Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Het laatste jubelnieuws (FBN 2019/11)

LinkedIn
22-03-2019 | Categorie: Literatuur

Prof. mr. B.M.E.M. Schols

De auteur besteedt in dit artikel aandacht aan het onderdeel over de eigenwoningschenking in het nieuwe besluit van 29 november 2018, nr. 2018-194402. De highlights voor de praktijk worden eruit gelicht. Allereerst wordt in het besluit aangestipt dat de vraag kan opkomen wat exact dient te worden verstaan onder het leeftijdsvereiste. In het besluit wordt goedgekeurd dat de begiftigde voldoet aan het leeftijdsvereiste van de eenmalige verhoogde vrijstellingen van art. 33 onder 5 en 7 SW, als hij op de dag van de schenking 40 jaar oud wordt. Er wordt in het besluit ook bevestigd dat de senior-begiftigde een beroep mag doen op de leeftijd van de jongere partner. Op zich logisch, omdat partners in de Successiewet als een fiscale eenheid gezien worden (art. 26 lid 1 SW).
Ouders mogen het jubelen uitsmeren over drie direct opeenvolgende jaren. En wat als ouders partner af zijn? Dan is de tekst van art. 33 onder 5 SW nog steeds heel duidelijk. De gescheiden opa’s en oma’s (niet-partners) kunnen daarentegen wel allebei een jubelton aan een en hetzelfde kleinkind schenken (art. 33 onder 7 SW).
De staatssecretaris merkt in het besluit op dat het onduidelijk is of de kwijtschelding van een eigen woningschuld wel aan te merken is als een schenking van een bedrag waarmee die schuld wordt afgelost. Op grond van een redelijke wetstoepassing is de staatssecretaris van mening dat kwijtschelding van een dergelijke schuld wordt gelijkgesteld met een schenking van een bedrag waarmee die schuld wordt afgelost. In de praktijk wordt nog wel eens in de plaats van een bedrag waarmee de begiftigde in staat wordt gesteld om een eigen woning aan te schaffen, een gedeelte van een koopsom of zelfs de gehele koopsom ten titel van schenking kwijtgescholden. Als aan de overige voorwaarden van deze vrijstelling wordt voldaan, wordt de kwijtschelding op grond van de goedkeuring aangemerkt als schenking van een bedrag dat is besteed aan de verwerving van een eigen woning als bedoeld in art. 3.111 Wet IB 2001. Let wel op het zeer korte tijdspad in de nadere voorwaarden. Als een woning wordt verkocht tegen een prijs die lager is dan de waarde in het economische verkeer, kan sprake zijn van een schenking. De staatssecretaris is dan ook van mening, gezien de directe samenhang met de aanschaf van een eigen woning door de begiftigde, dat een redelijke wetstoepassing met zich mee brengt dat ook voor een dergelijke schenking een beroep op toepassing van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling kan worden gedaan. Let op: voor de vrijstelling eigenwoningschenking kan de schenking van een geldbedrag kwalificeren, voor de waardering in de zin van art. 21 lid 5 SW moet volgens de auteur in beginsel de woning zelf als object geschonken zijn.
Vooraf merkt de auteur op dat in 2019 het cohort 2015-2016 van de overgangsrechtelijke aanvullingslijst geschrapt is. Maar er is ook een goedkeuring voor jubelgevallen uit het verleden bijgekomen. Wat nu als de schenking is gedaan onder de oude jubelspelregels en tot stand komt onder de nieuw?. De staatssecretaris strijkt over het grote fiscale hart. Wel gelden hiervoor voorwaarden, waaronder dat de aan de schenking verbonden opschortende voorwaarde van besteding uiterlijk op 31 december 2019 wordt vervuld. Wat nu als de schenking wordt ontbonden door het in vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde, mag men dan opnieuw jubelen? Ook hier komt de staatssecretaris de jubelpraktijk tegemoet en keurt goed dat in dit geval bij een hernieuwde eigenwoningschenking een beroep op de vrijstelling kan worden gedaan. De eerdere schenking moet dan wel als gevolg van het in vervulling gaan van de ontbindende voorwaarde geheel ongedaan gemaakt zijn, waarbij de begiftigde het geschonken bedrag geheel aan de schenker heeft teruggegeven. En tot slot moet uiterlijk op 31 mei van het derde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin het bedrag is geschonken, de begiftigde de inspecteur schriftelijk berichten dat de schenking is ongedaan gemaakt vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden van de vrijstelling.
Mag men ook jubelen over de landsgrenzen heen? Hoewel het voor de eigenwoningschenking moet gaan om een eigen woning die daadwerkelijk in de heffing van de Nederlandse inkomstenbelasting is betrokken, is de staatssecretaris bereid goed te keuren dat de eenmalige verhoogde vrijstelling ten behoeve van een eigen woning ook geldt voor een buitenlandse eigen woning die niet in de Nederlandse inkomstenbelasting wordt betrokken. Dit moet wel gecontroleerd kunnen worden. De auteur concludeert dat de door de staatssecretaris verleende goedkeuringen niet alleen duidelijk zijn, maar ook welkom.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: Artikel FBN 2019/11.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin