Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
23-11-2022 - Conclusie A-G IJzerman 6 oktober 2022, ECLI:NL:PHR:2022:903
23-11-2022 - Hof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3218

Evenredige toerekening van een latente tegenprestatie (Estate Planner Digitaal 2017/8)

LinkedIn
21-08-2017 | Categorie: Literatuur

Mr. M.M.J. Schuurman-van Nifterik

Als niet duidelijk is wat de rechter voor ogen had bij het doen van de uitspraak, ontstaat verwarring in de praktijk. Eens te meer als de rechtspraak is gewezen door ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. Het is dan altijd afwachten hoe snel een nieuwe procedure wordt opgestart om – hopelijk – wel duidelijkheid te verkrijgen. De verwarring waar de auteur het in dit artikel over heeft gaat over de verwerking van een latente inkomstenbelastingclaim in de berekening van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet (hierna: BOR). Op grond van het besluit bedrijfsopvolging van 17 januari 2013, nr. BLKB2012/1221M moet een latente inkomstenbelastingclaim evenredig worden toegerekend aan het vrijgestelde en niet-vrijgestelde gedeelte van het ondernemingsvermogen. Met een tegenprestatie, zoals een koopsom, wordt op grond van art. 35b lid 4 SW bij de berekening van het vrijgestelde ondernemingsvermogen geen rekening gehouden, maar de tegenprestatie mag vervolgens wel volledig in mindering worden gebracht op het niet-vrijgestelde ondernemingsvermogen. Op 12 juli 2013 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2013:26) geoordeeld dat de latente inkomstenbelastingclaim aangemerkt moet worden als een tegenprestatie in de zin van art. 7c Uitv.reg. SW (met ingang van 1 januari 2010 is dit opgenomen in art. 35b lid 4 SW). Het volledig in aftrek kunnen brengen van een tegenprestatie versus de aftrek van maximaal een evenredig gedeelte van een latentie leidde begrijpelijkerwijs tot de vraag of de latentie die is aangemerkt als een tegenprestatie wel volledig in aftrek kon komen op het niet-vrijgestelde ondernemingsvermogen. Op 14 april 2017 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:674) geoordeeld dat evenredige toerekening moet (blijven) plaatsvinden. In dit artikel bespreekt de auteur de arresten van 12 juli 2013 en 14 april 2017. Zij gaat eerst in op de systematiek van BOR en vervolgens op de verwerking van de tegenprestatie bij de berekening van de voorwaardelijke vrijstelling. Daarna behandelt de auteur de latente belastingschulden en de invloed daarvan op verkrijgingen krachtens schenking of erfrecht zonder toepassing van de BOR. Tot slot geeft zij aan wat het gevolg is van de genoemde arresten uit 2013 en 2017 voor de latentie en de BOR-berekening.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de opleiding Estate Planning Specialist

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Driedaagse Leergang Levenstestament
Uitgebreide leergang waarin alle relevante deelonderwerpen aan bod komen

Modellen Huwelijkse Voorwaarden
Nu inclusief een uitgebreid model mét toelichting voor ongehuwde samenwoners

Twitter Linkedin