Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1793
01-12-2022 - HR 2 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1810

Verrassende vragen over het levenstestament: inzicht in de (uiterste) wil door inzage in het CTR en het testament (JBN 2016/54)

LinkedIn
01-07-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. dr. R.E. Brinkman en mr. J.M. van Anken

Kan de gevolmachtigde krachtens levenstestament inzage krijgen in het CTR? En zo ja, kan hij alsdan een afschrift van het testament van volmachtgever/levenstestateur opvragen bij de notaris?
In hun artikel formuleren auteurs daarop een (voorzichtig) bevestigend antwoord. Zij baseren zich daarbij onder meer op de Wet bescherming persoonsgegevens die op de verwerking van gegevens in het CTR van toepassing is, alsmede op de (juridische) aard van vertegenwoordiging. Wel merken ze nog op dat een notaris er goed aan doet om na te gaan of de bevoegdheid tot inzage in het levenstestament al dan niet is uitgesloten. Vervolgens stippen zij nog een aantal praktische problemen aan die verband kunnen houden met de bevoegdheid tot inzage van de gevolmachtigde. Inzage in het CTR en het laatst opgestelde testament is dus mogelijk, maar de daaruit voortvloeiende informatie brengt weer nieuwe vragen met zich. De notariële geheimhoudingsplicht staat onzes inziens niet in de weg aan het verlenen van inzage in dan wel het afgeven van een afschrift daarvan. Daarbij is het wel van belang dat de notaris nagaat of de bevoegdheid daartoe in het levenstestament niet is uitgesloten.

Wanneer u een abonnement heeft op SDU Opmaat, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel JBN 2016/54.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin