Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 naar Tweede Kamer (NTFR 2019/2364)

LinkedIn
08-10-2019 | Categorie: Literatuur

Mr. J.Th. Gommer

Op 16 september jl. is het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De belangrijkste wijziging die met dit wetsvoorstel wordt beoogd is dat ex-partners na echtscheiding een eigen recht krijgen op ouderdomspensioen. Nu is dit nog een voorwaardelijk recht. Ook zal het bijzonder partnerpensioen niet langer over de gehele diensttijd worden bepaald, maar slechts over de huwelijkse periode. De nieuwe regels zullen naar verwachting vanaf 1 januari 2021 gaan gelden voor scheidingen die op of na die datum zijn afgerond. Het wetsvoorstel raakt ‘en passant’ ook aan een klein aantal fiscale bepalingen.
Het eerste wat opvalt is dat in dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de extra uitruilmogelijkheid bij scheiding na de pensioeningangsdatum fiscaal te faciliteren. Uitruil van pensioen is nu fiscaal toegestaan mits dit uiterlijk op pensioendatum plaatsvindt. Vervolgens wordt in de memorie van toelichting aandacht besteed aan de wens de pensioenverrekening te defiscaliseren. De minister geeft echter aan dat het nu nog een brug te ver is om over te gaan tot defiscalisering van pensioenverrekening. Nader onderzoek zou nodig zijn waarbij de samenhang tussen de tweede en derde pijler goed in het oog dient te worden gehouden. Tot slot wordt in een aantal reacties op het wetsvoorstel aandacht besteed aan de situatie van vooroverlijden van de verdelingsgerechtigde partner na pensioenconversie. Wanneer is overgegaan tot conversie (straks dus ‘automatisch’), ontstaan als het ware twee nieuwe afzonderlijke eigen rechten op pensioen. Als nu de ex-partner voortijdig zou komen te overlijden, vloeit het geconverteerde ouderdomspensioen – in tegenstelling tot bij verevening – niet meer terug naar de verdelingsplichtige partner. Gevraagd wordt of er fiscale mogelijkheden komen om dit verlies aan ouderdomspensioen te compenseren. De minister antwoordt vrij stellig dat voor een dergelijke compensatie geen aanleiding is.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels onderstaande link het complete artikel raadplegen: artikel NTFR 2019/2364.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin