Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
08-02-2019 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden
08-02-2019 - Fiscaal ongemak bij het na scheiding betalen van hypotheekrente (NTFRB 2019/1)

Jurisprudentie

HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3139

24-04-2018 - Fictief erfrechtelijke verkrijging ingevolge art. 13a SW (vrijvallen pensioenvoorziening) valt niet onder de BOR

Belanghebbende en zijn broer houden ieder 50% van de aandelen in A BV. Bij het overlijden van de broer zijn diens kinderen erfgenamen en verkrijgen de aandelen in A BV van hun vader. Voor wat betreft ...

Lees verder

HR 14 april 2017, nr 16/02345, ECLI:NL:HR:2017:674

20-04-2017 - Latent verschuldigde inkomstenbelasting moet evenredig worden toegerekend aan het voorwaardelijk vrijgestelde en niet-vrijgestelde gedeelte van de schenking

Belanghebbende heeft in 2012 preferente aandelen krachtens schenking ontvangen van haar vader. Op de schenking is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit als bedoeld in art. 35b e.v. SW van toepassing. Voor R...

Lees verder

HR 23 september 2016, nr. 15/05738, ECLI:NL:HR:2016:2135

26-09-2016 - Leegwaarderatio onverbindend als uitkomst in betekenende mate afwijkt van werkelijke waarde op WOZ-waardepeildatum

Belanghebbende heeft in 2010 een aantal verhuurde panden van zijn moeder geërfd. De WOZ-waarde van de verhuurde onroerende zaken voor het kalenderjaar 2010 bedroeg in totaal € 9.814.500. De ...

Lees verder

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 maart 2016, nr. BRE - 15 _ 5498, ECLI:NL:RBZWB:2016:1675

30-06-2016 - Latent verschuldigde inkomstenbelasting moet evenredig worden toegerekend aan het voorwaardelijk vrijgestelde en niet-vrijgestelde gedeelte van de schenking

Belanghebbende heeft in 2012 preferente aandelen ter waarde van € 23.625.980 krachtens schenking ontvangen van haar vader. Op de schenking is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit als bedoeld in art. 3...

Lees verder

HR 15 april 2016, nr. 15/02829, ECLI:NL:HR:2016:633

26-04-2016 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing bij schenking van aandelen in vastgoedvennootschap

De ouders van belanghebbende houden de certificaten van alle aandelen in Holding BV. Het geplaatste kapitaal van Holding BV bestaat uit vijftig aandelen. Holding BV staat aan het hoofd van een vastgoe...

Lees verder

HR 8 april 2016, nr. 15/00281, ECLI:NL:HR:2016:583

25-04-2016 - Huursom van minder dan 6% van de WOZ-waarde leidt tot heffing op grond van art. 10 SW

In 2010 verkoopt en levert moeder haar woning onder voorbehoud van een huurrecht aan haar zoon en diens echtgenote. De onderhandse verkoopwaarde van de woning in verhuurde staat is door een beëdi...

Lees verder

HR 26 februari 2016, nrs. 15/01396 en 15/01414, ECLI:NL:HR:2016:319 en ECLI:NL:HR:2016:320

30-03-2016 - WOZ-waarde speelt geen rol bij gedeeltelijke kwijtschelding koopsom

In 2010 levert (schoon)vader een woning aan zijn dochter en haar echtgenoot (hierna: de verkrijgers). De koopsom bedraagt € 250.000. Over deze koopsom voldoen de verkrijgers 6% overdrachtsbelasti...

Lees verder

HR 29 januari 2016, nr. 15/02619, ECLI:NL:HR:2016:115

10-02-2016 - Maatschapsaandeel van in gemeenschap van goederen gehuwde vennoot moet worden gesteld op liquidatiewaarde

De vader en moeder van belanghebbende zijn in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Samen drijven zij een agrarisch bedrijf in de vorm van een maatschap. Door het overlijden van vader eindigt de m...

Lees verder

HR 11 december 2015, nr. 14/04115, ECLI:NL:HR:2015:3491

15-12-2015 - Art. 21 lid 5 SW geldt ook als de omvang van een legaat afhankelijk is van de waarde van een woning

In 2010 is de moeder van belanghebbende overleden. In haar testament heeft zij belanghebbende onterfd en haar overige kinderen tot erfgenamen benoemd. Belanghebbende heeft krachtens legaat wel een bed...

Lees verder

HR 19 juni 2015, nr. 14/04081, ECLI:NL:HR:2015:1673

29-06-2015 - Materieel terugwerkende kracht van art. 9 lid 2 SW is niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM

Door het overlijden van vader, in 2003, hebben de kinderen een niet opeisbare geldvordering op hun moeder gekregen, waarover een enkelvoudige rente is verschuldigd van 13% per jaar. In 2010 is moeder ...

Lees verder

HR 1 mei 2015, nr. 14/03358, ECLI:NL:HR:2015:1199

05-06-2015 - Door samenstel van rechtshandelingen behoort perceel niet tot de huwelijksgoederengemeenschap

Man en vrouw huwen in 1989 in gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk, op 16 april 1993, vinden de volgende rechtshandelingen plaats: man leent en ontvangt van zijn ouders ƒ 52.000 v...

Lees verder

HR 10 oktober 2014, nr. 13/04777, ECLI:NL:HR:2014:2921

13-10-2014 - Kwijtgescholden koopsom komt niet in mindering op de fictieve erfrechtelijke verkrijging van de woning

In 2010 is de moeder van belanghebbende overleden. Moeder heeft in 2002 aan belanghebbende een woning verkocht voor € 216.000. Van de koopsom is € 34.025 kwijtgescholden. Het restant van &eu...

Lees verder

HR 11 april 2014, nr. 13/04507, ECLI:NL:HR:2014:835

17-04-2014 - Ook een kind met een onderbedelingsvordering kan een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen

Op 10 april 2011 is de moeder van belanghebbende overleden. Tot haar nalatenschap behoort onder meer een woning. Als gevolg van de wettelijke verdeling heeft de vader van belanghebbende deze woning ve...

Lees verder

HR 28 maart 2014, nr. 13/02363, ECLI:NL:HR:2014:687

17-04-2014 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet discriminatoir als het verkregene ondernemingsvermogen wordt

Op 8 januari 2007 is erflater overleden. Belanghebbende is tot zijn enige erfgenaam benoemd. Een deel van het vermogen dat belanghebbende van erflater heeft verkregen, is door hem onmiddellijk aangewe...

Lees verder

HR 28 maart 2014, nr. 13/03785, ECLI:NL:HR:2014:729

07-04-2014 - Géén vermindering Nederlands successierecht in verband met Spaanse erfbelasting

Erflater is in 2004 overleden. Tot zijn nalatenschap behoorden twee in Spanje gelegen appartementen. Bij testament heeft erflater bepaald dat zijn echtgenote voor 1/1000ste deel is gerechtigd en zijn ...

Lees verder

HR 21 februari 2014, nr. 13/00455, ECLI:NL:HR:2014:339

24-02-2014 - Art. 21 lid 5 SW is niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM

Op 1 november 2010 is de moeder van belanghebbende overleden. Tot haar nalatenschap behoorde een woning die in het kader van de Wet WOZ voor het jaar 2010 naar de waardepeildatum 1 januari 2009 is gew...

Lees verder

HR 22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1206 (en 1209/1210/1211/1212)

22-11-2013 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is NIET in strijd met het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod

De Hoge Raad heeft geoordeeld in vijf zaken die zien op de vraag of toepassing van het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod betekent dat ook (bepaalde) particuliere ver...

Lees verder

HR 12 juli 2013, nr. 12/02319, ECLI:NL:HR:2013:31

16-07-2013 - Successiewaarde zeldzame Chinese pot dient schattenderwijs te worden vastgesteld

Erflater is in november 2003 overleden. Tot zijn nalatenschap behoorde een – naar later bleek – zeer zeldzame Chinese pot uit de periode van de Han-Yuan dynastie. In de aangifte successier...

Lees verder

HR 17 mei 2013, nr. 12/00480, ECLI:NL:HR:2013:BZ3643

11-06-2013 - Executeur en vereffenaar dienen quasi-legaten te verminderen

Erflater is in 2004 overleden. Bij testament heeft hij zijn partner tot enig erfgename en executeur benoemd, en heeft hij aan zijn kinderen een bedrag in contanten gelegateerd. De erfgename is ook beg...

Lees verder

HR 12 april 2013, nr. 12/01402, LJN BY8780

03-06-2013 - Evenredigheidsmethode van toepassing bij tweetrapsmaking

In 1999 is erflater, de vader van belanghebbenden, overleden. Erflater was ten tijde van zijn overlijden gehuwd met bezwaarde. Belanghebbenden hebben in 1999 ieder 1/8ste deel van het vermogen van erf...

Lees verder

HR 20 januari 2012, nr. 10/04493, LJN BU5651

23-01-2012 - Ik-opa-testament: echtgenote géén partij bij rechtshandeling

Erflater heeft bij testament zijn in algehele gemeenschap van goederen gehuwde zoon tot enig erfgenaam benoemd, onder de last om aan ieder van diens drie kinderen, de kleinkinderen van erflater, een b...

Lees verder

HR 9 december 2011, nr. 11/01265, LJN BU7268

12-12-2011 - Bij onderhandse akten schuldig erkende bedragen niet als schuld aftrekbaar voor successierecht

Bij onderhandse akten erkent moeder (erflaatster) in de jaren 1996 tot en met 1999 bedragen schuldig aan haar dochter (belanghebbende). In de onderhandse akten is telkens bepaald dat erflaatster tijde...

Lees verder

HR 9 juli 2010, nr. 09/00448, LJN BL7283

28-07-2010 - Art. AK Inv.w. Wet IB 2001 van toepassing omdat langstlevende geen erfgenaam was

Bij het overlijden van zijn vader in 1979 is belanghebbende enig erfgenaam. Aan zijn moeder is bij testament een keuzelegaat tegen inbreng van de waarde toegekend. De uitoefening van het keuzelegaat h...

Lees verder

HR 25 juni 2010, nr. 09/00603, LJN BL5593

05-07-2010 - Art. 1 lid 2 SW (oud) ook van toepassing op een ouderlijke boedelverdeling met een 'vaste' rente

In zijn testament van 11 mei 1983 heeft de erflater een ouderlijke boedelverdeling gemaakt en daarbij alles nagelaten aan zijn echtgenote onder de verplichting de schulden van de nalatenschap voor haa...

Lees verder

Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin