Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Hof Den Bosch 16 maart 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:863

LinkedIn
08-04-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Geen schenking nu overeenkomst tot verrekening nietig is

Belanghebbende en haar echtgenoot zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden met een wettelijk deelgenootschap waardoor de vermogensvermeerdering pas wordt verrekend bij het einde van het deelgenootschap. Belanghebbende en haar echtgenoot hebben echter tijdens het deelgenootschap een overeenkomst opgesteld waarin wordt verklaard dat de echtgenoot een bedrag van € 10 mln aan belanghebbende is verschuldigd in verband met een te verrekenen bedrag aan overgespaarde inkomsten. Naar aanleiding hiervan is aan belanghebbende een aanslag schenkbelasting opgelegd. Belanghebbende betwist dat er sprake is van een schenking, omdat een tussentijdse afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden heeft plaatsgevonden.
Hof Arnhem-Leeuwaren heeft op 3 januari 2019 geoordeeld, dat voor zover belanghebbende bedoeld heeft te stellen dat met de overeenkomst de huwelijkse voorwaarden zijn gewijzigd, is dit niet aannemelijk geworden. Immers, niet is gebleken dat de huwelijkse voorwaarden bij notariële akte zijn gewijzigd (art. 1:115 BW) en/of dat destijds de voor de overeenkomst vereiste rechterlijke goedkeuring is verkregen (art. 1:119 lid 1 (oud) BW). Daarom is volgens het hof met de overeenkomst een vordering van belanghebbende op de echtgenoot ontstaan die niet op de huwelijkse voorwaarden is gebaseerd. Door de onderhavige overeenkomst heeft er een vermogensverschuiving van de echtgenoot naar belanghebbende plaatsgevonden waardoor de echtgenoot is verarmd en belanghebbende is verrijkt en is er dus sprake van een schenking. De Hoge Raad heeft deze uitspraak op 29 november 2019 vernietigd, omdat op de grondslag van een nietige overeenkomst geen schenking kan worden aangenomen.
In een civiele procedure is beslist dat alle samenhangende afspraken die voortvloeien uit de overeenkomst tot verrekening nietig zijn. De betalingen die zijn gedaan aan de hand van de in de overeenkomst opgenomen afspraken zijn eveneens nietig en daardoor onverschuldigd betaald. Belanghebbende en haar echtgenoot zijn veroordeeld om de ontvangen bedragen te betalen aan de curator.
Hof Den Bosch oordeelt thans dat de aanslag schenkbelasting moet worden vernietigd. Het belastbare feit moet worden geacht zich niet te hebben voorgedaan.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin