Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
08-09-2023 - Update Modellen Testamenten
30-08-2023 - Hof Amsterdam 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1924

Consultatiedocument Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (JBN 2019/16)

LinkedIn
03-04-2019 | Categorie: Literatuur

Drs. J.M.J. Holtermans

Pensioendeling bij scheiding. Een belangrijk onderwerp dat in de praktijk vaak onvoldoende aandacht krijgt. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (hierna: Wvps) is al enkele malen geëvalueerd. De laatste evaluatie uit 2017/2018 heeft ertoe geleid dat de wettelijke regeling rondom het delen van pensioen bij scheiding ingrijpend wordt aangepast. Op 10 december 2018 is daartoe als consultatiedocument het concept wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (hierna: Wpvs 2021) gepubliceerd. Deze wet zal bestaan naast de Wvps, omdat de pensioendeling bij scheidingen die vóór de inwerkingtreding van de Wpvs 2021 zijn ingeschreven onverminderd op grond van de Wvps wordt afgewikkeld. De Wpvs 2021 zal zodoende uitsluitend van toepassing worden op scheidingen die op of ná 1 januari 2021 worden ingeschreven.
In deze bijdrage gaat de auteur in op de belangrijkste wijzigingen die de Wpvs 2021 voor de pensioendeling bij scheiding tot gevolg heeft. Maar eerst geeft hij een kort overzicht van de huidige hoofdregels ten aanzien waarvan de Wpvs 2021 in een wijziging voorziet. Vervolgens komt het systeem van de Wpvs 2021 aan bod. Daarbij wordt conversie in een zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen ten behoeve van de gewezen echtgenoot de nieuwe standaardregeling. Uitgangspunt voor de standaardconversie is dat de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde partnerpensioen automatisch worden omgezet in een zelfstandig ouderdomspensioen voor de gewezen echtgenoot/geregistreerd partner. Tijdige indiening van een meldingsformulier is niet langer meer een voorwaarde om een uitkeringsrecht jegens de pensioenuitvoerder te verkrijgen. Afwijkingen blijven mogelijk, zodat uiteindelijk hetzelfde palet aan keuzemogelijkheden als onder de Wvps blijft bestaan. Wat blijft is de noodzaak van adequate voorlichting en advisering; niet alleen ten tijde van de scheiding maar juist ook bij het aangaan van de relatie. Zeker nu de standaardconversie een geheel andere situatie laat ontstaan dan de huidige standaardverevening en afsplitsing van bijzonder partnerpensioen, dient in nieuw op te stellen huwelijkse voorwaarden voldoende aandacht aan dit onderwerp te worden gegeven.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel JBN 2019/16.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin