Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
01-12-2023 - HR 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1664
30-11-2023 - Update Modellen Huwelijkse Voorwaarden

Update Aangifte Erfbelasting

LinkedIn
15-06-2021 | Categorie: Algemeen

Mooie verbeteringen ten opzichte van de situatie bij overlijdens in 2019 en 2020

De toepassing Aangifte Erfbelasting wordt constant doorontwikkeld. Zoals bij de lancering van de 2021-versie reeds werd aangekondigd, is de vragenlijst voor overlijdens in dit kalenderjaar vanaf heden op een drietal punten uitgebreid:

  • Het is mogelijk om aan te geven dat bij het overlijden de fictie van art. 9 lid 2 SW van toepassing is, de zogenoemde bovenmatige rente. Overigens kan in het digitale bestand slechts worden opgenomen dat er sprake is van een bovenmatige rente, welk rentepercentage geldt alsmede welke soort rente. Er kan bijvoorbeeld niet worden vermeld wie de fictief erfrechtelijke verkrijgers zijn. Wanneer de Belastingdienst nadere vragen stelt over de toepasselijkheid van deze fictie, kunt u de gegevens gebruiken die in het Rapport ten behoeve van uw klant worden opgenomen.
  • Bij de soort regeling Anders (zonder testament) en bij de testamentsoort Anders kan in de pop-up van de betreffende erfgenaam worden aangegeven of deze verplicht is tot inbreng van een gift op grond van art. 4:229-233 BW. U dient de in te brengen waarde in te vullen met inachtneming van art. 4:233 lid 2 BW.
  • Bij de testamentsoorten Wettelijke verdeling, Quasi-wettelijke verdeling, (Partiële) ouderlijke boedelverdeling, Vruchtgebruik, Combinatie legaten en Ik-vader/moeder is het mogelijk aan te geven dat de uitvaartkosten uitsluitend ten laste van de langstlevende partner van de overledene komen. Hoewel per 1 januari 2009 de aftrek van uitvaartkosten als buitengewone uitgaven (art. 6.16 e.v. Wet IB 2001 (oud)) voor de langstlevende partner is vervallen, kan deze verplichting op basis van het testament van de erflater nog steeds gelden ten aanzien van een recent opengevallen nalatenschap.

Mooie verbeteringen ten opzichte van de situatie bij overlijdens in 2019 en 2020. Voor die jaren kunnen bovenstaande uitbreidingen helaas nog steeds niet in de digitale aangifte worden opgenomen. De Belastingdienst heeft de oude berichtmodellen namelijk niet aangepast. De door ons geboden oplossingen op de pagina’s Bijzondere situaties en Aanvullende aangifte erfbelasting zijn voor die overlijdensjaren derhalve nog steeds beschikbaar.

Ten aanzien van de ficties betreffende art. 10 SW (Woning verkocht toch blijven wonen en Vermogensbestanddelen opbrengst blijven ontvangen) is in de vragenlijst een splitsing gemaakt tussen de door de verkrijger betaalde overdrachtsbelasting (voor zover deze niet heeft geleid tot toepassing van art. 13 WBR) en de door de verkrijger betaalde schenkbelasting, in verband met de rechtshandeling die als erfrechtelijke verkrijging is aangemerkt. Voor de digitale aangifte 2021 worden deze bedragen afzonderlijk uitgevraagd door de Belastingdienst. Voor overlijdens in 2019 en 2020 tellen wij de ingevulde bedragen achter de schermen bij elkaar op.

Vragen/opmerkingen
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met mr. Pascal Baard of mr. drs. Jessica Cantineau:
Tel: 026-3708699
E-mail: info@estateplanningexpert.nl

Naar algemeen overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin