Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Bedrijfsopvolging door middel van cumulatief preferente aandelen (FTV 2019/11-12)

LinkedIn
26-02-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. drs. J.A. Bult

In de praktijk wordt de bedrijfsopvolging vaak vorm gegeven middels cumulatief preferente aandelen. De Belastingdienst neemt hierbij het standpunt in dat het dividendpercentage op de cumprefs in de lijn moet liggen met het rendement van de gewone aandelen vóór de omzetting hiervan in cumprefs. In de algemene vergadering van aandeelhouders kan besloten worden om geen dividend uit te keren zodat de winstreserve van de cumprefs toeneemt. Hoge (vereiste) dividendpercentages zullen voor de opvolger minder bezwaarlijk zijn als er geen dividend wordt uitgekeerd en de cumprefs op enig moment krachtens erfrecht of schenking worden verkregen. In deze bijdrage geeft de auteur antwoord op de vraag in hoeverre de (indirect gehouden) cumprefs in dat geval kwalificeren als ondernemingsvermogen in de zin van art. 35c lid 4 SW en de bedrijfsopvolgingsregeling van de SW van toepassing is. Voor de toepassing van art. 35c lid 4 SW jo. art. 8 Ur SW geldt dat indirect gehouden cumprefs als ondernemingsvermogen worden aangemerkt voor zover deze ten tijde van de verkrijging betrekking hebben op ondernemingsvermogen in de werkmaatschappij. In art. 35c lid 5 onder 3 SW is bepaald dat de toerekening van de indirect gehouden cumprefs plaatsvindt tegen de waarde in het economisch verkeer. Uit een passage uit de parlementaire behandeling zou een impliciete ondernemingstoets verondersteld kunnen worden. Alsdan zal een cumulatief preferente deelneming van een holding als ondernemingsvermogen kwalificeren alleen voor zover de activa in de onderliggende werkmaatschappij geheel bestaan uit ondernemingsvermogen. De aanwezigheid van beleggingsvermogen in die werkmaatschappij zou dan tot gevolg hebben dat de cumprefs pro rato tot het ondernemingsvermogen van de holding worden gerekend. De regels van de vermogensetikettering bepalen dan in dit geval voor welk bedrag de cumprefs als ondernemingsvermogen worden aangemerkt.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2019/11-12/42.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin