Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
18-06-2024 - Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen (Tijdschrift Erfrecht 2024/3)
17-06-2024 - Besluit van 4 juni 2024, nr. 2024-0000012721

Update Modellen Testamenten

LinkedIn
27-09-2022 | Categorie: Algemeen

Overzicht van de op 27 september 2022 doorgevoerde wijzigingen

Een modellencommissie onder voorzitterschap van prof. dr. Frans Sonneveldt zorgt voor het up-to-date houden van de verschillende modellen en tekstblokken die zijn opgenomen in de toepassing Modellen Testamenten. Mede naar aanleiding van gebruikersvragen zijn op dinsdag 27 september 2022 de volgende wijzigingen in dit programma doorgevoerd:

 1. Bijzonderheden verschijning testateur
  Voor de situatie dat de testateur vanwege corona(maatregelen) niet fysiek in persoon bij de notaris kan verschijnen, heeft de modellencommissie de volgende twee tekstblokken ontwikkeld:
  • Via videobelverbinding (Covid-19)
  • Via een raam en ter plekke gebeld (Covid-19)
    
 2. Herroeping
  De keuzevariant Alles is gewijzigd in Alle eerdere testamenten en codicillen. Ook de bij deze variant behorende tekst is aangepast.

  De omschrijving van de tweede keuzevariant (Met uitzondering van) is onveranderd gebleven. De bij deze variant behorende tekst is daarentegen wel aangepast. Ook is in de akte het kopje Herroeping gewijzigd in Aanvulling/gedeeltelijke herroeping.
   
 3. Legaat onderneming
  Aan de tekstblokken Legaat onderneming (tegen inbreng) en Legaat onderneming (vrij van inbreng) zijn twee standaardbepalingen toegevoegd. De eerste bepaling betreft de opeisbaarheid van het legaat, de tweede bepaling ziet op de aansprakelijkheid van de erfgenamen voor de overdracht van de gelegateerde onderneming.
   
 4. Legaat aandelen
  In de tekstblokken Legaat aandelen (tegen inbreng) en Legaat aandelen (vrij van inbreng) zijn twee standaardbepalingen toegevoegd. De eerste bepaling betreft de opeisbaarheid van het legaat, de tweede bepaling ziet op de aansprakelijkheid van de erfgenamen voor de overdracht van de gelegateerde aandelen.
   
 5. Legaat registergoed
  Aan de tekstblokken Legaat registergoed (tegen inbreng) en Legaat registergoed (vrij van inbreng) zijn drie standaardbepalingen toegevoegd. De eerste bepaling betreft de opeisbaarheid van het legaat, de tweede bepaling ziet op de aansprakelijkheid van de erfgenamen voor de overdracht van het gelegateerde registergoed. De derde bepaling gaat over de (feitelijke en juridische) staat waarin het gelegateerde registergoed wordt geleverd.

  In het tekstblok Legaat registergoed (vrij van inbreng) is een extra bepaling opgenomen als de vraag Inbreng bedrag hypotheekschuld(en) met Nee wordt beantwoord. In dat geval wordt bepaald dat het legaat vervalt als het gelegateerde registergoed bij het overlijden van de testateur niet tot zijn nalatenschap behoort.

  In het tekstblok Legaat registergoed (vruchtgebruik) is een kleine tekstuele aanpassing gedaan in de bepaling over het niet voor beslag vatbaar zijn van het vruchtgebruik.
   
 6. Legaat niet-registergoed
  Voor de situatie dat de testateur een niet-registergoed wenst te legateren, zijn door de modellencommissie de volgende twee tekstblokken ontwikkeld:
  • Tegen inbreng
  • Vrij van inbreng
    
 7. Legaat geldbedrag
  Vanwege de komst van de tekstblokken Legaat niet-registergoed (tegen inbreng) en Legaat niet-registergoed (vrij van inbreng) is het tekstblok Legaat anders gewijzigd in Legaat geldbedrag. Hierbij zijn vervolgens twee keuzevarianten vervaardigd:
  • Vast bedrag
  • Percentage nalatenschap
    
 8. Legaat lijfrenterekening / lijfrentebeleggingsrecht
  Aan dit tekstblok zijn twee standaardbepalingen toegevoegd. De eerste bepaling betreft de opeisbaarheid van het legaat, de tweede bepaling ziet op de aansprakelijkheid van de erfgenamen voor de overdracht van de/het gelegateerde lijfrenterekening/lijfrentebeleggingsrecht.
   
 9. Legaat aanspraak ingevolge oudedagsverplichting
  Dit tekstblok is ontwikkeld voor de situatie dat de testateur aan zijn partner zijn aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting als bedoeld in de Wet LB 1964 wenst te legateren.
   
 10. Legaat ter grootte van legitieme
  Aan dit tekstblok is een bepaling toegevoegd die ziet op de aansprakelijkheid van de erfgenamen voor de voldoening van dit geldlegaat.
   
 11. Legaat aan ANBI
  De omschrijving van het Legaat anbi is gewijzigd in Legaat aan ANBI en de keuzevariant Ja is veranderd in Vast geldbedrag. De bij deze variant behorende tekst is niet alleen inhoudelijk uitgebreid, er is ook een tweede keuzevariant bij het tekstblok Legaat aan ANBI vervaardigd: Percentage nalatenschap.
   
 12. Legaat aan kinderen
  De omschrijving van het tekstblok Legaat kinderen is gewijzigd in Legaat aan kinderen. Dit tekstblok maakt deel uit van het testament Partner enig erfgenaam. Aan voormeld tekstblok zijn twee teksten toegevoegd, die verschijnen in de volgende situaties:
  • Onterving = Ja
  • Erfgenaam bij gerechtelijke vaststelling ouderschap = Nee
    
 13. Legaat aan kleinkinderen
  De omschrijving van het tekstblok Legaat kleinkinderen is gewijzigd in Legaat aan kleinkinderen.

  Aan het tekstblok Legaat aan kleinkinderen (ten laste van nalatenschap) zijn twee standaardbepalingen toegevoegd. De eerste bepaling ziet op de aansprakelijkheid van de erfgenamen voor de voldoening van het gelegateerde geldbedrag, in de tweede bepaling wordt aangegeven wanneer sprake is van verzuim.

  Aan het tekstblok Legaat aan kleinkinderen (ten laste van betreffende ouder) is een standaardbepaling toegevoegd, waarin wordt aangegeven wanneer sprake is van verzuim.

  Voor de situatie dat het legaat aan een kleinkind slechts toepassing moet vinden nadat de langstlevende grootouder is overleden, zijn twee extra tekstblokken vervaardigd:
  • Ten laste van nalatenschap - uitsluitend bij overlijden als langstlevende
  • Ten laste van betreffende ouder - uitsluitend bij overlijden als langstlevende
    
 14. Onterving
  Als een testateur zijn kind (en diens afstammelingen) wenst te onterven, wordt – ter verduidelijking van deze situatie – in de akte een vetgedrukt kopje opgenomen.
   
 15. Erfstelling
  Voor de situatie dat de testateur geen kinderen heeft en een (nog op te richten) stichting tot zijn enige erfgenaam wenst te benoemen, heeft de modellencommissie de keuzevariant Nog op te richten stichting ontwikkeld.
   
 16. Uitsluiting bij gerechtelijke vaststelling ouderschap
  De omschrijving van het tekstblok Erfgenaam bij gerechtelijke vaststelling ouderschap is gewijzigd in Uitsluiting bij gerechtelijke vaststelling ouderschap.
   
 17. Bepalingen keuzelegaat afstammelingen
  In het testament Facultatieve wettelijke verdeling is de standaardbepaling over de aanvaarding van het legaat uitgebreid met regels over de opeisbaarheid van het legaat en de aansprakelijkheid van de erfgenamen voor de overdracht van de gelegateerde goederen.
   
 18. Negatieve rente
  In het tekstblok Legaat vruchtgebruik nalatenschap (met keuzelegaat tegen inbreng) en in diverse testamenten waarin een vruchtgebruiklegaat is opgenomen, zijn twee keuzevarianten betreffende Negatieve rente opgenomen:
  • Voor rekening van hoofdgerechtigde
  • Voor rekening van vruchtgebruiker
    
 19. Geldvorderingen
  In dit tekstblok is een kleine tekstuele aanpassing gedaan in de bepaling over de handmatige ventielclausule (lid 2 onder b).
   
 20. Subsidiaire erfstelling
  Aan de tekstblokken Subsidiaire erfstelling (vijftig/vijftig-regeling) en Subsidiaire erfstelling (schoonkinderen + vijftig/vijftig-regeling) is de toepassing van de wettelijke regels van plaatsvervulling op de subsidiaire erfstelling verduidelijkt. Daarnaast is een standaardbepaling toegevoegd zodat aanwas bij de andere staak plaatsvindt in de situatie dat in één van de twee staken erfgenamen ontbreken.

  Aan de tekstblokken Subsidiaire erfstelling (met legaat familie partner - geldbedrag en Subsidiaire erfstelling (met legaat familie partner - goederen) is een standaardbepaling toegevoegd die ziet op de toepassing van de wettelijke regels van plaatsvervulling op de subsidiaire erfstelling. Ook zijn in deze tekstblokken enkele tekstuele aanpassingen gedaan in de bepalingen van het legaat.
   
 21. Beheersexecuteur
  Aan dit tekstblok is een standaardbepaling toegevoegd waarin expliciet wordt bepaald dat eventuele negatieve rente op de nalatenschapsgelden voor rekening komt van de erfgenamen. De executeur is hiervoor niet aansprakelijk.
   
 22. Afwikkelingsbewind
  Aan dit tekstblok is een standaardbepaling toegevoegd die ziet op de uitsluiting van aansprakelijkheid van de afwikkelingsbewindvoerder voor de waardedaling van beleggingen alsmede voor in rekening gebrachte negatieve rente over creditsaldi op betaal- en/of spaarrekeningen.
   
 23. Onderling beschermingsbewind & Zelfbeschermingsbewind
  Aan beide tekstblokken zijn twee standaardbepalingen toegevoegd. De eerste bepaling betreft de voorrang van de bevoegdheden van de executeur en afwikkelingsbewindvoerder boven de bevoegdheden van de beschermingsbewindvoerder, de tweede bepaling ziet op de uitsluiting van aansprakelijkheid van de beschermingsbewindvoerder voor in rekening gebrachte negatieve rente over creditsaldi op betaal- en/of spaarrekeningen.
   
 24. Minderjarigenbewind
  Aan dit tekstblok is een standaardbepaling toegevoegd die ziet op de voorrang van de bevoegdheden van de executeur en afwikkelingsbewindvoerder boven de bevoegdheden van de minderjarigenbewindvoerder.
   
 25. Vangnetregeling voorafgaand aan huwelijk/geregistreerd partnerschap
  Dit tekstblok is door de modellencommissie ontwikkeld voor samenwoners die in het kader van een toekomstig huwelijk/geregistreerd partnerschap reeds testamenten maken gebaseerd op de (quasi-)wettelijke verdeling. In het tekstblok is een regeling opgenomen voor het geval de testateur onverhoopt overlijdt voordat het huwelijk of geregistreerd partnerschap is voltrokken.
   
 26. Bijzonderheden ondertekening akte
  Voor de situatie dat er bijzonderheden zijn rondom het ondertekenen van het testament, zijn de volgende drie tekstblokken ontwikkeld:
  • Passeren met getuigen
  • Passeren met tolk
  • Testateur niet in staat te ondertekenen
    
 27. Toelichting op nieuwe tekstblokken
  Ten behoeve van de testateur zijn toelichtingsteksten vervaardigd op de volgende nieuwe tekstblokken:
  • Legaat niet-registergoed (tegen inbreng)
  • Legaat niet-registergoed (vrij van inbreng)
  • Legaat geldbedrag (percentage nalatenschap)
  • Legaat aanspraak ingevolge oudedagsverplichting
  • Legaat aan ANBI (percentage nalatenschap)
  • Uitsluiting bij gerechtelijke vaststelling ouderschap
  • Legaat aan kleinkinderen (ten laste van nalatenschap - uitsluitend bij overlijden als langstlevende)
  • Legaat aan kleinkinderen (ten laste van betreffende ouder - uitsluitend bij overlijden als langstlevende)
  • Erfstelling (nog op te richten stichting)
  • Vangnetregeling voorafgaand aan huwelijk/geregistreerd partnerschap
    
 28. Toelichting op reeds bestaande tekstblokken
  Ten behoeve van de testateur heeft de modellencommissie de toelichtingsteksten geactualiseerd ten aanzien van de volgende reeds bestaande tekstblokken:
  • Herroeping (alle eerdere testamenten en codicillen)
  • Herroeping (met uitzondering van)
  • Plaatsvervulling (volgens de wet)
  • Plaatsvervulling (niet bij vervallen erfrecht (last))
  • Plaatsvervulling (niet bij onwaardigheid)
  • Plaatsvervulling (anders)
  • Onderling beschermingsbewind
  • Zelfbeschermingsbewind

Waarderingsbesluit van 15 juni 2022
Volledigheidshalve wijzen wij u nog op de (mogelijke) gevolgen van het besluit van 15 juni 2022, nr. 2022-0000013460 voor het maken van testamenten c.q. de afwikkeling daarvan. Het blijft verstandig in testamenten met betrekking tot onderbedelingsvorderingen steeds een tenzij-bepaling ten aanzien van de rente op te nemen. Bij een (quasi-)quasi-wettelijke verdeling lijkt voorts een handmatige ventielclausule noodzakelijk. Beide bepalingen zijn in de Modellen Testamenten beschikbaar. Tot slot bepaalt het besluit dat voor de waardering van een legaat van een woning tegen inbreng en de daarbij behorende inbrengvordering voortaan wordt aangesloten bij HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3491. Dit betekent dat de waarde van een dergelijke legaat wordt bepaald volgens de regels van art. 21 SW.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin