Estate Planning Expert
 
026-370 86 99 | info@estateplanningexpert.nl | Zoeken
Zoeken sluiten

ACTUEEL
16-01-2018 - Nogmaals: van jubelen tot jammeren (FBN 2017/50)
12-01-2018 - De fiscale facetten van de invoering van de wet tot beperking van de gemeenschap van goederen (FBN 2017/38)

Estate Planning Specialist


>>>> De opleiding Estate Planning Specialist gaat definitief door! <<<<

Estate planning is een uitbreiding van financiële planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generaties. Voor wie een echte definitie (van mr. Cees Baard) wil: "Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen."

De basis van estate planning ligt in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Die drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd. Daar komt dan nog het fiscale recht bij: de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. In de opleiding Estate Planning Specialist komen deze onderdelen van estate planning aan de orde in de vorm van colleges, presentaties en casuïstiek. Aan het eind van deze opleiding bent u in staat vragen op het gebied van estate planning te analyseren en hierover te adviseren.

De opleiding Estate Planning Specialist is geschikt voor iedereen, die meer van de civiele en fiscale aspecten van het huwelijksvermogens- en erfrecht wil weten en deze kennis wil toepassen in adviessituaties. U leert niet alleen de ins en outs van de materie aan de hand van voorafgaande aan de bijeenkomsten te bestuderen lesmateriaal en het uitwerken van een huiswerkopgave, maar ook hoe u deze kennis moet toepassen in concrete situaties door de kennis toe te passen in casuïstiek en software. De deelnemers aan de opleiding komen uit verschillende disciplines, zoals het notariaat, de belastingadvieswereld, de advocatuur en het bankwezen. Door deze mix van deelnemers ontstaan interessante discussies, waarbij de verschillende invalshoeken tot verhelderende inzichten kunnen leiden.

Deze opleiding geeft (kandidaat-)notarissen het recht zich als aspirant-lid aan te melden bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), mits men ook aan de overige voorwaarden van het (aspirant-)lidmaatschap voldoet. Door vervolgens het EPN-examen af te leggen kan het aspirant-lidmaatschap worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap met stemrecht. Andere adviseurs dan (kandidaat-)notarissen kunnen een verzoek tot lidmaatschap indienen bij het bestuur van het Genootschap van Estate Planners (GEP). Ook bij het GEP gelden aanvullende eisen voor het lidmaatschap.

De opleiding Estate Planning Specialist bestaat uit zeven losse dagen van 09:30 - 17:00 uur:

Dag 1: Relatievermogensrecht
Docent: Prof. mr. Fons Stollenwerck
Em. hoogleraar estate planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Datum: dinsdag 16 januari 2018
Onderwerpen:
 • aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen
 • beleggingsleer versus nominaliteitsleer
 • vermogensoverheveling en relatievormen
 • uitsluitingsclausule
 • plannen met verrekenbedingen
 • fiscale aspecten van (finale) verrekenbedingen
 • divorce estate planning
 • wijziging huwelijksgoederenregime staande huwelijk (beperkte gemeenschap, wettelijke gemeenschap, finaal verrekenbeding)
 • terbeschikkingstellingsregeling
Dag 2: Internationale aspecten van estate planning
Docenten: Mr. Jan-Ger Knot
Universitair docent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en IPR-adviseur bij PlasBossinade Notarissen in Groningen
Datum: donderdag 8 februari 2018
Onderwerpen:
 • introductie internationaal privaatrecht (IPR)
 • internationaal huwelijksvermogensrecht
  - Chelouche/Van Leer
  - rechtskeuze
  - materiële en formele geldigheid huwelijkse voorwaarden
  - automatische wijziging
  - derdenwerking
  - hoofdlijnen huwelijksvermogensrechtverordening
 • internationaal erfrecht
  - hoofdlijnen erfrechtverordening
  - rechtskeuze
  - materiële en formele geldigheid van uiterste wilsbeschikkingen
  - overgangsrecht
  - de Europese verklaring van erfrecht
 • internationale erfbelasting
  - grondslagen heffingsbevoegdheid
  - Successiewet
  - voorkoming dubbele belasting
Dag 3: Schenkingsrecht en schenkbelasting
Docenten: Mr. Peter Blokland
Notaris en estate planner bij Daamen de Kort van Tuijl notarissen, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Mr. Cees Baard
Algemeen directeur van Estate Planning Expert
Datum: donderdag 8 maart 2018
Onderwerpen:
 • herroepelijke schenking
 • schenking onder opschortende voorwaarde
 • postume schenking
 • schenking ter zake des doods
 • schuldigerkenning uit vrijgevigheid
 • schenking en bewind
 • gecertificeerd schenken
 • schenking en WOZ-waarde
 • uitsluitingsclausule
 • insluitingsclausule
 • renteloze lening
 • direct opeisbare lening
 • tweetrapsbepaling
 • art. 10 SW
 • Wet Langdurige Zorg
 • levenstestament
 • samenloop schenk- en overdrachtsbelasting
Dag 4: Erfrecht en erfbelasting (I)
Docent: Mr. Peter Blokland
Notaris en estate planner bij Daamen de Kort van Tuijl notarissen, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Mr. Cees Baard
Algemeen directeur van Estate Planning Expert
Datum: donderdag 5 april 2018
Onderwerpen:
 • wettelijke verdeling
 • renteovereenkomsten
 • handmatige ventielbepaling
 • waardering onderbedelingsvorderingen
 • OBV-plus
 • quasi-wettelijke verdeling
 • vruchtgebruiktestament
 • tweetrapstestament
 • combinatietestament
 • ik-opa testament
 • legaten aan kleinkinderen
 • legaten aan de partner
 • legitieme portie
 • ongedaanmaking
 • executele en bewind
 • vereffening
 • afstand van rechten
Dag 5: Levensverzekeringen en pensioenen
Docent: Mr. dr. Gerard Staats
Werkzaam bij het Bureau Vaktechniek van BDO Belastingadviseurs, als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg en bestuurslid van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen
Datum: donderdag 17 mei 2018
Onderwerpen:
 • vormen van levensverzekering;
 • kapitaal- en lijfrenteverzekeringen;
 • bancaire lijfrente;
 • verpanding en betalingsopdracht;
 • imputatieregeling;
 • premiesplitsing 
 • pensioenverzekering;
 • einde pensioen in eigen beheer en oplossingsmogelijkheden;
 • gouden handdruk/ontslagvergoedingen;
 • stamrechten (ook via een besloten vennootschap)
Dag 6: DGA en IB-ondernemer
Docenten: Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk
Belastingadviseur bij Scientia Fiscalis en tevens verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit te Rotterdam​
Mr. Cees Baard
Algemeen directeur van Estate Planning Expert
Datum: donderdag 14 juni 2018
Onderwerpen:
 • staking eenmanszaak door overlijden
 • vennootschap onder firma
 • aanmerkelijkbelangregeling
 • fictieve vervreemding bij overlijden
 • doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001
 • belastinglatentie
 • uitstel van betaling; faciliteiten Invorderingswet
 • bedrijfsopvolgingsregeling
 • ondernemerstestament
 • certificering
 • blokkeringsregeling
Dag 7: Boedelafwikkeling en erfbelasting (II)
Docenten: Mr. Peter Blokland
Notaris en estate planner bij Daamen de Kort van Tuijl notarissen, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Mr. Cees Baard
Algemeen directeur van Estate Planning Expert
Datum: donderdag 5 juli 2018
Onderwerpen:
 • defiscalisering
 • bovenmatige rente 
 • turboverdeling
 • verwerping
 • boedelverdeling
 • aangifte erfbelasting
 • diverse cauïstiek 

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 42
EPN: 42
RB: 42
NOB: 42
NOvA: 42 (zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 42 (zie Reglement Opleidingen)

Als bewijs ontvangt u van ons een certificaat waarop het aantal uren is vermeld.

Prijs
De prijs voor deelname aan de opleiding Estate Planning Specialist bedraagt € 3.888,00 excl. btw per persoon. De laatste uitgaven van het Compendium Estate Planning en van de Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning 2017 zijn eveneens bij de prijs inbegrepen. 

*Afhankelijk van het privilegeniveau van het kantoor waar u werkt, bieden wij u een korting die kan oplopen tot 25%.

Informatie
Voor meer informatie over de opleiding Estate Planning Specialist kunt u contact opnemen met mr. Cees Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: baard@estateplanningexpert.nl

 


Aanmelden


Naar boven

Gebruikersvriendelijke Testamentmodellen
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Nieuwe opzet opleiding Leergang Scheiden
Alle vermogensrechtelijke en fiscale aspecten van de echtscheiding komen aan bod

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans al voor u beschikbaar

Twitter Linkedin