Estate Planning Expert
 

ACTUEEL
08-09-2023 - Update Modellen Testamenten
30-08-2023 - Hof Amsterdam 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1924

Eigenwoningperikelen sinds 1 januari 2022 (Estate Planner Digitaal 2022/3)

LinkedIn
21-04-2022 | Categorie: Literatuur

Mr. L. Stokkel en mr. drs. J.M.H.L. Cantineau

In Estate Planner Digitaal verschenen eerder de artikelen ‘Eigenwoningperikelen: besluit of draagplichtovereenkomst?’ en ‘Eigenwoningperikelen in de praktijk’. In die artikelen werd ingegaan op de nadelige fiscale gevolgen die kunnen ontstaan wanneer partners samen een woning kopen en een partner een EW-verleden heeft. Een aantal nadelige consequenties konden mogelijk worden weggenomen door het besluit van de Staatssecretaris van 30 januari 2018 te volgen. Een andere mogelijke oplossing is dat de partners een draagplichtovereenkomst sluiten. Op 1 januari 2022 is de Wet Overige fiscale maatregelen 2022 in werking getreden. In deze wet is onder andere ten aanzien van de EW-regeling een aantal aanpassingen opgenomen rond de EWR, de aflossingsstand en de BEWS. Het besluit is derhalve alleen van toepassing op eigendomsverkrijgingen door partners in de periode 2013-2021. Voor nieuwe verkrijgingen door partners geldt vanaf 2022 de gewijzigde EW-regeling. In dit artikel bespreken de auteurs aan de hand van een casus de gevolgen van de gewijzigde EW-regeling. Ook beantwoorden zij de vraag of er thans nog behoefte is aan een draagplichtovereenkomst. Daarnaast benadrukken zij dat het ontstaan van vergoedingsvorderingen en -schulden tussen partners in verband met de eigen woning ongewenst is.
De nieuwe art. 3.119a lid 10 Wet IB 2001 (inzake de EWR) en art. 3.119d lid 4 Wet IB 2001 (aflossingsstand) worden, voor zover aan de voorwaarden wordt voldaan, automatisch toegepast wanneer de partners geen andersluidende afspraken hebben gemaakt ten aanzien van hun interne draagplicht voor de EWS. Voor de toepassing van art. 10bis.1 lid 3 tweede volzin Wet IB 2001 (BEWS) kan in dat geval gekozen worden. Ondanks dat in de parlementaire geschiedenis is aangegeven dat de nieuwe bepalingen los van elkaar toepasbaar zijn en niet langer zoals in het besluit onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld, lijkt afzonderlijke toepassing van de nieuwe artikelen slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. De onomkeerbare deling van de EWR, de aflossingsstand en de BEWS op grond van de wet kan door partners als nadelig worden beschouwd. Er ontstaat een vergoedingsvordering en -schuld tussen de partners, waarmee voor de EWR geen rekening wordt gehouden. En een partner zonder EW-verleden loopt voorts een aantal jaren renteaftrek mis als gevolg van de reeds genoten renteaftrek door zijn partner. Volgens de auteurs is de andere mogelijke oplossing nog steeds dat de partners een draagplichtovereenkomst sluiten, waarin zij vaststellen in welke verhouding zij intern draagplichtig zijn ten aanzien van de geldlening(en) die door hen is/zijn aangegaan ter verwerving en/of verbetering van de woning.

Het online vakblad Estate Planner Digitaal verschijnt zes maal per jaar en bevat artikelen over actuele onderwerpen op het gebied van estate planning. Beschikt u over een licentie op ons online vakblad, dan kunt u middels de link het complete artikel raadplegen: artikel Estate Planner Digitaal 2022/3.

Naar literatuur overzicht


Naar boven

Wilt u beter adviseren over estate planning?
Meld u dan vandaag nog aan voor de meerdaagse opleiding Estate Planning Specialist

Uitgebreide Modellen Levenstestamenten
Completer dan ieder ander model, inclusief toelichting voor de levenstestateur

Kent u onze Estate Planning Tools al?
De meest geavanceerde reken- en datatoepassingen op de Nederlandse markt

Gebruiksvriendelijke Modellen Testamenten
Altijd up-to-date en inclusief een uitgebreide en heldere toelichting voor de testateur

Uniek in de markt: Aangifte Erfbelasting
Om op snelle, efficiënte en veilige wijze digitaal aangifte erfbelasting te kunnen doen

Twitter Linkedin