Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
08-09-2023 - Update Modellen Testamenten
30-08-2023 - Hof Amsterdam 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1924

Estate Planning Specialist


De opleiding Estate Planning Specialist bestaat sinds 2020 uit een standaard (zesdaags) en een uitgebreid (achtdaags) traject. Het uitgebreide traject bestaat uit de zesdaagse standaardopleiding aangevuld met twee dagen Bedrijfsopvolgingsregelingen. Deze laatste tweedaagse opleiding kunt u ook los volgen, maar als u zich aanmeldt voor het gecombineerde traject ontvangt u een combinatiekorting van 10%.**

Op 23 mei 2023 is het 31e traject van start gegaan. Wilt u op de hoogte worden gebracht wanneer het 32e traject gepland staat? Laat dan hier uw gegevens achter en wij informeren u verder.

Estate planning is een uitbreiding van financiële planning en bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen aan de volgende generaties. Voor wie een echte definitie (van mr. Cees Baard) wil: "Estate planning is het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van een aspirant-erflater en diens toekomstige erfgenamen."

De basis van estate planning ligt in het civiele recht, in het bijzonder in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het schenkingsrecht. Die drie rechtsgebieden bepalen wat in een individueel geval de omvang en de samenstelling van een nalatenschap is. Ze beïnvloeden elkaar ook onderling en dat maakt de zaak al gauw behoorlijk gecompliceerd. Daar komt dan nog het fiscale recht bij: de inkomstenbelasting, de schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. In de opleiding Estate Planning Specialist komen deze onderdelen van estate planning aan de orde in de vorm van colleges, presentaties en casuïstiek. Aan het eind van deze opleiding bent u in staat vragen op het gebied van estate planning te analyseren en hierover te adviseren.

De opleiding Estate Planning Specialist is geschikt voor iedereen, die alles van de civiele en fiscale aspecten van het huwelijksvermogens-, het schenkings- en het erfrecht wil weten en deze kennis wil aanwenden in adviessituaties. U leert niet alleen de ins en outs van de materie aan de hand van voorafgaande aan de bijeenkomsten te bestuderen lesmateriaal en het uitwerken van een huiswerkopgave, maar ook hoe u deze kennis moet gebruiken in concrete situaties door de kennis toe te passen in casuïstiek. De deelnemers aan de opleiding komen uit verschillende disciplines, zoals het notariaat, de belastingadvieswereld, de advocatuur en het bankwezen. Door deze mix van deelnemers ontstaan interessante discussies, waarbij de verschillende invalshoeken tot verhelderende inzichten kunnen leiden.
Klik hier voor een overzicht van de docenten en het programma in pdf.

Deze opleiding geeft (kandidaat-)notarissen het recht zich als aspirant-lid aan te melden bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN), mits men ook aan de overige voorwaarden van het (aspirant-)lidmaatschap voldoet. Door vervolgens het EPN-examen af te leggen kan het aspirant-lidmaatschap worden omgezet in een volwaardig lidmaatschap met stemrecht. Tijdens het volgen van de opleiding kunt u zich aanmelden voor een gratis proeflidmaatschap bij de EPN zolang de opleiding loopt. Indien u na het afronden van de opleiding u wilt aanmelden voor een (aspirant)-lidmaatschap hoeft u het dan lopende verenigingsjaar geen contributie te betalen.
Andere adviseurs dan (kandidaat-)notarissen kunnen een verzoek tot lidmaatschap indienen bij het bestuur van het Genootschap van Estate Planners (GEP). Ook bij het GEP gelden aanvullende eisen voor het lidmaatschap.

De opleiding Estate Planning Specialist bestaat uit acht losse dagen. De opleidingsdag start om 13:30 uur (ontvangst vanaf 13:00 uur) en duurt tot 20:30 uur en is met diner. 

Dag 1: Relatievermogensrecht
Docent: Mr. Eelco Anink
Advocaat-partner bij De Boorder Familie- en Erfrecht Advocaten & Mediators in Bussum, universitair docent Relatievermogensrecht aan de Universiteit van Amsterdam, redactiesecretaris Juridische Berichten voor het Notariaat bij Sdu
Datum: Dinsdag 23 mei 2023
Onderwerpen:
 • wettelijke gemeenschap van goederen
 • vergoedingsrechten
 • beleggingsleer versus nominaliteitsleer
 • uitsluitingsclausule
 • insluitingsclausule
 • plannen met verrekenbedingen
 • fiscale aspecten van (finale) verrekenbedingen
 • divorce estate planning
 • wijziging huwelijksgoederenregime staande huwelijk (beperkte gemeenschap, wettelijke gemeenschap, finaal verrekenbeding)
 • kosten van de huishouding
Dag 2: Schenkingsrecht
Docent: Mr. Peter Blokland
Notaris en estate planner bij Daamen de Kort van Tuijl notarissen in Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam en lid van de Wetenschappelijk Advies Raad van de EPN
Datum: Dinsdag 30 mei 2023
Onderwerpen:
 • schenking en gift 
 • herroepelijke schenking
 • schenking onder opschortende voorwaarde
 • postume schenking
 • schenking ter zake des doods
 • schuldigerkenning uit vrijgevigheid
 • schenking en bewind
 • gecertificeerd schenken
 • fideï-commissaire ofwel tweetrapsschenking
 • inbreng en overgangsrecht
 • schenking en WOZ-waarde
 • vervroegd aflossen (overbedelings)schulden
 • schenken of lenen
 • samenloop schenk- en overdrachtsbelasting
Dag 3: Erfrecht
Docent: Mr. Leonie Stokkel
Toegevoegd notaris bij Olenz Notarissen in Veenendaal
Datum: Dinsdag 20 juni 2023
Onderwerpen:
 • versterferfrecht
 • wettelijke verdeling
 • legitieme portie
 • waardering onderbedelingsvorderingen
 • OBV-plus
 • quasi-wettelijke verdeling
 • facultatieve wettelijke verdeling
 • vruchtgebruiktestamenten
 • horizontale tweetrapstestamenten
 • combinatietestament
 • ongedaanmaking
 • executele en bewind
 • vereffening
Dag 4: Successiewet
Docent: Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Senior manager estate planning bij BDO Accountants & Belastingadviseurs in Tilburg
Datum: Dinsdag 4 juli 2023
Onderwerpen:
 • belastbaar feit schenk- en erfbelasting
 • woonplaatsbegrip
 • partnerregeling
 • waarde verkrijgingen
 • tarieven
 • vrijstellingen
 • eigenwoningvrijstelling schenkbelasting
 • stiefkinderen
 • fictiebepalingen
Dag 5: Internationale aspecten van estate planning / aangifte erfbelasting
Docenten: Mr. dr. Jan-Ger Knot
Raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en universitair docent internationaal privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
Mr. drs. Jessica Cantineau
Directeur productontwikkeling van Estate Planning Expert
Datum: Dinsdag 5 september 2023
Onderwerpen:
 • introductie internationaal privaatrecht (IPR)
 • internationaal huwelijksvermogensrecht
  • Chelouche / Van Leer
  • rechtskeuze
  • materiële en formele geldigheid huwelijkse voorwaarden
  • automatische wijziging
  • derdenwerking
  • hoofdlijnen huwelijksvermogensrechtverordening
 • internationaal erfrecht
  • hoofdlijnen erfrechtverordening
  • rechtskeuze
  • materiële en formele geldigheid van uiterste wilsbeschikkingen
  • overgangsrecht
  • de Europese verklaring van erfrecht
 • internationale erfbelasting
  • grondslagen heffingsbevoegdheid
  • voorkoming dubbele belasting
 • de aangifte erfbelasting in de praktijk, zoals renteovereenkomsten, legaten aan de partner, ventieltechniek, handmatige ventielbepaling, legitieme portie, inbreng en het verwerken van ficties
Dag 6: Nabestaandenvoorzieningen
Docenten: Mr. Mariëlle Schuurman-van Nifterik
Senior manager estate planning bij BDO Accountants & Belastingadviseurs in Tilburg
Mr. drs. Jessica Cantineau
Directeur productontwikkeling van Estate Planning Expert
Datum: Dinsdag 26 september 2023
Onderwerpen:
 • uitkeringen bij overlijden (verzekerde lijfrente, bancaire lijfrente, oudedagsverplichting, levensverzekeringen)
 • verpanding en betalingsopdracht
 • leer van het zelfstandig recht
 • uitkering onderdeel nalatenschap of een fictieve verkrijging
 • besluit van 14 december 2010, DGB2010/873M
 • pensioen- en lijfrente-imputatie
 • verschillen verzekerde lijfrente en bancaire lijfrente
 • vererving van de bancaire lijfrente
 • waardering van de bancaire lijfrente aanspraak in de nalatenschap
 • vererving van de ODV-aanspraak
 • waardering van de ODV-aanspraak in de nalatenschap
Dag 7: Bedrijfsopvolging eenmanszaken en personenvennootschappen
Docent: Kirsten Kievit LL.M.
Fiscaal en notarieel jurist bij Lex Cura, tevens docent bij het RB College
Datum: Dinsdag 10 oktober 2023
Onderwerpen:
 • staking eenmanszaak bij leven en bij overlijden in de inkomstenbelasting
 • inbreng, toetreden en terugtreden bij personenvennootschappen in de inkomstenbelasting
 • doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 en uitstel van betalingsfaciliteiten voor de IB-claim
 • inbreng, toetreden en terugtreden bij personenvennootschappen in de overdrachtsbelasting (inclusief faciliteiten)
 • bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet voor IB-ondernemingen 
  • wettelijke regeling
  • uitvoeringsbesluit schenk- en erfbelasting
  • bor-besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/1346M
  • bor-besluit 17 januari 2013, nr. BLKB 2012/1221M 
Dag 8: Bedrijfsopvolging aanmerkelijkbelanghouders 
Docenten: Dr. Yvonne Tigelaar-Klootwijk
Docent fiscale economie aan de Erasmus Universiteit en Senior manager belastingadvies bij BDO Nederland
Kirsten Kievit LL.M.
Fiscaal en notarieel jurist bij Lex Cura, tevens docent bij het RB College
Datum: Dinsdag 31 oktober 2023
Onderwerpen:
 • aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB 2001 
  • definitie
  • soort aandelen
  • meesleepregeling
  • meetrekregeling
  • fictief aanmerkelijk belang
  • reguliere en vervreemdingsvoordelen in de Wet IB 2001
  • fictieve vervreemding bij overlijden in de Wet IB 2001
 • doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 en uitstel van betalingsfaciliteiten voor de AB-claim
 • schenking van een werkmaatschappij onder de Wet IB 2001 
  • splitsing van de holdingvennootschap
 • ab-besluit van 9 maart 2018, nr. 2018-27139
 • bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet voor aanmerkelijkbelanghouders 
  • wettelijke regeling
  • uitvoeringsbesluit schenk- en erfbelasting
  • bor-besluit van 16 november 2015, nr. BLKB2015/1346M
  • bor-besluit van 17 januari 2013, nr. BLKB 2012/1221M 

Locatie
Hotel Van der Valk Tiel
Laan van Westroyen 10
4003 AZ Tiel
Tel: 0344-622020
Website: www.hoteltiel.nl

PE-punten
KNB: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid)
RB: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid)
NOB: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid)
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Permanente Educatie)
NOvA: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid)
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie art. 4 van de Verordening Vakbekwaamheid)
vFAS: 36 (standaard) of 48 (uitgebreid)
(na het volgen van de cursus kan door Estate Planning College op verzoek een verklaring worden opgemaakt ten aanzien van de deelname aan en de specificaties van de cursus, zie Reglement Opleidingen)
SOMN: max. 20 per cursus
(op verzoek; in overleg met de cursist zal worden afgestemd hoe wordt omgegaan met de kosten voor het aanvragen van PE-punten bij SOMN. Wanneer minder dan 4 deelnemers lid zijn van SOMN, zullen deze kosten door Estate Planning College, naar rato van het aantal deelnemende SOMN-leden, aan de cursist worden doorberekend)
Als bewijs ontvangt u van ons een certificaat waarop het aantal uren is vermeld.

Prijs
De prijs voor deelname aan de standaard (zesdaagse) opleiding Estate Planning Specialist bedraagt € 3.750,00 excl. btw (2023) per persoon. De laatste uitgaven van het Compendium Estate Planning en van de Verzameling Wetgeving Financiële en Estate Planning zijn bij de prijs inbegrepen.
De prijs voor deelname aan het uitgebreide (achtdaagse) traject Estate Planning Specialist PLUS Bedrijfsopvolgingsregelingen bedraagt € 3.750,00 + € 1.250,00 = € 5.000,00 minus 10% combinatiekorting = € 4.500,00 excl. btw (2023).

En of u zich nu aanmeldt voor het standaard dan wel voor het uitgebreide traject, in beide gevallen krijgt u na afloop van het traject een gratis terugkomdag, waarin de actualiteiten van het relatievermogens-, het schenkings- en het erfrecht worden behandeld.

Als u zich aanmeldt voor één van beide trajecten terwijl het kantoor waar u werkt software van Estate Planning Expert afneemt, bieden wij u en uw collega's afhankelijk van het privilegeniveau een korting die kan oplopen tot 25%. U kunt uw privilegeniveau terug vinden in de EPX-Portal onder Mijn EPX. Deze privilegekorting cumuleert echter niet met de hiervoor vermelde 10% combinatiekorting.

Privilegeniveau Korting Deelnameprijs 2023
6-daagse (excl. btw)
Deelnameprijs 2023
8-daagse (excl. btw)
Geen privilege 10% bij 8-daagse € 3.750,00 € 4.500,00
Member 10% € 3.375,00 € 4.500,00
Classic Member 15% € 3.187,50 € 4.250,00
Premium Member 20% € 3.000,00 € 4.000,00
Elite Member 25% € 2.812,50 € 3.750,00


Informatie
Voor meer informatie over de opleiding Estate Planning Specialist kunt u contact opnemen met mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: cantineau@estateplanningexpert.nl


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin