Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

LinkedIn
18-04-2018 | Categorie: Algemeen

Overzicht van de doorgevoerde wijzigingen

Op dinsdag 17 april jl. zijn in de toepassing Modellen Huwelijkse Voorwaarden diverse wijzigingen doorgevoerd:

 1. In het model Algehele gemeenschap van goederen wordt niet meer uitdrukkelijk verwezen naar de wettelijke gemeenschap van goederen, zoals die gold op 31 december 2017. In plaats daarvan wordt aangeknoopt bij het huidige art. 1:94 BW en kan worden aangegeven wat wel of niet in de gemeenschap valt c.q. ten laste van de gemeenschap komt.
   
 2. In het model Algehele gemeenschap van goederen is toegevoegd het keuzeblok Aanspraak oudedagsverplichting. Vorderingsrechten ingevolge een oudedagsverplichting als bedoeld in art. 38p lid 2 onder b en lid 3 Wet LB 1964 kunnen zo naar keuze van de gemeenschap worden uitgezonderd.
   
 3. In het model Algehele gemeenschap van goederen is toegevoegd het keuzeblok Lijfrenterekening en lijfrentebeleggingsrecht. Tegoeden geadministreerd op een lijfrenterekening alsmede lijfrentebeleggingsrechten (als bedoeld in art. 3.126a Wet IB 2001) kunnen zo naar keuze van de gemeenschap worden uitgezonderd.
   
 4. In het model Algehele gemeenschap van goederen werden schulden uit door een echtgenoot gedane giften, gemaakte bedingen en aangegane omzettingen als bedoeld in art. 4:126 lid 1 en lid 2 onder a en c BW standaard van de gemeenschap uitgezonderd. Thans is dit geen standaardtekst meer, maar een keuzeblok (Quasi-legaten).
   
 5. Uit het tekstblok Bestuur zijn twee leden geschrapt. Het in die standaardteksten bepaalde is namelijk ook opgenomen in art. 1:90 lid 4 BW en art. 1:92 lid 2 BW.
   
 6. In het tekstblok Schulden is het keuzeblok Berekening schuld ter zake van een goed (met de opties Op grond van beleggingsleer en Op grond van nominaliteitsleer) gewijzigd in Berekening schuld ter zake van een goed op grond van beleggingsleer (met de opties Ja en Nee).
   
 7. Er zijn twee varianten van het tekstblok Inkomen: Verkort inkomensbegrip (was: Beperkt inkomensbegrip) en Uitgebreid inkomensbegrip. De variant Verkort inkomensbegrip is op de volgende onderdelen gewijzigd:
 • De standaardtekst over de door een echtgenoot ontvangen vergoeding voor aangewende kennis, vaardigheden en arbeid (zoals loon) en al hetgeen daarvoor naar maatschappelijke opvattingen in de plaats treedt (zoals pensioen- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen) is uitgebreid.
 • Het keuzeblok Winst eenmanszaak is gewijzigd in Winst onderneming en de bijbehorende tekst is uitgebreid.
 • De keuzeblokken Ontvangen kinderalimentatie en Ontvangen partneralimentatie zijn standaardteksten geworden. Beide teksten zijn bovendien aangepast.
 1. Ook de variant Uitgebreid inkomensbegrip is op onderdelen gewijzigd:
 • Uit de keuzeblokken Winst eenmanszaak, Winst personenvennootschap, Winst rechtspersoon en Uitkeerbare winst rechtspersoon is de verwijzing naar art. 1:95a BW geschrapt.
 • De tekst behorende bij de keuzeblokken Ontvangen kinderalimentatie en Ontvangen partneralimentatie is aangepast.
 1. In het tekstblok Kosten van de huishouding zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:
 • Er zijn twee varianten van het keuzeblok Huisvestingskosten: Ja en Ja, inclusief aflossingen. Beide teksten zijn uitgebreid.
 • De standaardtekst waarin de premies, kosten en koopsommen voor een levens- en/of ongevallenverzekering niet tot de kosten van de huishouding worden gerekend, is uitgebreid.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin