Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Den Bosch 22 juli 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2317

LinkedIn
12-08-2021 | Categorie: Jurisprudentie

Opheffing van bewind over onverdeeld aandeel in geschonken certificaten

In 2008 hebben ouders certificaten van aandelen in een familievennootschap geschonken aan hun drie kinderen. Hierbij is ook een bewind ingesteld met de ouders als bewindvoerders.
Op verzoek van twee kinderen heeft het hof het schenkingsbewind opgeheven voor zover dat betrekking heeft op hun onverdeeld aandeel in de certificaten. Het hof overweegt hierbij onder meer dat de strekking van het bewind van grote betekenis is omdat dit voor een belangrijk deel de rechtsgevolgen bepaalt waaronder en op welke wijze het bewind kan eindigen. In casu is in de notariële schenkingsakte bepaald dat het bewind is ingesteld in het belang van de rechthebbende maar partijen twisten over de uitleg daarvan. De ouders stellen dat het bewind is ingesteld in het belang van de rechthebbenden gezamenlijk waardoor de twee kinderen niet zonder medewerking van de bewindvoerders dan wel van het derde kind als deelgenoot om opheffing van het bewind kunnen verzoeken. De twee kinderen zijn echter van mening dat het bewind is ingesteld ten behoeve van de rechthebbende, zijnde ieder van hen als zodanig zodat zij op grond van art. 4:178 lid 2 BW opheffing van het bewind (voor zover henzelf betreffend) kunnen verzoeken. Het hof komt uiteindelijk tot het oordeel dat het bewind geacht moet worden te zijn ingesteld in het belang van ieder kind individueel en wel op het onverdeeld aandeel van ieder kind in de gemeenschap.
Het hof merkt nog op dat de twee kinderen inmiddels het bewind ook rechtsgeldig hebben opgezegd overeenkomstig art. 7:182 lid 2 onder a BW jo. art. 4:180 lid 2 en art. 4:181 BW ingeval naast het beschermingsbewind ook sprake zou zijn van een bewind dat is ingesteld in het gemeenschappelijk belang. Een bewind met meerdere strekkingen is mogelijk en heeft daardoor ook verschillende rechtsgevolgen. Om een bewind met deze beide strekkingen te doen eindigen kan alsdan naast het verzoek van de rechthebbende om het bewind op te heffen conform art. 7:182 lid 2 onder a BW jo art. 4:178 lid 2 BW ook een opzegging nodig zijn door een rechthebbende conform art. 4:180 lid 2 BW.
Ondanks opheffing van het bewind blijven de deelgenoten wel gebonden aan titel 3.7 BW, de statuten van de STAK en de administratievoorwaarden.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin