Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Hof Arnhem-Leeuwarden 26 juli 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:6512

LinkedIn
24-08-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Schenking uit gemeenschap wordt niet mede aan andere echtgenoot toegerekend

Op 27 juni 2001 heeft de vader van belanghebbende aan haar ruim € 3.800.000 geschonken door dit bedrag over te boeken van zijn Zwitserse bankrekening naar haar bankrekening bij diezelfde bank. De vader van belanghebbende is in 2002 overleden. Belanghebbende is in 2014 ingekeerd. In 2015 is aan belanghebbende een aanslag recht van schenking opgelegd. De inspecteur stelt daarbij dat de moeder aan belanghebbende een schenking heeft gedaan van de helft van € 3.800.000 (dus € 1.900.000). Volgens de inspecteur moet de door de vader in 2001 gedane schenking mede geacht te zijn gedaan door de moeder, omdat zij in algehele gemeenschap van goederen waren gehuwd. Evenals de rechtbank volgt het hof de inspecteur hierin niet. Het hof overweegt dat het civiele recht als uitgangspunt dient te gelden nu art. 1 lid 3 SW voor de definitie van een schenking naar art. 7:186 lid 2 BW verwijst. Voor een op grond van de SW belaste schenking moet er dus sprake zijn van een gift in de zin van het BW. Het hof is van oordeel dat de omstandigheid dat vader in algehele gemeenschap van goederen was gehuwd met moeder niet meebrengt dat moeder een schenking heeft gedaan van ter grootte van de helft van de totale schenking. De enkele omstandigheid dat echtgenoten in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd, betekent niet dat een echtgenoot (mede) partij is bij een door de andere echtgenoot aangegane rechtshandeling. Nu de inspecteur zijn standpunt wat betreft bijkomende feiten en omstandigheden heeft prijsgegeven, zijn er geen bijkomende feiten of omstandigheden die kunnen meebrengen dat sprake is van een rechtsgrond waarop moeder als partij kan worden aangemerkt. In de SW is geen uitzondering gemaakt op het civiele recht wat betreft de schenking, daarom is ook voor de SW geen sprake van een schenking.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin