Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Schenking of vererving van een NSW-landgoed (FBN 2019/32)

LinkedIn
25-07-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. R.J. Nieuwland

Bij schenking of vererving van een NSW-landgoed gelden diverse bijzondere faciliteiten die niet in de Successiewet, maar in de Natuurschoonwet te vinden zijn. Aan deze faciliteiten zijn echter voorwaarden verbonden (instandhoudings- en bezitseisen), met termijnen van 25 jaar die zeer goed voor ogen gehouden dienen te worden. In het arrest van het hof ’s-Hertogenbosch van 31 januari 2019 kwamen de negatieve fiscale gevolgen van de schending van de bezitseis voor de schenkbelasting aan de orde.
Art. 7 NSW kent een faciliteit voor de schenk- en erfbelasting ter zake van de verkrijging van een landgoed in de zin van de NSW. Gemelde faciliteit is op verzoek van toepassing, indien en voor zover het een verkrijging in de zin van de Successiewet betreft en tot die verkrijging een landgoed in de zin van de NSW behoort. Voor wat betreft de laatste voorwaarde is het in de praktijk van belang om niet alleen naar de letterlijke tekst van de NSW te kijken. De faciliteit betreft een voorwaardelijke invorderingsvrijstelling: de belasting is verschuldigd, doch deze wordt niet ingevorderd indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De verkrijger van een NSW-landgoed die op gemelde vrijstelling een beroep doet, dient te voldoen aan twee eisen: de instandhoudingseis en de bezitseis. De instandhoudingseis (art. 8 NSW) houdt in dat het NSW-landgoed 25 jaar als NSW-landgoed in stand blijft. Schending van de instandhoudingeis leidt tot invordering van de in het verleden niet geheven schenk- of erfbelasting, vermeerderd met invorderingsrente. De bezitseis (art. 8a NSW) geldt naast de instandhoudingseis en houdt in dat de verkrijger van een NSW-landgoed het landgoed 25 jaar in bezit dient te houden. Schending van de bezitseis leidt tot invordering van de in het verleden niet geheven schenk- of erfbelasting, naar rato van het aantal reeds verstreken jaren (aflopende claim) en zonder invorderingsrente. Indien sprake is van een NSW-landgoed dient de aangifte schenk- of erfbelasting aan een aantal aanvullende voorwaarden te voldoen: opgave van zowel de waarde in het economisch verkeer als de bestemmingswaarde van het betreffende NSW-landgoed, alsmede de data en nummers van de NSW-beschikkingen.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel FBN 2019/32.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin