Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De anti-oppoteis: handvatten voor een handleiding (FTV 2020/21)

LinkedIn
02-11-2020 | Categorie: Literatuur

Mr. S.A.M. Wijkerslooth-Lhoëst

Anbi’s hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over verkregen schenkingen of erfenissen. Uitkeringen door Anbi’s conform hun doelstelling zijn vrijgesteld van schenkbelasting. Donateurs aan Anbi’s kunnen gebruikmaken van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Anbi’s moeten dan ook vanwege die fiscale faciliteiten aan veel voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat zij zowel statutair als feitelijk (nagenoeg) uitsluitend het algemeen belang moeten dienen. Dat moet gebeuren met de middelen die zij daarvoor ontvangen via schenkingen, erfenissen of uit commerciële activiteiten. Om te bereiken dat die middelen ook daadwerkelijk aangewend worden voor de doelstelling is in art. 5b AWR jo. art. 1a lid 1 onderdeel d UR AWR jo. art. 1b UR AWR de zogenaamde anti-oppoteis vastgelegd: een Anbi mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de Anbi.
Deze eis blijkt in de praktijk tot nogal wat discussies tussen Anbi’s en de Belastingdienst te leiden. Naar aanleiding van de evaluatierapporten over de giftenaftrek en de Anbi-regeling in 2017 heeft de Staatssecretaris van Financiën op 26 april 2018 te kennen gegeven dat de huidige wettelijke voorwaarden rondom de anti-oppoteis zouden kunnen worden versoepeld. Op 28 maart 2019 noemt hij een aantal punten waarover meer duidelijkheid verschaft zou kunnen worden in een handleiding. Een concrete termijn waarop een dergelijke handleiding verschijnt kon de staatssecretaris in november 2019 echter nog niet geven. Op 3 juni jl. meldt hij echter dat hij verwacht deze handleiding nog dit jaar af te ronden. Hij zal dan ook bezien of dit in een beleidsbesluit moet worden omgezet.
In dit artikel beschrijft de auteur allereerst de huidige regeling. Vervolgens gaat zij in op de toelichting op de anti-oppoteis en behandelt zij de relevante jurisprudentie. Tevens bekijkt de auteur of (verslaggevings-)richtlijnen en normeringskaders van de goede doelensector meer inzicht bieden in mogelijkheden om de anti-oppoteis te concretiseren. Voorts behandelt de auteur de voorstellen van de staatssecretaris tot nu toe, beschrijft zij enkele knelpunten en gaat zij in op de gevolgen van niet voldoen aan de anti-oppoteis.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel FTV 2020/21.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin