Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2021 - Besluit op Wob-verzoek over handboeken voor de erf- en schenkbelasting
18-11-2021 - Brief van 17 november 2021, nr. 2021Z17653

Estate Planning Specialist


De opleiding Estate Planning Specialist bestaat sinds 2020 uit een standaard (6-daags) en een uitgebreid (8-daags) traject. Het uitgebreide traject bestaat uit de 6-daagse standaardopleiding aangevuld met twee dagen Bedrijfsopvolgingsregelingen. Deze laatste tweedaagse opleiding kunt u ook los volgen, maar als u zich aanmeldt voor het gecombineerde traject ontvangt u een combinatiekorting van 10%.**
Inmiddels wordt de opleiding voor de 30e keer georganiseerd.

Estate planning is een uitbreiding van financiële planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generaties. Voor wie een echte definitie (van mr. Cees Baard) wil: "Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen."

De basis van estate planning ligt in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Die drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd. Daar komt dan nog het fiscale recht bij: de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. In de opleiding Estate Planning Specialist komen deze onderdelen van estate planning aan de orde in de vorm van colleges, presentaties en casuïstiek. Aan het eind van deze opleiding bent u in staat vragen op het gebied van estate planning te analyseren en hierover te adviseren.

De opleiding Estate Planning Specialist is geschikt voor iedereen, die alles van de civiele en fiscale aspecten van het huwelijksvermogens-, het schenkings- en het erfrecht wil weten en deze kennis wil aanwenden in adviessituaties. U leert niet alleen de ins en outs van de materie aan de hand van voorafgaande aan de bijeenkomsten te bestuderen lesmateriaal en het uitwerken van een huiswerkopgave, maar ook hoe u deze kennis moet gebruiken in concrete situaties door de kennis toe te passen in casuïstiek. De deelnemers aan de opleiding komen uit verschillende disciplines, zoals het notariaat, de belastingadvieswereld, de advocatuur en het bankwezen. Door deze mix van deelnemers ontstaan interessante discussies, waarbij de verschillende invalshoeken tot verhelderende inzichten kunnen leiden.
Klik hier voor een overzicht van de docenten en het programma in pdf.

Deze opleiding geeft (kandidaat-)notarissen het recht zich als aspirant-lid aan te melden bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), mits men ook aan de overige voorwaarden van het (aspirant-)lidmaatschap voldoet. Door vervolgens het EPN-examen af te leggen kan het aspirant-lidmaatschap worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap met stemrecht. Andere adviseurs dan (kandidaat-)notarissen kunnen een verzoek tot lidmaatschap indienen bij het bestuur van het Genootschap van Estate Planners (GEP). Ook bij het GEP gelden aanvullende eisen voor het lidmaatschap.

De opleiding Estate Planning Specialist bestaat uit acht losse dagen. De opleidingsdag is van 13:30 uur tot 20:30 met een diner. 

Dag 1: Relatievermogensrecht
Docent: Mr. Eelco Anink
Advocaat-partner bij De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators in Bussum, universitair docent Relatievermogensrecht aan de Universiteit van Amsterdam, redactiesecretaris Juridische Berichten voor het Notariaat bij Sdu
Datum: Dinsdag 8 maart 2022
Onderwerpen:
 • wettelijke gemeenschap van goederen
 • vergoedingsrechten
 • beleggingsleer versus nominaliteitsleer
 • uitsluitingsclausule
 • insluitingsclausule
 • plannen met verrekenbedingen
 • fiscale aspecten van (finale) verrekenbedingen
 • divorce estate planning
 • wijziging huwelijksgoederenregime staande huwelijk (beperkte gemeenschap, wettelijke gemeenschap, finaal verrekenbeding)
 • kosten van de huishouding
Dag 2: Schenkingsrecht
Docent: Mr. Peter Blokland
Notaris en estate planner bij Daamen de Kort van Tuijl notarissen in Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Datum: Dinsdag 22 maart 2022
Onderwerpen:
 • schenking en gift 
 • herroepelijke schenking
 • schenking onder opschortende voorwaarde
 • postume schenking
 • schenking ter zake des doods
 • schuldigerkenning uit vrijgevigheid
 • schenking en bewind
 • gecertificeerd schenken
 • fideï-commissaire ofwel tweetrapsschenking
 • inbreng en overgangsrecht
 • schenking en WOZ-waarde
 • vervroegd aflossen (overbedelings)schulden
 • schenken of lenen
 • samenloop schenk- en overdrachtsbelasting
Dag 3: Erfrecht
Docent: Mr. Leonie Stokkel
Toegevoegd notaris bij Olenz Notarissen in Veenendaal
Datum: Dinsdag 5 april 2022
Onderwerpen:
 • versterferfrecht
 • wettelijke verdeling
 • legitieme portie
 • waardering onderbedelingsvorderingen
 • OBV-plus
 • quasi-wettelijke verdeling
 • facultatieve wettelijke verdeling
 • vruchtgebruiktestamenten
 • horizontale tweetrapstestamenten
 • combinatietestament
 • ongedaanmaking
 • executele en bewind
 • vereffening
Dag 4: Successiewet
Docent: Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Senior manager estate planning bij BDO Accountants & Belastingadviseurs in Tilburg
Datum: Dinsdag 19 april 2022
Onderwerpen:
 • belastbaar feit schenk- en erfbelasting
 • woonplaatsbegrip
 • partnerregeling
 • waarde verkrijgingen
 • tarieven
 • vrijstellingen
 • eigenwoningvrijstelling schenkbelasting
 • renteovereenkomsten
 • fictiebepalingen algemeen
 • art. 10 SW
 • ik-opaclausule en legaten aan kleinkinderen
Dag 5: Internationale aspecten van estate planning / aangifte erfbelasting
Docenten: Mr. dr. Jan-Ger Knot
Raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en universitair docent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
Mr. drs. Jessica Cantineau
Directeur productontwikkeling van Estate Planning Expert
Datum: Dinsdag 17 mei 2022
Onderwerpen:
 • introductie internationaal privaatrecht (IPR)
 • internationaal huwelijksvermogensrecht
  • Chelouche / Van Leer
  • rechtskeuze
  • materiële en formele geldigheid huwelijkse voorwaarden
  • automatische wijziging
  • derdenwerking
  • hoofdlijnen huwelijksvermogensrechtverordening
 • internationaal erfrecht
  • hoofdlijnen erfrechtverordening
  • rechtskeuze
  • materiële en formele geldigheid van uiterste wilsbeschikkingen
  • overgangsrecht
  • de Europese verklaring van erfrecht
 • internationale erfbelasting
  • grondslagen heffingsbevoegdheid
  • voorkoming dubbele belasting
 • de aangifte erfbelasting in de praktijk, zoals renteovereenkomsten, legaten aan de partner, ventieltechniek, handmatige ventielbepaling, legitieme portie, inbreng en het verwerken van ficties
Dag 6: Nabestaandenvoorzieningen
Docenten: Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Senior manager estate planning bij BDO Accountants & Belastingadviseurs in Tilburg
Mr. drs. Jessica Cantineau
Directeur productontwikkeling van Estate Planning Expert
Datum: Dinsdag 31 mei 2022
Onderwerpen:
 • uitkeringen bij overlijden (verzekerde lijfrente, bancaire lijfrente, oudedagsverplichting, levensverzekeringen)
 • verpanding en betalingsopdracht
 • leer van het zelfstandig recht
 • uitkering onderdeel nalatenschap of een fictieve verkrijging
 • besluit van 14 december 2010, DGB2010/873M
 • pensioen- en lijfrente-imputatie
 • verschillen verzekerde lijfrente en bancaire lijfrente
 • vererving van de bancaire lijfrente
 • waardering van de bancaire lijfrente aanspraak in de nalatenschap
 • vererving van de ODV-aanspraak
 • waardering van de ODV-aanspraak in de nalatenschap
Dag 7: Bedrijfsopvolging eenmanszaken en personenvennootschappen
Docent: Kirsten Kievit LL.M.
Fiscaal en notarieel jurist bij Lex Cura, tevens docent bij het RB College
Datum: Dinsdag 14 juni 2022
Onderwerpen:
 • staking eenmanszaak bij leven en bij overlijden in de inkomstenbelasting
 • inbreng, toetreden en terugtreden bij personenvennootschappen in de inkomstenbelasting
 • doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 en uitstel van betalingsfaciliteiten voor de IB-claim
 • inbreng, toetreden en terugtreden bij personenvennootschappen in de overdrachtsbelasting (inclusief faciliteiten)
 • bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet voor IB-ondernemingen 
  • wettelijke regeling
  • uitvoeringsbesluit schenk- en erfbelasting
  • bor-besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/1346M
  • bor-besluit 17 januari 2013, nr. BLKB 2012/1221M 
Dag 8: Bedrijfsopvolging aanmerkelijkbelanghouders 
Docenten: Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk
Belastingadviseur bij YT Fiscaal en tevens verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam​
Kirsten Kievit LL.M.
Fiscaal en notarieel jurist bij Lex Cura, tevens docent bij het RB College
Datum: Dinsdag 28 juni 2022
Onderwerpen:
 • aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB 2001 
  • definitie
  • soort aandelen
  • meesleepregeling
  • meetrekregeling
  • fictief aanmerkelijk belang
  • reguliere en vervreemdingsvoordelen in de Wet IB 2001
  • fictieve vervreemding bij overlijden in de Wet IB 2001
 • doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 en uitstel van betalingsfaciliteiten voor de AB-claim
 • schenking van een werkmaatschappij onder de Wet IB 2001 
  • splitsing van de holdingvennootschap
 • ab-besluit van 9 maart 2018, nr. 2018-27139
 • bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet voor aanmerkelijkbelanghouders 
  • wettelijke regeling
  • uitvoeringsbesluit schenk- en erfbelasting
  • bor-besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/1346M
  • bor-besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB 2012/1221M 

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid)
RB: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid)
NOB: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid)
NOvA: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid) (zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid) (zie Reglement Opleidingen)

Als bewijs ontvangt u van ons een certificaat waarop het aantal uren is vermeld.

Prijs
De prijs voor deelname aan de (standaard) 6-daagse opleiding Estate Planning Specialist bedraagt € 3.600,00 excl. btw per persoon. De laatste uitgaven van het Compendium Estate Planning en van de Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning zijn bij de prijs inbegrepen.
De prijs voor deelname aan het (uitgebreide) 8-daagse traject Estate Planning Specialist PLUS Bedrijfsopvolgingsregelingen bedraagt € 3.600,00 + € 1.200,00 = € 4.800,00 minus 10% korting** = € 4.320,00 excl. btw
En of u zich nu aanmeldt voor het standaard dan wel voor het uitgebreide traject, in beide gevallen krijgt u ongeveer vijf tot zes maanden na afloop van dag 6 (Internationale aspecten van estate planning / aangifte erfbelasting) een gratis terugkomdag, waarin de actualiteiten van het relatievermogens-, het schenkings- en het erfrecht worden behandeld. 

Als u zich aanmeldt voor één van beide trajecten bieden wij u, afhankelijk van het privilegeniveau van het kantoor waar u werkt, een korting die kan oplopen tot 25%. **Deze privilegekorting cumuleert echter niet met de hiervoor vermelde 10% combinatiekorting. Als uw kantoor bijvoorbeeld Classic Member is, dan betaalt u voor het uitgebreide traject geen € 4.320,00 excl. btw, maar € 4.800,00 minus 15% = € 4.080,00 excl. btw. 

Informatie
Voor meer informatie over de opleiding Estate Planning Specialist kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl
 

Aanmelden 6-daags traject Aanmelden 8-daags traject

Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Voor de eerste editie van deze leergang hanteren we een extra aantrekkelijke prijs!

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin