatenschap

Het huwelijk van partijen is in 2016 ontbonden door echtscheiding. Zij twisten onder meer over de vraag of de vakantiewoning die de man van zijn ouders heeft verkregen, behoort tot de ontbonden huweli...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10987

01-04-2020 - Hof volgt onder omstandigheden latere vastlegging van mondeling overeengekomen uitsluitingsclausule

In navolging van de rechtbank oordeelt het hof in het kader van de afwikkeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van partijen dat de man de girale schenkingen van zijn ouders onder een uit...

Lees verder

Hof Den Haag 19 december 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3380

01-04-2020 - Geen conservatoir beslag tot zekerheid van verhaal niet-opeisbare onderbedelingsvordering uit hoofde van quasi-wettelijke verdeling

Een kind heeft uit hoofde van een quasi-wettelijke verdeling een niet-opeisbare geldvordering verkregen op diens vader. Het kind heeft de voorzieningenrechter verzocht verlof te verlenen voor het legg...

Lees verder

Hof Amsterdam 16 april 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1383

01-02-2020 - Stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid is een handreiking

Een notaris heeft in een tuchtprocedure een berisping van het hof ontvangen omdat hij bij iemand thuis een testamentbespreking heeft gevoerd terwijl een neef op dat moment in dezelfde ruimte verbleef....

Lees verder

HR 22 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1838

25-11-2019 - Art. 10 lid 9 SW in plaats van art. 10 lid 1 SW van toepassing op ik-oma-clausule

De oma van belanghebbenden is in 1996 overleden. In haar testament was onder meer een ik-oma-clausule opgenomen ten laste van de dochter van oma, zijnde de tante van belanghebbenden. Tante van belangh...

Lees verder

HR 18 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1594

01-11-2019 - Erfgenaam heeft recht op eigen WOZ-beschikking ook al is (door executeur) bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking van erflater

Belanghebbende heeft in 2012 onroerende zaken geërfd. Zij heeft de gemeente verzocht een eigen WOZ-beschikking als bedoeld in art. 26 Wet WOZ af te geven, maar dit verzoek is afgewezen. Het hof h...

Lees verder

HR 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1519

14-10-2019 - Schenkbelasting verschuldigd over NSW-landgoed door overtreding bezitseis

Belanghebbende heeft bij akte van schenking van haar echtgenoot de onverdeelde helft van het recht van erfpacht dat ziet op een registergoed verkregen. Krachtens art. 7 NSW is toen geen schenkbelastin...

Lees verder

Hof Den Haag 9 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1949

01-08-2019 - Samenloop factultatief wederkerig verrekenbeding en inbreng vermogen in nalatenschap leidt tot art. 10 SW

Vader en moeder waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Vader overlijdt in 1998. Moeder brengt vervolgens de helft van haar vermogen in de nalatenschap van vader in. De tussen moeder en vader over...

Lees verder

HR 24 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:788

23-07-2019 - Last verbonden aan schenking vormt tegenprestatie in de zin van art. 4.17c lid 2 Wet IB 2001

Vader schenkt in 2011 certificaten van aandelen aan zijn zoon, onder de last tot betaling van een geldbedrag aan zijn andere zoon, de broer van de begiftigde. De schenking vormt een fictieve vervreemd...

Lees verder

HR 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:707

14-05-2019 - Vergoedingsrechten tussen samenwoners?

Man en vrouw hebben ongehuwd samengewoond in een woning waarvan alleen de man eigenaar is. Zij hadden geen samenlevingscontract. Thans is voor de Hoge Raad in geschil of de vrouw een vergoedingsrecht ...

Lees verder

Hof Den Haag 26 april 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:992

03-05-2019 - Toepassing art. 10 SW omdat moeder na verkoop aan dochter zonder vergoeding in woning bleef wonen

Binnen 180 dagen voor het overlijden van haar moeder heeft belanghebbende de woning van moeder in eigendom verkregen. In het taxatierapport terzake van de verkoop staat vermeld: "Uitgaande van ee...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3552

02-05-2019 - Advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt moeten (deels) voor zijn eigen rekening blijven

Partijen zijn al enkele jaren verwikkeld in juridische procedures betreffende de nalatenschap van hun moeder. De erfgenamen en de executeur (mede-erfgenaam) twisten onder meer over het antwoord op de ...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3358

27-04-2019 - Erfstelling onder ontbindende voorwaarde (cautio Socini) niet in strijd met art. 4:4 lid 1 BW

Erflater is gehuwd geweest met zijn eerste echtgenote. Uit dit huwelijk zijn twee zonen geboren. De eerste echtgenote is overleden. In het kader van de afwikkeling van haar nalatenschap is een akte va...

Lees verder

HR 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:504

06-04-2019 - Wel of geen vergoedingsrecht als erfenis of gift onder uitsluitingsclausule wordt gebruikt voor consumptieve bestedingen

De vrouw heeft tijdens huwelijk drie schenkingen onder uitsluitingsclausule ontvangen, welke bedragen op de gezamenlijke bankrekening van de echtgenoten zijn gestort en ten tijde van de echtscheiding ...

Lees verder

Hof Den Bosch 14 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:990

23-03-2019 - Hof merkt loon van niet-benoemde vereffenaar toch aan als vereffeningskosten

In 2012 is een nalatenschap opengevallen die beneficiair is aanvaard. Een kandidaat-notaris heeft als gemachtigde van de erfgename vereffeningswerkzaamheden uitgevoerd, derhalve niet als benoemde vere...

Lees verder

HR 15 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:235

22-03-2019 - Waardestijging aandelen door overlijden na ziekte valt onder fictieve verkrijging van art. 13a SW

Een kind houdt alle aandelen in een BV. Tot de BV behoorde een lijfrenteverplichting aan zijn moeder. Na het overlijden van moeder is een geschil ontstaan over de toepassing van art. 13a SW. Op grond ...

Lees verder

Hof Amsterdam 12 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:369

21-03-2019 - Geen salaire differé ex art. 4:36 BW als arbeid is verricht in BV van erflater

Volgens een kantonrechter heeft de dochter van erflater recht op een salaire differé, omdat zij zonder vergoeding heeft gewerkt voor een BV waarvan erflater (indirect) enig aandeelhouder was. T...

Lees verder

Hof Den Haag 22 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:172

19-03-2019 - Ook hof acht boetebeding in samenlevingsovereenkomst bij verbreking van relatie nietig

In een notariële samenlevingsovereenkomst is bepaald dat de man bij verbreking van de relatie aan de vrouw € 12.000 zal vergoeden voor elk jaar dat de samenwoning heeft geduurd. Zes jaar lat...

Lees verder

HR 30 november 2018, ECLI:HR:2018:2110 (en ECLI:HR:2018:2200)

16-03-2019 - Vrijstelling overdrachtsbelasting bij aandelenoverdracht onroerendgoed-bv met materiële onderneming

A BV en haar dochtermaatschappij beschikken over een vastgoedportefeuille en drijven beiden een onderneming. De aandelen van A BV waren in handen van de moeder van belanghebbende. Bij akte van schenki...

Lees verder

HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:643

15-03-2019 - Geen toepassing finaal verrekenbeding bij overlijden wegens lopende echtscheiding

Eiser (man) is op 4 mei 2006 op huwelijkse voorwaarden gehuwd met de vrouw. In de huwelijkse voorwaarden van de echtgenoten is een finaal verrekenbeding bij overlijden opgenomen: “indien het huw...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9101

15-03-2019 - Opeisbaarheid onderbedelingsvordering bij bejaardenoordclausule

Erflater heeft in zijn testament bepaald dat de vorderingen van de kinderen ten laste van zijn langstlevende echtgenote opeisbaar zijn indien zijn echtgenote haar intrek neemt in een verzorgingshuis, ...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 9 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:199

14-03-2019 - Fictief vruchtgebruik bij quasi-wettelijke verdeling

In 2009 is de echtgenoot van belanghebbende overleden. Erflater en belanghebbende waren op huwelijkse voorwaarden gehuwd, waarbij elke gemeenschap van goederen was uitgesloten en een finaal verrekenbe...

Lees verder

Hof Den Bosch 14 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4872

01-08-2018 - Geen vergoedingsrecht voor bestede erfenis verkregen onder uitsluitingsclausule

De strekking van art. 1:94 lid 2 onder a BW reikt niet zo ver dat het de beschikkingsbevoegdheid van de ontvanger van de erfenis of de schenking raakt, in die zin dat deze beschikkingsbevoegdheid word...

Lees verder

HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3139

24-04-2018 - Fictief erfrechtelijke verkrijging ingevolge art. 13a SW (vrijvallen pensioenvoorziening) valt niet onder de BOR

Belanghebbende en zijn broer houden ieder 50% van de aandelen in A BV. Bij het overlijden van de broer zijn diens kinderen erfgenamen en verkrijgen de aandelen in A BV van hun vader. Voor wat betreft ...

Lees verder

HR 14 april 2017, nr 16/02345, ECLI:NL:HR:2017:674

20-04-2017 - Latent verschuldigde inkomstenbelasting moet evenredig worden toegerekend aan het voorwaardelijk vrijgestelde en niet-vrijgestelde gedeelte van de schenking

Belanghebbende heeft in 2012 preferente aandelen krachtens schenking ontvangen van haar vader. Op de schenking is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit als bedoeld in art. 35b e.v. SW van toepassing. Voor R...

Lees verder

HR 23 september 2016, nr. 15/05738, ECLI:NL:HR:2016:2135

26-09-2016 - Leegwaarderatio onverbindend als uitkomst in betekenende mate afwijkt van werkelijke waarde op WOZ-waardepeildatum

Belanghebbende heeft in 2010 een aantal verhuurde panden van zijn moeder geërfd. De WOZ-waarde van de verhuurde onroerende zaken voor het kalenderjaar 2010 bedroeg in totaal € 9.814.500. De ...

Lees verder

HR 15 april 2016, nr. 15/02829, ECLI:NL:HR:2016:633

26-04-2016 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing bij schenking van aandelen in vastgoedvennootschap

De ouders van belanghebbende houden de certificaten van alle aandelen in Holding BV. Het geplaatste kapitaal van Holding BV bestaat uit vijftig aandelen. Holding BV staat aan het hoofd van een vastgoe...

Lees verder

HR 8 april 2016, nr. 15/00281, ECLI:NL:HR:2016:583

25-04-2016 - Huursom van minder dan 6% van de WOZ-waarde leidt tot heffing op grond van art. 10 SW

In 2010 verkoopt en levert moeder haar woning onder voorbehoud van een huurrecht aan haar zoon en diens echtgenote. De onderhandse verkoopwaarde van de woning in verhuurde staat is door een beëdi...

Lees verder

HR 26 februari 2016, nrs. 15/01396 en 15/01414, ECLI:NL:HR:2016:319 en ECLI:NL:HR:2016:320

30-03-2016 - WOZ-waarde speelt geen rol bij gedeeltelijke kwijtschelding koopsom

In 2010 levert (schoon)vader een woning aan zijn dochter en haar echtgenoot (hierna: de verkrijgers). De koopsom bedraagt € 250.000. Over deze koopsom voldoen de verkrijgers 6% overdrachtsbelasti...

Lees verder

HR 29 januari 2016, nr. 15/02619, ECLI:NL:HR:2016:115

10-02-2016 - Maatschapsaandeel van in gemeenschap van goederen gehuwde vennoot moet worden gesteld op liquidatiewaarde

De vader en moeder van belanghebbende zijn in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Samen drijven zij een agrarisch bedrijf in de vorm van een maatschap. Door het overlijden van vader eindigt de m...

Lees verder

HR 11 december 2015, nr. 14/04115, ECLI:NL:HR:2015:3491

15-12-2015 - Art. 21 lid 5 SW geldt ook als de omvang van een legaat afhankelijk is van de waarde van een woning

In 2010 is de moeder van belanghebbende overleden. In haar testament heeft zij belanghebbende onterfd en haar overige kinderen tot erfgenamen benoemd. Belanghebbende heeft krachtens legaat wel een bed...

Lees verder

HR 19 juni 2015, nr. 14/04081, ECLI:NL:HR:2015:1673

29-06-2015 - Materieel terugwerkende kracht van art. 9 lid 2 SW is niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM

Door het overlijden van vader, in 2003, hebben de kinderen een niet opeisbare geldvordering op hun moeder gekregen, waarover een enkelvoudige rente is verschuldigd van 13% per jaar. In 2010 is moeder ...

Lees verder

HR 1 mei 2015, nr. 14/03358, ECLI:NL:HR:2015:1199

05-06-2015 - Door samenstel van rechtshandelingen behoort perceel niet tot de huwelijksgoederengemeenschap

Man en vrouw huwen in 1989 in gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk, op 16 april 1993, vinden de volgende rechtshandelingen plaats: man leent en ontvangt van zijn ouders ƒ 52.000 v...

Lees verder

HR 10 oktober 2014, nr. 13/04777, ECLI:NL:HR:2014:2921

13-10-2014 - Kwijtgescholden koopsom komt niet in mindering op de fictieve erfrechtelijke verkrijging van de woning

In 2010 is de moeder van belanghebbende overleden. Moeder heeft in 2002 aan belanghebbende een woning verkocht voor € 216.000. Van de koopsom is € 34.025 kwijtgescholden. Het restant van &eu...

Lees verder

HR 28 maart 2014, nr. 13/02363, ECLI:NL:HR:2014:687

17-04-2014 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet discriminatoir als het verkregene ondernemingsvermogen wordt

Op 8 januari 2007 is erflater overleden. Belanghebbende is tot zijn enige erfgenaam benoemd. Een deel van het vermogen dat belanghebbende van erflater heeft verkregen, is door hem onmiddellijk aangewe...

Lees verder

HR 11 april 2014, nr. 13/04507, ECLI:NL:HR:2014:835

17-04-2014 - Ook een kind met een onderbedelingsvordering kan een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen

Op 10 april 2011 is de moeder van belanghebbende overleden. Tot haar nalatenschap behoort onder meer een woning. Als gevolg van de wettelijke verdeling heeft de vader van belanghebbende deze woning ve...

Lees verder

HR 28 maart 2014, nr. 13/03785, ECLI:NL:HR:2014:729

07-04-2014 - Géén vermindering Nederlands successierecht in verband met Spaanse erfbelasting

Erflater is in 2004 overleden. Tot zijn nalatenschap behoorden twee in Spanje gelegen appartementen. Bij testament heeft erflater bepaald dat zijn echtgenote voor 1/1000ste deel is gerechtigd en zijn ...

Lees verder

HR 21 februari 2014, nr. 13/00455, ECLI:NL:HR:2014:339

24-02-2014 - Art. 21 lid 5 SW is niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM

Op 1 november 2010 is de moeder van belanghebbende overleden. Tot haar nalatenschap behoorde een woning die in het kader van de Wet WOZ voor het jaar 2010 naar de waardepeildatum 1 januari 2009 is gew...

Lees verder

HR 22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1206 (en 1209/1210/1211/1212)

22-11-2013 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is NIET in strijd met het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod

De Hoge Raad heeft geoordeeld in vijf zaken die zien op de vraag of toepassing van het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod betekent dat ook (bepaalde) particuliere ver...

Lees verder

HR 12 juli 2013, nr. 12/02319, ECLI:NL:HR:2013:31

16-07-2013 - Successiewaarde zeldzame Chinese pot dient schattenderwijs te worden vastgesteld

Erflater is in november 2003 overleden. Tot zijn nalatenschap behoorde een – naar later bleek – zeer zeldzame Chinese pot uit de periode van de Han-Yuan dynastie. In de aangifte successier...

Lees verder

HR 17 mei 2013, nr. 12/00480, ECLI:NL:HR:2013:BZ3643

11-06-2013 - Executeur en vereffenaar dienen quasi-legaten te verminderen

Erflater is in 2004 overleden. Bij testament heeft hij zijn partner tot enig erfgename en executeur benoemd, en heeft hij aan zijn kinderen een bedrag in contanten gelegateerd. De erfgename is ook beg...

Lees verder

HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8780

03-06-2013 - Evenredigheidsmethode van toepassing bij tweetrapsmaking

In 1999 is erflater, de vader van belanghebbenden, overleden. Erflater was ten tijde van zijn overlijden gehuwd met bezwaarde. Belanghebbenden hebben in 1999 ieder 1/8ste deel van het vermogen van erf...

Lees verder

Hof Amsterdam 5 oktober 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BO5044

01-05-2012 - Afwijzing verzoek tot aanpassing testamentaire last om fonds af te zonderen voor gahandicapte broer

In de casus was sprake van een lastbepaling in een testament op grond waarvan na het overlijden van de langstlevende ouder ten behoeve van een van de kinderen een geldbedrag afgezonderd diende te word...

Lees verder

HR 20 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5651

23-01-2012 - Ik-opa-testament: echtgenote géén partij bij rechtshandeling

Erflater heeft bij testament zijn in algehele gemeenschap van goederen gehuwde zoon tot enig erfgenaam benoemd, onder de last om aan ieder van diens drie kinderen, de kleinkinderen van erflater, een b...

Lees verder

HR 9 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU7268

12-12-2011 - Bij onderhandse akten schuldig erkende bedragen niet als schuld aftrekbaar voor successierecht

Bij onderhandse akten erkent moeder (erflaatster) in de jaren 1996 tot en met 1999 bedragen schuldig aan haar dochter (belanghebbende). In de onderhandse akten is telkens bepaald dat erflaatster tijde...

Lees verder

HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL7283

28-07-2010 - Art. AK Inv.w. Wet IB 2001 van toepassing omdat langstlevende geen erfgenaam was

Bij het overlijden van zijn vader in 1979 is belanghebbende enig erfgenaam. Aan zijn moeder is bij testament een keuzelegaat tegen inbreng van de waarde toegekend. De uitoefening van het keuzelegaat h...

Lees verder

HR 25 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL5593

05-07-2010 - Art. 1 lid 2 SW (oud) ook van toepassing op een ouderlijke boedelverdeling met een 'vaste' rente

In zijn testament van 11 mei 1983 heeft de erflater een ouderlijke boedelverdeling gemaakt en daarbij alles nagelaten aan zijn echtgenote onder de verplichting de schulden van de nalatenschap voor haa...

Lees verder

Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin