Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
25-03-2020 - Gevolgen van het coronavirus voor onze opleidingen en workshops
24-03-2020 - Aangifte Erfbelasting 2020

Jurisprudentie

Hof Arnhem-Leeuwarden 10 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10724

23-12-2019 - Aangaan huwelijk in beperkte gemeenschap van bankrekening geen schenking

Kort vóór hun huwelijk in 2008 hebben een man en een vrouw in hun huwelijkse voorwaarden bepaald dat elke gemeenschap van goederen is uitgesloten, met uitzondering van een specifieke ban...

Lees verder

HR 22 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1838

25-11-2019 - Art. 10 lid 9 SW in plaats van art. 10 lid 1 SW van toepassing op ik-oma-clausule

De oma van belanghebbenden is in 1996 overleden. In haar testament was onder meer een ik-oma-clausule opgenomen ten laste van de dochter van oma, zijnde de tante van belanghebbenden. Tante van belangh...

Lees verder

HR 18 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1594

01-11-2019 - Erfgenaam heeft recht op eigen WOZ-beschikking ook al is (door executeur) bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking van erflater

Belanghebbende heeft in 2012 onroerende zaken geërfd. Zij heeft de gemeente verzocht een eigen WOZ-beschikking als bedoeld in art. 26 Wet WOZ af te geven, maar dit verzoek is afgewezen. Het hof h...

Lees verder

HR 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1519

14-10-2019 - Schenkbelasting verschuldigd over NSW-landgoed door overtreding bezitseis

Belanghebbende heeft bij akte van schenking van haar echtgenoot de onverdeelde helft van het recht van erfpacht dat ziet op een registergoed verkregen. Krachtens art. 7 NSW is toen geen schenkbelastin...

Lees verder

Conclusie A-G IJzerman 21 augustus 2019 (indirecte aandelen)

08-10-2019 - Bedrijfsopvolgingsregeling SW: niet voldaan aan bezitseis t.a.v. recent verworven deelnemingen

Op 15 januari 2014 heeft belanghebbende van zijn ouders alle aandelen in Beheer BV door schenking verkregen. De schenkers hadden de aandelen Beheer BV ten tijde van de schenking meer dan vijf jaren in...

Lees verder

Conclusie A-G IJzerman 21 augustus 2019 (zelfstandige onderneming)

08-10-2019 - Bedrijfsopvolgingsregeling SW: niet voldaan aan bezitseis t.a.v. een recent aangekochte zelfstandige onderneming

Op 19 december 2014 hebben belanghebbenden van hun vader ieder 20% van de aandelen in Holding BV door schenking verkregen. De inspecteur heeft in het kader van de berekening van schenkbelasting geweig...

Lees verder

Hof Den Haag 9 juli 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1949

24-07-2019 - Art. 10 SW bij overlijden langstlevende t.a.v. ingebrachte vordering in nalatenschap eerststervende

Vader en moeder waren gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Vader overlijdt in 1998. Moeder brengt vervolgens de helft van haar vermogen in de nalatenschap van vader in. De tussen moeder en vader over...

Lees verder

HR 24 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:788

23-07-2019 - Last verbonden aan schenking vormt tegenprestatie in de zin van art. 4.17c lid 2 Wet IB 2001

Vader schenkt in 2011 certificaten van aandelen aan zijn zoon, onder de last tot betaling van een geldbedrag aan zijn andere zoon, de broer van de begiftigde. De schenking vormt een fictieve vervreemd...

Lees verder

HR 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:707

14-05-2019 - Vergoedingsrechten tussen samenwoners?

Man en vrouw hebben ongehuwd samengewoond in een woning waarvan alleen de man eigenaar is. Zij hadden geen samenlevingscontract. Thans is voor de Hoge Raad in geschil of de vrouw een vergoedingsrecht ...

Lees verder

Hof Den Haag 26 april 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:992

03-05-2019 - Toepassing art. 10 SW omdat moeder na verkoop aan dochter zonder vergoeding in woning bleef wonen

Binnen 180 dagen voor het overlijden van haar moeder heeft belanghebbende de woning van moeder in eigendom verkregen. In het taxatierapport terzake van de verkoop staat vermeld: "Uitgaande van ee...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 23 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3552

02-05-2019 - Advocaatkosten die de executeur heeft gemaakt moeten (deels) voor zijn eigen rekening blijven

Partijen zijn al enkele jaren verwikkeld in juridische procedures betreffende de nalatenschap van hun moeder. De erfgenamen en de executeur (mede-erfgenaam) twisten onder meer over het antwoord op de ...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3358

27-04-2019 - Erfstelling onder ontbindende voorwaarde (cautio Socini) niet in strijd met art. 4:4 lid 1 BW

Erflater is gehuwd geweest met zijn eerste echtgenote. Uit dit huwelijk zijn twee zonen geboren. De eerste echtgenote is overleden. In het kader van de afwikkeling van haar nalatenschap is een akte va...

Lees verder

HR 5 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:504

06-04-2019 - Wel of geen vergoedingsrecht als erfenis of gift onder uitsluitingsclausule wordt gebruikt voor consumptieve bestedingen

De vrouw heeft tijdens huwelijk drie schenkingen onder uitsluitingsclausule ontvangen, welke bedragen op de gezamenlijke bankrekening van de echtgenoten zijn gestort en ten tijde van de echtscheiding ...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:414

22-03-2019 - Volgens het hof was dwaling in fiscale gevolgen van schenking niet verschoonbaar

Belanghebbende heeft bij notariële akte een schenking van € 100.000 ontvangen van een oudtante. De belastingdienst heeft, na aftrek van de vrijstelling voor derden, een aanslag schenkbelasti...

Lees verder

Hof Amsterdam 12 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:369

21-03-2019 - Geen salaire differé ex art. 4:36 BW als arbeid is verricht in BV van erflater

Volgens een kantonrechter heeft de dochter van erflater recht op een salaire differé, omdat zij zonder vergoeding heeft gewerkt voor een BV waarvan erflater (indirect) enig aandeelhouder was. T...

Lees verder

Hof 's-Hertogenbosch 14 maart 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:990

19-03-2019 - Hof merkt loon van niet-benoemde vereffenaar toch aan als vereffeningskosten

In 2012 is een nalatenschap opengevallen die beneficiair is aanvaard. Een kandidaat-notaris heeft als gemachtigde van de erfgename vereffeningswerkzaamheden uitgevoerd, derhalve niet als benoemde vere...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 3 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:2

19-03-2019 - Schenking omdat tussentijdse verrekening niet volgt uit huwelijkse voorwaarden

Belanghebbende en haar echtgenoot zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden met een wettelijk deelgenootschap waardoor de vermogensvermeerdering pas wordt verrekend bij het einde van het deelgenootschap. ...

Lees verder

Hof Den Haag 22 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:172

18-03-2019 - Ook hof acht boetebeding in samenlevingsovereenkomst bij verbreking van relatie nietig

In een notariële samenlevingsovereenkomst is bepaald dat de man bij verbreking van de relatie aan de vrouw € 12.000 zal vergoeden voor elk jaar dat de samenwoning heeft geduurd. Zes jaar lat...

Lees verder

HR 15 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:235

18-03-2019 - Waardestijging aandelen door overlijden na ziekte valt onder fictieve verkrijging van art. 13a SW

Een kind houdt alle aandelen in een BV. Tot de BV behoorde een lijfrenteverplichting aan zijn moeder. Na het overlijden van moeder is een geschil ontstaan over de toepassing van art. 13a SW. Op grond ...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 15 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:253

18-03-2019 - Waardering toekomstige belastingschulden naar contante waarde

Tot een nalatenschap behoren aanmerkelijkbelangaandelen. Deze aandelen zijn op grond van het testament met een quasi-wettelijke verdeling toegedeeld aan de langstlevende echtgenote van de erflater. Om...

Lees verder

HR 30 november 2018, ECLI:HR:2018:2110 (en ECLI:HR:2018:2200)

15-03-2019 - Vrijstelling overdrachtsbelasting bij aandelenoverdracht onroerendgoed-bv met materiële onderneming

A BV en haar dochtermaatschappij beschikken over een vastgoedportefeuille en drijven beiden een onderneming. De aandelen van A BV waren in handen van de moeder van belanghebbende. Bij akte van schenki...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 9 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:199

15-03-2019 - Fictief vruchtgebruik bij quasi-wettelijke verdeling

In 2009 is de echtgenoot van belanghebbende overleden. Erflater en belanghebbende waren op huwelijkse voorwaarden gehuwd, waarbij elke gemeenschap van goederen was uitgesloten en een finaal verrekenbe...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 16 oktober 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9101

15-03-2019 - Opeisbaarheid onderbedelingsvordering bij bejaardenoordclausule

Erflater heeft in zijn testament bepaald dat de vorderingen van de kinderen ten laste van zijn langstlevende echtgenote opeisbaar zijn indien zijn echtgenote haar intrek neemt in een verzorgingshuis, ...

Lees verder

HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:643

15-03-2019 - Geen toepassing finaal verrekenbeding bij overlijden wegens lopende echtscheiding

Eiser (man) is op 4 mei 2006 op huwelijkse voorwaarden gehuwd met de vrouw. In de huwelijkse voorwaarden van de echtgenoten is een finaal verrekenbeding bij overlijden opgenomen: “indien het huw...

Lees verder

Hof Arnhem-Leeuwarden 8 januari 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:21

15-03-2019 - Inspecteur verleent ten onrechte slechts evenredige vermindering bij samenloop erf- en schenkbelasting

Moeder schenkt op 31 maart 2015 € 5.000 aan belanghebbende en op 23 december 2015 € 80.000. Hierover moet belanghebbende in totaal € 7.972 aan schenkbelasting betalen. Moeder overlijdt ...

Lees verder

HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3139

24-04-2018 - Fictief erfrechtelijke verkrijging ingevolge art. 13a SW (vrijvallen pensioenvoorziening) valt niet onder de BOR

Belanghebbende en zijn broer houden ieder 50% van de aandelen in A BV. Bij het overlijden van de broer zijn diens kinderen erfgenamen en verkrijgen de aandelen in A BV van hun vader. Voor wat betreft ...

Lees verder

HR 14 april 2017, nr 16/02345, ECLI:NL:HR:2017:674

20-04-2017 - Latent verschuldigde inkomstenbelasting moet evenredig worden toegerekend aan het voorwaardelijk vrijgestelde en niet-vrijgestelde gedeelte van de schenking

Belanghebbende heeft in 2012 preferente aandelen krachtens schenking ontvangen van haar vader. Op de schenking is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit als bedoeld in art. 35b e.v. SW van toepassing. Voor R...

Lees verder

HR 23 september 2016, nr. 15/05738, ECLI:NL:HR:2016:2135

26-09-2016 - Leegwaarderatio onverbindend als uitkomst in betekenende mate afwijkt van werkelijke waarde op WOZ-waardepeildatum

Belanghebbende heeft in 2010 een aantal verhuurde panden van zijn moeder geërfd. De WOZ-waarde van de verhuurde onroerende zaken voor het kalenderjaar 2010 bedroeg in totaal € 9.814.500. De ...

Lees verder

HR 15 april 2016, nr. 15/02829, ECLI:NL:HR:2016:633

26-04-2016 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing bij schenking van aandelen in vastgoedvennootschap

De ouders van belanghebbende houden de certificaten van alle aandelen in Holding BV. Het geplaatste kapitaal van Holding BV bestaat uit vijftig aandelen. Holding BV staat aan het hoofd van een vastgoe...

Lees verder

HR 8 april 2016, nr. 15/00281, ECLI:NL:HR:2016:583

25-04-2016 - Huursom van minder dan 6% van de WOZ-waarde leidt tot heffing op grond van art. 10 SW

In 2010 verkoopt en levert moeder haar woning onder voorbehoud van een huurrecht aan haar zoon en diens echtgenote. De onderhandse verkoopwaarde van de woning in verhuurde staat is door een beëdi...

Lees verder

HR 26 februari 2016, nrs. 15/01396 en 15/01414, ECLI:NL:HR:2016:319 en ECLI:NL:HR:2016:320

30-03-2016 - WOZ-waarde speelt geen rol bij gedeeltelijke kwijtschelding koopsom

In 2010 levert (schoon)vader een woning aan zijn dochter en haar echtgenoot (hierna: de verkrijgers). De koopsom bedraagt € 250.000. Over deze koopsom voldoen de verkrijgers 6% overdrachtsbelasti...

Lees verder

HR 29 januari 2016, nr. 15/02619, ECLI:NL:HR:2016:115

10-02-2016 - Maatschapsaandeel van in gemeenschap van goederen gehuwde vennoot moet worden gesteld op liquidatiewaarde

De vader en moeder van belanghebbende zijn in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Samen drijven zij een agrarisch bedrijf in de vorm van een maatschap. Door het overlijden van vader eindigt de m...

Lees verder

HR 11 december 2015, nr. 14/04115, ECLI:NL:HR:2015:3491

15-12-2015 - Art. 21 lid 5 SW geldt ook als de omvang van een legaat afhankelijk is van de waarde van een woning

In 2010 is de moeder van belanghebbende overleden. In haar testament heeft zij belanghebbende onterfd en haar overige kinderen tot erfgenamen benoemd. Belanghebbende heeft krachtens legaat wel een bed...

Lees verder

HR 19 juni 2015, nr. 14/04081, ECLI:NL:HR:2015:1673

29-06-2015 - Materieel terugwerkende kracht van art. 9 lid 2 SW is niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM

Door het overlijden van vader, in 2003, hebben de kinderen een niet opeisbare geldvordering op hun moeder gekregen, waarover een enkelvoudige rente is verschuldigd van 13% per jaar. In 2010 is moeder ...

Lees verder

HR 1 mei 2015, nr. 14/03358, ECLI:NL:HR:2015:1199

05-06-2015 - Door samenstel van rechtshandelingen behoort perceel niet tot de huwelijksgoederengemeenschap

Man en vrouw huwen in 1989 in gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk, op 16 april 1993, vinden de volgende rechtshandelingen plaats: man leent en ontvangt van zijn ouders ƒ 52.000 v...

Lees verder

HR 10 oktober 2014, nr. 13/04777, ECLI:NL:HR:2014:2921

13-10-2014 - Kwijtgescholden koopsom komt niet in mindering op de fictieve erfrechtelijke verkrijging van de woning

In 2010 is de moeder van belanghebbende overleden. Moeder heeft in 2002 aan belanghebbende een woning verkocht voor € 216.000. Van de koopsom is € 34.025 kwijtgescholden. Het restant van &eu...

Lees verder

HR 28 maart 2014, nr. 13/02363, ECLI:NL:HR:2014:687

17-04-2014 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet discriminatoir als het verkregene ondernemingsvermogen wordt

Op 8 januari 2007 is erflater overleden. Belanghebbende is tot zijn enige erfgenaam benoemd. Een deel van het vermogen dat belanghebbende van erflater heeft verkregen, is door hem onmiddellijk aangewe...

Lees verder

HR 11 april 2014, nr. 13/04507, ECLI:NL:HR:2014:835

17-04-2014 - Ook een kind met een onderbedelingsvordering kan een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen

Op 10 april 2011 is de moeder van belanghebbende overleden. Tot haar nalatenschap behoort onder meer een woning. Als gevolg van de wettelijke verdeling heeft de vader van belanghebbende deze woning ve...

Lees verder

HR 28 maart 2014, nr. 13/03785, ECLI:NL:HR:2014:729

07-04-2014 - Géén vermindering Nederlands successierecht in verband met Spaanse erfbelasting

Erflater is in 2004 overleden. Tot zijn nalatenschap behoorden twee in Spanje gelegen appartementen. Bij testament heeft erflater bepaald dat zijn echtgenote voor 1/1000ste deel is gerechtigd en zijn ...

Lees verder

HR 21 februari 2014, nr. 13/00455, ECLI:NL:HR:2014:339

24-02-2014 - Art. 21 lid 5 SW is niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM

Op 1 november 2010 is de moeder van belanghebbende overleden. Tot haar nalatenschap behoorde een woning die in het kader van de Wet WOZ voor het jaar 2010 naar de waardepeildatum 1 januari 2009 is gew...

Lees verder

HR 22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1206 (en 1209/1210/1211/1212)

22-11-2013 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet is NIET in strijd met het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod

De Hoge Raad heeft geoordeeld in vijf zaken die zien op de vraag of toepassing van het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod betekent dat ook (bepaalde) particuliere ver...

Lees verder

HR 12 juli 2013, nr. 12/02319, ECLI:NL:HR:2013:31

16-07-2013 - Successiewaarde zeldzame Chinese pot dient schattenderwijs te worden vastgesteld

Erflater is in november 2003 overleden. Tot zijn nalatenschap behoorde een – naar later bleek – zeer zeldzame Chinese pot uit de periode van de Han-Yuan dynastie. In de aangifte successier...

Lees verder

HR 17 mei 2013, nr. 12/00480, ECLI:NL:HR:2013:BZ3643

11-06-2013 - Executeur en vereffenaar dienen quasi-legaten te verminderen

Erflater is in 2004 overleden. Bij testament heeft hij zijn partner tot enig erfgename en executeur benoemd, en heeft hij aan zijn kinderen een bedrag in contanten gelegateerd. De erfgename is ook beg...

Lees verder

HR 12 april 2013, nr. 12/01402, LJN BY8780

03-06-2013 - Evenredigheidsmethode van toepassing bij tweetrapsmaking

In 1999 is erflater, de vader van belanghebbenden, overleden. Erflater was ten tijde van zijn overlijden gehuwd met bezwaarde. Belanghebbenden hebben in 1999 ieder 1/8ste deel van het vermogen van erf...

Lees verder

HR 20 januari 2012, nr. 10/04493, LJN BU5651

23-01-2012 - Ik-opa-testament: echtgenote géén partij bij rechtshandeling

Erflater heeft bij testament zijn in algehele gemeenschap van goederen gehuwde zoon tot enig erfgenaam benoemd, onder de last om aan ieder van diens drie kinderen, de kleinkinderen van erflater, een b...

Lees verder

HR 9 december 2011, nr. 11/01265, LJN BU7268

12-12-2011 - Bij onderhandse akten schuldig erkende bedragen niet als schuld aftrekbaar voor successierecht

Bij onderhandse akten erkent moeder (erflaatster) in de jaren 1996 tot en met 1999 bedragen schuldig aan haar dochter (belanghebbende). In de onderhandse akten is telkens bepaald dat erflaatster tijde...

Lees verder

HR 9 juli 2010, nr. 09/00448, LJN BL7283

28-07-2010 - Art. AK Inv.w. Wet IB 2001 van toepassing omdat langstlevende geen erfgenaam was

Bij het overlijden van zijn vader in 1979 is belanghebbende enig erfgenaam. Aan zijn moeder is bij testament een keuzelegaat tegen inbreng van de waarde toegekend. De uitoefening van het keuzelegaat h...

Lees verder

HR 25 juni 2010, nr. 09/00603, LJN BL5593

05-07-2010 - Art. 1 lid 2 SW (oud) ook van toepassing op een ouderlijke boedelverdeling met een 'vaste' rente

In zijn testament van 11 mei 1983 heeft de erflater een ouderlijke boedelverdeling gemaakt en daarbij alles nagelaten aan zijn echtgenote onder de verplichting de schulden van de nalatenschap voor haa...

Lees verder

Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin