Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

EPX-Cockpit aangepast naar aanleiding van uitbreidingen Cliëntenbestand

LinkedIn
04-07-2011 | Categorie: Algemeen

Ook op het gebied van de BOR zijn de 'tools' in de EPX-Cockpit ongekend!

Zoals u hebt kunnen lezen in onze nieuwsbrief over versie 2.0.0 van de EPX-Portal, zijn in het Cliëntenbestand diverse wijzigingen doorgevoerd. In verband met deze wijzigingen hebben wij ook in de EPX-Cockpit het nodige uitgebreid. Hieronder wordt aangegeven om welke uitbreidingen het gaat.

Popup ‘BOR bij eerste overlijden’

  • Bij het overlijden van de eerststervende partner kan per IB-onderneming of AB-pakket worden aangegeven wie de beoogde bedrijfsopvolger is. Zijn er meerdere bedrijfsopvolgers? Geen probleem, per opvolger kan worden aangegeven in welke mate hij of zij gerechtigd is tot het ondernemingsvermogen.
  • Het hiervoor vermelde geldt eveneens voor een aan de eigen BV ter beschikking gesteld pand.
  • Indien in de popup een bedrijfsopvolger is geselecteerd, kan bovendien worden aangegeven of het ondernemingsvermogen krachtens legaat wordt verkregen en, zo ja, of daar een tegenprestatie tegenover staat.

Voorbeeld
Man bezit alle aandelen in X BV. X BV drijft een onderneming met een waarde going concern van € 1.000.000. Man stelt een pand ter beschikking aan de BV met een waarde van € 600.000. Het pand wordt volledig door de BV gebruikt in het kader van haar onderneming. Man overlijdt en zijn erfgenamen Zoon en Dochter verkrijgen beiden 50% van de aandelen. Het pand is aan Zoon gelegateerd. De verkrijging van Zoon bevat dus € 1.100.000 aan ondernemingsvermogen en de verkrijging van Dochter € 500.000 aan ondernemingsvermogen. In de popup ‘BOR bij eerste overlijden’ voert u dit als volgt in:

De vrijstelling van € 1.006.000 wordt in de EPX-Cockpit over Zoon en Dochter verdeeld naar evenredigheid van hun deel in de verkrijging van de totale waarde van de onderneming van de erflater. De vrijstelling van Zoon bedraagt dan € 1.100.000 / € 1.600.000 * € 1.006.000 = € 691.625, plus 83% van € 408.375 = € 338.952. Totaal bedraagt de voorwaardelijke vrijstelling voor Zoon € 1.030.577. De vrijstelling van Dochter bedraagt € 500.000 / € 1.600.000 * € 1.006.000 = € 314.375, vermeerderd met 83% van € 185.625 = € 154.069, samen € 468.444. Ondanks dat Dochter geen aandeel in het pand verkrijgt, moet bij de bepaling van de omvang van de verkrijging waarvoor de 100% vrijstelling geldt, wel rekening worden gehouden met het ter beschikking gestelde pand.

Popup ‘BOR bij tweede overlijden’

  • In deze popup kan per erfgenaam in de nalatenschap van de langstlevende partner worden aangegeven of rekening moet worden gehouden met een extra vrijstelling in de vorm van een vrijgesteld ondernemingsgedeelte.

Vervolg voorbeeld
De (langstlevende) partner van Man, Vrouw, bezit alle aandelen in Y BV. Y BV drijft een onderneming met een waarde going concern van € 200.000. Vrouw overlijdt en haar erfgenamen Zoon en Dochter verkrijgen beiden 50% van de aandelen. De verkrijging van zowel Zoon als Dochter bevat dus € 100.000 aan ondernemingsvermogen. Omdat het gehele ondernemingsvermogen op grond van art. 35b lid 1 Succ.w. is vrijgesteld van de heffing van erfbelasting, dient dit in de popup ‘BOR bij tweede overlijden’ als volgt te worden ingevoerd:

In de EPX-Cockpit wordt bij de berekening van de door Zoon en Dochter verschuldigde erfbelasting niet alleen rekening gehouden met de vrijstelling op grond van art. 32 lid 1 sub 4° onder c Succ.w. (thans: € 19.114), maar ook met een vrijgesteld ondernemingsgedeelte van € 100.000.

Keuzelegaat vruchtgebruik / volle eigendom

  • Bij de testamentvarianten ‘(Partiële) ouderlijke boedelverdeling’, ‘Vruchtgebruik’ en ‘Combinatie legaten’ kan de langstlevende partner de in de nalatenschap van de eerststervende partner aanwezige goederen in vruchtgebruik dan wel volle eigendom verkiezen. Indien tot het vermogen van de eerststervende partner meerdere bestanddelen van dezelfde soort behoren, bijvoorbeeld twee bankrekeningen, kon de langstlevende partner tot voor kort alleen op beide bankrekeningen een keuzelegaat uitoefenen en niet slechts op één van de twee. Per heden is dat aangepast. De langstlevende partner kan nu per bankrekening een keuzelegaat vruchtgebruik dan wel volle eigendom uitoefenen.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard:
Tel: 026-3708699
E-mail: pbaard@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin