Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

De verboden beschikkingen en artikel 30 Successiewet 1956 (KWEP 2022/3)

LinkedIn
01-03-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. H.J. de Jonge

Art. 30 lid 1 eerste volzin SW bepaalt dat het bedrag van de belastingen ten gevolge van verwerping of afstand van rechten geen vermindering ondergaat. De vraag rijst of art. 30 lid 1 eerste volzin SW geldt als een uitgesloten persoon als bedoeld in art. 4:57-59 BW en art. 4:61 BW een hem toekomende uiterste wilsbeschikking verwerpt, bijvoorbeeld omdat hij op grond van zijn beroeps- en gedragsregels de uiterste wilsbeschikking niet mag aanvaarden. In dit artikel staat de vraag centraal of degenen die zonder de litigieuze uiterste wilsbeschikking als erfgenamen zouden optreden eerst de uiterste wilsbeschikking ten voordele van de uitgesloten persoon moeten vernietigen om te voorkomen dat art. 30 lid 1 eerste volzin SW van toepassing is. Voor de volledigheid wordt eerst kort ingegaan op de verboden beschikkingen. Daarna wordt art. 30 lid 1 eerste volzin SW aan een nadere beschouwing onderworpen. Voorts beantwoordt de auteur de voorliggende rechtsvraag. Tot slot volgt een conclusie.
Het besluit van 25 maart 2013, BLKB2013/88M houdt geen rekening met de (situatie van de) voorliggende rechtsvraag. Voor zover de auteur kan nagaan is deze situatie in de jurisprudentie (nog) niet aan de orde geweest. Hij acht het niet uitgesloten dat een dergelijke vraag in de rechtspraak nog eens gaat spelen. Indien personen in professionele hoedanigheid bij uiterste wil worden bevoordeeld, wat overigens niet beperkt hoeft te blijven tot de uitgesloten groepen van personen als bedoeld in art. 4:57-59 BW en art. 4:61 BW, kunnen beroeps- en gedragsregels aan het aanvaarden van een uiterste wilsbeschikking in de weg staan. Indien een uitgesloten persoon (om die reden) verwerpt, vindt de auteur het onredelijk en onwenselijk art. 30 lid 1 eerste volzin SW toe te passen. Mocht een dergelijke kwestie in de praktijk spelen, dan zou het advies zijn om de kwestie voor te leggen aan het ministerie van Financiën waarin wordt verzocht om toepassing van de hardheidsclausule. Mocht dit verzoek worden afgewezen, dan lijkt een gang naar de rechter aan te bevelen.

Wanneer u een abonnement heeft op KWEP via Kluwer Navigator, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel KWEP 2022/3.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin