Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-09-2021 - Update Aangifte Erfbelasting
08-09-2021 - Update toepassing Boedelverdeler

Hof Amsterdam 24 november 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:3366

LinkedIn
24-12-2020 | Categorie: Jurisprudentie

Quasi-wettelijke verdeling maakt executeur niet overbodig

De erflater heeft een keuzetestament opgesteld waarin onder meer een quasi-wettelijke verdeling is opgenomen ten behoeve van de langstlevende echtgenote. De executeur, een derde, heeft de benoeming niet aanvaard. De kantonrechter heeft op verzoek van een van de kinderen een advocaat tot executeur benoemd. In hoger beroep stellen de meerderjarigenbewindvoerder van de langstlevende echtgenote en drie andere kinderen van de erflater dat een executeur niet nodig is.
Het hof heeft dit betoog verworpen en de beschikking van de kantonrechter bekrachtigd. Volgens het hof blijkt uit het testament dat de executeur ook een taak heeft bij de uitvoering van de last de nalatenschap af te wikkelen als ware er een wettelijke verdeling als bedoeld in art. 4:13 BW. In het testament staat immers dat de executeur verplicht is de testamentaire last met betrekking tot de verdeling uit te voeren. Dat de langstlevende de bevoegdheid heeft om als vertegenwoordiger van alle erfgenamen al het nodige te doen om de verdeling tot stand te brengen, doet daaraan niet af. Daarbij komt dat zolang deze ‘alsof wettelijke verdeling’ niet tot stand is gebracht en de daartoe benodigde notariële akte niet is opgemaakt, het beheer over de goederen van de nalatenschap onverkort toekomt aan de executeur. Verder overweegt het hof onder meer dat in het testament is bepaald dat de executeur een boedelbeschrijving moet opstellen. Weliswaar heeft de erflater de wettelijke verdeling buiten werking gesteld, maar tegelijkertijd heeft hij bepaald dat een erfgenaam kan verlangen dat een boedelbeschrijving conform art. 4:16 BW wordt opgemaakt. In dit artikel is bepaald dat de echtgenoot en ieder kind partij zijn bij de boedelbeschrijving en jegens elkaar recht hebben op inzage in en afschriften van alle bescheiden en gegevensdragers die zij voor de vaststelling van hun aanspraken nodig hebben. Nu een van de kinderen niet betrokken is geweest bij de boedelbeschrijving die is opgesteld, is deze ondeugdelijk en is ook om deze reden hier een executeur nodig.

Meer informatie:

Naar jurisprudentie overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Voor de eerste editie van deze leergang hanteren we een extra aantrekkelijke prijs!

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Gebaseerd op de nieuwe wettelijke regeling en thans voor u beschikbaar

Twitter Linkedin