Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

De normale bedrijfsuitoefening van artikel 1:88 lid 5 BW (WPNR 2017/7166)

LinkedIn
07-11-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. A.A.J. Smelt

Een echtgenoot die zekerheid stelt voor een schuld van een derde behoeft daarvoor op grond van art. 1:88 lid 1 onder c BW de toestemming van diens echtgenoot. Op deze regel bestaat een aantal uitzonderingen, waaronder art. 1:88 lid 5 BW. Over het toepassingsbereik van deze uitzondering bestaat echter geen duidelijkheid. Onduidelijk is namelijk in welke gevallen aangenomen moet worden dat sprake is van zekerheidstelling 'ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf' van de vennootschap. Deze uitzonderingsregel is in een aantal arresten uitgelegd. Zo geldt de uitzondering ook indien de echtgenoot de aandelen houdt door middel van één of meer tussengeschakelde vennootschappen en wanneer sprake is van certificering van de aandelen. In het arrest Soetelieve/Stienstra heeft de Hoge Raad bepaald dat de uitzondering van lid 5 slechts ziet op het geval dat persoonlijke zekerheid wordt verstrekt voor een rechtshandeling die behoort tot de rechtshandelingen die in de normale uitoefening van het bedrijf van de vennootschap verricht plegen te worden. Deze uitleg biedt weinig houvast.
De auteur besteedt in dit artikel aandacht aan de wordingsgeschiedenis van art. 1:88 lid 5 BW en de interpretatie van dat artikellid. Hij concludeert dat het gezien de ontstaansgeschiedenis van lid 5 en de uitleg die de Hoge Raad aan de bepaling heeft gegeven, niet verwonderlijk is dat er onduidelijkheid bestaat over het toepassingsbereik van deze bepaling.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin