Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

LinkedIn
23-11-2022 | Categorie: Jurisprudentie

Wettelijk erfdeel in oud testament wordt uitgelegd als legitieme portie

Erflaatster heeft in 1981 een testament opgesteld onder het oude erfrecht. Er is een geschil ontstaan over de vraag hoe groot het erfdeel is van de twee kinderen van de erflaatster uit haar eerste huwelijk. De tweede echtgenoot is van mening dat hun erfdeel gelijk is aan de legitieme portie, zijnde 2/9. De kinderen stellen dat hun erfdeel gelijk is aan het wettelijk erfdeel bij versterf, derhalve 1/3.
Bij uitleg van uiterste wilsbeschikkingen dient te worden gelet op de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen en op de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt. Tot die omstandigheden behoort ook het recht dat gold toen de uiterste wil werd gemaakt. Voor de betekenis van de terminologie die de erflaatster heeft gebruikt, is in beginsel het oude recht bepalend.
Met de zinsnede "behoudens het wettelijk erfdeel mijn afstammelingen toekomende" heeft erflaatster bedoeld haar wettige afstammelingen tot erfgenaam te benoemen voor een erfdeel gelijk aan de legitieme portie, en niet voor een erfdeel volgens het versterferfrecht. Onder het oude BW was het begrip wettelijk erfdeel synoniem voor de legitieme portie, zoals blijkt uit het opschrift van de derde afdeling van de twaalfde titel van het derde boek en uit artikel 960 van die afdeling. Bovendien was de legitimaris onder het oude recht erfgenaam, en anders dan onder het thans geldende erfrecht, waar de legitimaris schuldeiser is. Voormelde uitleg is in overeenstemming met en sluit aan bij de overige testamentaire bepalingen waarin wisselend wordt gesproken over erfdelen, mede-erfgenamen of legitimarissen en waarin de term mede-erfgenaam en legitimaris door elkaar en als synoniem worden gebruikt.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin