Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
09-05-2022 - Goederenrechtelijke of verbintenisrechtelijke werking van de voorwaardelijke uitsluitingsclausule (WPNR 2022/7354)
25-04-2022 - Besluit van 13 april 2022, nr. 2022-0000001301

Jurisprudentie

Hof Den Bosch 16 maart 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:863

08-04-2022 - Geen schenking nu overeenkomst tot verrekening nietig is

Belanghebbende en haar echtgenoot zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden met een wettelijk deelgenootschap waardoor de vermogensvermeerdering pas wordt verrekend bij het einde van het deelgenootschap. ...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 maart 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:2169

30-03-2022 - Uitleg testament hertrouwde erflater

Erflater heeft in zijn testament zijn broer tot enig erfgenaam benoemd. Daarna hertrouwt erflater en krijgt samen met haar kinderen. Uitleg van het testament: wie erft zijn broer of toch zijn echtgeno...

Lees verder

Hof Amsterdam 4 januari 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:96

28-01-2022 - Wijziging van breukdelen in huwelijksgemeenschap vlak voor overlijden was fraus legis

Man en vrouw waren gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Zij hadden 1,5 maand vóór het overlijden van de man in huwelijkse voorwaarden vastgelegd dat de man voor 10% en de vrouw v...

Lees verder

Hof Amsterdam 7 december 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:4282

28-01-2022 - Executeur was door beneficiaire aanvaarding onbevoegd om legaat af te geven

Tot een nalatenschap behoren certificaten van aandelen in een BV. De erflater heeft het vruchtgebruik van deze certificaten gelegateerd aan zijn echtgenote. Omdat zij tevens was benoemd tot executeur ...

Lees verder

HR 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1963

28-01-2022 - Vermogensmix box 3 in 2017 en 2018 in strijd met internationale verdragen

Belanghebbende en zijn vrouw behalen een rendement op hun vermogen van € 6.612 (2017) en € 3.528 (2018). De box 3-heffing over deze jaren bedraagt € 12.705 en € 11.969. Belanghebbe...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 2 november 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:10238

28-01-2022 - Boon/Van Loon bij gemeenschap van vruchten en inkomsten ook van toepassing

Man en vrouw huwen na het maken van huwelijkse voorwaarden in 1978. In de huwelijkse voorwaarden zijn de man en de vrouw overeengekomen dat tussen hen slechts een gemeenschap van vruchten en inkomsten...

Lees verder

Hof Amsterdam 21 december 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:4049

28-01-2022 - Ondanks andersluidende visie van notaris was artikel 1:88 BW wel van toepassing

Een gehuwde directeur-grootaandeelhouder van een BV heeft zich garant gesteld voor een lening die aan de BV is verstrekt. Anders dan de verklaringen van een adviseur en een notaris heeft het hof geoor...

Lees verder

Hof Amsterdam 25 november 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:4084

28-01-2022 - Geen wederzijdse zorgplichting in notariële samenlevingsovereenkomst, geen partner voor de SW

De moeder van belanghebbende heeft in 2018 een bedrag van € 100.800 aan belanghebbende geschonken. Belanghebbende was ten tijde van de schenking ouder dan veertig jaar en zijn partner jonger. In ...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 14 december 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11524

24-12-2021 - Bezwaar tegen verschuldigde erfbelasting kan niet op WOZ-waarde zien

Een vrouw was een van de zeven erfgenamen van haar overleden broer. Tot zijn nalatenschap behoorde een woning. Aanvankelijk was de WOZ-waarde gesteld op € 132.000. Dit was ook de belaste waarde v...

Lees verder

HR 17 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1922

22-12-2021 - Uitsluiting gemeenschap, niet uitgevoerd verrekenbeding

Behoort het goed dat de man voor het huwelijk heeft verkregen tot het niet te verrekenen vermogen, of is ter verkrijging daarvan een lening aangegaan en tijdens huwelijk afgelost met overgespaard verm...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 7 december 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:11212

22-12-2021 - Door uitgestelde kwijtschelding geen doorschuifregeling

Vader was in 2016 voornemens om ab-aandelen in een BV aan zijn zoon te schenken met een herroepingsclausule. De notaris stelde voor om de aandelen te verkopen en de koopprijs kwijt te schelden met een...

Lees verder

Hof Den Haag 20 oktober 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2071

02-12-2021 - Vermogen stichting vormt APV en is terecht in aanslag erfbelasting begrepen

Erflaatster, moeder van belanghebbende, is bij leven betrokken geweest bij de verwerving van vier panden door een stichting waarvan zij en belanghebbende bestuurders waren. Het doel van de stichting i...

Lees verder

Hof Den Haag 27 oktober 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2068

18-11-2021 - Algemene volmacht herleeft niet na bij beëindiging van meerderjarigenbewind

Een kantonrechter heeft een meerderjarigenbewind ingesteld over het vermogen van volmachtgeeftser. In hoger beroep is het hof van oordeel dat een meerderjarigenbewind niet nodig is omdat volmachtgeeft...

Lees verder

HR 29 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1600

09-11-2021 - Geen zuivere aanvaarding van de nalatenschap door gedragingen van de erfgenaam

In dit geval is art. 4:192 lid 1 (oud) BW van toepassing zoals het luidde van 1 januari 2003 tot 1 september 2016. Zuivere aanvaarding is, ook als deze wordt afgeleid uit gedragingen, een rechtshandel...

Lees verder

Hof Amsterdam 26 oktober 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:3313

08-11-2021 - Opeisbaarheidsclausules in testament waren materieel van toepassing

Zoon heeft krachtens testament een geldvordering verkregen die opeisbaar is als zijn stiefmoeder onder curatele is gesteld, ingeval haar vermogen onder bewind is gesteld of zij blijvend en metterwoon ...

Lees verder

HR 17 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1272

01-11-2021 - Vraag of rente over schulden van de nalatenschap buiten beschouwing dient te blijven bij vereffening van een nalatenschap

Begin dit jaar stelde een kantonrechter prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over hoe bij een vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap moet worden omgegaan met renteschulden die na ...

Lees verder

Hof Den Bosch 29 juli 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2397

01-11-2021 - Hof merkt een repeterende schenking aan als afzonderlijke schenkingen

Belanghebbende heeft vijf schenkingen ontvangen. De schenkingen zijn door middel van vijf afzonderlijke notariële akten van schenking, die op één dag gepasseerd zijn, tot stand geko...

Lees verder

Hof Den Bosch 22 juli 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2317

12-08-2021 - Opheffing van bewind over onverdeeld aandeel in geschonken certificaten

In 2008 hebben ouders certificaten van aandelen in een familievennootschap geschonken aan hun drie kinderen. Hierbij is ook een bewind ingesteld met de ouders als bewindvoerders. Op verzoek van twee ...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 augustus 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:7406

12-08-2021 - Hertrouwclausule gold ook voor geregistreerd partnerschap zonder voorwaarden

De man en zijn overleden partner hebben in 1996  bij notariële akte uitdrukkelijk bepaald dat de langstlevende van hen aan de erfgenamen van de ander in geval van hertrouwen in algehele geme...

Lees verder

Hof Den Bosch 8 juni 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1661

30-06-2021 - Uitleg van samenlevingscontract inzake vergoedingsrecht bij een verbouwing

In de notariële samenlevingsovereenkomst van partijen is onder meer het volgende bepaald: “Indien door partijen een door hen gezamenlijk te bewonen woning […] gezamenlijk wordt verkr...

Lees verder

HR 18 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:953

18-06-2021 - Verhuurde onroerende zaken die sterk verband houden met de bedrijfsuitoefening kwalificeren als ondernemingsvermogen voor de BOR

In navolging van de rechtbank is het hof van oordeel dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit als bedoeld in art. 35b e.v. SW  (BOR) alleen kan worden toegepast op het vermogen van de BV voor zover da...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 11 mei 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:4553

31-05-2021 - Verjaring rechtsvordering meerinbreng in gezamenlijke woning komt voor eigen risico

Twee samenwoners hebben in 2008 gezamenlijk een woning verkregen. Een deel van de koopprijs is door de man voldaan uit eigen vermogen. Er is geen samenlevingsovereenkomst. Thans heeft het hof geoordee...

Lees verder

HR 7 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:708

07-05-2021 - Aangaan huwelijk in beperkte gemeenschap van bankrekening geen schenking

Kort vóór hun huwelijk in 2008 hebben een man en een vrouw in hun huwelijkse voorwaarden bepaald dat elke gemeenschap van goederen is uitgesloten, met uitzondering van een specifieke ban...

Lees verder

Hof Amsterdam 9 maart 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:696

31-03-2021 - Testamentaire clausule was in strijd met gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen

Een erflater heeft in zijn testament onder meer het volgende bepaald: “Aan de executeur komt een beloning toe gelijk aan één procent (1%) van de waarde van mijn vermogen per de ste...

Lees verder

Hof Den Haag 20 januari 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:549

30-03-2021 - Bepaling over opeisbaarheid geldvorderingen bij onderbewindstelling was niet in strijd met gesloten stelsel

Het testament van erflater bevat een regeling voor het geval van onderbewindstelling van de echtgenote/langstlevende. Ten aanzien van de opeisbaarheid van de geldvorderingen van de kinderen op hun moe...

Lees verder

HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:263

23-02-2021 - Art. 10 SW bij overlijden langstlevende t.a.v. ingebrachte vordering in nalatenschap eerststervende

Vader en moeder waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Vader overlijdt in 1998. Moeder brengt vervolgens de helft van haar vermogen in de nalatenschap van vader in. De tussen moeder en vader over...

Lees verder

Hof Den Bosch 31 december 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:4059

22-02-2021 - Periodieke gift op twee levens niet aftrekbaar aangezien gezamenlijk sterfterisico minder dan 1%

Belanghebbende en zijn echtgenote hebben gedurende een periode van vijf jaren een periodieke uitkering geschonken aan een ANBI. De schenking is in een notariële akte vastgelegd, waarin ook is bep...

Lees verder

Hof Amsterdam 24 november 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:3366

24-12-2020 - Quasi-wettelijke verdeling maakt executeur niet overbodig

De erflater heeft een keuzetestament opgesteld waarin onder meer een quasi-wettelijke verdeling is opgenomen ten behoeve van de langstlevende echtgenote. De executeur, een derde, heeft de benoeming ni...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 november 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8994

14-11-2020 - Hof volgt deskundige die contante waarde van IB-latentie stelt op nominale waarde

Tot een nalatenschap behoren aanmerkelijkbelangaandelen. Deze aandelen zijn op grond van het testament met een quasi-wettelijke verdeling toegedeeld aan de langstlevende echtgenote van de erflater. Om...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 29 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7809

12-11-2020 - Moordenaar kon ook geen aanspraak maken op levensverzekeringsuitkering

Dit arrest betreft een casus waarbij een man op grond van artikel 4:3 BW onwaardig is om van zijn vrouw te erven omdat haar had vermoord. Het hof oordeelde dat het naar maatstaven van redelijkheid en ...

Lees verder

Hof Amsterdam 18 augustus 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2347

11-11-2020 - Huwelijkse voorwaarden golden voor huwelijk dat 11 jaar later werd voltrokken

Partijen hebben in 1999 huwelijkse voorwaarden opgesteld terwijl het huwelijk 11 jaar later is gesloten. Het hof overweegt dat vóór het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden beginnen ...

Lees verder

Hof Amsterdam 25 juni 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:173

10-11-2020 - Evenredige vermindering bij samenloop erf- en schenkbelasting in combinatie met de BOR

Met de zogenoemde 180-dagenregeling van art. 12 lid 1 SW heeft de wetgever beoogd te voorkomen dat erfbelasting wordt ontgaan door kort voor het overlijden schenkingen te doen. Ingevolge art. 7 lid 2 ...

Lees verder

Hof Den Haag 16 juni 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2297

09-11-2020 - Agrarische bedrijfsopvolger had recht op legitieme portie

Zoon is onterfd door zijn vader. Als reden wordt in het testament onder meer genoemd dat de zoon onder gunstige voorwaarden het landbouwbedrijf van vader heeft overgenomen zodat de zoon het bedrijf ko...

Lees verder

HR 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:990 (indirecte aandelen)

04-06-2020 - Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet: niet voldaan aan bezitseis t.a.v. recent verworven deelnemingen

Op 15 januari 2014 heeft belanghebbende van zijn ouders alle aandelen in Beheer BV door schenking verkregen. De schenkers hadden de aandelen Beheer BV ten tijde van de schenking meer dan vijf jaren in...

Lees verder

HR 29 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:867 en ECLI:NL:HR:2020:993 (zelfstandige onderneming)

04-06-2020 - Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet: wel voldaan aan bezitseis t.a.v. een recent aangekochte zelfstandige onderneming

Op 19 december 2014 hebben belanghebbenden van hun vader ieder 20% van de aandelen in Holding BV door schenking verkregen. De inspecteur heeft in het kader van de berekening van schenkbelasting geweig...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 mei 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3936

29-05-2020 - Onwaardige echtgenoot kan ook geen aanspraak maken op aandeel in huwelijksgemeenschap

Een man, onherroepelijk veroordeeld voor de moord op zijn vrouw, is krachtens art. 4:3 BW onwaardig om van haar te erven. Thans heeft het hof in navolging van de rechtbank geoordeeld dat het naar maat...

Lees verder

Hof 's-Hertogenbosch 14 mei 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1720

25-05-2020 - Uitsluitingsclausule ziet ook op opvolgende verdeling van de nalatenschap

Na hun echtscheiding twisten man en vrouw onder meer over de vraag of de lidmaatschapsrechten ten aanzien van onroerende zaken die behoorden tot de nalatenschap van de vader van de man, deel uitmaken ...

Lees verder

Hof 's-Hertogenbosch 14 mei 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1571

25-05-2020 - Door alternatieve regeling hoeft legitieme niet meer namens onderbewindgestelde te worden inroepen

Middels diverse tussenbeschikkingen is gezocht naar een alternatieve regeling om te voorkomen dat de bewindvoerder van een onderbewindgestelde (hierna: de zoon) een beroep op diens legitieme portie mo...

Lees verder

Hof Den Haag 12 mei 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:891

14-05-2020 - Hof bepaalt dat erfenis van kort na elkaar overleden echtpaar toekomt aan de erfgenamen van de man

Man en vrouw zijn tijdens hun huwelijksreis zeer kort na elkaar overleden door voedselvergiftiging. Zij hadden geen kinderen en ook geen testament. Omdat de vrouw als eerste is overleden, zou haar nal...

Lees verder

Hof Den Haag 21 april 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:913

13-05-2020 - Samenwoner had geen vergoedingsrecht voor investeringen in gezamenlijke woning

Na 28 jaar is de samenwoonrelatie tussen man en vrouw geëindigd. Naar aanleiding hiervan is tussen partijen in geschil of de man recht heeft op een vergoeding omdat hij uit eigen middelen heeft g...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 april 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3250

13-05-2020 - Schenkingsvrijstelling eigen woning kan ook gelden voor eerder gedane uitgaven

Art. 5 Uitv.reg. schenk- en erfbelasting stelt bij een schenking van geld voor een eigen woning onder meer als voorwaarde dat het geld is besteed aan de eigen woning. Rechtbank Gelderland heeft voor d...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 april 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:3247

13-05-2020 - Bedrijfsopvolgingsregeling SW geldt niet voor verhuuractiviteiten

Het hof is van oordeel dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van art. 35b SW niet geldt omdat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat de BV een materiële onderneming drijft. Dat de BV een...

Lees verder

HR 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:476

24-04-2020 - Hoge Raad past slechts evenredige vermindering toe bij samenloop erf- en schenkbelasting

Moeder schenkt op 31 maart 2015 € 5.000 aan belanghebbende en op 23 december 2015 € 80.000. Hierover moet belanghebbende in totaal € 7.972 aan schenkbelasting betalen. Moeder overlijdt ...

Lees verder

Hof 's-Hertogenbosch 31 maart 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:1117

18-04-2020 - Papieren schenking kende geen voorziening indien rente niet meer kon worden betaald

Bij notariële akten hebben de vrouw en haar toenmalige echtgenoot uit vrijgevigheid geldbedragen schuldig erkend aan hun zoon. Thans wenst de vrouw dat het rentepercentage van 6% dat volgens de s...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 maart 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:2328

15-04-2020 - Bezwaarde erfgenaam was bevoegd om te schenken aan slechts één van de verwachters

Een erflater heeft in 1996 zijn kinderen benoemd tot zijn erfgenamen onder de last van een fideicommis de residuo indien een kind overlijdt zonder afstammelingen. In dat geval komt het onvervreemde en...

Lees verder

Hof Den Haag 3 maart 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:410

09-04-2020 - Erfgenamen die bij notaris zuiver aanvaardden, moesten rekening houden met direct opeisbare schulden

Vader komt in 2017 als langstlevende echtgenoot te overlijden. Ingevolge zijn testament is een dochter onterfd en heeft erflater zijn andere dochter, een zoon, de kinderen van een vooroverleden zoon a...

Lees verder

HR 14 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:262

07-04-2020 - Geen bevoordelingsbedoeling bij verwerping nalatenschap

Een vrouw heeft de nalatenschap van haar overleden echtgenoot verworpen. Door aanwas hebben haar twee kinderen ieder de helft van haar erfdeel verkregen. Na het overlijden van de vrouw is tussen de ki...

Lees verder

HR 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:143

06-04-2020 - Aanvaarden nalatenschap door pastoor niet onrechtmatig

Een pastoor die door de erflaatster in haar testament was benoemd tot enig erfgenaam, heeft de nalatenschap aanvaard. Naar aanleiding hiervan is de familie van de erflaatster een gerechtelijke procedu...

Lees verder

HR 10 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:1

03-04-2020 - Teruggave van schenkbelasting na dwaling in fiscale gevolgen

Belanghebbende heeft bij notariële akte een schenking van € 100.000 ontvangen van een oudtante. De belastingdienst heeft, na aftrek van de vrijstelling voor derden, een aanslag schenkbelasti...

Lees verder

Hof 's-Hertogenbosch 21 januari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:173

03-04-2020 - Door latere verdeling van nalatenschap behoorde woning tot huwelijksgemeenschap. Geen bevoordelingsbedoeling bij verwerping nalatenschap

Het huwelijk van partijen is in 2016 ontbonden door echtscheiding. Zij twisten onder meer over de vraag of de vakantiewoning die de man van zijn ouders heeft verkregen, behoort tot de ontbonden huweli...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10987

01-04-2020 - Hof volgt onder omstandigheden latere vastlegging van mondeling overeengekomen uitsluitingsclausule

In navolging van de rechtbank oordeelt het hof in het kader van de afwikkeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap van partijen dat de man de girale schenkingen van zijn ouders onder een uit...

Lees verder

Hof Den Haag 19 december 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:3380

01-04-2020 - Geen conservatoir beslag tot zekerheid van verhaal niet-opeisbare onderbedelingsvordering uit hoofde van quasi-wettelijke verdeling

Een kind heeft uit hoofde van een quasi-wettelijke verdeling een niet-opeisbare geldvordering verkregen op diens vader. Het kind heeft de voorzieningenrechter verzocht verlof te verlenen voor het legg...

Lees verder

HR 22 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1838

25-11-2019 - Art. 10 lid 9 SW in plaats van art. 10 lid 1 SW van toepassing op ik-oma-clausule

De oma van belanghebbenden is in 1996 overleden. In haar testament was onder meer een ik-oma-clausule opgenomen ten laste van de dochter van oma, zijnde de tante van belanghebbenden. Tante van belangh...

Lees verder

HR 18 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1594

01-11-2019 - Erfgenaam heeft recht op eigen WOZ-beschikking ook al is (door executeur) bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking van erflater

Belanghebbende heeft in 2012 onroerende zaken geërfd. Zij heeft de gemeente verzocht een eigen WOZ-beschikking als bedoeld in art. 26 Wet WOZ af te geven, maar dit verzoek is afgewezen. Het hof h...

Lees verder

HR 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1519

14-10-2019 - Schenkbelasting verschuldigd over NSW-landgoed door overtreding bezitseis

Belanghebbende heeft bij akte van schenking van haar echtgenoot de onverdeelde helft van het recht van erfpacht dat ziet op een registergoed verkregen. Krachtens art. 7 NSW is toen geen schenkbelastin...

Lees verder

HR 24 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:788

23-07-2019 - Last verbonden aan schenking vormt tegenprestatie in de zin van art. 4.17c lid 2 Wet IB 2001

Vader schenkt in 2011 certificaten van aandelen aan zijn zoon, onder de last tot betaling van een geldbedrag aan zijn andere zoon, de broer van de begiftigde. De schenking vormt een fictieve vervreemd...

Lees verder

HR 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:707

14-05-2019 - Vergoedingsrechten tussen samenwoners?

Man en vrouw hebben ongehuwd samengewoond in een woning waarvan alleen de man eigenaar is. Zij hadden geen samenlevingscontract. Thans is voor de Hoge Raad in geschil of de vrouw een vergoedingsrecht ...

Lees verder

Hof Den Haag 26 april 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:992

03-05-2019 - Toepassing art. 10 SW omdat moeder na verkoop aan dochter zonder vergoeding in woning bleef wonen

Binnen 180 dagen voor het overlijden van haar moeder heeft belanghebbende de woning van moeder in eigendom verkregen. In het taxatierapport terzake van de verkoop staat vermeld: "Uitgaande van ee...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3552

02-05-2019 - Advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt moeten (deels) voor zijn eigen rekening blijven

Partijen zijn al enkele jaren verwikkeld in juridische procedures betreffende de nalatenschap van hun moeder. De erfgenamen en de executeur (mede-erfgenaam) twisten onder meer over het antwoord op de ...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3358

27-04-2019 - Erfstelling onder ontbindende voorwaarde (cautio Socini) niet in strijd met art. 4:4 lid 1 BW

Erflater is gehuwd geweest met zijn eerste echtgenote. Uit dit huwelijk zijn twee zonen geboren. De eerste echtgenote is overleden. In het kader van de afwikkeling van haar nalatenschap is een akte va...

Lees verder

HR 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:504

06-04-2019 - Wel of geen vergoedingsrecht als erfenis of gift onder uitsluitingsclausule wordt gebruikt voor consumptieve bestedingen

De vrouw heeft tijdens huwelijk drie schenkingen onder uitsluitingsclausule ontvangen, welke bedragen op de gezamenlijke bankrekening van de echtgenoten zijn gestort en ten tijde van de echtscheiding ...

Lees verder

Hof 's-Hertogenbosch 14 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:990

23-03-2019 - Hof merkt loon van niet-benoemde vereffenaar toch aan als vereffeningskosten

In 2012 is een nalatenschap opengevallen die beneficiair is aanvaard. Een kandidaat-notaris heeft als gemachtigde van de erfgename vereffeningswerkzaamheden uitgevoerd, derhalve niet als benoemde vere...

Lees verder

HR 15 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:235

22-03-2019 - Waardestijging aandelen door overlijden na ziekte valt onder fictieve verkrijging van art. 13a SW

Een kind houdt alle aandelen in een BV. Tot de BV behoorde een lijfrenteverplichting aan zijn moeder. Na het overlijden van moeder is een geschil ontstaan over de toepassing van art. 13a SW. Op grond ...

Lees verder

Hof Amsterdam 12 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:369

21-03-2019 - Geen salaire differé ex art. 4:36 BW als arbeid is verricht in BV van erflater

Volgens een kantonrechter heeft de dochter van erflater recht op een salaire differé, omdat zij zonder vergoeding heeft gewerkt voor een BV waarvan erflater (indirect) enig aandeelhouder was. T...

Lees verder

Hof Den Haag 22 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:172

19-03-2019 - Ook hof acht boetebeding in samenlevingsovereenkomst bij verbreking van relatie nietig

In een notariële samenlevingsovereenkomst is bepaald dat de man bij verbreking van de relatie aan de vrouw € 12.000 zal vergoeden voor elk jaar dat de samenwoning heeft geduurd. Zes jaar lat...

Lees verder

HR 30 november 2018, ECLI:HR:2018:2110 (en ECLI:HR:2018:2200)

16-03-2019 - Vrijstelling overdrachtsbelasting bij aandelenoverdracht onroerendgoed-bv met materiële onderneming

A BV en haar dochtermaatschappij beschikken over een vastgoedportefeuille en drijven beiden een onderneming. De aandelen van A BV waren in handen van de moeder van belanghebbende. Bij akte van schenki...

Lees verder

HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:643

15-03-2019 - Geen toepassing finaal verrekenbeding bij overlijden wegens lopende echtscheiding

Eiser (man) is op 4 mei 2006 op huwelijkse voorwaarden gehuwd met de vrouw. In de huwelijkse voorwaarden van de echtgenoten is een finaal verrekenbeding bij overlijden opgenomen: “indien het huw...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9101

15-03-2019 - Opeisbaarheid onderbedelingsvordering bij bejaardenoordclausule

Erflater heeft in zijn testament bepaald dat de vorderingen van de kinderen ten laste van zijn langstlevende echtgenote opeisbaar zijn indien zijn echtgenote haar intrek neemt in een verzorgingshuis, ...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 9 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:199

14-03-2019 - Fictief vruchtgebruik bij quasi-wettelijke verdeling

In 2009 is de echtgenoot van belanghebbende overleden. Erflater en belanghebbende waren op huwelijkse voorwaarden gehuwd, waarbij elke gemeenschap van goederen was uitgesloten en een finaal verrekenbe...

Lees verder

HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3139

24-04-2018 - Fictief erfrechtelijke verkrijging ingevolge art. 13a SW (vrijvallen pensioenvoorziening) valt niet onder de BOR

Belanghebbende en zijn broer houden ieder 50% van de aandelen in A BV. Bij het overlijden van de broer zijn diens kinderen erfgenamen en verkrijgen de aandelen in A BV van hun vader. Voor wat betreft ...

Lees verder

HR 14 april 2017, nr 16/02345, ECLI:NL:HR:2017:674

20-04-2017 - Latent verschuldigde inkomstenbelasting moet evenredig worden toegerekend aan het voorwaardelijk vrijgestelde en niet-vrijgestelde gedeelte van de schenking

Belanghebbende heeft in 2012 preferente aandelen krachtens schenking ontvangen van haar vader. Op de schenking is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit als bedoeld in art. 35b e.v. SW van toepassing. Voor R...

Lees verder

HR 23 september 2016, nr. 15/05738, ECLI:NL:HR:2016:2135

26-09-2016 - Leegwaarderatio onverbindend als uitkomst in betekenende mate afwijkt van werkelijke waarde op WOZ-waardepeildatum

Belanghebbende heeft in 2010 een aantal verhuurde panden van zijn moeder geërfd. De WOZ-waarde van de verhuurde onroerende zaken voor het kalenderjaar 2010 bedroeg in totaal € 9.814.500. De ...

Lees verder

HR 15 april 2016, nr. 15/02829, ECLI:NL:HR:2016:633

26-04-2016 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing bij schenking van aandelen in vastgoedvennootschap

De ouders van belanghebbende houden de certificaten van alle aandelen in Holding BV. Het geplaatste kapitaal van Holding BV bestaat uit vijftig aandelen. Holding BV staat aan het hoofd van een vastgoe...

Lees verder

HR 8 april 2016, nr. 15/00281, ECLI:NL:HR:2016:583

25-04-2016 - Huursom van minder dan 6% van de WOZ-waarde leidt tot heffing op grond van art. 10 SW

In 2010 verkoopt en levert moeder haar woning onder voorbehoud van een huurrecht aan haar zoon en diens echtgenote. De onderhandse verkoopwaarde van de woning in verhuurde staat is door een beëdi...

Lees verder

HR 26 februari 2016, nrs. 15/01396 en 15/01414, ECLI:NL:HR:2016:319 en ECLI:NL:HR:2016:320

30-03-2016 - WOZ-waarde speelt geen rol bij gedeeltelijke kwijtschelding koopsom

In 2010 levert (schoon)vader een woning aan zijn dochter en haar echtgenoot (hierna: de verkrijgers). De koopsom bedraagt € 250.000. Over deze koopsom voldoen de verkrijgers 6% overdrachtsbelasti...

Lees verder

HR 29 januari 2016, nr. 15/02619, ECLI:NL:HR:2016:115

10-02-2016 - Maatschapsaandeel van in gemeenschap van goederen gehuwde vennoot moet worden gesteld op liquidatiewaarde

De vader en moeder van belanghebbende zijn in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Samen drijven zij een agrarisch bedrijf in de vorm van een maatschap. Door het overlijden van vader eindigt de m...

Lees verder

HR 11 december 2015, nr. 14/04115, ECLI:NL:HR:2015:3491

15-12-2015 - Art. 21 lid 5 SW geldt ook als de omvang van een legaat afhankelijk is van de waarde van een woning

In 2010 is de moeder van belanghebbende overleden. In haar testament heeft zij belanghebbende onterfd en haar overige kinderen tot erfgenamen benoemd. Belanghebbende heeft krachtens legaat wel een bed...

Lees verder

HR 19 juni 2015, nr. 14/04081, ECLI:NL:HR:2015:1673

29-06-2015 - Materieel terugwerkende kracht van art. 9 lid 2 SW is niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM

Door het overlijden van vader, in 2003, hebben de kinderen een niet opeisbare geldvordering op hun moeder gekregen, waarover een enkelvoudige rente is verschuldigd van 13% per jaar. In 2010 is moeder ...

Lees verder

HR 1 mei 2015, nr. 14/03358, ECLI:NL:HR:2015:1199

05-06-2015 - Door samenstel van rechtshandelingen behoort perceel niet tot de huwelijksgoederengemeenschap

Man en vrouw huwen in 1989 in gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk, op 16 april 1993, vinden de volgende rechtshandelingen plaats: man leent en ontvangt van zijn ouders ƒ 52.000 v...

Lees verder

HR 10 oktober 2014, nr. 13/04777, ECLI:NL:HR:2014:2921

13-10-2014 - Kwijtgescholden koopsom komt niet in mindering op de fictieve erfrechtelijke verkrijging van de woning

In 2010 is de moeder van belanghebbende overleden. Moeder heeft in 2002 aan belanghebbende een woning verkocht voor € 216.000. Van de koopsom is € 34.025 kwijtgescholden. Het restant van &eu...

Lees verder

HR 28 maart 2014, nr. 13/02363, ECLI:NL:HR:2014:687

17-04-2014 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet discriminatoir als het verkregene ondernemingsvermogen wordt

Op 8 januari 2007 is erflater overleden. Belanghebbende is tot zijn enige erfgenaam benoemd. Een deel van het vermogen dat belanghebbende van erflater heeft verkregen, is door hem onmiddellijk aangewe...

Lees verder

HR 11 april 2014, nr. 13/04507, ECLI:NL:HR:2014:835

17-04-2014 - Ook een kind met een onderbedelingsvordering kan een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen

Op 10 april 2011 is de moeder van belanghebbende overleden. Tot haar nalatenschap behoort onder meer een woning. Als gevolg van de wettelijke verdeling heeft de vader van belanghebbende deze woning ve...

Lees verder

HR 28 maart 2014, nr. 13/03785, ECLI:NL:HR:2014:729

07-04-2014 - Géén vermindering Nederlands successierecht in verband met Spaanse erfbelasting

Erflater is in 2004 overleden. Tot zijn nalatenschap behoorden twee in Spanje gelegen appartementen. Bij testament heeft erflater bepaald dat zijn echtgenote voor 1/1000ste deel is gerechtigd en zijn ...

Lees verder

HR 21 februari 2014, nr. 13/00455, ECLI:NL:HR:2014:339

24-02-2014 - Art. 21 lid 5 SW is niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM

Op 1 november 2010 is de moeder van belanghebbende overleden. Tot haar nalatenschap behoorde een woning die in het kader van de Wet WOZ voor het jaar 2010 naar de waardepeildatum 1 januari 2009 is gew...

Lees verder

HR 22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1206 (en 1209/1210/1211/1212)

22-11-2013 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is NIET in strijd met het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod

De Hoge Raad heeft geoordeeld in vijf zaken die zien op de vraag of toepassing van het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod betekent dat ook (bepaalde) particuliere ver...

Lees verder

HR 12 juli 2013, nr. 12/02319, ECLI:NL:HR:2013:31

16-07-2013 - Successiewaarde zeldzame Chinese pot dient schattenderwijs te worden vastgesteld

Erflater is in november 2003 overleden. Tot zijn nalatenschap behoorde een – naar later bleek – zeer zeldzame Chinese pot uit de periode van de Han-Yuan dynastie. In de aangifte successier...

Lees verder

HR 17 mei 2013, nr. 12/00480, ECLI:NL:HR:2013:BZ3643

11-06-2013 - Executeur en vereffenaar dienen quasi-legaten te verminderen

Erflater is in 2004 overleden. Bij testament heeft hij zijn partner tot enig erfgename en executeur benoemd, en heeft hij aan zijn kinderen een bedrag in contanten gelegateerd. De erfgename is ook beg...

Lees verder

HR 12 april 2013, nr. 12/01402, LJN BY8780

03-06-2013 - Evenredigheidsmethode van toepassing bij tweetrapsmaking

In 1999 is erflater, de vader van belanghebbenden, overleden. Erflater was ten tijde van zijn overlijden gehuwd met bezwaarde. Belanghebbenden hebben in 1999 ieder 1/8ste deel van het vermogen van erf...

Lees verder

HR 20 januari 2012, nr. 10/04493, LJN BU5651

23-01-2012 - Ik-opa-testament: echtgenote géén partij bij rechtshandeling

Erflater heeft bij testament zijn in algehele gemeenschap van goederen gehuwde zoon tot enig erfgenaam benoemd, onder de last om aan ieder van diens drie kinderen, de kleinkinderen van erflater, een b...

Lees verder

HR 9 december 2011, nr. 11/01265, LJN BU7268

12-12-2011 - Bij onderhandse akten schuldig erkende bedragen niet als schuld aftrekbaar voor successierecht

Bij onderhandse akten erkent moeder (erflaatster) in de jaren 1996 tot en met 1999 bedragen schuldig aan haar dochter (belanghebbende). In de onderhandse akten is telkens bepaald dat erflaatster tijde...

Lees verder

HR 9 juli 2010, nr. 09/00448, LJN BL7283

28-07-2010 - Art. AK Inv.w. Wet IB 2001 van toepassing omdat langstlevende geen erfgenaam was

Bij het overlijden van zijn vader in 1979 is belanghebbende enig erfgenaam. Aan zijn moeder is bij testament een keuzelegaat tegen inbreng van de waarde toegekend. De uitoefening van het keuzelegaat h...

Lees verder

HR 25 juni 2010, nr. 09/00603, LJN BL5593

05-07-2010 - Art. 1 lid 2 SW (oud) ook van toepassing op een ouderlijke boedelverdeling met een 'vaste' rente

In zijn testament van 11 mei 1983 heeft de erflater een ouderlijke boedelverdeling gemaakt en daarbij alles nagelaten aan zijn echtgenote onder de verplichting de schulden van de nalatenschap voor haa...

Lees verder

Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin