Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
13-11-2020 - Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2021
13-11-2020 - Conclusie A-G IJzerman 26 oktober 2020, ECLI:NL:PHR:2020:989

Estate Planning Specialist 2021


Let op: de opleiding Estate Planning Specialist bestaat vanaf  2020 uit een standaard (6-daags) en een uitgebreid (8-daags) traject. Het uitgebreide traject bestaat uit de 6-daagse standaardopleiding aangevuld met twee dagen Bedrijfsopvolgingsregelingen. Deze laatste tweedaagse opleiding kunt u ook los volgen, maar als u zich aanmeldt voor het gecombineerde traject ontvangt u een combinatiekorting van 10%.* 

Estate planning is een uitbreiding van financiële planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generaties. Voor wie een echte definitie (van mr. Cees Baard) wil: "Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen."

De basis van estate planning ligt in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Die drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd. Daar komt dan nog het fiscale recht bij: de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. In de opleiding Estate Planning Specialist komen deze onderdelen van estate planning aan de orde in de vorm van colleges, presentaties en casuïstiek. Aan het eind van deze opleiding bent u in staat vragen op het gebied van estate planning te analyseren en hierover te adviseren.

De opleiding Estate Planning Specialist is geschikt voor iedereen, die alles van de civiele en fiscale aspecten van het huwelijksvermogens-, het schenkings- en het erfrecht wil weten en deze kennis wil toepassen in adviessituaties. U leert niet alleen de ins en outs van de materie aan de hand van voorafgaande aan de bijeenkomsten te bestuderen lesmateriaal en het uitwerken van een huiswerkopgave, maar ook hoe u deze kennis moet toepassen in concrete situaties door de kennis toe te passen in casuïstiek en software. De deelnemers aan de opleiding komen uit verschillende disciplines, zoals het notariaat, de belastingadvieswereld, de advocatuur en het bankwezen. Door deze mix van deelnemers ontstaan interessante discussies, waarbij de verschillende invalshoeken tot verhelderende inzichten kunnen leiden.

Deze opleiding geeft (kandidaat-)notarissen het recht zich als aspirant-lid aan te melden bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), mits men ook aan de overige voorwaarden van het (aspirant-)lidmaatschap voldoet. Door vervolgens het EPN-examen af te leggen kan het aspirant-lidmaatschap worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap met stemrecht. Andere adviseurs dan (kandidaat-)notarissen kunnen een verzoek tot lidmaatschap indienen bij het bestuur van het Genootschap van Estate Planners (GEP). Ook bij het GEP gelden aanvullende eisen voor het lidmaatschap.

De opleiding Estate Planning Specialist bestaat uit acht losse dagen van 13:30 - 20:30 uur:

Dag 1: Relatievermogensrecht
Docent: Prof. mr. Fons Stollenwerck
Em. hoogleraar estate planning aan de Vrije Universiteit Amsterdam, ex-raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag, lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN en hoofdredacteur van de Modellencommissie EPX
Datum: Dinsdag 2 maart 2021
Onderwerpen:
 • wettelijke gemeenschap van goederen
 • vergoedingsrechten
 • beleggingsleer versus nominaliteitsleer
 • uitsluitingsclausule
 • insluitingsclausule
 • plannen met verrekenbedingen
 • fiscale aspecten van (finale) verrekenbedingen
 • divorce estate planning
 • wijziging huwelijksgoederenregime staande huwelijk (beperkte gemeenschap, wettelijke gemeenschap, finaal verrekenbeding)
 • kosten van de huishouding
 • terbeschikkingstellingsregeling
Dag 2: Schenkingsrecht
Docent: Mr. Peter Blokland
Notaris en estate planner bij Daamen de Kort van Tuijl notarissen, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Datum: Dinsdag 23 maart 2021
Onderwerpen:
 • schenking en gift 
 • herroepelijke schenking
 • schenking onder opschortende voorwaarde
 • postume schenking
 • schenking ter zake des doods
 • schuldigerkenning uit vrijgevigheid
 • schenking en bewind
 • gecertificeerd schenken
 • fideï-commissaire ofwel tweetrapsschenking
 • inbreng en overgangsrecht
 • schenking en WOZ-waarde
 • vervroegd aflossen (overbedelings)schulden
 • schenken of lenen
 • samenloop schenk- en overdrachtsbelasting
Dag 3: Erfrecht
Docent: Mr. Leonie Stokkel
Toegevoegd notaris bij Olenz Notarissen te Veenendaal
Datum: Dinsdag 20 april 2021
Onderwerpen:
 • versterferfrecht
 • wettelijke verdeling
 • legitieme portie
 • waardering onderbedelingsvorderingen
 • OBV-plus
 • quasi-wettelijke verdeling
 • facultatieve wettelijke verdeling
 • vruchtgebruiktestamenten
 • horizontale tweetrapstestamenten
 • combinatietestament
 • ongedaanmaking
 • executele en bewind
 • vereffening
Dag 4: Successiewet
Docent: Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Senior manager estate planning bij BDO Accountants & Belastingadviseurs te Tilburg
Datum: Dinsdag 18 mei 2021
Onderwerpen:
 • belastbaar feit schenk- en erfbelasting
 • woonplaatsbegrip
 • partnerregeling
 • waarde verkrijgingen
 • tarieven
 • vrijstellingen
 • eigenwoningvrijstelling schenkbelasting
 • renteovereenkomsten
 • fictiebepalingen algemeen
 • art. 10 SW
 • art. 13 SW
 • ik-opaclausule en legaten aan kleinkinderen
Dag 5: Nabestaandenvoorzieningen
Docenten: Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Senior manager estate planning bij BDO Accountants & Belastingadviseurs te Tilburg
Mr. drs. Jessica Cantineau
Senior productontwikkelaar bij Estate Planning Expert
Datum: Dinsdag 15 juni 2021
Onderwerpen:
 • levensverzekeringen;
 • uitkeringen bij overlijden (verzekerde lijfrente, bancaire lijfrente, oudedagsverplichting, levensverzekeringen);
 • verpanding en betalingsopdracht;
 • leer van het zelfstandig recht;
 • uitkering onderdeel nalatenschap of een fictieve verkrijging
 • besluit van 14 december 2010, DGB2010/873M
 • pensioen- en lijfrente-imputatie;
 • verschillen verzekerde lijfrente en bancaire lijfrente;
 • vererving van de bancaire lijfrente;
 • waardering van de bancaire lijfrente aanspraak in de nalatenschap;
 • vererving van de ODV-aanspraak;
 • waardering van de ODV-aanspraak in de nalatenschap.
Dag 6: Internationale aspecten van estate planning / aangifte erfbelasting
Docenten: Mr. Jan-Ger Knot
Universitair docent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en IPR-adviseur bij PlasBossinade Notarissen in Groningen
Mr. drs. Jessica Cantineau
Senior productontwikkelaar bij Estate Planning Expert
Datum: Donderdag 16 september 2021
Onderwerpen:
 • introductie internationaal privaatrecht (IPR)
 • internationaal huwelijksvermogensrecht
  - Chelouche / Van Leer
  - rechtskeuze
  - materiële en formele geldigheid huwelijkse voorwaarden
  - automatische wijziging
  - derdenwerking
  - hoofdlijnen huwelijksvermogensrechtverordening
 • internationaal erfrecht
  - hoofdlijnen erfrechtverordening
  - rechtskeuze
  - materiële en formele geldigheid van uiterste wilsbeschikkingen
  - overgangsrecht
  - de Europese verklaring van erfrecht
 • internationale erfbelasting
  - grondslagen heffingsbevoegdheid
  - Successiewet
  - voorkoming dubbele belasting
 • de aangifte erfbelasting in de praktijk, zoals renteovereenkomsten, legaten aan de partner, ventieltechniek, handmatige ventielbepaling, legitieme portie, inbreng en het verwerken van ficties
Dag 7: Bedrijfsopvolging eenmanszaken en personenvennootschappen
Docent: Kirsten Kievit LL.M.
Fiscaal en notarieel jurist bij Lex Cura, tevens docent bij het RB College
Datum: Dinsdag 5 oktober 2021
Onderwerpen:
 • staking eenmanszaak bij leven en bij overlijden in de inkomstenbelasting
 • inbreng, toetreden en terugtreden bij personenvennootschappen in de inkomstenbelasting
 • doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 en uitstel van betalingsfaciliteiten voor de IB-claim
 • inbreng, toetreden en terugtreden bij personenvennootschappen in de overdrachtsbelasting (inclusief faciliteiten)
 • bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet voor IB-ondernemingen 
  • wettelijke regeling
  • uitvoeringsbesluit schenk- en erfbelasting
  • bor-besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/1346M
  • bor-besluit 17 januari 2013, nr. BLKB 2012/1221M 
Dag 8: Bedrijfsopvolging aanmerkelijkbelanghouders 
Docenten: Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk
Belastingadviseur bij Scientia Fiscalis en tevens verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut aan de Erasmus Universiteit Rotterdam​
Kirsten Kievit LL.M.
Fiscaal en notarieel jurist bij Lex Cura, tevens docent bij het RB College
Datum: Dinsdag 2 november 2021
Onderwerpen:
 • aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB 2001 
  • definitie
  • soort aandelen
  • meesleepregeling
  • meetrekregeling
  • fictief aanmerkelijk belang
  • reguliere en vervreemdingsvoordelen in de Wet IB 2001
  • fictieve vervreemding bij overlijden in de Wet IB 2001
 • doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 en uitstel van betalingsfaciliteiten voor de AB-claim
 • schenking van een werkmaatschappij onder de Wet IB 2001 
  • splitsing van de holdingvennootschap
 • ab-besluit van 9 maart 2018, nr. 2018-27139
 • bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet voor aanmerkelijkbelanghouders 
  • wettelijke regeling
  • uitvoeringsbesluit schenk- en erfbelasting
  • bor-besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/1346M
  • bor-besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB 2012/1221M 

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid)
EPN: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid)
RB: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid)
NOB: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid)
NOvA: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid) (zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid) (zie Reglement Opleidingen)

Als bewijs ontvangt u van ons een certificaat waarop het aantal uren is vermeld.

Prijs
De prijs voor deelname aan de (normale) 6-daagse opleiding Estate Planning Specialist bedraagt € 3.600,00 excl. btw per persoon. De laatste uitgaven van het Compendium Estate Planning en van de Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning zijn bij de prijs inbegrepen.
De prijs voor deelname aan het (uitgebreide) 8-daagse traject Estate Planning Specialist PLUS Bedrijfsopvolgingsregelingen bedraagt € 3.600,00 + € 1.200,00 = € 4.800,00 minus 10% korting = € 4.320,00 excl. btw
En of u zich nou aanmeldt voor het standaard dan wel voor het uitgebreide traject, in beide gevallen krijgt u ongeveer vijf tot zes maanden na afloop van dag 6 (Internationale aspecten van estate planning / aangifte erfbelasting) een gratis terugkomdag, waarin de actualiteiten van het relatievermogens-, het schenkings- en het erfrecht worden behandeld. 

Als u zich aanmeldt voor één van beide trajecten bieden wij u, afhankelijk van het privilegeniveau van het kantoor waar u werkt, een korting die kan oplopen tot 25%. Deze privilegekorting cumuleert echter niet met de hiervoor vermelde 10% combinatiekorting. Als uw kantoor bijvoorbeeld Classic member is, dan betaalt u voor het uitgebreide traject geen € 4.320,00 excl. btw, maar € 4.800,00 minus 15% = € 4.080,00 excl. btw. 

Informatie
Voor meer informatie over de opleiding Estate Planning Specialist kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl
 

Aanmelden 6-daags traject Aanmelden 8-daags traject

Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Tweedaagse basiscursus estate planning
Praktische basiscursus met ervaren docenten, eigen syllabi en veel casuïstiek

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin