Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

V&A 19-005 en 19-006 inzake ODV en overlijden

LinkedIn
01-02-2020 | Categorie: Besluiten

De Belastingdienst beantwoordt twee praktijkvragen over ODV-aanspraken en overlijden

De Belastingdienst heeft een aantal vragen omtrent de overgang van ODV-termijnen aan erfgenamen beantwoord. In V&A 19-005 (gewijzigd 1 januari 2020) wordt het al dan niet mogen opschorten van het ingaan van de uitkering van ODV-termijnen aan erfgenamen behandeld. In V&A 19-006 (12 september 2019) komt de vraag aan de orde of de laatste ODV-termijn voorafgaand aan het overlijden naar evenredigheid moet worden toegedeeld aan de overleden ODV-gerechtigde en zijn erfgenamen.
Bij het overlijden van een ODV-gerechtigde voordat de ODV-termijnen zijn ingegaan gaat het recht op de ODV-termijnen over op de erfgenamen. De ODV-termijnen moeten in dat geval binnen twaalf maanden na het overlijden ingaan. Als de ODV-gerechtigde overlijdt terwijl de ODV-termijnen al zijn ingegaan, gaat het recht op de resterende ODV-termijnen direct bij het overlijden over op de erfgenamen. In V&A 19-005 wordt aangegeven, dat het ingaan van de uitkeringen van de ODV-termijnen kan worden opgeschort tot het moment dat de erfgenamen die recht krijgen op de toekomstige ODV-termijnen bekend zijn. Direct daarna dienen de uitkeringen van de ODV-termijnen (weer) aan te vangen en moeten de opgeschorte uitkeringen in één keer worden uitgekeerd aan de rechthebbende erfgenamen. In de situatie dat de ODV-termijnen nog niet zijn ingegaan op het moment dat de ODV-gerechtigde (gewezen) werknemer overlijdt, is pas sprake van het opschorten van de uitkeringen na het verstrijken van de twaalf-maandsperiode na het overlijden (zie artikel 38p, tweede lid, onderdeel b, Wet LB). In dat geval ziet de eenmalige uitkering van de opgeschorte uitkeringen dus op de na het verstrijken van de twaalf-maandsperiode nog niet uitgekeerde ODV-termijnen.
Overlijdt de genieter van de ODV-termijnen terwijl de ODV-termijnen al zijn ingegaan, dan ziet de eenmalige uitkering van de opgeschorte uitkeringen op de nog niet uitgekeerde ODV-termijnen na het overlijden.
Een tweede vraag met betrekking tot de overgang van de ODV-termijnen aan de erfgenamen betreft het al dan niet evenredig moeten toedelen van de laatste ODV-termijn. De Belastingdienst geeft in V&A 19-006 aan dat uitsluitend het recht op de nog niet uitgekeerde ODV-termijnen overgaat op de erfgenamen. De erfgenamen krijgen dus geen recht op (een evenredig deel van) de ODV-termijnen die vóór het overlijden al zijn uitgekeerd aan de overleden ODV-gerechtigde. Met voorbeelden wordt een en ander in het VenA verduidelijkt.

Meer informatie:

Naar besluiten overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin