Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2019

LinkedIn
31-12-2018 | Categorie: Algemeen

De inflatiecorrectie bedraagt 1,2%

Nadat de Tweede Kamer op 15 november 2018 al akkoord is gegaan, heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. De tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting worden mitsdien met 1,2% geïndexeerd en luiden met ingang van 1 januari 2019 als volgt:

Tarieven schenk- en erfbelasting

Gedeelte van de belaste verkrijging tussen en I. indien verkregen door partner of afstammelingen in de rechte lijn* II. in overige gevallen
€ 0
€ 124.727 en hoger
€ 124.727 10%
20%
30%
40%

* Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Vrijstellingen schenkbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Kinderen € 5.428 jaarlijks
Kinderen tussen 18 en 40 jaar € 26.040 eenmalig (en zelfs € 54.246 indien bestemd voor studie)
Overige verkrijgers € 2.173 jaarlijks
Iedereen tussen 18 en 40 jaar € 102.010 eenmalig (indien bestemd voor de eigen woning)


Vrijstellingen erfbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 650.913
Kinderen van de overledene € 20.616
Zieke en/of gehandicapte kinderen € 61.840
Kleinkinderen € 20.616
Ouders € 48.821
Overige verkrijgers € 2.173


Pensioenimputatie
De vrijstelling voor een partner ad € 650.913 wordt gekort wanneer ten gevolge van het overlijden (van erfbelasting) vrijgestelde pensioenrechten en/of lijfrente-uitkeringen worden verkregen. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen of de lijfrente-uitkering onder aftrek van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt echter nimmer minder dan € 168.155.

Ondernemingsvermogen
Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.084.851 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.084.851 geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan tien jaar uitstel van betaling worden verkregen.

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin