Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Update Testamentmodellen

LinkedIn
01-11-2018 | Categorie: Algemeen

Diverse tekstblokken zijn gewijzigd/uitgebreid

De toepassing Testamentmodellen wordt continu doorontwikkeld en uitgebreid met tekstblokken. Thans zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 1. Het kopje Uitsluiting partner werd in de praktijk als onvriendelijk ervaren en is om die reden gewijzigd in Partner. Bovendien is de eerste zin van deze bepaling in tweeën geknipt.
   
 2. De variant Zacht (met insluitingsclausule) is ontzettend uitgebreid en wordt om die reden in sommige gevallen als complex ervaren. Het tekstblok Uitsluitingsclausule is daarom uitgebreid met de een nieuwe, verkorte variant: Zacht. In deze variant zijn bepaalde tekstblokken uit de variant Zacht (met insluitingsclausule) samengevoegd en ontbreekt een insluitingsclausule.
   
 3. Door bovenstaande uitbreiding – zie punt 2 – bevat het tekstblok Uitsluitingsclausule nu de volgende drie varianten: Hard, Zacht en Zacht (met insluitingsclausule). In alle varianten is vanaf heden een artikellid opgenomen, waarin – kort gezegd – is bepaald dat de uitsluitingsclausule niet geldt voor het gedeelte van het uitgesloten vermogen dat wordt verteerd gedurende de periode dat de verkrijger is gehuwd of samenwoont.
   
 4. Naast de uitbreiding vermeld onder punt 3, zijn in de variant Zacht (met insluitingsclausule) diverse tekstuele aanpassingen gedaan. Ook is een nieuw keuzeblok toegevoegd: Verrekening bij overlijden verkrijger (met de varianten Indien gezamenlijke afstammelingen en Indien uitsluitend gezamenlijke afstammelingen).
   
 5. Aan de tekstblokken Opvullegaat en Afvullegaat is een lid toegevoegd, waarin – kort gezegd – is bepaald dat als het legaat ertoe leidt dat een legitimaris minder verkrijgt dan diens legitieme portie, het legaat zodanig wordt verminderd dat alle legitimarissen ten minste hun legitieme portie ontvangen.
   
 6. In de tekstblokken Legaat kleinkinderen (ten laste van nalatenschap) en Legaat kleinkinderen (ten laste van betreffende ouder) is het keuzeblok Opeisbaarheid uitgebreid met de variant Zelf in te vullen, zodat de testateur zelf kan aangeven op welk moment het gelegateerde bedrag aan de kleinkinderen wordt betaald.
   
 7. In de tekstblokken Tweetrapsmaking (erfstelling) en Tweetrapsmaking (legaat) bevat het keuzeblok Verwachters onder meer de varianten Eén verwachter - zelf in te vullen en Meerdere verwachters - zelf in te vullen. Aan deze varianten is een aantal zinnen toegevoegd, waarin is bepaald dat als de benoemde verwachter het tijdstip waarop het bezwaarde vermogen overgaat niet overleeft, diens alsdan bestaande afstammelingen staaksgewijze in diens plaats zullen treden.
   
 8. In de tekstblokken inzake executele en bewind zijn enkele bepalingen over het loon dusdanig aangepast, dat de naam van de executeur/bewindvoerder niet nogmaals hoeft te worden ingevoerd.
   
 9. In het tekstblok Beheersexecuteur wordt vanaf heden uitdrukkelijk de taak van de executeur vermeld. Daarnaast zijn in de keuzeblokken inzake Selbsteintritt en de bevoegdheid om goederen te gelde te maken enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd.
   
 10. In het tekstblok Minderjarigenbewind is een zin toegevoegd, waaruit blijkt wat voor de testateur de reden is om dit bewind in te stellen.
   
 11. In het tekstblok Subsidiaire erfstelling (vijftig/vijftig-regeling) is een regeling getroffen voor de situatie dat de testateur als laatste van het gezin overlijdt. Dit tekstblok werd voorheen standaard in de diverse testamenten opgenomen. Op verzoek van diverse gebruikers betreft het vanaf heden echter een keuzetekst; uitsluitend indien de testateur daar uitdrukkelijk voor kiest, wordt het tekstblok nog in het testament opgenomen.
   
 12. Indien de testateur is gehuwd of geregistreerd als partner, worden in de toelichting keuzeblokken opgenomen over huwelijkse voorwaarden respectievelijk partnerschapsvoorwaarden. In verband met de invoering van de wet tot beperking van de gemeenschap van goederen per 1 januari jl. is de variant Nee tekstueel aangepast.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin