Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Amsterdam 11 april 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:872

LinkedIn
21-07-2023 | Categorie: Jurisprudentie

Schenking door levensexecuteur nietig als deze indruist tegen kenbare wil van levenstestateur

Een levenstestateur heeft een levenstestament opgesteld waarin hij een algehele volmacht heeft verstrekt aan een kleinkind. Hierin is onder meer bepaald dat er geen schenkingen mogen worden verricht, behoudens aan de toekomstige erfgenamen. Het kleinkind heeft namens de levenstestateur aan zijn moeder, die volgens het laatste testament erfgename is tezamen met de andere dochter van de levenstestateur. Hierbij wordt bijna € 800.000 geschonken. Aan de dochter is eenzelfde schenking gedaan, maar zij heeft van de schenking afgezien toe zij hoorde dat deze tegen de wil van de levenstestateur was gedaan. De levenstestateur is een procedure gestart om de schenking terug te draaien. Volgens hem gaat de schenking in tegen de algehele volmacht en is de schenking niet in zijn belang zoals de volmacht voorschrijft. Verder stelt hij dat de schenking ingaat tegen de uitdrukkelijk door hem kenbaar gemaakte wil.
Het is volgens het hof allereerst de vraag of uit de volmacht blijkt dat deze geacht mocht worden ten behoeve van de schenkingen aan moeder en haar zus te zijn verleend. Dit zou ondubbelzinnig uit de volmacht moeten blijken en die zou op dat punt duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar mogen zijn. Weliswaar staat in de volmacht dat de gevolmachtigde schenkingen mocht doen aan beiden, maar de schenkingen komen erop neer dat nagenoeg het gehele vermogen van X aan de dochters is weggeschonken. De schenkingen wijken daarnaast volkomen af van de schenkingen die de levenstestateur gewoon was aan zijn dochters te doen voor hun levensonderhoud. Verder valt op dat de schenkingen zijn gedaan nadat een fors geschil tussen partijen is ontstaan. De levenstestateur wordt toegelaten tot bewijslevering van zijn stelling dat de schenking tegen zijn (aan het kleinkind en diens moeder expliciet kenbaar gemaakte) wil en achter zijn rug om tot stand is gebracht. Mocht dat worden bewezen, dan is de schenkingsovereenkomst reeds om die reden nietig.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin